(EU) 2020/643Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/643 ze dne 12. května 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje kořen Saponaria officinalis L. jako základní látka (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 150, 13.5.2020, s. 138-139 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. května 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. června 2020 Nabývá účinnosti: 2. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/643

ze dne 12. května 2020,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje kořen Saponaria officinalis L. jako základní látka

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 ve spojení s čl. 23 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 9. října 2015 obdržela Komise žádost Výzkumného ústavu rostlinné výroby v České republice o schválení kořene Saponaria officinalis L. (mydlice lékařské) jako základní látky. K žádosti byly přiloženy informace požadované podle čl. 23 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Komise si od Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vyžádala vědeckou pomoc. Úřad předložil Komisi technickou zprávu o kořeni Saponaria officinalis L. dne 19. června 2017 (2). Dne 6. prosince 2017 předložila Komise Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva zprávu o přezkumu (3) a předlohu nařízení o neschválení kořene Saponaria officinalis L.

(3)

Z dokumentace předložené žadatelem vyplývá, že kořen Saponaria officinalis L. splňuje kritéria pro potraviny stanovená v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (4), neboť se tradičně používá jako emulgátor.

(4)

Technická zpráva úřadu nicméně upozorňuje na určité problémy týkající se přítomnosti látek vzbuzujících obavy (např. triterpenoidní saponiny, saporin) ve výtažcích z kořene Saponaria officinalis L., jsou-li používány pro účely ochrany rostlin. Nebyly k dispozici dostatečné informace ke stanovení bezpečné úrovně příjmu pro spotřebitele a nemohlo být provedeno posouzení rizik pro spotřebitele v případě použití kořene Saponaria officinalis L. u okurek salátových, rajčat a chmelu. Dále neexistovaly dostatečné informace, jež by umožnily dospět k závěru ohledně rizika pro necílové organismy.

(5)

Nebylo k dispozici žádné další relevantní hodnocení provedené v souladu s jinými právními předpisy Unie, jak je uvedeno v čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(6)

Komise vyzvala žadatele, aby předložil své připomínky k technické zprávě úřadu a k návrhu zprávy o přezkumu. Žadatel předložil své připomínky, které byly důkladně přezkoumány.

(7)

Nebylo tedy prokázáno, jak je stanoveno ve zprávě Komise o přezkumu, že jsou splněny požadavky uvedené v článku 23 nařízení (ES) č. 1107/2009. Proto je vhodné neschválit kořen Saponaria officinalis L. jako základní látku.

(8)

Tímto nařízením není dotčeno předložení další žádosti o schválení kořene Saponaria officinalis L. jako základní látky v souladu s čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Látka kořen Saponaria officinalis L. se neschvaluje jako základní látka.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. května 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2017. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Saponaria officinalis L. roots for use in plant protection as acaricide and elicitor. EFSA supporting publication 2017:EN-1263. 44 s.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU