(EU) 2020/633Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/633 ze dne 8. května 2020, kterým se stanoví dočasná opatření pro akceptaci elektronických kopií originálních úředních dokumentů pro žádosti o dovozní celní kvóty pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí, a pro žádosti o dovozní licence na loupanou rýži Basmati, v důsledku pandemie COVID-19

Publikováno: Úř. věst. L 148, 11.5.2020, s. 6-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. května 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. května 2020 Nabývá účinnosti: 31. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/633

ze dne 8. května 2020,

kterým se stanoví dočasná opatření pro akceptaci elektronických kopií originálních úředních dokumentů pro žádosti o dovozní celní kvóty pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí, a pro žádosti o dovozní licence na loupanou rýži Basmati, v důsledku pandemie COVID-19

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na články 178 a 187 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1301/2006 (2) se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí.

(2)

Nařízením Komise (ES) č. 972/2006 (3) se stanoví zvláštní pravidla pro dovoz loupané rýže Basmati kódů KN 1006 20 17 a 1006 20 98. Tento dovoz podléhá předložení dovozní licence ještě před propuštěním produktu do volného oběhu.

(3)

Současná pandemie COVID-19 a rozsáhlá omezení pohybu zavedená v členských státech představují pro členské státy a hospodářské subjekty mimořádný a nebývalý problém, pokud jde o výměnu úředních dokumentů v souladu s právními předpisy Unie.

(4)

Ve svých „COVID-19 pokynech týkajících se opatření správy hranic v zájmu ochrany zdraví a zajištění dostupnosti zboží a základních služeb“ (4) Komise zdůraznila, že v současné situaci by nemělo být narušeno hladké fungování jednotného trhu.

(5)

Podle článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 mají žadatelé o dovozní licence nebo dovozní práva povinnost prokázat, že u některých kategorií zemědělských produktů obchodovali se třetími zeměmi.

(6)

Pokud je to považováno za nutné pro správu dané dovozní celní kvóty, může nařízení Komise upravující uvedenou kvótu stanovit další podmínky. Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 (5), (ES) č. 1342/2003 (6), (ES) č. 2305/2003 (7), (ES) č. 969/2006 (8), (ES) č. 1918/2006 (9), (ES) č. 1964/2006 (10), (ES) č. 1979/2006 (11), (ES) č. 341/2007 (12), (ES) č. 533/2007 (13), (ES) č. 536/2007 (14), (ES) č. 539/2007 (15), (ES) č. 616/2007 (16), (ES) č. 1384/2007 (17), (ES) č. 1385/2007 (18), (ES) č. 382/2008 (19), (ES) č. 412/2008 (20), (ES) č. 431/2008 (21), (ES) č. 748/2008 (22), (ES) č. 1067/2008 (23), (ES) č. 1296/2008 (24), (ES) č. 442/2009 (25), (ES) č. 610/2009 (26), (ES) č. 891/2009 (27) a (EU) č. 1255/2010 (28), jakož i prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011 (29), (EU) č. 480/2012 (30), (EU) č. 1223/2012 (31), (EU) č. 82/2013 (32), (EU) č. 593/2013 (33), (EU) 2015/2076 (34), (EU) 2015/2077 (35), (EU) 2015/2078 (36), (EU) 2015/2079 (37), (EU) 2015/2081 (38) a (EU) 2017/1585 (39) stanoví tyto další podmínky, např. i povinnost pro žadatele poskytnout dokumenty s uvedením „referenčního množství“ u hospodářského subjektu, původu nebo kvality produktu.

(7)

V souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 972/2006 musejí žadatelé o dovozní licence prokázat, že vykonávali obchodní činnost v odvětví rýže, a předložit osvědčení o pravosti produktu vydané příslušným subjektem vyvážející země.

(8)

Během současné pandemie COVID-19 jsou v členských státech zavedena rozsáhlá omezení pohybu. Dochází rovněž k narušení poštovních a kurýrních služeb.

(9)

Četné členské státy a zúčastněné strany Komisi informovaly, že v důsledku těchto omezení a narušení je závažně dotčena jejich schopnost poskytovat a přijímat úřední dokumenty vyžadované nařízeními o dovozních celních kvótách a dovozu rýže Basmati.

(10)

V souladu s právními předpisy Unie upravujícími správu dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí, a v souladu s právními předpisy o správě dovozu rýže Basmati je třeba k žádostem o dovozní licence a o dovozní práva připojit originály uvedených dokladů.

(11)

Aby se zabránilo narušením jednotného trhu, měla by být proto dočasně povolena alternativa k předložení originálních úředních dokumentů. Touto alternativou by neměla být dotčena povinnost hospodářských subjektů předkládat originály dokladů, je-li to technicky proveditelné, v souladu s právními předpisy Unie.

(12)

S cílem zjednodušit správní postupy pro členské státy a hospodářské subjekty v souvislosti s žádostí o licenci během stávající pandemie COVID-19 by měla být dočasně pozastavena povinnost hospodářských subjektů složit vyšší jistotu v případech, kdy je předložena elektronická kopie osvědčení o pravosti.

(13)

Toto nařízení by mělo být použitelné do 31. července 2020, aby se usnadnily postupy podávání žádostí o licence během současné pandemie COVID-19. S ohledem na informace získané od více členských států je vhodné stanovit dočasná opatření, která by měla být okamžitě použitelná. Toto nařízení by tudíž mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Toto nařízení stanoví dočasná opatření, jimiž se stanoví akceptace elektronické kopie originálu úředních dokumentů, které musejí být přiloženy k těmto žádostem:

a)

žádosti o dovozní licence a o dovozní práva pro celní kvóty, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1301/2006;

b)

žádosti o dovozní licence pro loupanou rýži Basmati spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 972/2006.

2.   Toto nařízení rovněž stanoví dočasná opatření týkající se požadavku složit jistotu v případě, že hospodářský subjekt předložil příslušnému orgánu elektronickou kopii originálu osvědčení o pravosti.

Článek 2

1.   Úřední doklady, které musí být přiloženy k žádostem o dovozní licence nebo o dovozní práva, mohou být výjimečně předloženy formou elektronické kopie originálu těchto dokumentů.

Za tímto účelem předloží hospodářský subjekt příslušnému orgánu prohlášení, podle něhož bude originál úředního dokumentu předložen, jakmile to bude technicky proveditelné, nejpozději však do tří měsíců od:

a)

konečného termínu relevantní lhůty pro podávání žádostí o dovozní licence nebo o dovozní práva pro celní kvóty, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1301/2006;

b)

termínu pro podání žádostí o dovozní licence pro loupanou rýži Basmati spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 972/2006.

2.   Jakmile orgán vydávající licenci obdrží originál úředního dokumentu, ověří jeho soulad s údaji v elektronické kopii uvedeného úředního dokumentu. V případě kopií obsahujících nesprávné informace se použije článek 3 nařízení (ES) č. 1301/2006.

Článek 3

Odchylně od čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 748/2008, čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 610/2009, čl. 2 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 82/2013 a čl. 8 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 593/2013 mohou příslušné orgány vydat dovozní licence, pokud byla předložena elektronická kopie originálu osvědčení o pravosti, aniž je provozovatel povinen složit vyšší jistotu.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se do dne 31. července 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

Předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 972/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro dovoz rýže Basmati a přechodný kontrolní systém pro stanovení jejího původu (Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 53.).

(4)  C(2020) 1753 final ze dne 16. března 2020.

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29.).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12.).

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 2305/2003 ze dne 29. prosince 2003 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro dovoz ječmene ze třetích zemí (Úř. věst. L 342, 30.12.2003, s. 7.).

(8)  Nařízení Komise (ES) č. 969/2006 ze dne 29. června 2006 o otevření a správě celních kvót a pro dovoz kukuřice z třetích zemí (Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 44.).

(9)  Nařízení Komise (ES) č. 1918/2006 ze dne 20. prosince 2006 o otevření a správě celní kvóty pro olivový olej pocházející z Tuniska (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 84.).

(10)  Nařízení Komise (ES) č. 1964/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celní kvóty pro dovoz rýže pocházející z Bangladéše podle nařízení Rady (EHS) č. 3491/90 (Úř. věst. L 408, 30.12.2006, s. 20.).

(11)  Nařízení Komise (ES) č. 1979/2006 ze dne 22. prosince 2006 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí (Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 91.).

(12)  Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 ze dne 29. března 2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí (Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 12.).

(13)  Nařízení Komise (ES) č. 533/2007 ze dne 14. května 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa (Úř. věst. L 125, 15.5.2007, s. 9.).

(14)  Nařízení Komise (ES) č. 536/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celní kvóty v odvětví drůbežího masa přidělené Spojeným státům americkým (Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 6.).

(15)  Nařízení Komise (ES) č. 539/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a vaječného albuminu (Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 19.).

(16)  Nařízení Komise (ES) č. 616/2007 ze dne 4. června 2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí (Úř. věst. L 142, 5.6.2007, s. 3.).

(17)  Nařízení Komise (ES) č. 1384/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2398/96, pokud se jedná o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů z odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele do Společenství (Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 40.).

(18)  Nařízení Komise (ES) č. 1385/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa (Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 47.).

(19)  Nařízení Komise (ES) č. 382/2008 ze dne 21. dubna 2008 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10.).

(20)  Nařízení Komise (ES) č. 412/2008 ze dne 8. května 2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování (Úř. věst. L 125, 9.5.2008, s. 7.).

(21)  Nařízení Komise (ES) č. 431/2008 ze dne 19. května 2008 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 0206 29 91 (Úř. věst. L 130, 20.5.2008, s. 3.).

(22)  Nařízení Komise (ES) č. 748/2008 ze dne 30. července 2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží kódu KN 0206 29 91 (Úř. věst. L 202, 31.7.2008, s. 28.).

(23)  Nařízení Komise (ES) č. 1067/2008 ze dne 30. října 2008 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 290, 31.10.2008, s. 3.).

(24)  Nařízení Komise (ES) č. 1296/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska (Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 57.).

(25)  Nařízení Komise (ES) č. 442/2009 ze dne 27. května 2009 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví vepřového masa (Úř. věst. L 129, 28.5.2009, s. 13.).

(26)  Nařízení Komise (ES) č. 610/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu na hovězí a telecí maso pocházející z Chile (Úř. věst. L 180, 11.7.2009, s. 5.).

(27)  Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82.).

(28)  Nařízení Komise (EU) č. 1255/2010 ze dne 22. prosince 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovozní celní kvóty produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory, Srbska a Kosova (Úř. věst. L 342, 28.12.2010, s. 1.).

(29)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011 ze dne 7. prosince 2011 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže (Úř. věst. L 325, 8.12.2011, s. 6.).

(30)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 480/2012 ze dne 7. června 2012 o otevření a správě celní kvóty pro zlomkovou rýži kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00 (Úř. věst. L 148, 8.6.2012, s. 1.).

(31)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1223/2012 ze dne 18. prosince 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 349, 19.12.2012, s. 39.).

(32)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 82/2013 ze dne 29. ledna 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa pocházejícího ze Švýcarska (Úř. věst. L 28, 30.1.2013, s. 3.).

(33)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 593/2013 ze dne 21. června 2013 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso (Úř. věst. L 170, 22.6.2013, s. 32.).

(34)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2076 ze dne 18. listopadu 2015 o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz čerstvého a zmrazeného vepřového masa pocházejícího z Ukrajiny (Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 51.).

(35)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2077 ze dne 18. listopadu 2015 o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny (Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 57.).

(36)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2078 ze dne 18. listopadu 2015 o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz drůbežího masa pocházejícího z Ukrajiny (Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 63.).

(37)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2079 ze dne 18. listopadu 2015 o otevření a správě celní kvóty Unie pro dovoz čerstvého a zmrazeného hovězího a telecího masa pocházejícího z Ukrajiny (Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 71.).

(38)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2081 ze dne 18. listopadu 2015 o otevření a správě celních kvót pro dovoz některých obilovin pocházejících z Ukrajiny (Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 81.).

(39)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1585 ze dne 19. září 2017 o otevření a správě celních kvót Unie pro čerstvé a zmrazené hovězí, telecí a vepřové maso pocházející z Kanady a o změně nařízení (ES) č. 442/2009 a prováděcích nařízení (EU) č. 481/2012 a (EU) č. 593/2013 (Úř. věst. L 241, 20.9.2017, s. 1.).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU