(EU) 2020/626Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/626 ze dne 7. května 2020, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Republiky Severní Makedonie na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s newcastleskou chorobou (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 146, 8.5.2020, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. května 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. května 2020 Nabývá účinnosti: 11. května 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/626

ze dne 7. května 2020,

kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Republiky Severní Makedonie na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s newcastleskou chorobou

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 úvodní větu, čl. 8 bod 1 první pododstavec, čl. 8 bod 4 a čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 23 odst. 1, čl. 24 odst. 2 a čl. 25 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (3) stanoví požadavky na vydání veterinárního osvědčení pro dovoz drůbeže a drůbežích produktů (dále jen „komodity“) do Unie a tranzit přes její území, včetně skladování během tranzitu. Stanoví, že zmíněné komodity se do Unie smí dovážet a přes její území přepravovat pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených ve sloupcích 1 a 3 tabulky v části 1 přílohy I uvedeného nařízení.

(2)

Nařízení (ES) č. 798/2008 rovněž stanoví podmínky pro určení toho, zda se třetí země, území, oblast nebo jednotka považují za prosté newcastleské choroby.

(3)

Republika Severní Makedonie je uvedena v tabulce v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 jako třetí země, z jejíhož celého území je povolen dovoz určitých drůbežích komodit do Unie a tranzit přes území Unie.

(4)

Dne 22. dubna 2020 potvrdila Republika Severní Makedonie výskyt newcastleské choroby v jednom hospodářství s chovem drůbeže nacházejícím se na jejím území. Vzhledem k uvedenému potvrzenému ohnisku newcastleské choroby již nelze Republiku Severní Makedonie považovat za prostou uvedené nákazy, a veterinární orgány Republiky Severní Makedonie proto již nemohou vystavovat osvědčení pro zásilky masa drůbeže k lidské spotřebě určeného pro dovoz do Unie nebo tranzit přes území Unie.

(5)

Položka týkající se Republiky Severní Makedonie v tabulce v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být změněna, aby zohledňovala epizootologickou situaci v uvedené třetí zemi.

(6)

Příloha I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. května 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).


PŘÍLOHA

V části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se položka týkající se Republiky Severní Makedonie nahrazuje tímto:

Kód ISO a název třetí země nebo území

Kód třetí země, území, oblasti nebo jednotky

Popis třetí země, území, oblasti nebo jednotky

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

Zvláštní podmínky

Status dozoru nad influenzou ptáků

Status očkování proti influenze ptáků

Status tlumení salmonel(6)

Vzor/vzory

Doplňkové záruky

Datum ukončení(1)

Datum zahájení(2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„MK – Republika Severní Makedonie

MK-0

celá země

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

P3

22.4.2020“

 

 

 

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU