(EU) 2020/615Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/615 ze dne 4. května 2020, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 5. května 2020

Publikováno: Úř. věst. L 141I, 5.5.2020, s. 1-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 4. května 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. května 2020 Nabývá účinnosti: 5. května 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/864 Pozbývá platnosti: 23. června 2020

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/615

ze dne 4. května 2020,

kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 5. května 2020

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 183 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 1 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 642/2010 (2) se dovozní clo na produkty kódů KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (pšenice obyčejná, osivo), ex 1001 99 00 (pšenice obyčejná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 rovná intervenční ceně platné při dovozu zvýšené o 55 % a následně snížené o dovozní cenu CIF použitelnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 1 uvedeného článku pro produkty uvedené ve zmíněném odstavci pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

Podle čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) č. 642/2010 je dovozní cena pro výpočet dovozního cla na produkty vymezené v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení denní reprezentativní dovozní cena CIF určená postupem podle článku 5 uvedeného nařízení.

(4)

Ode dne 21. září 2017 se dovozní clo na produkty pocházející z Kanady a náležející do kódů KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (pšenice obyčejná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00 a 1002 90 00 vypočte podle čl. 2 odst. 5 nařízení (EU) č. 642/2010.

(5)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 5. května 2020 až do doby, kdy budou stanovena nová dovozní cla a vstoupí v platnost,

(6)

V souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010 by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem jeho vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje dnem 5. května 2020 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) č. 642/2010 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. května 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Wolfgang BURTSCHER

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5).


PŘÍLOHA I

Dovozní cla na produkty podle čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) č. 642/2010 použitelná ode dne 5. května 2020

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo  (1)  (2)

(v EUR/t)

1001 11 00

Pšenice tvrdá, osivo

0,00

1001 19 00

Pšenice tvrdá vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

střední jakosti, jiná než osivo

0,00

nízké jakosti, jiná než osivo

0,00

Ex 10019120

Pšenice obecná, osivo

0,00

Ex 10019900

Pšenice obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 10 00

Žito, osivo

10,40

1002 90 00

Žito, jiné než osivo

10,40

1005 10 90

Kukuřice, jiná než hybridní osivo

10,40

1005 90 00

Kukuřice, jiná než osivo  (3)

10,40

1007 10 90

Zrna čiroku, jiná než hybridy k setí

10,40

1007 90 00

Zrna čiroku, jiná než osivo

10,40


(1)  Dovozci mohou být podle čl. 2 odst. 4 nařízení (EU) č. 642/2010 cla snížena o:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři (za Gibraltarským průlivem) nebo v Černém moři a pokud je zboží do Unie dopravováno přes Atlantský oceán nebo Suezským průplavem,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, v Estonsku, v Irsku, v Lotyšsku, v Litvě, v Polsku, ve Finsku, ve Švédsku, ve Spojeném království nebo na pobřeží Atlantského oceánu na Iberském poloostrově a pokud je zboží do Unie dopravováno přes Atlantský oceán.

(2)  Clo na produkty pocházející z Kanady a náležející do kódů KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (pšenice obecná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00 a 1002 90 00 se vypočte podle čl. 2 odst. 5 nařízení (EU) č. 642/2010.

(3)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení o 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 3 nařízení (EU) č. 642/2010.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

1.   

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

(v EUR/t)

 

Pšenice obecná  (1)

Kukuřice

Burza

Minneapolis

Chicago

Kotace

184,185

113,614

Prémie – Mexický záliv

-

21,584

Prémie – Velká jezera

41,446

-

2.   

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

Náklady na přepravu: Mexický záliv – Rotterdam:

11,434

Náklady na přepravu: Velká jezera – Rotterdam:

37,737


(1)  Zahrnuta kladná prémie 14 EUR/t (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU