(EU) 2020/601Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/601 ze dne 30. dubna 2020 o mimořádných opatřeních odchylujících se od článků 62 a 66 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o platnost povolení pro výsadbu révy a vyklučení v případě předem povolené opětovné výsadby

Publikováno: Úř. věst. L 140, 4.5.2020, s. 46-49 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. dubna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. května 2020 Nabývá účinnosti: 4. května 2020
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 3. května 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/601

ze dne 30. dubna 2020

o mimořádných opatřeních odchylujících se od článků 62 a 66 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o platnost povolení pro výsadbu révy a vyklučení v případě předem povolené opětovné výsadby

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 221 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku stávající pandemie COVID-19 a rozsáhlých omezení pohybu zavedených členskými státy se pěstitelé vína ve všech členských státech potýkají s mimořádnými obtížemi. Pěstitelé řeší především logistické problémy a nedostatek pracovních sil, jenž významně zasahuje kultury náročné na práci, jako je např. vinná réva, neboť vinice vyžadují velký objem ruční práce během celého vegetačního období, především na jaře, kdy se obvykle vysazují nové vinice. Pěstitelé čelí vzhledem k současným omezením nebývalým obtížím při mobilizaci pracovních sil potřebných k provádění každodenních činností na vinicích a situace je ještě složitější, pokud jde o získávání dodatečných pracovních sil nutných k výsadbě nových vinic.

(2)

Ustanovení čl. 62 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví, že povolení pro výsadbu révy jsou platná tři roky ode dne, kdy byla udělena. V souladu s čl. 7 odst. 2 druhým pododstavcem prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/274 (2) se povolení pro výsadbu udělí úspěšným žadatelům nejpozději do 1. srpna. Díky tomu mohou pěstitelé na podzim připravit půdu a získat nové keře vinné révy, které se pak obvykle vysazují na jaře. Jaro je pro výsadbu révy nejpříznivějším obdobím, neboť později se s rostoucí teplotou a příchodem léta půda vysouší a rostliny vysazené v takovou dobu trpí a nemusí zakořenit.

(3)

V důsledku krize způsobené pandemií COVID-19 nemohou v současné době pěstitelé, kteří jsou držiteli povolení pro výsadbu, jejichž platnost skončí nejpozději dnem 1. srpna 2020, svá povolení v posledním roce jejich platnosti využívat tak, jak předpokládali. Vzhledem k nejistotě ohledně trvání opatření přijatých k řešení pandemie, není zřejmé, zda tito pěstitelé budou mít možnost využít svá povolení pro výsadbu před 1. srpnem. Nicméně i v případě, že se pandemie COVID-19 bude vyvíjet příznivě a omezení se před začátkem léta zruší, pěstitelé budou muset vysazovat keře během horkého období, tedy v méně vhodném okamžiku pěstebního cyklu, za obtížných podmínek a za vynaložení dodatečných nákladů a navíc v době, kdy je odvětví vína již vystaveno nepříznivým tržním podmínkám.

(4)

Z těchto důvodů, a aby nedošlo ke ztrátě povolení pro výsadbu nebo k rychlému zhoršení podmínek, za kterých by se výsadba musela uskutečnit, je nezbytné neprodleně povolit prodloužení platnosti povolení pro výsadbu, která vyprší v roce 2020. Platnost všech povolení končící v roce 2020 by proto měla být prodloužena o dvanáct měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost, aby pěstitelé mohli na jaře 2021 zasadit révu za příznivých podmínek.

(5)

Vzhledem k tomu, že se pěstitelé vína potýkají v důsledku pandemie COVID-19 s nepředvídanými praktickými a hospodářskými obtížemi, měli by mít možnost vzdát se povolení pro výsadbu, jehož platnost vyprší v roce 2020, aniž by jim byla uložena správní sankce vyplývající z čl. 89 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 (3), jestliže si již nepřejí rozšiřovat plochu svých vinic.

(6)

Na pěstitele, kteří jsou držiteli povolení pro opětovnou výsadbu udělených členskými státy, neboť vyklučili odpovídající plochy osázené révou v souladu s čl. 66 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013, by se měla odchylka povolená tímto nařízením uplatnit obdobně jako na pěstitele, jimž byla udělena povolení pro novou výsadbu. Tím by se zajistilo, že se pěstitelům neomezí plocha jejich vinic kvůli tomu, že v důsledku nepředvídaných okolností a nedostatku pracovních sil způsobených omezením pohybu v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 nemohou provést opětovnou výsadbu vinic, které vyklučili.

(7)

Pokud členské státy udělily povolení pro opětovnou výsadbu těm pěstitelům, kteří se zavázali vyklučit plochu osázenou révou nejpozději do konce čtvrtého roku od data výsadby nové vinice, mohou se pěstitelé v roce 2020 potýkat s konkrétními problémy souvisejícími s omezením pohybu a nedostatkem pracovních sil. Jestliže tedy tito pěstitelé mohou zdůvodnit, že v roce 2020 nebylo možné vyklučení provést z důvodů souvisejících s pandemií COVID-19, členské státy by měly mít možnost poskytnout jim delší lhůtu pro realizaci vyklučení tím, že prodlouží danou lhůtu až o dvanáct měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost. Členské státy by měly do dvou měsíců od předložení žádosti rozhodnout, zda se prodloužení lhůty povoluje a jaké je její trvání, nebo v případě zamítnutí informovat žadatele o důvodech tohoto zamítnutí. Není-li vyklučení provedeno do konce prodloužené lhůty, pěstitel by měl podléhat příslušným sankcím použitelným podle čl. 5 druhého pododstavce nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 (4).

(8)

Je-li pěstitelům povoleno odložit vyklučení vinice, u níž členské státy předem schválily opětovnou výsadbu, jak stará vinice, jež má být vyklučena, tak nově osázená vinice by neměly být způsobilé pro podporu na zelenou sklizeň, aby se zamezilo dvojímu financování.

(9)

Zavedená omezení pohybu a z toho vyplývající logistické problémy a nedostatek pracovních sil pro realizaci ruční práce na vinici, konkrétně sázení révy a vyklučení, představují konkrétní problém ve smyslu článku 221 nařízení (EU) č. 1308/2013. Tento konkrétní problém nelze řešit přijetím opatření podle článku 219 nebo 220 uvedeného nařízení. Na jedné straně jej není možné spojit s již existujícím narušením trhu nebo dostatečně konkrétní hrozbou narušení trhu. Na druhou stranu tento konkrétní problém není možné spojit ani s opatřeními, jejichž cílem je zabránit šíření chorob zvířat, nebo se ztrátou důvěry spotřebitelů v důsledku ohrožení zdraví veřejnosti, zvířat nebo rostlin ve smyslu požadavků článku 220 uvedeného nařízení.

(10)

Toto opatření by se mělo přísně omezit na to, jak vyřešit současné obtíže způsobené pandemií COVID-19, a to jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska doby použitelnosti.

(11)

Opatření by měla být přijata naléhavě, aby se zabránilo tomu, že pěstitelům vyprší povolení pro výsadbu, nebo budou kvůli nepředvídatelným logistickým problémům a nedostatku pracovních sil sankcionováni za nesplnění povinnosti vyklučit osázenou plochu.

(12)

Mimořádná opatření stanovená v tomto nařízení by měla být omezena na dobu nejvýše dvanácti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Je to doba nezbytná k tomu, aby pěstitelé révy získali dostatek času na výsadbu nových keřů révy v odpovídajícím ročním období a členské státy měly k dispozici jistou flexibilitu v případech, kdy kvůli pandemii COVID-19 není vyklučení možné.

(13)

Vzhledem k potřebě přijmout okamžitá opatření by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prodloužení platnosti povolení pro výsadbu a opětovnou výsadbu, která vyprší v roce 2020

1.   Odchylně od čl. 62 odst. 3 první věty nařízení (EU) č. 1308/2013 platnost povolení pro novou výsadbu udělených v souladu s články 62 a 64 uvedeného nařízení, která vypršela nebo vyprší v roce 2020, vyprší až po uplynutí dvanácti měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

2.   Odchylně od čl. 62 odst. 3 druhé věty nařízení (EU) č. 1308/2013 nepodléhají pěstitelé, kteří jsou držiteli povolení pro výsadbu, jejichž platnost vypršela nebo vyprší v roce 2020, správní sankci podle čl. 89 odst. 4 nařízení (EU) č. 1306/2013 za podmínky, že do 31. prosince 2020 uvědomí příslušné orgány, že nemají v úmyslu své povolení využít a že nehodlají využít prodloužení platnosti takového povolení podle odstavce 1 tohoto článku.

3.   Odchylně od čl. 62 odst. 3 první věty nařízení (EU) č. 1308/2013 platnost povolení pro opětovnou výsadbu udělených v souladu s článkem 62 a čl. 66 odst. 1 uvedeného nařízení, která vypršela nebo vyprší v roce 2020, vyprší až po uplynutí dvanácti měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

4.   Odchylně od čl. 62 odst. 3 druhé věty nařízení (EU) č. 1308/2013 nepodléhají pěstitelé, kteří jsou držiteli povolení pro opětovnou výsadbu, jejichž platnost vypršela nebo vyprší v roce 2020, správní sankci podle čl. 89 odst. 4 nařízení (EU) č. 1306/2013 za podmínky, že do 31. prosince 2020 uvědomí příslušné orgány, že nemají v úmyslu své povolení využít a že nehodlají využít prodloužení platnosti takového povolení podle odstavce 3 tohoto článku.

Článek 2

Prodloužení lhůty pro vyklučení v případě předem povolené opětovné výsadby na vinicích

1.   Odchylně od čl. 66 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 platí, že pokud členské státy udělily pěstitelům předem povolení pro opětovnou výsadbu a k vyklučení má dojít nejpozději v roce 2020, mohou členské státy prodloužit lhůtu pro vyklučení až o dvanáct měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost v případech, kdy se vyklučení kvůli pandemii COVID-19 nemohlo uskutečnit a pěstitel předloží řádně odůvodněnou žádost.

2.   Členské státy informují žadatele do dvou měsíců od podání žádosti o prodloužení lhůty pro vyklučení uvedené v odstavci 1, a v případě zamítnutí žádosti informují žadatele o důvodech jejího zamítnutí.

3.   Jestliže pěstitel neprovede vyklučení ve lhůtě prodloužené podle odstavců 1 a 2, použije se čl. 5 druhý pododstavec nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273.

4.   Pěstitelé využívající prodloužení lhůty uvedené v odstavci 1, nejsou buď v souvislosti s nově osázenou plochou, nebo plochou, jež má být vyklučena, způsobilí pro podporu na zelenou sklizeň podle článku 47 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se po dobu dvanácti měsíců ode dne jeho vstupu v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. dubna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

Předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/274 ze dne 11. prosince 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení a oznámení, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561 (Úř. věst. L 58, 28.2.2018, s. 60).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 (Úř. věst. L 58, 28.2.2018, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU