(EU) 2020/596Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/596 ze dne 30. dubna 2020 o poskytnutí podpory na soukromé skladování čerstvého a chlazeného masa skotu ve věku osmi měsíců nebo více a o stanovení výše podpory předem

Publikováno: Úř. věst. L 140, 4.5.2020, s. 26-30 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. dubna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. května 2020 Nabývá účinnosti: 5. května 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1028 Pozbývá platnosti: 17. července 2020

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/596

ze dne 30. dubna 2020

o poskytnutí podpory na soukromé skladování čerstvého a chlazeného masa skotu ve věku osmi měsíců nebo více a o stanovení výše podpory předem

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 18 odst. 2 a čl. 223 odst. 3 písm. c) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (2), a zejména na čl. 4 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (3), a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozsáhlá omezení pohybu, která členské státy zavedly za účelem řešení pandemie COVID-19, mají vážný dopad na prodej určitých kategorií výrobků z hovězího masa, například zadních čtvrtí určených na různé steakové řezy, odvětví pohostinství a stravování. Na odvětví pohostinství a stravování připadá přibližně 70 % domácí poptávky Unie po různých steakových řezech ze zadních čtvrtí. U těchto zadních čtvrtí tak nyní došlo k přesunu jejich využití na produkci jiných výrobků z hovězího masa, a proto již nastal pokles cen.

(2)

V důsledku změněné struktury spotřeby hovězího masa došlo k prudkému poklesu poptávky po některých výrobcích z hovězího masa. Odvětví hovězího masa proto čelí situaci, kdy je trh v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou narušen. To má významný negativní dopad na marže v odvětví a ohrožuje finanční životaschopnost zemědělců v Unii. Očekává se, že bez opatření proti tomuto narušení trhu se ceny výrobků z hovězího masa v Unii budou zhoršovat a tlak na jejich snižování bude pravděpodobně pokračovat.

(3)

Rozsáhlá omezení pohybu rovněž ovlivnila dostupnost pracovních sil na jatkách a v odvětví zpracování potravin a snížila kapacity v oblasti dopravy a logistiky.

(4)

Současné obtíže, a zejména nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou na trhu s hovězím masem, lze zmírnit skladováním zadních čtvrtí určených k produkci výrobků, které by byly většinou určeny odvětví pohostinství a stravování.

(5)

S cílem snížit současnou nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou, která vyvíjí tlak na snížení cen všech výrobků z hovězího masa, a s cílem zmírnit tyto obtížné tržní podmínky, je vhodné poskytnout podporu soukromému skladování čerstvého nebo chlazeného masa skotu ve věku osmi měsíců nebo více.

(6)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 (4) a prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 (5) stanoví pravidla pro provádění podpory soukromého skladování. Nestanoví-li toto nařízení jinak, na podporu soukromého skladování čerstvého nebo chlazeného masa skotu ve věku osmi měsíců nebo více by se měla použít ustanovení nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 a prováděcího nařízení (EU) 2016/1240.

(7)

Pro zajištění rychlého a pružného operačního systému by měla být částka podpory stanovena předem. V souladu s článkem 4 nařízení (EU) č. 1370/2013 by se podpora soukromého skladování stanovená předem měla zakládat na nákladech na skladování a jiných příslušných prvcích trhu. Je vhodné stanovit podporu na celé období skladování na základě nákladů na umístění do skladu a vyskladnění, nákladů na skladování za studena za den a částečné náhrady za ztrátu hodnoty při přeměně čerstvého nebo chlazeného hovězího masa na mražené.

(8)

Aby byla podpora soukromého skladování účinná a měla skutečný dopad na trh, měla by se poskytovat pouze pro produkty, které dosud nebyly uskladněny. V této souvislosti je vhodné stanovit dobu skladování.

(9)

V zájmu administrativní efektivnosti a zjednodušení by mělo být stanoveno minimální množství produktů, na které se má každá žádost vztahovat.

(10)

Pro zajištění serióznosti žádosti a žádoucího dopadu opatření na trh by měla být stanovena jistota.

(11)

Opatření zavedená za účelem řešení pandemie COVID-19 mohou ovlivnit dodržení požadavků na kontroly na místě týkající se podpory soukromého skladování podle článku 60 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240. Členským státům, kterých se tato opatření týkají, je vhodné poskytnout flexibilitu v tom smyslu, že se prodlouží lhůta pro provedení kontrol uskladnění nebo že se tyto kontroly nahradí použitím jiných relevantních důkazů a že se nebude vyžadovat provádění neohlášených kontrol. Pro účely tohoto nařízení je proto vhodné odchýlit se od některých ustanovení prováděcího nařízení (EU) 2016/1240.

(12)

Ustanovení čl. 42 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 stanoví, že členské státy by měly Komisi jednou týdně oznámit přípustné žádosti. V zájmu zajištění transparentnosti, sledování a řádné správy částek, které jsou pro podporu k dispozici, je pro účinné řízení režimu podpory nutné častější oznamování.

(13)

Aby mělo toto nařízení okamžitý dopad na trh a přispělo ke stabilizaci cen, mělo by vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví podporu soukromého skladování čerstvého nebo chlazeného masa skotu ve věku osmi měsíců nebo více, jak je uvedeno v čl. 17 prvním pododstavci písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013, dále jen „podpora“.

2.   Nestanoví-li toto nařízení jinak, použije se nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 a prováděcí nařízení (EU) 2016/1240.

Článek 2

Produkty způsobilé pro podporu

1.   Seznam produktů způsobilých pro podporu je uveden v příloze.

2.   Aby bylo maso způsobilé pro podporu, musí být řádné a uspokojivé obchodní jakosti a musí pocházet z Unie. Produkt musí splňovat požadavky stanovené v oddíle III přílohy VI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238.

3.   Podpora se poskytuje pouze na množství čerstvého nebo chlazeného masa skotu ve věku osmi měsíců nebo více, která ještě nebyla uskladněna.

Článek 3

Předkládání a přípustnost žádostí

1.   Žádosti o podporu lze podávat ode dne 7. května 2020.

2.   Každá žádost se vztahuje na produkty uvedené v příloze s uvedením příslušné třídy zmasilosti.

3.   Minimální způsobilé množství pro každou žádost je 10 tun.

Článek 4

Výše podpory a doba skladování

1.   Příslušné částky podpory na dobu skladování jsou stanoveny v příloze.

2.   Smluvní skladování končí dnem, který předchází dni vyskladnění.

3.   Podporu lze poskytnout pouze na dobu skladování v délce 90, 120 nebo 150 dní.

Článek 5

Jistota

Při podání žádosti o podporu na produkty způsobilé pro podporu činí výše jistoty požadované podle čl. 4 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 100 EUR na tunu.

Článek 6

Kontroly

1.   Odchylně od čl. 60 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 platí, že pokud v důsledku opatření přijatých k řešení pandemie COVID-19 (dále jen „opatření“) není platební agentura schopna včas provést kontroly uvedené v čl. 60 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení, může dotyčný členský stát:

a)

prodloužit lhůtu uvedenou v čl. 60 odst. 1 prvním pododstavci tak, že provedení těchto kontrol bude možné až do 30 dnů po ukončení opatření, nebo

b)

nahradit tyto kontroly během období, kdy jsou opatření použitelná, použitím příslušných důkazů, včetně fotografií s geografickými metadaty nebo jiných důkazů v elektronické podobě.

2.   Odchylně od čl. 60 odst. 3 prvního pododstavce prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 platí, že pokud platební agentura kvůli opatřením není schopna provádět neohlášené kontroly na místě, není platební agentura po dobu platnosti opatření povinna provádět neohlášené kontroly.

Článek 7

Oznámení o požadovaných množstvích

Odchylně od čl. 42 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 oznámí členské státy Komisi množství produktů, která byla předmětem přípustné žádosti, a související informace takto:

a)

každé pondělí nejpozději do 12.00 hodin (bruselského času) množství produktů, pro něž byly přípustné žádosti podány ve čtvrtek a v pátek předchozího týdne;

b)

každý čtvrtek nejpozději do 12.00 hodin (bruselského času) množství produktů, pro něž byly přípustné žádosti podány v pondělí, v úterý a ve středu téhož týdne.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. dubna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 15).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 71).


PŘÍLOHA

Seznam produktů způsobilých pro podporu podle čl. 2 odst. 1 a příslušné částky podpory na dobu skladování podle čl. 4 odst. 1

Kód celní nomenklatury (kód KN) produktů

Popis produktu

Třída zmasilosti stanovená v oddíle III přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013

Částka podpory na dobu skladování

(v EUR za tunu)

90 dnů

120 dnů

150 dnů

1

2

3

4

5

6

ex 0201 20 50

Oddělené zadní čtvrti: zadní část půlky jatečně upraveného těla zahrnující všechny kosti a nízký roštěnec s nejméně třemi celými nebo dělenými žebry, s kolenem nebo bez něj a s bokem nebo bez něj

S: nejvyšší

E: vynikající

U: velmi dobrá

R: dobrá

O: průměrná

1 008

1 033

1 058


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU