(EU) 2020/581Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/581 ze dne 27. dubna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/659 o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 133, 28.4.2020, s. 52-60 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. dubna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. května 2020 Nabývá účinnosti: 18. května 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/581

ze dne 27. dubna 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/659 o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 12 odst. 1 a 4, čl. 13 odst. 2, článek 16 a čl. 19 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/659 (3) stanoví podmínky pro vstup koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie. Stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolí vstup koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých, a také veterinární podmínky a požadavky na veterinární osvědčení pro takové vstupy.

(2)

Směrnice 2009/156/ES stanoví veterinární požadavky pro dovoz koňovitých do Unie. Stanoví, že dovoz koňovitých do Unie je povolen pouze ze třetích zemí nebo částí jejich území, které jsou po dobu nejméně šesti měsíců prosté vozhřivky (Burkholderia mallei).

(3)

Dne 25. prosince 2019 prostřednictvím systému hlášení nákaz zvířat oznámilo Turecko, že dne 4. prosince 2019 byl u koně na ostrově Büyükada v turecké provincii Istanbul potvrzen případ vozhřivky. Vstup koňovitých a zárodečných produktů koňovitých z Turecka do Unie by měl být na dobu nejméně šesti měsíců pozastaven. Je proto nezbytné změnit záznam pro Turecko v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2018/659.

(4)

Ve Spojených arabských emirátech byla pod záštitou Mezinárodní jezdecké federace (Fédération Equestre Internationale, FEI) zřízena nová soutěž Show Jumping League, která zahrnuje kvalifikační zkoušky na Světový pohár v parkurovém skákání (Show Jumping World Cup). Vzhledem k veterinárním zárukám poskytnutým Spojenými arabskými emiráty je oprávněné doplnit sérii závodů v parkurovém skákání v rámci mezinárodní soutěže Show Jumping League Spojených arabských emirátů na seznam akcí, pro něž je povolen zpětný dovoz do Unie po dočasném vývozu nepřesahujícím 90 dnů. Je proto nutné upravit vzor veterinárního osvědčení a vzor prohlášení stanovené v kapitole 1 oddílu B části 2 přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2018/659.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) 2018/659 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Aby se zabránilo nepříznivému dopadu na obchod, je nezbytné stanovit přechodné období do 31. října 2020, během něhož budou přijímána veterinární osvědčení vydaná v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2018/659 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2019/2147 (4), pokud budou vydána před 21. říjnem 2020.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2018/659 se mění takto:

1)

Záznam pro Turecko v příloze I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

2)

V příloze II se kapitola 1 oddílu B části 2 nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Členské státy povolí do 31. října 2020 zpětný dovoz do Unie evidovaných koní doprovázených příslušným veterinárním osvědčením vyhotoveným v souladu se vzorem veterinárního osvědčení stanoveným v kapitole 1 oddílu B části 2 přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2018/659 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2019/2147, pokud bylo příslušné veterinární osvědčení vydáno před 21. říjnem 2020.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. dubna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/659 ze dne 12. dubna 2018 o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie (Úř. věst. L 110, 30.4.2018, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2147 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2018/659 o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie (Úř. věst. L 325, 16.12.2019, s. 99).


PŘÍLOHA I

V příloze I prováděcího nařízení (EU) 2018/659 se záznam pro Turecko na seznamu třetích zemí a částí území třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie, nahrazuje tímto:

„TR

Turecko

TR-0

Celá země

 

TR-1

Provincie Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli a Tekirdag

E

—“

 


PŘÍLOHA II

V příloze II oddíle B části 2 prováděcího nařízení (EU) 2018/659 se kapitola 1 nahrazuje tímto:

„Kapitola 1

Vzor veterinárního osvědčení a vzor prohlášení vztahující se na zpětný dovoz evidovaných závodních koní do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 90 dnů za účelem účasti na jezdeckých akcích organizovaných pod záštitou Mezinárodní jezdecké federace (Fédération Equestre Internationale – FEI)

(Přípravná zkouška na olympijské hry, olympijské hry, paralympijské hry, Světové jezdecké hry/mistrovství světa, Asijské jezdecké hry, Americké jezdecké hry (včetně Panamerických her, Jihoamerických her, Středoamerických a karibských her), Endurance World Cup ve Spojených arabských emirátech, LG Global Champions Tour, International Show Jumping League Spojených arabských emirátů)

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU