(EU) 2020/579Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/579 ze dne 27. dubna 2020 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „HYPRED‘s octanoic acid based products“ (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 133, 28.4.2020, s. 4-22 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. dubna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. května 2020 Nabývá účinnosti: 18. května 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/579

ze dne 27. dubna 2020

o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „HYPRED‘s octanoic acid based products“

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 44 odst. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 25. srpna 2015 předložila společnost HYPRED SAS v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 žádost o povolení pro kategorii biocidních přípravků s názvem „HYPRED‘s octanoic acid based products“, které jsou typem přípravku 4 podle definice v příloze V uvedeného nařízení, a poskytla písemné potvrzení o souhlasu příslušného orgánu Nizozemska, že tuto žádost vyhodnotí. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků pod číslem BC-LR019297-17.

(2)

Uvedená kategorie přípravků „HYPRED‘s octanoic acid based products“ obsahuje účinnou látku kyselinu oktanovou, která je zařazena na seznam schválených účinných látek vypracovaný na úrovni Unie uvedený v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Dne 19. prosince 2017 předložil hodnotící příslušný orgán v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“).

(4)

V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 předložila agentura dne 11. července 2019 Komisi stanovisko (2) včetně návrhu souhrnu vlastností biocidního přípravku (dále jen „souhrn vlastností přípravku“) pro kategorii přípravků „HYPRED‘s octanoic acid based products“ a závěrečné zprávy o posouzení této kategorie biocidních přípravků.

(5)

Agentura dospěla ve svém stanovisku k závěru, že kategorie přípravků „HYPRED‘s octanoic acid based products“ spadá do definice kategorie biocidních přípravků uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. s) nařízení (EU) č. 528/2012, je způsobilá pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení a, s výhradou shody s návrhem souhrnu vlastností přípravku, splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení.

(6)

Dne 25. července 2019 předala agentura Komisi v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012 návrh souhrnu vlastností přípravku ve všech úředních jazycích Unie.

(7)

Komise souhlasí se stanoviskem agentury, a domnívá se proto, že je vhodné udělit povolení Unie pro kategorii přípravků „HYPRED‘s octanoic acid based products“.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společnosti HYPRED SAS se s číslem povolení EU-0021020-0000 uděluje povolení Unie pro dodávání kategorie biocidních přípravků „HYPRED‘s octanoic acid based products“ na trh a jejich používání, a to v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku uvedeným v příloze.

Povolení Unie je platné ode dne 18. května 2020 do 30. dubna 2030.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. dubna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Stanovisko Evropské agentury pro chemické látky ze dne 26. června 2019 k povolení Unie pro „HYPRED‘s octanoic acid based products“ (ECHA/BPC/226/2019), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


PŘÍLOHA

Souhrn vlastností biocidního přípravku pro kategorii biocidních přípravků

HYPRED‘s octanoic acid based products

Typ přípravku 4 – Oblast potravin a krmiv (dezinfekční prostředky)

Číslo povolení: EU-0021020-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: EU-0021020-0000

ČÁST I

PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1.   Název kategorie biocidních přípravků

Název

HYPRED‘s octanoic acid based products

1.2.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

1.3.   Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení

Jméno (název)

HYPRED SAS

Adresa

55 Boulevard Jules Verger, 35803 DINARD Francie

Číslo povolení

EU-0021020-0000

Číslo záznamu v registru R4BP

EU-0021020-0000

Datum udělení povolení

18. května 2020

Datum skončení platnosti povolení

30. dubna 2030

1.4.   Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Jméno výrobce

HYPRED SAS

Adresa výrobce

55 Boulevard Jules Verger, 35803 DINARD Francie

Umístění výrobních závodů

HYPRED SAS - 55 Boulevard Jules Verger - BP 10180, 35803 DINARD Francie

HYPRED POLSKA SP. Z O.O. NIEPRUSZEWO, KASZTANOWA 4, 64320 buk Polsko

HYPRED IBERICA S.L Pol. Ind. Arazuri-Orcoyen C/C n° 32, 31160 Orcoyen – NAVARRA Španělsko

HYPRED GmbH Marie-Curie-Straße 23, 53332 Bornheim – Sechtem Německo

HYPRED Italia s.r.l. Strada Montodine-Gombito Loc. Cà Nova, 26010 Ripalta Arpina CR Itálie

AG France S.A.S - Zone Industrielle Le Roineau, 72500 Vaas Francie

Anti-Germ Austria GmbH - „Pfongauer Straße 17, 5202 Neumarkt am Wallersee“ Rakousko

Anti-Germ Deutschland GmbH - Oberbrühlstraße 16-18, 87700 Memmingen Německo

1.5.   Výrobce(i) účinné látky/účinných látek

Účinná látka

Oktanová kyselina

Jméno výrobce

Emery Oleochemicals (M)

Adresa výrobce

Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malajsie

Umístění výrobních závodů

Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malajsie

2.   SLOŽENÍ A FORMA KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie biocidních přípravků

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Oktanová kyselina

 

účinná látka

124-07-2

204-677-5

3,0

10,0

Kyselina methansulfonová

 

Jiná než účinná látka

75-75-2

200-898-6

0,0

21,0

L-(+)-kyselina mléčná

 

Jiná než účinná látka

79-33-4

201-196-2

0,0

17,6

N,N-dimethyl-1-decylamine, N-oxid

 

Jiná než účinná látka

2605-79-0

220-020-5

2,25

6,0

Ethoxylovaný alkohol

Ethoxylovaný alkohol

Jiná než účinná látka

31726-34-8

500-077-5

0,0

15,0

2.2.   Typ(y) složení (forma)

Forma (formy)

SL - Rozpustný koncentrát

Část II

DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC

META SPC 1

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 1

1.1.   Identifikátor meta SPC 1

Identifikátor

Meta SPC 1

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-1

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 1

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Oktanová kyselina

 

účinná látka

124-07-2

204-677-5

3,0

3,0

Kyselina methansulfonová

 

Jiná než účinná látka

75-75-2

200-898-6

21,0

21,0

L-(+)-kyselina mléčná

 

Jiná než účinná látka

79-33-4

201-196-2

0,0

0,0

N,N-dimethyl-1-decylamine, N-oxid

 

Jiná než účinná látka

2605-79-0

220-020-5

2,25

2,25

Ethoxylovaný alkohol

Ethoxylovaný alkohol

Jiná než účinná látka

31726-34-8

500-077-5

5,0

5,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 1

Forma (formy)

SL - Rozpustný koncentrát

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 1

Standardní věty o nebezpečnosti

Může být korozivní pro kovy.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Používejte ochranné rukavice.

Používejte ochranný oděv.

Používejte ochranné brýle.

Používejte obličejový štít.

PŘI POŽITÍ:Vypláchněte ústa.NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.Opláchněte kůži vodou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Odstraňte obsah místní/regionální/národní/mezinárodní předpisy.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 1

4.1.   Popis použití

Tabulka 1. Použití # 1 – Cirkulace v mlékárenském průmyslu

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bacteria

Yeasts

Oblast použití

Vnitřní

Čištění - dezinfekce okruhů v mlékárenském průmyslu

Metoda(y) aplikace

Uzavřený systém: Cirkulace

Čištění v místě(CIP), cirkulace

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Pro baktericidní působení použijte 1 % roztok výrobku a pro fungicidní působení použijte 1,5 % výrobku

1 až 3 cykly denně, 208 až 360 dní v roce

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Neprůhledný 5 l kanystr z Polyethylen s vysokou hustotou (HDPE)

Neprůhledný 10 l kanystr z HDPE

Neprůhledný 22 l kanystr z HDPE

Neprůhledný 60 l sud z HDPE

Neprůhledný 120 l sud z HDPE

Neprůhledný 220 l sud z HDPE

Neprůhledná 640 l nádoba z HDPE

Neprůhledná 1000 l nádoba z HDPE

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Před dezinfekcí propláchněte okruhy pitnou vodou.

Výrobek aplikujte cirkulací.

Koncentrace výrobku a doba působení:

1 % baktericidní po dobu 5 minut

1,5 % fungicidní po dobu 15 minut

Teplota roztoku: 40–85 °C

Opláchněte pitnou vodou.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

viz obecné pokyny k použití

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

viz obecné pokyny k použití

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

viz obecné pokyny k použití

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

viz obecné pokyny k použití

4.2.   Popis použití

Tabulka 2. Použití # 2 – Cirkulace na farmách

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bacteria

Yeasts

Oblast použití

Vnitřní

Čištění - dezinfekce dojícího vybavení a dojících robotů na farmách

Metoda(y) aplikace

Uzavřený systém: Cirkulace-

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Pro baktericidní působení použijte 0,8 % roztok výrobku a pro fungicidní působení použijte 1,5 % výrobku.

Dojící soustava se čistí a dezinfikuje dvakrát denně a cisterny na mléko se čistí a dezinfikují v intervalu několika dní.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Neprůhledný 5 l kanystr z HDPE

Neprůhledný 10 l kanystr z HDPE

Neprůhledný 22 l kanystr z HDPE

Neprůhledný 60 l sud z HDPE

Neprůhledný 120 l sud z HDPE

Neprůhledný 220 l sud z HDPE

Neprůhledná 640 l nádoba z HDPE

Neprůhledná 1000 l nádoba z HDPE

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Dojicí soustavy s programovacím zařízením nebo bez něj.

1)

Po dojení opláchněte zařízení teplou pitnou vodou.

2)

Roztok aplikujte cirkulací alespoň při doporučené počáteční teplotě 60 °C, abyste tak dosáhli konečné teploty 40–45 °C.

Koncentrace výrobku a doba působení:

 

0,8 % baktericidní po dobu 10 minut

 

1,5 % fungicidní po dobu 15 minut

Nepoužívejte při teplotách vyšších než 75 °C.

3)

Vypláchněte studenou pitnou vodou.

Výrobek používejte dvakrát denně nebo jednou denně při střídání s jiným výrobkem.

Při střídání výrobků používejte alternativní čistící a dezinfekční prostředek 1 až 4krát týdne v závislosti na teplotě, které v systému dosáhnete.

Pro výběr alternativního výrobku a frekvenci jeho užití kontaktujte svého dodavatele.

Nesměšujte výrobek se zásadami ani se zásaditými výrobky na bázi chlóru.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

viz obecné pokyny k použití

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

viz obecné pokyny k použití

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

viz obecné pokyny k použití

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

viz obecné pokyny k použití

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (1) META SPC 1

5.1.   Pokyny pro používání

Viz specifické pokyny pro použití.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Při manipulaci používejte rukavice, plášť a prostředek na ochranu očí, které jsou odolné vůči chemickým látkám (typ ochranného materiálu musí odpovídat požadavkům držitele povolení v informačních o výrobku).

Aplikace se musí provádět v prostředí s dostatečnou ventilací.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Kontaminované oděvy nebo obuv okamžitě svlékněte. Před opětovným použitím je vyperte.

PRVNÍ POMOC

PŘI VDECHNUTÍ: Postiženého přesuňte na čerstvý vzduch a zajistěte mu pohodlí pro dýchání. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškerý kontaminovaný oděv okamžitě odstraňte. Kůži opláchněte vodou/sprchou. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vyplachujte oči jemným proudem vody po dobu alespoň 15 minut, prsty udržujte oči zcela otevřené. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Viz bezpečnostní listy. Je v nich uvedeno telefonní číslo pro nouzové situace.

Pokud vyhledáte lékařskou pomoc, mějte k dispozici obal nebo štítek a obraťte se na TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

NIKDY nepodávejte tekutiny nebo tuhou stravu postiženým osobám nebo osobám v bezvědomí; uložte postiženou osobu na levý bok se sníženou hlavou a pokrčenými koleny.

NIKDY NENECHÁVEJTE POSTIŽENOU OSOBU BEZ DOZORU!

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Výrobek nevypouštějte přímo do kanalizace nebo životního prostředí.

Výrobek a jeho obaly likvidujte v souladu s platnými místními a národními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Skladovatelnost: 2 roky v obalech z HDPE

Skladovací podmínky: uchovávejte pouze v originálních obalech. Obaly uchovávejte uzavřené. Neskladujte při teplotách vyšších než 40 °C.

6.   DALŠÍ INFORMACE

Čisticí vlastnosti výrobku nebyly posouzeny, protože se na ně nevztahují požadavky Nařízení (EU) č. 528/2012.

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

HYPRACID ONE

DEPTACID BD

prevides®MS

Číslo povolení

EU-0021020-0001 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Oktanová kyselina

 

účinná látka

124-07-2

204-677-5

3,0

Kyselina methansulfonová

 

Jiná než účinná látka

75-75-2

200-898-6

21,0

N,N-dimethyl-1-decylamine, N-oxid

 

Jiná než účinná látka

2605-79-0

220-020-5

2,25

Ethoxylovaný alkohol

Ethoxylovaný alkohol

Jiná než účinná látka

31726-34-8

500-077-5

5,0

META SPC 2

1.   Administrativní informace o meta SPC 2

1.1.   Identifikátor meta SPC 2

Identifikátor

Meta SPC 2

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-2

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 2

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Oktanová kyselina

 

účinná látka

124-07-2

204-677-5

10,0

10,0

Kyselina methansulfonová

 

Jiná než účinná látka

75-75-2

200-898-6

14,0

14,0

L-(+)-kyselina mléčná

 

Jiná než účinná látka

79-33-4

201-196-2

0,0

0,0

N,N-dimethyl-1-decylamine, N-oxid

 

Jiná než účinná látka

2605-79-0

220-020-5

4,5

4,5

Ethoxylovaný alkohol

Ethoxylovaný alkohol

Jiná než účinná látka

31726-34-8

500-077-5

15,0

15,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 2

Forma (formy)

SL - Rozpustný koncentrát

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 2

Standardní věty o nebezpečnosti

Může být korozivní pro kovy.

Zdraví škodlivý při požití.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Používejte ochranné rukavice.

Používejte ochranný oděv.

Používejte ochranné brýle.

Používejte obličejový štít.

PŘI POŽITÍ:Vypláchněte ústa.NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.Opláchněte kůži vodou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Odstraňte obsah místní/regionální/národní/mezinárodní předpisy.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 2

4.1.   Popis použití

Tabulka 3. Použití # 1 – Cirkulace

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bacteria

Yeasts

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce okruhů v pivovarnictví, mlékárenském a nápojovém průmyslu

Metoda(y) aplikace

Uzavřený systém: Cirkulace

Čištění v místě(CIP), cirkulace

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Pro baktericidní působení použijte 0,4 % roztok výrobku a pro fungicidní působení použijte 0,6 % výrobku

1 až 3 cykly denně, 208 až 360 dní v roce

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Neprůhledný 5 l kanystr z HDPE

Neprůhledný 10 l kanystr z HDPE

Neprůhledný 22 l kanystr z HDPE

Neprůhledný 60 l sud z HDPE

Neprůhledný 120 l sud z HDPE

Neprůhledný 220 l sud z HDPE

Neprůhledná 640 l nádoba z HDPE

Neprůhledná 1000 l nádoba z HDPE

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

viz obecné pokyny k použití

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

viz obecné pokyny k použití

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

viz obecné pokyny k použití

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

viz obecné pokyny k použití

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

viz obecné pokyny k použití

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (2) META SPC 2

5.1.   Pokyny pro používání

Před aplikací výrobku vyčistěte mycím přípravkem a opláchněte pitnou vodou.

Výrobek aplikujte cirkulací.

Koncentrace výrobku a doba působení:

0,4 % baktericidní po dobu 5 minut

0,6 % fungicidní po dobu 15 minut

Teplota roztoku: 20–85 °C

Opláchněte pitnou vodou.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Při manipulaci používejte rukavice, plášť a prostředek na ochranu očí, které jsou odolné vůči chemickým látkám (typ ochranného materiálu musí odpovídat požadavkům držitele povolení v informačních o výrobku).

Aplikace se musí provádět v prostředí s dostatečnou ventilací.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Kontaminované oděvy nebo obuv okamžitě svlékněte. Před opětovným použitím je vyperte.

PRVNÍ POMOC

PŘI VDECHNUTÍ: Postiženého přesuňte na čerstvý vzduch a zajistěte mu pohodlí pro dýchání. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

– PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškerý kontaminovaný oděv okamžitě odstraňte. Kůži opláchněte vodou/sprchou. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vyplachujte oči jemným proudem vody po dobu alespoň 15 minut, prsty udržujte oči zcela otevřené. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Viz bezpečnostní listy. Je v nich uvedeno telefonní číslo pro nouzové situace.

Pokud vyhledáte lékařskou pomoc, mějte k dispozici obal nebo štítek a obraťte se na TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

NIKDY nepodávejte tekutiny nebo tuhou stravu postiženým osobám nebo osobám v bezvědomí; uložte postiženou osobu na levý bok se sníženou hlavou a pokrčenými koleny.

NIKDY NENECHÁVEJTE POSTIŽENOU OSOBU BEZ DOZORU!

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Výrobek nevypouštějte přímo do kanalizace nebo životního prostředí.

Výrobek a jeho obaly likvidujte v souladu s platnými místními a národními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Skladovatelnost: 2 roky v obalech z HDPE

Skladovací podmínky: uchovávejte pouze v originálních obalech. Obaly uchovávejte uzavřené. Neskladujte při teplotách vyšších než 40 °C.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 2

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

DEPTACID CCB

Číslo povolení

EU-0021020-0002 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Oktanová kyselina

 

účinná látka

124-07-2

204-677-5

10,0

Kyselina methansulfonová

 

Jiná než účinná látka

75-75-2

200-898-6

14,0

N,N-dimethyl-1-decylamine, N-oxid

 

Jiná než účinná látka

2605-79-0

220-020-5

4,5

Ethoxylovaný alkohol

Ethoxylovaný alkohol

Jiná než účinná látka

31726-34-8

500-077-5

15,0

META SPC 3

1.   Administrativní informace o meta SPC 3

1.1.   Identifikátor meta SPC 3

Identifikátor

Meta SPC 3

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-3

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 3

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Oktanová kyselina

 

účinná látka

124-07-2

204-677-5

10,0

10,0

Kyselina methansulfonová

 

Jiná než účinná látka

75-75-2

200-898-6

0,0

0,0

L-(+)-kyselina mléčná

 

Jiná než účinná látka

79-33-4

201-196-2

17,6

17,6

N,N-dimethyl-1-decylamine, N-oxid

 

Jiná než účinná látka

2605-79-0

220-020-5

6,0

6,0

Ethoxylovaný alkohol

Ethoxylovaný alkohol

Jiná než účinná látka

31726-34-8

500-077-5

0,0

0,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 3

Forma (formy)

SL - Rozpustný koncentrát

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 3

Standardní věty o nebezpečnosti

Může být korozivní pro kovy.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Používejte ochranné rukavice.

Používejte ochranný oděv.

Používejte ochranné brýle.

Používejte obličejový štít.

PŘI POŽITÍ:Vypláchněte ústa.NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.Opláchněte kůži vodou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Odstraňte obsah místní/regionální/národní/mezinárodní předpisy.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 3

4.1.   Popis použití

Tabulka 4. Použití # 1 – Use#3.1 - Cirkulace

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bacteria

Yeasts

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce okruhů v pivovarnictví, mlékárenském a nápojovém průmyslu

Metoda(y) aplikace

Uzavřený systém: Cirkulace

Čištění v místě(CIP), cirkulace

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Používejte 0,4 % roztok

1 až 3 cykly denně, 208 až 360 dní v roce

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Neprůhledný 5 l kanystr z HDPE

Neprůhledný 10 l kanystr z HDPE

Neprůhledný 22 l kanystr z HDPE

Neprůhledný 60 l sud z HDPE

Neprůhledný 120 l sud z HDPE

Neprůhledný 220 l sud z HDPE

Neprůhledná 640 l nádoba z HDPE

Neprůhledná 1000 l nádoba z HDPE

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

viz obecné pokyny k použití

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

viz obecné pokyny k použití

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

viz obecné pokyny k použití

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

viz obecné pokyny k použití

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

viz obecné pokyny k použití

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (3) META SPC 3

5.1.   Pokyny pro používání

Před aplikací výrobku vyčistěte mycím přípravkem a opláchněte pitnou vodou.

Výrobek aplikujte cirkulací.

Koncentrace výrobku: 0,4 %

Doba působení:

5 minut pro baktericidní působení

15 minut pro fungicidní působení

Teplota roztoku: 20–85 °C

Opláchněte pitnou vodou.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Při manipulaci používejte rukavice, plášť a prostředek na ochranu očí, které jsou odolné vůči chemickým látkám (typ ochranného materiálu musí odpovídat požadavkům držitele povolení v informačních o výrobku).

Aplikace se musí provádět v prostředí s dostatečnou ventilací.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Kontaminované oděvy nebo obuv okamžitě svlékněte. Před opětovným použitím je vyperte.

PRVNÍ POMOC

PŘI VDECHNUTÍ: Postiženého přesuňte na čerstvý vzduch a zajistěte mu pohodlí pro dýchání. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškerý kontaminovaný oděv okamžitě odstraňte. Kůži opláchněte vodou/sprchou. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vyplachujte oči jemným proudem vody po dobu alespoň 15 minut, prsty udržujte oči zcela otevřené. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Viz bezpečnostní listy. Je v nich uvedeno telefonní číslo pro nouzové situace.

Pokud vyhledáte lékařskou pomoc, mějte k dispozici obal nebo štítek a obraťte se na TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

NIKDY nepodávejte tekutiny nebo tuhou stravu postiženým osobám nebo osobám v bezvědomí; uložte postiženou osobu na levý bok se sníženou hlavou a pokrčenými koleny.

NIKDY NENECHÁVEJTE POSTIŽENOU OSOBU BEZ DOZORU!

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Výrobek nevypouštějte přímo do kanalizace nebo životního prostředí.

Výrobek a jeho obaly likvidujte v souladu s platnými místními a národními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Skladovatelnost: 2 roky v obalech z HDPE

Skladovací podmínky: uchovávejte pouze v originálních obalech. Obaly uchovávejte uzavřené. Neskladujte při teplotách vyšších než 40 °C.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 3

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

DEPTACID CB

Číslo povolení

EU-0021020-0003 1-3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Oktanová kyselina

 

účinná látka

124-07-2

204-677-5

10,0

L-(+)-kyselina mléčná

 

 

79-33-4

201-196-2

17,6

N,N-dimethyl-1-decylamine, N-oxid

 

 

2605-79-0

220-020-5

6,0

META SPC 4

1.   Administrativní informace o meta SPC 4

1.1.   Identifikátor meta SPC 4

Identifikátor

Meta SPC 4

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-4

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 4

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 4

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Oktanová kyselina

 

účinná látka

124-07-2

204-677-5

3,0

3,0

Kyselina methansulfonová

 

Jiná než účinná látka

75-75-2

200-898-6

21,0

21,0

L-(+)-kyselina mléčná

 

Jiná než účinná látka

79-33-4

201-196-2

0,0

0,0

N,N-dimethyl-1-decylamine, N-oxid

 

Jiná než účinná látka

2605-79-0

220-020-5

3,0

3,0

Ethoxylovaný alkohol

Ethoxylovaný alkohol

Jiná než účinná látka

31726-34-8

500-077-5

5,0

5,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 4

Forma (formy)

SL - Rozpustný koncentrát

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 4

Standardní věty o nebezpečnosti

Může být korozivní pro kovy.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Používejte ochranné rukavice.

Používejte ochranný oděv.

Používejte ochranné brýle.

Používejte obličejový štít.

PŘI POŽITÍ:Vypláchněte ústa.NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.Opláchněte kůži vodou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Odstraňte obsah místní/regionální/národní/mezinárodní předpisy.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 4

4.1.   Popis použití

Tabulka 5. Použití # 1 – Cirkulace separační membránou

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bacteria

Yeasts

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekční a dezinfekčně čistící prostředek pro membrány používané pro reverzní osmózu a nanofiltraci v mlékárenském a nápojovém průmyslu.

Metoda(y) aplikace

Uzavřený systém: Cirkulace-

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Pokud se před dezinfekcí provádí čištění, používejte 0,75 % roztok

Pokud se před dezinfekcí neprovádí čištění, používejte 1 % roztok

1 až 3 cykly denně, 104 až 312 dní v roce

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Neprůhledný 5 l kanystr z HDPE

Neprůhledný 10 l kanystr z HDPE

Neprůhledný 22 l kanystr z HDPE

Neprůhledný 60 l sud z HDPE

Neprůhledný 120 l sud z HDPE

Neprůhledný 220 l sud z HDPE

Neprůhledná 640 l nádoba z HDPE

Neprůhledná 1000 l nádoba z HDPE

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

viz obecné pokyny k použití

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

viz obecné pokyny k použití

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

viz obecné pokyny k použití

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

viz obecné pokyny k použití

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

viz obecné pokyny k použití

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (4) META SPC 4

5.1.   Pokyny pro používání

Před dezinfekcí membrány propláchněte pitnou vodou nebo je vyčistěte a propláchněte čistou vodou.

Výrobek aplikujte cirkulací

Koncentrace výrobku, pokud se před dezinfekcí neprovádí čištění: 1 %

Koncentrace výrobku, pokud se před dezinfekcí aplikuje čištění: 0,75 %

Doba působení:

5 minut pro baktericidní působení

15 minut pro fungicidní působení

Teplota roztoku: 40–85 °C

Opláchněte pitnou vodou.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Při manipulaci používejte rukavice, plášť a prostředek na ochranu očí, které jsou odolné vůči chemickým látkám (typ ochranného materiálu musí odpovídat požadavkům držitele povolení v informačních o výrobku).

Aplikace se musí provádět v prostředí s dostatečnou ventilací.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Kontaminované oděvy nebo obuv okamžitě svlékněte. Před opětovným použitím je vyperte.

PRVNÍ POMOC

PŘI VDECHNUTÍ: Postiženého přesuňte na čerstvý vzduch a zajistěte mu pohodlí pro dýchání. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

– PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškerý kontaminovaný oděv okamžitě odstraňte. Kůži opláchněte vodou/sprchou. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vyplachujte oči jemným proudem vody po dobu alespoň 15 minut, prsty udržujte oči zcela otevřené. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Viz bezpečnostní listy. Je v nich uvedeno telefonní číslo pro nouzové situace.

Pokud vyhledáte lékařskou pomoc, mějte k dispozici obal nebo štítek a obraťte se na TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

NIKDY nepodávejte tekutiny nebo tuhou stravu postiženým osobám nebo osobám v bezvědomí; uložte postiženou osobu na levý bok se sníženou hlavou a pokrčenými koleny.

NIKDY NENECHÁVEJTE POSTIŽENOU OSOBU BEZ DOZORU!

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Výrobek nevypouštějte přímo do kanalizace nebo životního prostředí.

Výrobek a jeho obaly likvidujte v souladu s platnými místními a národními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Skladovatelnost: 2 roky v obalech z HDPE

Skladovací podmínky: uchovávejte pouze v originálních obalech. Obaly uchovávejte uzavřené. Neskladujte při teplotách vyšších než 40 °C.

6.   DALŠÍ INFORMACE

Čisticí vlastnosti výrobku nebyly posouzeny, protože se na ně nevztahují požadavky Nařízení (EU) č. 528/2012.

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 4

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

DEPTACID WCM

Číslo povolení

EU-0021020-0004 1-4

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Oktanová kyselina

 

účinná látka

124-07-2

204-677-5

3,0

Kyselina methansulfonová

 

Jiná než účinná látka

75-75-2

200-898-6

21,0

N,N-dimethyl-1-decylamine, N-oxid

 

Jiná než účinná látka

2605-79-0

220-020-5

3,0

Ethoxylovaný alkohol

Ethoxylovaný alkohol

Jiná než účinná látka

31726-34-8

500-077-5

5,0


(1)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 1.

(2)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 2.

(3)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 3.

(4)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 4.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU