(EU) 2020/572Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/572 ze dne 24. dubna 2020 o systému podávání zpráv, který má být dodržován pro účely zpráv o vyšetřování železničních nehod a mimořádných událostí (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 132, 27.4.2020, s. 10-18 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. dubna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. května 2020 Nabývá účinnosti: 17. května 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/572

ze dne 24. dubna 2020

o systému podávání zpráv, který má být dodržován pro účely zpráv o vyšetřování železničních nehod a mimořádných událostí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic (1), a zejména na čl. 24 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice (EU) 2016/798 stanoví rámec pro zajištění toho, aby výsledky vyšetřování nehod a mimořádných událostí byly v souladu s článkem 22 uvedené směrnice šířeny vnitrostátními inspekčními orgány odpovědnými za podávání zpráv o vyšetřování nehod a mimořádných událostí v celé Unii.

(2)

Zprávy o vyšetřování a veškerá zjištění a následná doporučení poskytují zásadní informace pro budoucí zlepšení bezpečnosti železnic v jednotném evropském železničním prostoru. V souladu s článkem 26 směrnice (EU) 2016/798 musí adresáti bezpečnostní doporučení realizovat a podat zprávu o opatřeních inspekčnímu orgánu.

(3)

Společná struktura zprávy o vyšetřování by měla usnadnit sdílení zpráv. Za tímto účelem byla v souladu s čl. 37 odst. 3 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 (2) zřízena veřejná databáze řízená Agenturou Evropské unie pro železnice, která je přístupná prostřednictvím agentury.

(4)

Aby se usnadnil přístup k užitečným informacím a jejich používání na jiné evropské zúčastněné strany, požadují se některé části zprávy ve dvou evropských jazycích.

(5)

Tato struktura by měla chránit vnitrostátní inspekční orgány před vnějšími zásahy a zaručit, že vyšetřování bylo vedeno nezávisle v souladu s čl. 21 odst. 4 směrnice (EU) 2016/798.

(6)

Zprávy o vyšetřování bezpečnostních nehod a mimořádných událostí by měly zajistit, aby byly využity zkušenosti získané u minulých nehod a mimořádných událostí. Měly by usnadnit identifikaci bezpečnostních rizik a odstraňování podobných bezpečnostních rizik v budoucnosti a umožnit subjektům v odvětví železniční dopravy, aby přezkoumaly své posouzení rizik souvisejících s jejich provozem a v případě potřeby aktualizovaly své systémy zajišťování bezpečnosti, v příslušných případech včetně přijetí nápravných opatření podle bodu 7.1.3 přílohy I a bodu 7.1.3 přílohy II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762 (3). Za tímto účelem by informace obsažené v těchto zprávách měly být strukturovány tak, aby byly snadno přístupné.

(7)

Agentura Evropské unie pro železnice (dále jen „agentura“), která zprávy shromažďuje, by měla udržovat vhodný počítačový nástroj poskytující snadné vyhledávání přizpůsobené konkrétním potřebám uživatele (např. pomocí klíčových slov).

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 28 odst. 1 směrnice (EU) 2016/798,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví společný systém podávání zpráv pro vyšetřování nehod a mimořádných událostí podle čl. 20 odst. 1 a 2 směrnice (EU) 2016/798.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)

„příčinným faktorem“ se rozumí jakékoli jednání, opomenutí, příhoda nebo stav nebo jejich kombinace, které by v případě, že by byly napraveny, odstraněny nebo by jim bylo zabráněno, se vší pravděpodobností zabránily dané události;

2)

„přispívajícím faktorem“ se rozumí jakékoli jednání, opomenutí, příhoda nebo stav, které ovlivňují událost tím, že zvyšují její pravděpodobnost, urychlují účinek v čase nebo zvyšují závažnost následků, ale jejichž odstranění by události nezabránilo;

3)

„systémovým faktorem“ se rozumí jakýkoli příčinný nebo přispívající faktor organizační, řídicí, společenské nebo regulační povahy, který by mohl v budoucnosti ovlivnit podobné a související události, zejména včetně rámcových regulačních podmínek, návrhu a uplatňování systému zajišťování bezpečnosti, dovedností pracovníků, postupů a údržby.

Článek 3

Systém podávání zpráv

Aniž jsou dotčena ustanovení článku 20 a čl. 24 odst. 1 a 2 směrnice (EU) 2016/798, vydávají se zprávy o vyšetřování pokud možno co nejvíce podle systému uvedeného v příloze I.

Body 1, 5 a 6 přílohy I se uvedou v druhém úředním evropském jazyce. Tento překlad by měl být k dispozici nejpozději do 3 měsíců od doručení zprávy.

Zprávy se agentuře zpřístupní v digitálním formátu, který umožňuje přístup k nim, jejich digitální indexaci a analýzu.

Článek 4

Přechod

Pokud jde o nehody a mimořádné události, pro které již bylo v době vstupu tohoto nařízení v platnost přijato rozhodnutí zahájit vyšetřování v souladu s čl. 22 odst. 3 směrnice (EU) 2016/798, může se inspekční orgán rozhodnout, zda se bude řídit systémem podávání zpráv uvedeným v příloze I, nebo strukturou uvedenou v příloze V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES (4).

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. dubna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

Předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 102.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762 ze dne 8. března 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 a (EU) č. 1169/2010 (Úř. věst. L 129, 25.5.2018, s. 26).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Směrnice o bezpečnosti železnic) (Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44).


PŘÍLOHA

Systém, který má být dodržován při podávání zpráv

Podle čl. 24 odst. 1 směrnice (EU) 2016/798 musí zprávy o nehodách a mimořádných událostech co nejvíce odpovídat struktuře v něm stanovené, která je přizpůsobena druhu a závažnosti nehody nebo mimořádné události. To zahrnuje v zásadě vyplnění údajů všech bodů 1 až 6, v příslušných případech včetně jejich podbodů uvedených jako písmena. Pokud nejsou vzhledem k okolnostem dané události žádné relevantní informace k dispozici nebo nejsou požadovány, uvede se v příslušném bodu nebo podbodu údaj „nepoužije se“, který označuje, že se v souvislosti s tímto vyšetřováním nepovažují za relevantní. Tento údaj může být uveden souhrnně buď na začátku, nebo na konci příslušného bodu nebo podbodu.

1.   Shrnutí

Shrnutí je nedílnou součástí zprávy a musí být srozumitelné bez dalších souvislostí.

Musí poskytovat přehled základních skutečností týkajících se dané události: stručný popis nehody nebo mimořádné události, kdy, kde a jak k ní došlo a závěr o jejích příčinách a následcích. Shrnutí musí odkazovat na všechny faktory (příčinné, přispívající a/nebo systémové), jež byly zjištěny při vyšetřování. Shrnutí musí v příslušných případech uvádět bezpečnostní doporučení a jejich adresáty.

2.   Vyšetřování a jeho souvislosti

Tato část zprávy musí uvádět cíle a souvislosti vyšetřování. Musí odkazovat na veškeré faktory, jako jsou zpoždění, které mohly mít škodlivý dopad na vyšetřování či jeho závěry nebo je jinak ovlivnit.

1.

Rozhodnutí o zahájení vyšetřování:

 

2.

Odůvodnění rozhodnutí o zahájení vyšetřování, např. odkazem na čl. 20 odst. 1 (vážná nehoda) nebo čl. 20 odst. 2 písm. a) až d):

 

3.

Rozsah a omezení vyšetřování včetně příslušného odůvodnění, jakož i vysvětlení jakéhokoli zpoždění, které se považuje za riziko nebo jiný důsledek pro provádění vyšetřování nebo jeho závěry:

Informace o rozsahu a omezení mohou být podrobněji rozepsány v bodě 4.

4.

Souhrnný popis technických kapacit a funkcí v týmu vyšetřujících. Patří sem i osoby příslušející k jiným inspekčním orgánům nebo externím zúčastněným stranám, jakož i důkaz o jejich nezávislosti na stranách, které se na dané události podílely:

Je-li zaručena anonymita osob nebo subjektů, vysvětlete prosím.

5.

Popis postupu pro komunikaci a konzultace zavedeného v průběhu vyšetřování s osobami nebo subjekty, které se na dané události podílely, a v souvislosti s poskytnutými informacemi:

Je-li zaručena anonymita osob nebo subjektů, vysvětlete prosím.

6.

Popis úrovně spolupráce, kterou nabídly zúčastněné subjekty:

Je-li zaručena anonymita osob nebo subjektů, vysvětlete prosím.

7.

Popis vyšetřovacích metod a technik a rovněž metod analýzy použitých k prokázání skutkového stavu a zjištění uvedených ve zprávě. Skutkový stav musí prokázat alespoň:

příhody a podmínky, které vedly k události,

jakékoli předcházející události, které vedly k výše uvedené události,

pokyny, povinné postupy, mechanismy zpětné vazby a/nebo kontrolní mechanismy, které vedly k události nebo jinak sehrály roli v souvislosti s událostí.

Např. rozhovory, přístup k dokumentaci a záznamům o operačním systému

8.

Popis obtíží a konkrétních problémů, které se během vyšetřování vyskytly.

 

9.

V příslušných případech interakce se soudními orgány

 

10.

V příslušných případech jakékoli další informace s významem pro vyšetřování.

 

3.   Popis události

Tato část zprávy musí obsahovat podrobný popis mechanismu události na základě informací shromážděných během provedeného vyšetřování.

a)   Událost a základní informace:

1.

Popis typu události:

 

2.

Datum, přesný čas a místo události:

 

3.

Popis místa události, včetně povětrnostních a zeměpisných podmínek v okamžiku události, a údaj o tom, zda na daném místě nebo v jeho blízkosti probíhaly nějaké práce:

 

4.

Úmrtí, zranění a materiální škody:

cestující, zaměstnanci nebo smluvní subjekty, uživatelé úrovňového přejezdu, nepovolané osoby, jiné osoby na nástupišti, jiné osoby, které nejsou na nástupišti,

přepravované věci, zavazadla a jiný majetek,

kolejová vozidla, infrastruktura a životní prostředí.

Je-li zaručena anonymita osob nebo subjektů, vysvětlete prosím.

5.

Popis jiných následků, včetně dopadu události na pravidelné činnosti zúčastněných subjektů:

 

6.

Identifikace osob, jejich funkcí a zúčastněných subjektů, včetně možných rozhraní pro smluvní subjekty a/nebo jiné příslušné strany:

Je-li zaručena anonymita osob nebo subjektů, vysvětlete prosím.

7.

Popis a identifikátory vlaku (vlaků) a jejich sestav včetně příslušných kolejových vozidel a jejich registračních čísel:

 

8.

Popis příslušných částí infrastruktury a návěstního systému – typ koleje, výhybka, stavědlo, návěstidlo, systémy zabezpečení vlaku:

 

9.

V příslušných případech jakékoli další informace relevantní pro účely popisu události a základních informací:

 

b)   Faktický popis událostí:

1.

Přibližný sled příhod, které vedly k události, včetně:

jednání zapojených osob,

fungování kolejových vozidel a technických zařízení,

fungování operačního systému:

Např. začátek jízdy vlaku, začátek směny zúčastněného pracovníka

Např. opatření přijatá zaměstnanci pro řízení a zabezpečení dopravy, výměna ústních zpráv a písemných příkazů v souvislosti s událostí

Např. systém řízení a zabezpečení, infrastruktura, komunikační zařízení, kolejová vozidla, údržba atd.

2.

Sled příhod od události do ukončení akcí záchranných služeb, včetně:

opatření přijatých k ochraně a zabezpečení místa události,

úsilí záchranných služeb

Např. spuštění plánu pro případ mimořádné události na dráze, spuštění plánu integrovaného záchranného systému, policejních a zdravotnických záchranných služeb a návazných postupů

4.   Analýza události, je-li to nezbytné s ohledem na jednotlivé přispívající faktory

Tato část zprávy musí analyzovat prokázané skutečnosti a zjištění (tj. stav provozovatelů, kolejových vozidel a/nebo technických zařízení), které způsobily událost. Analýza musí vést k identifikaci faktorů zásadních pro bezpečnost, které událost způsobily nebo k ní jinak přispěly, včetně skutečností identifikovaných jakožto předcházející události. Nehoda nebo mimořádná událost může být způsobena příčinnými, systémovými a přispívajícími faktory, které jsou stejně důležité a měly by být během vyšetřování zohledněny.

Analýzu lze rozšířit na podmínky, mechanismy zpětné vazby a/nebo kontrolní mechanismy v celém železničním systému, které byly identifikovány jako prvky aktivně ovlivňující vývoj podobných událostí. To by mohlo zahrnovat fungování systémů zajišťování bezpečnosti zúčastněných stran a regulační činnosti zahrnující certifikaci a dohled.

Následující položky musí být uvedeny u každé z identifikovaných událostí nebo faktorů (příčinných nebo přispívajících), které se zdají být zásadní pro bezpečnost, a to v souladu s flexibilitou, kterou nabízí tento systém (viz výše).

a)   Úlohy a povinnosti

Aniž je dotčen čl. 20 odst. 4 směrnice (EU) 2016/798, musí tato část zprávy vést k identifikaci a analýze úloh a povinností jednotlivých osob a subjektů, v případě potřeby včetně příslušných pracovníků a jejich vymezených úkolů a funkcí, které byly identifikovány jako osoby a subjekty, které se na dané události podílely způsobem zásadním pro bezpečnost, nebo jakékoli činnosti, která k události vedla.

1.

Železniční podnik (podniky) a/nebo provozovatel (provozovatelé) infrastruktury:

Je-li zaručena anonymita osob nebo subjektů, vysvětlete prosím.

2.

Subjekt/subjekty odpovědný/odpovědné za údržbu, údržbářské dílny a/nebo jakýkoli jiný poskytovatel údržbářských služeb:

Je-li zaručena anonymita osob nebo subjektů, vysvětlete prosím.

3.

Výrobci kolejových vozidel nebo jiný dodavatel železničních produktů:

Je-li zaručena anonymita osob nebo subjektů, vysvětlete prosím.

4.

Vnitrostátní bezpečnostní orgány a/nebo Agentura Evropské unie pro železnice:

Je-li zaručena anonymita osob nebo subjektů, vysvětlete prosím.

5.

Oznámené subjekty, určené subjekty a/nebo subjekty zabývající se posuzováním rizika:

Je-li zaručena anonymita osob nebo subjektů, vysvětlete prosím.

6.

Certifikační subjekty odpovědné za údržbu, jak je uvedeno v bodě 2:

Je-li zaručena anonymita osob nebo subjektů, vysvětlete prosím.

7.

Jakákoli jiná osoba nebo subjekt s významem pro událost, které mohou být zdokumentovány v jednom z příslušných systémů zajišťování bezpečnosti nebo jsou uvedeny v rejstříku či v příslušném právním rámci:

Je-li zaručena anonymita osob nebo subjektů, vysvětlete prosím.

Např. držitelé vozidel, poskytovatelé terminálů, podniky zajišťující nakládku vozů nebo podniky zajišťující plnění vozů

b)   Kolejová vozidla a technická zařízení

Příčinné faktory nebo následky události, které byly identifikovány jako faktory nebo následky související se stavem kolejových vozidel nebo technických zařízení, včetně možných přispívajících faktorů souvisejících s činnostmi a rozhodnutími, jako jsou:

1.

Faktory nebo následky vyplývající z konstrukce kolejových vozidel, železniční infrastruktury nebo technických zařízení:

 

2.

Faktory nebo následky vyplývající z instalace a uvedení do provozu kolejových vozidel, železniční infrastruktury nebo technického zařízení:

 

3.

Faktory nebo následky související s výrobci kolejových vozidel nebo jiným dodavatelem železničních produktů:

 

4.

Faktory nebo následky vyplývající z údržby a/nebo úpravy kolejových vozidel nebo technických zařízení:

 

5.

Faktory nebo následky související se subjektem odpovědným za údržbu, údržbářskými dílnami a jinými poskytovateli údržbářských služeb:

 

6.

A jakékoli jiné faktory nebo následky, které se považují za důležité pro účely vyšetřování:

 

c)   Lidské faktory

V případě, že příčinné nebo přispívající faktory nebo následky události souvisely s lidskými činnostmi, je třeba věnovat pozornost konkrétním okolnostem a způsobu, jakým pracovníci během běžného provozu provádějí běžné činnosti, a lidským a organizačním faktorům, které mohou ovlivnit jednání a/nebo rozhodnutí, mimo jiné:

1.

Lidské a individuální vlastnosti:

a)

odborná příprava a rozvoj, včetně dovedností a zkušeností;

b)

zdravotní stav a osobní situace, které měly vliv na událost, včetně fyzického nebo psychického stresu;

c)

únava;

d)

motivace a postoj.

 

2.

Pracovní faktory

a)

koncepce úkolů;

b)

konstrukce zařízení, které ovlivňuje rozhraní člověk-stroj;

c)

komunikační prostředky;

d)

postupy a procesy;

e)

provozní pravidla, místní pokyny, požadavky na pracovníky, požadavky na údržbu a platné normy;

f)

pracovní doba zapojených pracovníků;

g)

postupy při řešení rizik;

h)

souvislosti, stroje, zařízení a instrukce, které utvářejí pracovní postupy.

 

3.

Organizační faktory a úkoly:

a)

plánování pracovní síly a pracovní vytížení;

b)

komunikace, informace a týmová práce;

c)

nábor a výběr, zdroje;

d)

řízení výkonnosti a dohled;

e)

náhrady (odměny);

f)

vedení, otázky rozdělení odpovědnosti;

g)

organizační kultura;

h)

právní otázky (včetně příslušných unijních a vnitrostátních pravidel a předpisů);

i)

podmínky regulačního rámce a uplatňování systému zajišťování bezpečnosti.

 

4.

Faktory související s životním prostředím:

a)

pracovní podmínky (hluk, osvětlení, vibrace, ...);

b)

povětrnostní a zeměpisné podmínky;

c)

práce prováděné na daném místě nebo v jeho blízkosti.

 

5.

A jakýkoli jiný faktor významný pro účely vyšetřování podle výše uvedených bodů 1, 2, 3, 4:

 

d)   Mechanismy zpětné vazby a kontrolní mechanismy, včetně řízení rizik a zajišťování bezpečnosti, a postupy sledování

1.

Příslušné podmínky regulačního rámce:

 

2.

Postupy, metody, obsah a výsledky činností posuzování rizik a sledování, které provádí kterýkoli ze zúčastněných subjektů: železniční podniky, provozovatelé infrastruktury, subjekty odpovědné za údržbu, údržbářské dílny, jiní poskytovatelé údržbářských služeb, výrobci a všechny ostatní subjekty, a zprávy o nezávislém posouzení podle článku 6 prováděcího nařízení (EU) č. 402/2013  (1):

 

3.

Systém zajišťování bezpečnosti zapojeného železničního podniku (zapojených železničních podniků) a provozovatele (provozovatelů) infrastruktury, včetně základních prvků uvedených v čl. 9 odst. 3 směrnice (EU) 2016/798 a veškerých prováděcích právních aktů EU:

 

4.

Systém řízení subjektu/subjektů odpovědného/odpovědných za údržbu a údržbářských dílen, včetně funkcí uvedených v čl. 14 odst. 3 a příloze III směrnice (EU) 2016/798 a veškerých následných prováděcích aktů:

 

5.

Výsledky dohledu prováděného vnitrostátními bezpečnostními orgány v souladu s článkem 17 směrnice (EU) 2016/798:

 

6.

Schválení, osvědčení a hodnotící zprávy udělené agenturou, vnitrostátními bezpečnostními orgány nebo jinými subjekty posuzování shody:

schválení z hlediska bezpečnosti/osvědčení o bezpečnosti zapojeného provozovatele (zapojených provozovatelů) infrastruktury a železničního podniku (železničních podniků),

povolení k uvedení stacionárních zařízení do provozu a povolení k uvedení vozidel na trh,

subjekt odpovědný za údržbu a údržbářské dílny (včetně certifikace).

 

7.

Jiné systémové faktory:

 

e)   Předchozí události podobné povahy, jsou-li k dispozici.

5.   Závěry

Závěry musí obsahovat:

a)

Shrnutí analýzy a závěry týkající se příčin události

Závěry musí shrnout identifikaci příčinných a přispívajících faktorů události, včetně bezprostředních i hlubších systémových faktorů, jakož i chybějící nebo nedostatečná bezpečnostní opatření, pro něž se doporučují kompenzační opatření. Kromě toho musí odkazovat na schopnost zapojených organizací tuto situaci řešit prostřednictvím svých systémů zajišťování bezpečnosti s cílem předejít nehodám a mimořádným událostem v budoucnu.

b)

Opatření přijatá po události

c)

Doplňující zjištění:

Bezpečnostní problémy zjištěné během vyšetřování, avšak bez významu pro závěry o příčinách a následcích události.

6.   Bezpečnostní doporučení

V příslušných případech musí tato část zprávy uvádět bezpečnostní doporučení, jejichž jediným účelem je zabránit podobným událostem v budoucnu.

Pokud doporučení uvedena nejsou, je nutno vysvětlit proč.

Bezpečnostní doporučení musí vycházet ze zjištěných skutečností a doplňujících zjištění, jakož i z jejich analýzy vedoucí k závěrům ohledně příčin a následků události s významem pro bezpečnost.

Bezpečnostní doporučení mohou být rovněž vydána ve vztahu k doplňujícím zjištěním, která nesouvisejí s příčinou nebo přispěním k události.


(1)  Prováděcí nařízení (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009 (Úř. věst. L 121, 3.5.2013, s. 8).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU