(EU) 2020/566Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/566 ze dne 17. února 2020, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/128, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na potraviny pro zvláštní lékařské účely (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 129, 24.4.2020, s. 3-4 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 17. února 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. května 2020 Nabývá účinnosti: 14. května 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/566

ze dne 17. února 2020,

kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/128, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na potraviny pro zvláštní lékařské účely

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Estonské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/128 (2) obsahuje chyby v čl. 8 odst. 5, pokud jde o zvláštní požadavky na potraviny pro zvláštní lékařské účely vyvinuté tak, aby vyhovovaly výživovým požadavkům kojenců, a v čl. 11 druhém pododstavci, pokud jde o použitelnost aktu.

(2)

Bulharské, estonské, finské, německé a rumunské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/128 obsahuje chyby v tabulce 1 části A přílohy I, pokud jde o hodnoty vitaminů a minerálních látek v potravinách pro zvláštní lékařské účely vyvinutých tak, aby vyhovovaly výživovým požadavkům kojenců.

(3)

Bulharské, finské, chorvatské a švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/128 obsahuje chyby v tabulce 2 části B přílohy I, pokud jde o hodnoty vitaminů a minerálních látek v potravinách pro zvláštní lékařské účely jiných než potravinách vyvinutých tak, aby vyhovovaly výživovým požadavkům kojenců.

(4)

Bulharské, estonské, finské, chorvatské, německé, rumunské a švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/128 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. února 2020.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/128 ze dne 25. září 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na potraviny pro zvláštní lékařské účely (Úř. věst. L 25, 2.2.2016, s. 30).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU