(EU) 2020/557Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/557 ze dne 22. dubna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 988/2014, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé zemědělské produkty pocházející z Moldavské republiky

Publikováno: Úř. věst. L 128, 23.4.2020, s. 1-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. dubna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. dubna 2020 Nabývá účinnosti: 23. ledna 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/557

ze dne 22. dubna 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 988/2014, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé zemědělské produkty pocházející z Moldavské republiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 58 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady (EU) 2016/839 (2) byla dne 23. května 2016 jménem Unie uzavřena Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (3) (dále jen „dohoda“). Dohoda vstoupila v platnost dne 1. července 2016, byla však prozatímně prováděna od 1. září 2014.

(2)

Dne 18. září 2014 bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) č. 988/2014 (4) o otevření a správě celních kvót Unie pro zemědělské produkty pocházející z Moldavské republiky.

(3)

Dne 16. prosince 2014 přenesla Rada přidružení rozhodnutím č. 3/2014 (5) na Výbor pro přidružení ve složení pro obchod podle čl. 438 odst. 4 dohody pravomoc aktualizovat nebo měnit některé přílohy dohody související s obchodem.

(4)

Po konzultacích s Moldavskou republikou v souladu s článkem 147 dohody Unie souhlasila s navýšením objemu celních kvót pro stolní hrozny a švestky pocházející z Moldavska a se zavedením nové celní kvóty pro třešně a višně (6). Na základě toho Výbor pro přidružení ve složení pro obchod přijal rozhodnutí č. 1/2020 o aktualizaci přílohy XV dohody (7).

(5)

Po vstupu celního kodexu Unie a jeho prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci v platnost spravuje Komise celní kvóty chronologicky podle data přijetí celních prohlášení k propuštění do volného oběhu v souladu s pravidly správy celních kvót stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/2447 (8).

(6)

Prováděcí nařízení (EU) č. 988/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Rozhodnutí Výboru pro přidružení EU-Moldavsko č. 1/2020 vstoupilo v platnost dne 23. ledna 2020. Aby byla zajištěna účinná správa a včasné uplatňování kvót stanovených v příloze tohoto nařízení, mělo by se toto nařízení použít od uvedeného data.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 988/2014 se mění takto:

1)

článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Celní kvóty stanovené v příloze tohoto nařízení jsou spravovány v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (*1).

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).“;"

2)

příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 23. ledna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. dubna 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/839 ze dne 23. května 2016 o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 28).

(3)  Úř. věst. L 260, 30.8.2014, s. 4.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 988/2014 ze dne 18. září 2014 o otevření a správě celních kvót Unie pro zemědělské produkty pocházející z Moldavské republiky (Úř. věst. L 278, 20.9.2014, s. 12).

(5)  Rozhodnutí Rady přidružení EU-Moldavská republika č. 3/2014 ze dne 16. prosince 2014 o přenesení některých pravomocí Radou přidružení na Výbor pro přidružení ve složení pro obchod (Úř. věst. L 110, 29.4.2015, s. 40).

(6)  Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2245 ze dne 19. prosince 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé, pokud jde o aktualizaci přílohy XV (Odstraňování cel) uvedené dohody (Úř. věst. L 336, 30.12.2019, s. 283).

(7)  Rozhodnutí Výboru pro přidružení EU-Moldavská Republika ve složení pro obchod č. 1/2020 ze dne 23. ledna 2020, kterým se aktualizuje příloha XV (Odstraňování cel) Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 34, 6.2.2020, s. 52).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, je popis produktů pouze orientační. Působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN platným v době přijetí tohoto nařízení.

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Kvótové období

Objem roční kvóty

(v tunách čisté hmotnosti, není-li uvedeno jinak)

09.6800

0702 00 00

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

Od 1. září 2014 do 31. prosince 2014

2 000

Od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 a pro každý následující kalendářní rok

2 000

09.6801

0703 20 00

Česnek, čerstvý nebo chlazený

Od 1. září 2014 do 31. prosince 2014

220

Od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 a pro každý následující kalendářní rok

220

09.6802

0806 10 10

Stolní hrozny, čerstvé

Od 1. září 2014 do 31. prosince 2014

10 000

Od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 a pro každý následující kalendářní rok do 31. prosince 2019

10 000

 

 

 

Od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 a pro každý následující kalendářní rok

20 000

09.6803

0808 10 80

Jablka, čerstvá (kromě jablek k výrobě moštu, volně ložená, od 16. září do 15. prosince)

Od 1. září 2014 do 31. prosince 2014

40 000

Od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 a pro každý následující kalendářní rok

40 000

09.6806

0809 29 00

Třešně a višně (jiné než višně Prunus cerasus), čerstvé

Od 23. ledna 2020 do 31. prosince 2020 a pro každý následující kalendářní rok

1 500

09.6804

0809 40 05

Švestky, čerstvé

Od 1. září 2014 do 31. prosince 2014

10 000

Od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 a pro každý následující kalendářní rok do 31. prosince 2019

10 000

 

 

 

Od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 a pro každý následující kalendářní rok

15 000

09.6805

2009 61 10

Hroznová šťáva (včetně vinného moštu), nezkvašená a bez přídavku alkoholu, s hodnotou Brix nepřesahující 30, v hodnotě převyšující 18 EUR za 100 kg čisté hmotnosti, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

Od 1. září 2014 do 31. prosince 2014

500

Od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 a pro každý následující kalendářní rok

500

 

2009 69 19

Hroznová šťáva (včetně vinného moštu), nezkvašená a bez přídavku alkoholu, s hodnotou Brix převyšující 67, v hodnotě převyšující 22 EUR za 100 kg čisté hmotnosti, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

 

 

 

2009 69 51

2009 69 59

Hroznová šťáva (včetně vinného moštu), nezkvašená a bez přídavku alkoholu, s hodnotou Brix převyšující 30, avšak nepřesahující 67, v hodnotě převyšující 18 EUR za 100 kg čisté hmotnosti, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

 

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU