(EU) 2020/541Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/541 ze dne 7. dubna 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Győr-Moson-Sopron megyei Csemege sajt“ (CHZO))

Publikováno: Úř. věst. L 121, 20.4.2020, s. 3-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. dubna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. května 2020 Nabývá účinnosti: 10. května 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/541

ze dne 7. dubna 2020

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Győr-Moson-Sopron megyei Csemege sajt“ (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Győr-Moson-Sopron megyei Csemege sajt“ předložená Maďarskem byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Győr-Moson-Sopron megyei Csemege sajt“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Győr-Moson-Sopron megyei Csemege sajt“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.3: Sýry uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. dubna 2020.

Za Komisi,

Janusz WOJCIECHOWSKI

jménem předsedkyně,

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 408, 4.12.2019, s. 8.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU