(EU) 2020/540Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/540 ze dne 21. ledna 2020, kterým se opravuje polské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 121, 20.4.2020, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 21. ledna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. května 2020 Nabývá účinnosti: 10. května 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/540

ze dne 21. ledna 2020,

kterým se opravuje polské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (1), a zejména na čl. 17 odst. 5 a čl. 49 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Polské jazykové znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208 (2) obsahuje chybu v druhém pododstavci bodu 6.19.7.1 přílohy XII, pokud jde o situace, kdy se mají denní svítilny automaticky vypnout, což má vliv na rozsah povinností subjektů, kterým je chybné ustanovení určeno.

(2)

Polské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/208 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. ledna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

Předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208 ze dne 8. prosince 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel (Úř. věst. L 42, 17.2.2015, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU