(EU) 2020/479Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/479 ze dne 1. dubna 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 102, 2.4.2020, s. 4-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 1. dubna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. dubna 2020 Nabývá účinnosti: 3. února 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/479

ze dne 1. dubna 2020,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Produkty dovezené ze třetí země mohou být uváděny na trh Unie jako ekologické, pokud se na ně vztahuje potvrzení o kontrole vydané příslušnými orgány, kontrolními orgány nebo kontrolními subjekty uznané třetí země či uznaným kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem.

(2)

Aby byl zajištěn soulad s čl. 33 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007 a sledovatelnost dovážených produktů během distribuce, včetně přepravy ze třetích zemí, nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) ve znění prováděcího nařízení (EU) 2020/25 (3) stanoví, že příslušný kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt vydá potvrzení o kontrole předtím, než zásilka opustí třetí zemi vývozu nebo původu. Kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt musí poté, co provede kontrolu dokladů na základě všech příslušných kontrolních dokumentů, které zahrnují mimo jiné přepravní doklady, podepsat prohlášení v kolonce 18 potvrzení.

(3)

Zdá se, že v některých případech nemají kontrolní subjekty včas k dispozici úplné přepravní doklady, což znemožňuje zahrnutí všech informací o přepravě do potvrzení o kontrole předtím, než zásilka opustí třetí zemi. Je proto vhodné upřesnit, že informace uvedené v přepravních dokladech musí být příslušným kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem zkontrolovány a zahrnuty do potvrzení o kontrole do 10 dnů od vydání potvrzení a v každém případě před jeho podepsáním orgány členského státu.

(4)

Nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Vzhledem k tomu, že tyto změny jsou nezbytné pro uplatňování článku 13 nařízení (ES) č. 1235/2008 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2020/25, mělo by se toto nařízení použít se zpětnou platností ode dne vstupu prováděcího nařízení (EU) 2020/25 v platnost.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 1235/2008

Článek 13 nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

v odst. 2 třetím pododstavci se doplňuje nová věta, která zní:

„Pokud v kolonkách 16 a 17 a v příslušných políčkách kolonky 13 vytištěné a rukou podepsané kopie potvrzení o kontrole nejsou uvedeny informace týkající se přepravních dokladů nebo pokud se dané informace liší od informací dostupných v systému TRACES, zohlední příslušné orgány daného členského státu a první příjemce pro účely ověření a podpisu potvrzení o kontrole pouze informace dostupné v systému TRACES.“;

2)

v odstavci 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, který vystavuje potvrzení o kontrole, vystaví potvrzení o kontrole a podepíše prohlášení v kolonce 18 potvrzení až poté, co provede kontrolu dokladů na základě všech příslušných kontrolních dokumentů, které zahrnují zejména plán produkce pro dotčený produkt a obchodní doklady, a případně poté, co na základě svého posouzení rizika provede fyzickou kontrolu zásilky. Informace týkající se přepravních dokladů v kolonce 13, zejména počet balení a čistá hmotnost, a informace v kolonkách 16 a 17 potvrzení o kontrole týkající se dopravních prostředků a přepravních dokladů se uvedou do potvrzení o kontrole do 10 dnů od jeho vydání a v každém případě před jeho podepsáním příslušnými orgány členského státu.“

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 3. února 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. dubna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

Předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/25 ze dne 13. ledna 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 8, 14.1.2020, s. 18).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU