(EU) 2020/466Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/466 ze dne 30. března 2020 o dočasných opatřeních pro omezení rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin a pro dobré životní podmínky zvířat během určitých závažných narušení kontrolních systémů členských států v důsledku onemocnění koronavirem (COVID-19) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 98, 31.3.2020, s. 30-33 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. března 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. dubna 2020 Nabývá účinnosti: 1. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/466

ze dne 30. března 2020

o dočasných opatřeních pro omezení rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin a pro dobré životní podmínky zvířat během určitých závažných narušení kontrolních systémů členských států v důsledku onemocnění koronavirem (COVID-19)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 141 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví mimo jiné pravidla pro provádění úředních kontrol a jiných úředních činností příslušnými orgány členských států. Uvedené nařízení rovněž svěřuje Komisi pravomoc k tomu, aby prostřednictvím prováděcího aktu přijala vhodná dočasná opatření, která jsou nezbytná za účelem omezení rizik mimo jiné pro zdraví lidí, zvířat a rostlin a pro dobré životní podmínky zvířat, má-li důkazy o závažném narušení kontrolního systému členského státu.

(2)

Pokračující krize spojená s onemocněním koronavirem (COVID-19) představuje mimořádnou a nebývalou výzvu, pokud jde o schopnost členských států provádět v plném rozsahu úřední kontroly a jiné úřední činnosti v souladu s právními předpisy EU.

(3)

Ve svých „Pokynech týkajících se opatření správy hranic v zájmu ochrany zdraví a zajištění dostupnosti zboží a základních služeb“ (2) Komise zdůraznila, že v současné situaci by nemělo být narušeno hladké fungování jednotného trhu. Kromě toho by členské státy měly i nadále zajišťovat oběh zboží.

(4)

V souladu s nařízením (EU) 2017/625 jsou členské státy povinny zavést kontrolní systém složený z příslušných orgánů určených k provádění úředních kontrol a jiných úředních činností. Konkrétně musí mít příslušné orgány v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení k dispozici dostatečný počet náležitě kvalifikovaných a zkušených pracovníků, aby úřední kontroly a jiné úřední činnosti mohly být prováděny efektivně a účinně, nebo mít k těmto pracovníkům přístup.

(5)

V průběhu probíhající krize související s onemocněním COVID-19 zavedly členské státy pro své obyvatelstvo významná omezení pohybu, jejichž cílem je chránit lidské zdraví.

(6)

Řada členských států informovala Komisi, že v důsledku těchto omezení pohybu jejich kapacita pro nasazení vhodných pracovníků pro úřední kontroly a jiné úřední činnosti, jak vyžaduje nařízení (EU) 2017/625, je vážně narušena.

(7)

Řada členských států informovala Komisi konkrétně o obtížích při provádění úředních kontrol a jiných úředních činností, které vyžadují fyzickou přítomnost pracovníků provádějících kontroly. Obtíže vznikají zejména u klinického vyšetřování zvířat, některých kontrol produktů živočišného původu, rostlin a rostlinných produktů a potravin a krmiv jiného než živočišného původu a u testování vzorků v úředních laboratořích určených členskými státy.

(8)

V souladu s právními předpisy EU regulujícími obchod s živými zvířaty a zárodečnými produkty na jednotném trhu, zejména se směrnicemi Rady 64/432/EHS (3), 88/407/EHS (4), 89/556/EHS (5), 90/429/EHS (6), 91/68/EHS (7), 92/65/EHS (8), 2006/88/ES (9), 2009/156/ES (10) a 2009/158/ES (11), musí být k zásilkám zvířat a zárodečných produktů během jejich přemísťování mezi členskými státy přiloženy originály veterinárních osvědčení.

(9)

Řada členských států rovněž informovala Komisi o tom, že úřední kontroly a jiné úřední činnosti, jejichž výsledkem je podpis a vydání originálních tištěných úředních osvědčení a úředních potvrzení, která by měla doprovázet zásilky zvířat a zárodečných produktů přemísťované mezi členskými státy nebo vstupující do Unie, nelze v současné době provádět v souladu s právními předpisy EU.

(10)

Proto by měla být dočasně povolena alternativa k předkládání originálních tištěných úředních osvědčení a úředních potvrzení s přihlédnutím k tomu, že registrovaní uživatelé používají obchodní řídicí a expertní systém (TRACES) podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (12) a že systém TRACES v současnosti z technického hlediska neumožňuje vydávat elektronická osvědčení v souladu s uvedeným prováděcím nařízením. Touto alternativou by neměla být dotčena povinnost provozovatelů v souladu s nařízením (EU) 2017/625 předložit originály dokladů, až to bude technicky proveditelné.

(11)

Vzhledem k těmto zvláštním okolnostem by měla být přijata opatření, aby se zamezilo vážným zdravotním rizikům pro pracovníky příslušných orgánů, aniž by byla ohrožena prevence rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin, která představují zvířata, rostliny a produkty z nich, a aniž by byla ohrožena prevence rizik pro dobré životní podmínky zvířat. Zároveň by mělo být zajištěno řádné fungování jednotného trhu založené na právních předpisech Unie týkajících se zemědělsko-potravinového řetězce.

(12)

Členské státy, které se potýkají se závažnými obtížemi, pokud jde o provoz jejich stávajících kontrolních systémů, by proto měly mít možnost uplatňovat dočasná opatření stanovená v tomto nařízení v rozsahu nezbytném pro zvládání souvisejících závažných narušení jejich kontrolních systémů. Členské státy by měly přijmout veškerá nezbytná opatření, aby napravily závažné narušení svých kontrolních systémů co nejdříve.

(13)

Členské státy, které uplatní dočasná opatření stanovená v tomto nařízení, by měly informovat Komisi a ostatní členské státy o těchto opatřeních i o opatřeních přijatých za účelem nápravy obtíží při provádění úředních kontrol a jiných úředních činností v souladu s nařízením (EU) 2017/625.

(14)

Toto nařízení by mělo být použitelné po dobu dvou měsíců, aby se usnadnilo plánování a provádění úředních kontrol a jiných úředních činností během krize související s onemocněním COVID-19. Vzhledem k informacím od řady členských států, z nichž vyplývá, že by měla být dočasná opatření stanovena neprodleně, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení stanoví dočasná opatření nezbytná pro omezení rozsáhlých rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin a pro dobré životní podmínky zvířat, aby bylo možné řešit závažná narušení fungování kontrolních systémů členských států s ohledem na krizi související s onemocněním COVID-19.

Článek 2

Členské státy, které chtějí uplatnit dočasná opatření stanovená v tomto nařízení, informují Komisi a ostatní členské státy o těchto opatřeních i o opatřeních přijatých za účelem nápravy svých obtíží při provádění úředních kontrol a jiných úředních činností v souladu s nařízením (EU) 2017/625.

Článek 3

Úřední kontroly a jiné úřední činnosti může výjimečně provádět jedna nebo více fyzických osob, které příslušný orgán výslovně pověří na základě jejich kvalifikací, odborné přípravy a praktických zkušeností, které jsou pomocí jakéhokoli dostupného komunikačního prostředku v kontaktu s příslušným orgánem a u nichž se vyžaduje, aby se řídily pokyny příslušného orgánu pro provádění těchto úředních kontrol a jiných úředních činností. Tyto osoby jednají nestranně a nesmí být v žádném střetu zájmů, pokud jde o úřední kontroly a jiné úřední činnosti, které provádějí.

Článek 4

Úřední kontroly a jiné úřední činnosti týkající se úředních osvědčení a úředních potvrzení lze výjimečně provádět prostřednictvím úřední kontroly provedené u elektronické kopie originálu těchto osvědčení nebo potvrzení nebo u elektronického formátu osvědčení nebo potvrzení vytvořeného a předloženého v systému TRACES, pokud osoba odpovědná za předložení úředního osvědčení nebo úředního potvrzení předloží příslušnému orgánu prohlášení potvrzující, že originál úředního osvědčení nebo úředního potvrzení bude předložen, jakmile to bude technicky proveditelné. Při provádění těchto úředních kontrol a jiných úředních činností přihlédne příslušný orgán k riziku nesouladu dotčených zvířat a zboží a k dosavadním záznamům provozovatelů, pokud jde o výsledky úředních kontrol, které u nich již byly provedeny, a o jejich soulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625.

Článek 5

Úřední kontroly a jiné úřední činnosti mohou být výjimečně prováděny:

a)

v případě analýz, testování nebo diagnostiky, které mají provádět úřední laboratoře, jakoukoli laboratoří dočasně určenou k tomuto účelu příslušným orgánem;

b)

v případě fyzických kontaktů s provozovateli a jejich pracovníky v souvislosti s metodami a technikami úředních kontrol uvedenými v článku 14 nařízení (EU) 2017/625 prostřednictvím dostupných prostředků komunikace na dálku.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se do 1. června 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. března 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  C(2020) 1753 final ze dne 16. března 2020.

(3)  Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64).

(4)  Směrnice Rady 88/407/EHS ze dne 14. června 1988 o veterinárních požadavcích na obchod s hluboce zmrazeným spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz (Úř. věst. L 194, 22.7.1988, s. 10).

(5)  Směrnice Rady 89/556/EHS ze dne 25. září 1989 o veterinárních otázkách obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozů těchto embryí ze třetích zemí (Úř. věst. L 302, 19.10.1989, s. 1).

(6)  Směrnice Rady 90/429/EHS ze dne 26. června 1990, kterou se stanoví veterinární požadavky na obchod se spermatem prasat uvnitř Společenství a na jeho dovoz (Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 62).

(7)  Směrnice Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních otázkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství (Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19).

(8)  Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54).

(9)  Směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14).

(10)  Směrnice Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1).

(11)  Směrnice Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 74).

(12)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1715 ze dne 30. září 2019, kterým se stanoví pravidla pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách a jeho systémových složek (nařízení o IMSOC) (Úř. věst. L 261, 14.10.2019, s. 37).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU