(EU) 2020/436Nařízení Komise (EU) 2020/436 ze dne 24. března 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 906/2009, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 90, 25.3.2020, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. března 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. dubna 2020 Nabývá účinnosti: 14. dubna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 25. dubna 2024

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/436

ze dne 24. března 2020,

kterým se mění nařízení (ES) č. 906/2009, pokud jde o dobu jeho použitelnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 246/2009 ze dne 26. února 2009 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii) (1), a zejména na článek 1 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Poradním výborem pro restriktivní praktiky a dominantní postavení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 906/2009 (2) za určitých podmínek přiznává konsorciím liniové dopravy blokovou výjimku ze zákazu obsaženého v čl. 101 odst. 1 Smlouvy. Toto nařízení se použije do 25. dubna 2020.

(2)

Na základě hodnocení nařízení (ES) č. 906/2009 provedeného Komisí shromáždila Komise po veřejné konzultaci informace a údaje, které s dostatečnou mírou jistoty prokazují, že konsorcia, jež splňují podmínky nařízení (ES) č. 906/2009, stále splňují všechny čtyři podmínky čl. 101 odst. 3 SFEU. Za současných a očekávaných tržních podmínek konsorcia snižují náklady prostřednictvím úspor z rozsahu, racionalizací služeb a lepším využíváním plavidel. V případě dohod o konsorciu, které splňují podmínky nařízení (ES) č. 906/2009, lze očekávat, že přiměřený podíl tohoto snížení nákladů bude plynout zákazníkům v důsledku hospodářské soutěže mezi členy téhož konsorcia (vnitřní konkurence), která je doplněna 30 % prahovou hodnotou podílu na trhu, což zajistí dostatečnou hospodářskou soutěž vně jednotlivých konsorcií (vnější konkurence). Dohody o konsorciích, které splňují podmínky nařízení (ES) č. 906/2009, jsou pro dosažení tohoto zefektivnění nezbytné. Jiný, méně omezující, druh spolupráce mezi provozovateli kontejnerové dopravy, který by přinesl stejné výhody, neexistuje. Dohody o konsorciu, které splňují podmínky nařízení (ES) č. 906/2009, kromě toho svým členům neumožňují eliminovat hospodářskou soutěž, pokud jde o podstatnou část služeb liniové dopravy na příslušných relevantních trzích, a to z důvodu vnější hospodářské soutěže i vnitřní hospodářské soutěže. Bloková výjimka pro konsorcia, která rovněž umožňuje provádění příslušných konsorcií, je proto stále odůvodněná.

(3)

Podmínky, na jejichž základě byly stanoveny oblast působnosti a obsah nařízení (ES) č. 906/2009, se podstatně nezměnily, a dobu použitelnosti nařízení proto lze prodloužit.

(4)

V souladu s pravomocemi Komise podle čl. 2 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 246/2009 a aby Komise mohla zohlednit případnou změnu tržních podmínek by doba použitelnosti nařízení (ES) č. 906/2009 měla být prodloužena o čtyři roky.

(5)

Nařízení (ES) č. 906/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 7 nařízení (ES) č. 906/2009 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se do 25. dubna 2024.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. března 2020.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 79, 25.3.2009, s. 1. S účinkem ode dne 1. prosince 2009 se články 81 a 82 Smlouvy o ES stávají články 101 resp. 102 Smlouvy o fungování Evropské unie.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 906/2009 ze dne 28. září 2009 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové námořní přepravy (konsorcii) (Úř. věst. L 256, 29.9.2009, s. 31).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU