(EU) 2020/426Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/426 ze dne 19. března 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/402, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení

Publikováno: Úř. věst. L 84I, 20.3.2020, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. března 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. března 2020 Nabývá účinnosti: 21. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/426

ze dne 19. března 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/402, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/479 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech vývozu (1), a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise 2020/402 (2) podmínila Evropská komise vývoz některých osobních ochranných prostředků předložením vývozního povolení, a to s ohledem na rostoucí poptávku v Evropské unii a z toho vyplývající nedostatek těchto produktů v některých členských státech. Tento systém předchozího povolení se týká vývozu do všech třetích zemí.

(2)

Jednotný trh se zdravotnickým a osobním ochranným vybavením je úzce integrován mimo Unii a totéž platí pro příslušné hodnotové řetězce a distribuční sítě. Zejména to platí pro čtyři členské státy Evropského sdružení volného obchodu. Vzhledem k těsné integraci výrobních hodnotových řetězců a distribučních sítí by podmínění vývozu některých osobních ochranných prostředků do těchto zemí vývozním povolením bylo kontraproduktivní za situace, kdy je toto vybavení nepostradatelným produktem nezbytným k zabránění dalšímu šíření nákazy a zajištění zdraví zdravotnického personálu, který pečuje o infikované pacienty. Je proto namístě tyto země vyjmout z oblasti působnosti prováděcího nařízení (EU) 2020/402.

(3)

Z oblasti působnosti prováděcího nařízení (EU) 2020/402 je rovněž třeba vyjmout zámořské země a území uvedené v příloze II Smlouvy, jakož i Faerské ostrovy, Andorru, San Marino a Vatikánský městský stát, neboť tyto země mají zvláštní závislost na metropolitních dodavatelských řetězcích členských států, k nimž jsou připojeny, nebo na dodavatelských řetězcích sousedních členských států.

(4)

Orgány vyňatých zemí a území by měly poskytnout odpovídající záruky, že budou kontrolovat svůj vlastní vývoz dotyčných produktů, aby nebyly ohroženy cíle sledované prováděcím nařízením (EU) 2020/402. Komise by tuto věc měla bedlivě sledovat.

(5)

Vývoz určitého množství specifických produktů může být povolen za zvláštních okolností, například v zájmu zásobování nouzových operací humanitárních organizací ve třetích zemích,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2020/402 se mění takto:

1)

V článku 1 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   Na vývoz do Norska, na Island, do Lichtenštejnska, Švýcarska a zámořských zemí a území uvedených v příloze II Smlouvy a na Faerské ostrovy, do Andorry, San Marina a Vatikánského městského státu se opatření stanovená v odstavcích 1 a 2 nevztahují.“

2.

V čl. 2 odst. 3 se třetí odrážka nahrazuje tímto:

„ —

k reakci na žádosti třetích zemí a mezinárodních organizací o pomoc, které řeší a vyřizuje mechanismus civilní ochrany Unie, a aby bylo možné zajistit nouzové dodávky v souvislosti s humanitární pomocí.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

Předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 34.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/402 ze dne 14. března 2020, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení (Úř. věst. L 77I, 15.3.2020, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU