(EU) 2020/423Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/423 ze dne 19. března 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1010/2009, pokud jde o správní ujednání se třetími zeměmi týkající se osvědčení o úlovku pro produkty mořského rybolovu

Publikováno: Úř. věst. L 84, 20.3.2020, s. 15-19 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. března 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. března 2020 Nabývá účinnosti: 27. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/423

ze dne 19. března 2020,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1010/2009, pokud jde o správní ujednání se třetími zeměmi týkající se osvědčení o úlovku pro produkty mořského rybolovu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (1), a zejména na čl. 20 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Správní ujednání se třetími zeměmi týkající se osvědčení o úlovku pro produkty rybolovu jsou uvedena v příloze IX nařízení Komise (ES) č. 1010/2009 ze dne 22. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1005/2008 (2). Uvedená ujednání zahrnují vzory osvědčení o úlovku potvrzené příslušnými orgány dotčených třetích zemí.

(2)

Spojené státy s ohledem na nový IT nástroj systému osvědčování úlovků Unie CATCH, který vyvinula Komise, revidovaly své vzorové osvědčení o úlovku.

(3)

Příloha IX nařízení (ES) č. 1010/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IX nařízení (ES) č. 1010/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2020.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1010/2009 ze dne 22. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (Úř. věst. L 280, 27.10.2009, s. 5).


PŘÍLOHA

Oddíl 2 přílohy IX nařízení (ES) č. 1010/2009 se nahrazuje tímto:

Oddíl 2

SPOJENÉ STÁTY

SYSTÉM OSVĚDČENÍ ÚLOVKU

V souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení (ES) č. 1005/2008 se osvědčení o úlovku uvedené v článku 12 a v příloze II nařízení (ES) č. 1005/2008 v případě produktů rybolovu pocházejících z úlovků rybářských plavidel plujících pod vlajkou Spojených států nahrazuje americkým osvědčením o úlovku vycházejícím z amerického systému osvědčování úlovků (popsaného v dodatku 2) – systému elektronického oznamování a zaznamenávání kontrolovaného orgány Spojených států, který zajišťuje stejnou úroveň kontroly orgány, jakou vyžaduje systém osvědčení úlovku Evropské unie.

Vzor amerického osvědčení o úlovku, kterým se nahrazuje osvědčení Evropské unie o úlovku a osvědčení o zpětném vývozu, je součástí dodatku 1. Revidované americké osvědčení o úlovku se může vztahovat na produkty rybolovu pocházející z úlovků samostatných plavidel nebo skupin plavidel, jak je popsáno v dodatku 2.

VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE

Cílem vzájemné pomoci podle článku 51 nařízení (ES) č. 1005/2008 je ulehčení výměny informací a spolupráce ve správní oblasti mezi příslušnými orgány Spojených států a členských států Evropské unie na základě pravidel vzájemné pomoci stanovených v nařízení (ES) č. 1010/2009.

Dodatek 1

Image 1

Image 2

Dodatek 2

Americký systém dokumentace úlovků v revidovaném znění z roku 2019 je koncipován tak, aby bylo možné vydávat k zásilkám zpracovaných a nezpracovaných produktů rybolovu určeným k vývozu ze Spojených států do Evropské unie (EU) osvědčení o úlovku na jednotném formuláři.

Američtí vývozci na americkém osvědčení o úlovku povinně uvedou 1) seznam samostatných plavidel odpovědných za odlov ryb nebo produkty rybolovu tvořící danou zásilku spolu s veškerými příslušnými informacemi požadovanými pro účely potvrzení Spojených států o legálním úlovku (United States Attestation of Legal Catch); 2) název skupiny plavidel odpovědných za odlov ryb nebo produkty rybolovu tvořící danou zásilku spolu s veškerými příslušnými informacemi požadovanými pro účely potvrzení Spojených států o legálním úlovku.

Seskupování plavidel se použije v případech, kdy dochází k významnému směšování úlovků ať už na moři, nebo na pevnině (například u rybolovu, u nějž dochází mimo jiné, nikoli však výlučně, k: rozdělení prvotního úlovku před odesláním podle velikosti, např. humrů, nebo svozu ryb z několika lovných plavidel na doprovodná plavidla na moři).

Seskupování bude řídit americký producent nebo zpracovatel, který si osvědčení vyžádal a který podléhá auditu. V souladu se současnou praxí ve Spojených státech americký producent nebo zpracovatel odpovídá za uchovávání veškerých informací o plavidlech či seznamu plavidel podílejících se na zásilce, jež na vyžádání poskytne příslušnému orgánu americké státní správy.

Použití samostatných plavidel či jejich seskupování umožní Spojeným státům vydat ke každé zásilce jen jedno osvědčení a zároveň mít přístup ke kompletním informacím o plavidlech, která se na dané zásilce podílela.

Tyto informace budou přístupné orgánům členských států dovozu na žádost předloženou příslušnému orgánu americké státní správy.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU