(EU) 2020/422Nařízení Komise (EU) 2020/422 ze dne 19. března 2020, kterým se s účinkem ode dne 1. dubna 2020 mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 84, 20.3.2020, s. 11-14 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. března 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. března 2020 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/422

ze dne 19. března 2020,

kterým se s účinkem ode dne 1. dubna 2020 mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 297/95 ze dne 10. února 1995 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro hodnocení léčivých přípravků (1), a zejména na čl. 12 pátý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 67 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (2) sestávají příjmy Evropské agentury pro léčivé přípravky z příspěvků Unie a z poplatků, které uvedené agentuře platí podniky. Nařízení (ES) č. 297/95 stanoví kategorie a výši těchto poplatků.

(2)

Uvedené poplatky by měly být aktualizovány s přihlédnutím k míře inflace za rok 2019. Podle údajů zveřejněných Statistickým úřadem Evropské unie (3) dosáhla v roce 2019 míra inflace v Unii 1,6 %.

(3)

Pro zjednodušení by upravené výše poplatků měly být zaokrouhleny na nejbližších 100 EUR.

(4)

Nařízení (ES) č. 297/95 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Z důvodu právní jistoty by se toto nařízení nemělo vztahovat na platné žádosti, které nejsou vyřízeny ke dni 1. dubna 2020.

(6)

V souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 297/95 má být aktualizace provedena s účinností ode dne 1. dubna 2020. Je proto vhodné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost neprodleně a použilo se od uvedeného dne,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 297/95 se mění takto:

(1)

článek 3 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

písmeno a) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „291 800 EUR“ nahrazuje částkou „296 500 EUR“,

ve druhém pododstavci se částka „29 300 EUR“ nahrazuje částkou „29 800 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „7 300 EUR“ nahrazuje částkou „7 400 EUR“;

ii)

písmeno b) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „113 300 EUR“ nahrazuje částkou „115 100 EUR“,

ve druhém pododstavci se částka „188 700 EUR“ nahrazuje částkou „191 700 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „11 300 EUR“ nahrazuje částkou „11 500 EUR“,

ve čtvrtém pododstavci se částka „7 300 EUR“ nahrazuje částkou „7 400 EUR“;

iii)

písmeno c) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „87 600 EUR“ nahrazuje částkou „89 000 EUR“,

ve druhém pododstavci se rozmezí „od 22 000 EUR do 65 700 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 22 400 EUR do 66 800 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „7 300 EUR“ nahrazuje částkou „7 400 EUR“;

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

písmeno a) první pododstavec se mění takto:

částka „3 200 EUR“ se nahrazuje částkou „3 300 EUR“,

částka „7 300 EUR“ se nahrazuje částkou „7 400 EUR“;

ii)

písmeno b) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „87 600 EUR“ nahrazuje částkou „89 000 EUR“,

ve druhém pododstavci se rozmezí „od 22 000 EUR do 65 700 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 22 400 EUR do 66 800 EUR“;

c)

v odstavci 3 se částka „14 400 EUR“ nahrazuje částkou „14 600 EUR“;

d)

v odst. 4 prvním pododstavci se částka „22 000 EUR“ nahrazuje částkou „22 400 EUR“;

e)

v odstavci 5 se částka „7 300 EUR“ nahrazuje částkou „7 400 EUR“;

f)

odstavec 6 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se částka „104 600 EUR“ nahrazuje částkou „106 300 EUR“;

ii)

ve druhém pododstavci se rozmezí „od 26 000 EUR do 78 400 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 26 400 EUR do 79 700 EUR“;

(2)

v čl. 4 prvním pododstavci se částka „72 600 EUR“ nahrazuje částkou „73 800 EUR“;

(3)

článek 5 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

písmeno a) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „146 100 EUR“ nahrazuje částkou „148 400 EUR“,

ve druhém pododstavci se částka „14 400 EUR“ nahrazuje částkou „14 600 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „7 300 EUR“ nahrazuje částkou „7 400 EUR“,

čtvrtý pododstavec se mění takto:

částka „72 600 EUR“ se nahrazuje částkou „73 800 EUR“,

částka „7 300 EUR“ se nahrazuje částkou „7 400 EUR“;

ii)

písmeno b) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „72 600 EUR“ nahrazuje částkou „73 800 EUR“,

ve druhém pododstavci se částka „123 300 EUR“ nahrazuje částkou „125 300 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „14 400 EUR“ nahrazuje částkou „14 600 EUR“,

ve čtvrtém pododstavci se částka „7 300 EUR“ nahrazuje částkou „7 400 EUR“,

pátý pododstavec se mění takto:

částka „36 500 EUR“ se nahrazuje částkou „37 100 EUR“,

částka „7 300 EUR“ se nahrazuje částkou „7 400 EUR“;

iii)

písmeno c) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „36 500 EUR“ nahrazuje částkou „37 100 EUR“,

ve druhém pododstavci se rozmezí „od 9 100 EUR do 27 500 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 9 200 EUR do 27 900 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „7 300 EUR“ nahrazuje částkou „7 400 EUR“;

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

písmeno a) první pododstavec se mění takto:

částka „3 200 EUR“ se nahrazuje částkou „3 300 EUR“,

částka „7 300 EUR“ se nahrazuje částkou „7 400 EUR“;

ii)

písmeno b) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „43 700 EUR“ nahrazuje částkou „44 400 EUR“,

ve druhém pododstavci se rozmezí „od 11 000 EUR do 33 000 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 11 200 EUR do 33 500 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „7 300 EUR“ nahrazuje částkou „7 400 EUR“;

c)

v odstavci 3 se částka „7 300 EUR“ nahrazuje částkou „7 400 EUR“;

d)

v odst. 4 prvním pododstavci se částka „22 000 EUR“ nahrazuje částkou „22 400 EUR“;

e)

v odstavci 5 se částka „7 300 EUR“ nahrazuje částkou „7 400 EUR“;

f)

odstavec 6 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se částka „35 000 EUR“ nahrazuje částkou „35 600 EUR“;

ii)

ve druhém pododstavci se rozmezí „od 8 600 EUR do 26 000 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 8 700 EUR do 26 400 EUR“;

(4)

v čl. 6 prvním pododstavci se částka „43 700 EUR“ nahrazuje částkou „44 400 EUR“;

(5)

článek 7 se mění takto:

a)

v prvním pododstavci se částka „72 600 EUR“ nahrazuje částkou „73 800 EUR“;

b)

ve druhém pododstavci se částka „22 000 EUR“ nahrazuje částkou „22 400 EUR“;

(6)

článek 8 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

ve druhém pododstavci se částka „87 600 EUR“ nahrazuje částkou „89 000 EUR“;

ii)

ve třetím pododstavci se částka „43 700 EUR“ nahrazuje částkou „44 400 EUR“;

iii)

ve čtvrtém pododstavci se rozmezí „od 22 000 EUR do 65 700 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 22 400 EUR do 66 800 EUR“;

iv)

v pátém pododstavci se rozmezí „od 11 000 EUR do 33 000 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 11 200 EUR do 33 500 EUR“;

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

ve druhém pododstavci se částka „291 800 EUR“ nahrazuje částkou „296 500 EUR“;

ii)

ve třetím pododstavci se částka „146 100 EUR“ nahrazuje částkou „148 400 EUR“;

iii)

v pátém pododstavci se rozmezí „od 3 200 EUR do 251 500 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 3 300 EUR do 255 500 EUR“;

iv)

v šestém pododstavci se rozmezí „od 3 200 EUR do 125 900 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 3 300 EUR do 127 900 EUR“;

c)

v odst. 3 prvním pododstavci se částka „7 300 EUR“ nahrazuje částkou „7 400 EUR“.

Článek 2

Toto nařízení se nevztahuje na platné žádosti, které nejsou vyřízeny ke dni 1. dubna 2020.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 35, 15.2.1995, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1).

(3)  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10159211/2-17012020-AP-EN.pdf


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU