(EU) 2020/421Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/421 ze dne 18. března 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmeny ABTS-1857 a GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) kmen AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmeny ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 a EG 2348, Beauveria bassiana kmeny ATCC 74040 a GHA, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximát, fosetyl, Lecanicillium muscarium (dříve Verticilium lecanii) kmen Ve 6, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) kmen BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea kmeny FOC PG 410.3, VRA 1835 a VRA 1984, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmeny ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmeny IMI 206040 a T11, Trichoderma gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080, Trichoderma harzianum kmeny T-22 a ITEM 908, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 84, 20.3.2020, s. 7-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. března 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. dubna 2020 Nabývá účinnosti: 9. dubna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/421

ze dne 18. března 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmeny ABTS-1857 a GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) kmen AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmeny ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 a EG 2348, Beauveria bassiana kmeny ATCC 74040 a GHA, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximát, fosetyl, Lecanicillium muscarium (dříve Verticilium lecanii) kmen Ve 6, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) kmen BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea kmeny FOC PG 410.3, VRA 1835 a VRA 1984, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmeny ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmeny IMI 206040 a T11, Trichoderma gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080, Trichoderma harzianum kmeny T-22 a ITEM 908, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/168 (3) byla do 30. dubna 2020 prodloužena doba platnosti schválení účinných látek abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmeny ABTS-1857 a GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) kmen AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmeny ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 a EG 2348, Beauveria bassiana kmeny ATCC 74040 a GHA, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroximát, fosetyl, Lecanicillium muscarium (dříve Verticilium lecanii) kmen Ve 6, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) kmen BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea kmeny FOC PG 410.3, VRA 1835 a VRA 1984, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmeny ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmeny IMI 206040 a T11, Trichoderma gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080, Trichoderma harzianum kmeny T-22 a ITEM 908, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram.

(3)

Žádosti o obnovení schválení uvedených látek byly předloženy v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 844/2012 (4).

(4)

Kromě toho je pro účinné látky dichlorprop-P, mepanipyrim, spinosad, trinexapak a fosetyl předepsáno prodloužení doby platnosti schválení, aby tak byl poskytnut nezbytný čas pro provedení posouzení v souvislosti s vlastnostmi vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému v souladu s postupem stanoveným v článcích 13 a 14 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012.

(5)

Vzhledem k tomu, že se posouzení uvedených látek zdrželo z důvodů, které žadatelé nemohli ovlivnit, skončí platnost schválení uvedených účinných látek pravděpodobně před přijetím rozhodnutí o jejich obnovení. Je proto nezbytné dobu platnosti jejich schválení prodloužit.

(6)

S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o případy, kdy má Komise přijmout nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky zmíněné v příloze tohoto nařízení není obnoveno, protože nejsou splněna kritéria pro schválení, stanoví Komise konec doby platnosti schválení na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na den vstupu v platnost nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky není obnoveno, podle toho, co nastane později. Pokud jde o případy, kdy má Komise přijmout nařízení obnovující schválení některé z účinných látek uvedených v příloze tohoto nařízení, pokusí se v závislosti na okolnostech stanovit co nejbližší možné datum použitelnosti.

(7)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. března 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/168 ze dne 31. ledna 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, epoxykonazol, fenpyroximát, fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen: MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiakloprid, tolklofos- methyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopyr, trinexapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum a ziram (Úř. věst. L 33, 5.2.2019, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).


PŘÍLOHA

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 74, ziram, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

2)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 89, Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

3)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 90, mepanipyrim, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

4)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 123, klodinafop, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

5)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 124, pirimikarb, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

6)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 125, rimsulfuron, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

7)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 127, tritikonazol, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

8)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 129, klopyralid, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

9)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 130, cyprodinil, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

10)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 131, fosetyl, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

11)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 132, trinexapak, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

12)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 133, dichlorprop-P, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

13)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 134, metkonazol, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

14)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 135, pyrimethanil, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

15)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 136, triklopyr, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

16)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 137, metrafenon, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

17)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 138, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

18)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 139, spinosad, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

19)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 193, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmen ABTS-1857 a kmen GC-91, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

20)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 194, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) kmen AM65-52, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

21)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 195, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmen ABTS 351, kmen PB 54, kmen SA 11, kmen SA 12, kmen EG 2348, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

22)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 197, Beauveria bassiana kmen ATCC 74040, kmen GHA, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

23)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 198, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

24)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 199, Lecanicillium muscarium (dříve Verticilium lecanii) kmen Ve 6, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

25)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 200, Metarhizium anisopliae var. anisopliae (dříve Metarhizium anisopliae) kmen BIPESCO 5/F52, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

26)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 201, Phlebiopsis gigantea kmen VRA 1835, kmen VRA 1984, kmen FOC PG 410.3, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

27)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 202, Pythium oligandrum kmen M1, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

28)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 203, Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis) kmen K61, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

29)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 204, Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) kmeny IMI 206040 a T11, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

30)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 206, Trichoderma harzianum Rifai kmen T-22, kmen ITEM 908, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

31)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 207, Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) kmen ICC012, kmen T25, kmen TV1, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

32)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 208, Trichoderma gamsii (dříve T. viride) kmen ICC080, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

33)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 210, abamektin, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“;

34)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 213, fenpyroximát, datum nahrazuje datem „30. dubna 2021“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU