(EU) 2020/420Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/420 ze dne 16. března 2020, kterým se opravuje německé znění nařízení (EU) 2016/919 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 84, 20.3.2020, s. 5-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. března 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. března 2020 Nabývá účinnosti: 16. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/420

ze dne 16. března 2020,

kterým se opravuje německé znění nařízení (EU) 2016/919 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (1), a zejména čl. 5 odst. 11 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Německé znění nařízení Komise (EU) 2016/919 (2) obsahuje chybu v bodě 2 oddílu 7.4.2.3 přílohy, pokud jde o podmínky pro použití přechodné fáze.

(2)

Německé znění nařízení (EU) 2016/919 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(3)

Kvůli chybě v bodě 2 oddílu 7.4.2.3 přílohy podléhají hospodářské subjekty zbytečným omezujícím požadavkům na uvedení železničních vozidel na trh. Od 16. června 2019 do 31. prosince 2020 by za zvláštních podmínek mělo být možné udělit povolení k uvedení vozidel na trh v souladu se souborem specifikací č. 1 uvedeným v tabulce A 2 přílohy A přílohy nařízení (EU) 2016/919. Splnit by se měly podmínky, jimiž je, aby byla vozidla povolena v souladu s typem vozidla, který byl schválen před 1. lednem 2019 v souladu se souborem specifikací č. 1 uvedeným v tabulce A 2 přílohy A přílohy nařízení (EU) 2016/919. Německé znění by proto mělo být opraveno se zpětnou účinností.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 51 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 16. června 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 158, 15.6.2016, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU