(EU) 2020/419Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/419 ze dne 30. ledna 2020, kterým se stanoví odchylka od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína

Publikováno: Úř. věst. L 84, 20.3.2020, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 30. ledna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. března 2020 Nabývá účinnosti: 23. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/419

ze dne 30. ledna 2020,

kterým se stanoví odchylka od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 53 písm. b) a h) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 2. října 2019 vydala Světová obchodní organizace (WTO) arbitrážní rozhodnutí ve věci „Evropská společenství a některé členské státy – opatření ovlivňující obchod s velkými civilními letadly, WT/DS316/ARB“. To umožnilo Spojeným státům americkým (USA) požádat o povolení zavést protiopatření v maximální roční výši 7,5 miliardy USD v reakci na podporu Unie poskytovanou společnosti Airbus. Dne 18. října 2019 uložily USA 25 % valorické dovozní clo mimo jiné na tichá vína, která do USA vyváží Německo, Španělsko, Francie a Spojené království. Tato mimořádná, nespravedlivá a nepředvídatelná situace má závažný a negativní dopad na celosvětový obchod se všemi víny z Unie. USA navíc pohrozily uvalením 100 % valorického dovozního cla na francouzská šumivá vína v reakci na francouzskou daň z digitálních služeb („daň GAFA“).

(2)

Dovozní cla uvalená USA mají přímý a závažný dopad na obchod s vínem z Unie na trhu USA, který je z hlediska hodnoty a objemu vývozu největším vývozním trhem Unie, pokud jde o zemědělské produkty, a zejména o víno. V roce 2018 dosáhl objem vína z Unie vyvezeného do USA 6,5 milionu hektolitrů a jeho hodnota činila 4 miliardy EUR. Vývoz vína z Unie do USA obvykle představuje 30–40 % celkové hodnoty unijního vývozu vína.

(3)

Zvýšená dovozní cla uložená USA nemají negativní dopad jen na tichá vína ze čtyř členských států, na něž se uvedená cla vztahují, ale na všechna vína z Unie. Jejich důsledkem je poškození dobrého jména a narušení prodeje všech vín z Unie, která jsou na trhu USA. Dobré jméno vína určuje nejen jeho jakost, ale i jeho cena a vnímaný poměr ceny a kvality. To platí zejména v případě vín nízké až střední cenové kategorie, která jsou v absolutním vyjádření 25 % dovozním clem ovlivněna více než dražší vína nakupovaná znalci, které zvýšení ceny od nákupu neodradí. Vína z Unie soupeří na trhu USA s víny jiného původu, např. z Jižní Ameriky, Austrálie nebo Jihoafrické republiky. S ohledem na takto silnou a intenzivní hospodářskou soutěž hraje vnímání cenových úrovní významnou roli. Pokud si jsou spotřebitelé vědomi toho, že cena vína určitého původu v rámci Unie podléhá zvýšenému dovoznímu clu, negativně to ovlivní jejich celkové vnímání úrovně cen vín z Unie a povede to k tomu, že se rozhodnou pro výrobky jiného původu. Vzhledem ke zjištěným tržním podmínkám a poklesu celkových výnosů výrobců je třeba přijmout okamžitá opatření k řešení účinků dovozních cel, která se budou týkat všech vín pocházejících ze všech členských států, a nikoli pouze těch, na něž se dovozní cla přímo vztahují.

(4)

Z hlediska stability trhu nepředstavuje dovozní celní režim zavedený USA ojedinělé opatření, jež má dopad pouze na obchod s USA. Světový trh s vínem je globální trh, na němž mají jednotlivá opatření přijatá významnými hospodářskými aktéry, jako jsou USA, dalekosáhlé důsledky pro celý mezinárodní obchod s vínem. Jakákoli negativní změna podmínek na jednom z hlavních cílových trhů pro vína z Unie, jako je trh USA, nevyhnutelně ovlivní jiné trhy, neboť pro výrobky, které se z důvodu příliš vysokých cen v USA neprodají, se musí nalézt alternativní odbytiště. V důsledku toho budou spotřebitelé na jiných trzích, kteří jsou si dobře vědomi tržních podmínek, vyvíjet další tlak na ceny, což povede k intenzivnější hospodářské soutěži, než je obvyklé. Proto je možné očekávat, že současná dovozní cla uložená USA způsobí stagnaci vývozu vína z Unie po celém světě. Ze zpráv z odvětví vína je zřejmé, že na trhu USA už byly zrušeny významné objednávky francouzských vín.

(5)

Trh Unie s vínem čelil v roce 2019 zhoršujícím se podmínkám, přičemž zásoby vína byly na nejvyšší úrovni od roku 2009. Tento vývoj způsobila především kombinace rekordní sklizně v roce 2018 a snížení spotřeby vína v Unii. Pokud nebudou mít vína, na která se vztahují dovozní cla uvalená USA, odbyt na vývozních trzích mimo Unii, bude situace na trhu Unie eskalovat a bude vyžadovat naléhavé řešení. Naléhavost problému navíc zvyšuje načasování použitelnosti sazeb dovozních cel. Tyto sazby jsou použitelné od 18. října 2019, což připadá přesně na polovinu období sklizně a produkce vína v roce 2019 a na období těsně před oslavami konce roku, což jsou pro odvětví vína v Unii dvě z nejdůležitějších prodejních období. V této souvislosti je proto nezbytné přijmout okamžitá opatření k řešení dané situace.

(6)

Z podpůrných opatření v odvětví vína stanovených v článku 43 nařízení (EU) č. 1308/2013 je na propagaci vín z Unie ve třetích zemích za účelem zlepšení jejich konkurenceschopnosti přímo zaměřené pouze propagační opatření stanovené v čl. 45 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení. Dotčené propagační opatření se v průběhu let ukázalo být velmi účinným nástrojem k proniknutí na trhy třetích zemí a k upevňování pozice na těchto trzích. Ukázalo se, že jde o nejúčinnější nástroj na podporu vín z Unie na trzích třetích zemí, který umožňuje zlepšit jejich pověst a zvýšit povědomí o jejich kvalitě. Mezinárodní trh s vínem má globální charakter a jakákoli propagace vína z Unie na trzích třetích zemí je přínosná pro všechna vína z Unie. Otevírá možnosti pro hospodářské subjekty, jež na dotčený trh následně uvedou další vína z Unie. Jednotlivá propagační opatření mají multiplikační vliv na prodej, neboť se zaměřují celou řadu vín z celých vinařských oblastí, a nikoli pouze jednu značku nebo druh vína. Je proto nezbytné pokračovat v propagačních činnostech na všech trzích, zintenzivnit je a zahájit nová opatření, aby se našla odbytiště pro vína, která se neprodají na trhu USA, zachovalo dobré jméno vín z Unie na těchto trzích a bylo možné čelit tlaku na ceny.

(7)

S cílem pomoci hospodářským subjektům reagovat na současné mimořádné okolnosti, které v důsledku zavedení režimu dovozních cel USA nastaly na vývozních trzích po celém světě, a řešit tuto nepředvídatelnou a nejistou situaci je proto vhodné umožnit větší flexibilitu při provádění propagačních opatření podle čl. 45 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013, a to stanovením odchylky od určitých ustanovení nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 (2).

(8)

Aby mohli příjemci zintenzivnit svá propagační opatření a upevnit svou pozici na cílových trzích, měly by mít členské státy možnost prodloužit dobu trvání podpory již vybraných propagačních operací v rámci propagačních opatření podle čl. 45 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013 nad rámec maximální doby pěti let stanovené v článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149. Uvedené opatření zajistí větší stabilitu a kontinuitu propagačních operací hospodářských subjektů, které již na trhu USA působí a jichž se dovozní cla přímo týkají. Kromě toho přinese výhody hospodářským subjektům propagujícím víno na trzích třetích zemí, které režimu dovozních cel uvalenému USA sice přímo nepodléhají, ale je pro ně těžké udržet si svou pozici vzhledem k silné konkurenci, kterou s sebou tato nová, nestabilní situace na světovém trhu s vínem přináší.

(9)

Prodloužení doby trvání projektů by však nemělo přesáhnout současné programové období, které trvá od roku 2019 do roku 2023, a mělo by skončit 15. října 2023.

(10)

Dále by měla být poskytnuta větší flexibilita, pokud jde o možné změny operací v rámci propagačních opatření podle čl. 45 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013, jak je stanoveno v čl. 53 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149. Aby mohli příjemci přiměřeně a účinně reagovat na mimořádné okolnosti a podle potřeby upravovat své cílové trhy, je vhodné umožnit členským státům odchýlit se od daných pravidel povolením změn cílového trhu i v případě, že tyto změny nejsou v souladu s původním záměrem dané operace. Uvedená odchylka by pomohla příjemcům, kteří v současnosti provádějí propagační operace v USA, zaměřit se na jiné trhy a předejít dalším ekonomickým ztrátám. Odchylka by prospěla rovněž těm příjemcům, kteří provádějí propagační operace na trzích třetích zemí zasažených režimem dovozních cel uvaleným USA a chtějí přeorientovat své úsilí jinam.

(11)

S cílem zajistit, aby příjemci využívající flexibility, kteří se rozhodnou změnit svůj cílový trh, nebyli penalizováni za to, že neprovedou své propagační operace v rozsahu původně schváleném příslušným orgánem, je rovněž nezbytné stanovit odchylku od čl. 54 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149. Tím by se zajistilo vyplácení podpory na jednotlivá opatření upravená tímto nařízením, za předpokladu, že daná opatření byla provedena v plném rozsahu a že proběhly kontroly stanovené v oddíle 1 kapitole IV prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1150 (3).

(12)

Uvedená dvě opatření zavedená tímto nařízením by se měla vztahovat na všechny hospodářské subjekty, které jsou na daném trhu třetí země přítomny, aby se zajistilo, že se jim bude dostávat stejné podpory jako novým subjektům oprávněným využívat vyšší sazbu příspěvku Unie až do výše 60 % způsobilých výdajů podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/132 (4). Tato opatření by se měla vztahovat také na všechny operace na propagaci vína podle čl. 45 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013 bez ohledu na konkrétní propagovanou kategorii vína, neboť režim dovozních cel uvalený USA ovlivňuje dobré jméno všech vín z Unie. Kromě toho by bylo velmi obtížné v rámci jedné propagační operace oddělit opatření, která se týkají tichých vín, od opatření týkajících se jiných vín, neboť propagační operace se obvykle zaměřují na propagaci celé škály výrobků, a nikoli pouze konkrétní kategorie. Mnohé propagační kampaně se týkají buď všech vín z jednoho regionu, nebo široké škály vín, která daný hospodářský subjekt prodává. Oddělit v rámci jedné propagační kampaně opatření týkající se jiných vín od opatření, která se týkají tichých vín, by představovalo velkou administrativní zátěž a oslabilo by to pozitivní účinek propagační operace.

(13)

Je proto třeba stanovit odchylku od článku 4, čl. 53 odst. 1 a čl. 54 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Kategorie dotčených výrobků

Toto nařízení se vztahuje na propagaci vín ve smyslu přílohy VII části II bodů 1) až 9), 15) a 16) nařízení (EU) č. 1308/2013.

Článek 2

Doba trvání podpory

Odchylně od článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 a je-li to s ohledem na účinek operace opodstatněné, může být doba trvání podpory, která byla danému příjemci působícímu v dané třetí zemi nebo na trhu dané třetí země přidělena na propagační opatření uvedená v čl. 45 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013, prodloužena nad rámec období pěti let stanoveného v článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, avšak maximálně do 15. října 2023.

Článek 3

Změny týkající se schválených operací

Odchylně od čl. 53 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 mohou členské státy povolit příjemcům probíhajících operací podle čl. 45 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013, aby prostřednictvím příslušného orgánu předložili změny cílového trhu operace i v případě, že tyto změny mění původní cíl dané operace. Uvedené změny nevyžadují předchozí schválení příslušným orgánem. Příjemci předloží oznámení o změnách ve lhůtách stanovených členskými státy.

Článek 4

Podpora na jednotlivá provedená opatření

Odchylně od čl. 54 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 se v případě, že byla příslušnému orgánu v souladu s článkem 3 tohoto nařízení oznámena změna cílového trhu týkající se již schválené operace, vyplácí podpora na jednotlivá opatření, která byla již v rámci této operace provedena, a to za předpokladu, že daná opatření byla provedena v celém rozsahu a proběhla správní kontrola, případně kontrola na místě v souladu s kapitolou IV oddílem 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/1150.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. ledna 2020.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 ze dne 15. dubna 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008 (Úř. věst. L 190, 15.7.2016, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1150 ze dne 15. dubna 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína (Úř. věst. L 190, 15.7.2016, s. 23).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/132 ze dne 30. ledna 2020, kterým se stanoví mimořádné opatření ve formě odchylky od čl. 45 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o příspěvek Unie na propagační opatření v odvětví vína (Úř. věst. L 27, 31.1.2020, s. 20).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU