(EU) 2020/416Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/416 ze dne 19. března 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 270/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě

Publikováno: Úř. věst. L 86, 20.3.2020, s. 3-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. března 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 21. března 2020 Nabývá účinnosti: 21. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/416

ze dne 19. března 2020,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 270/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 270/2011 ze dne 21. března 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě (1), a zejména na čl. 12 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 21. března 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 270/2011.

(2)

V příloze I nařízení (EU) č. 270/2011 by měly být změněny položky týkající se dvou osob zařazených na seznam, uvedené v části A a měly by být aktualizovány informace o právu na obhajobu a právu na účinnou soudní ochranu uvedené v části B.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 270/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 270/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2020.

Za Radu

předsedkyně

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Úř. věst. L 76, 22.3.2011, s. 4.


PŘÍLOHA

I.   

V části A přílohy I nařízení (EU) č. 270/2011 se položky 1 a 4 nahrazují tímto:

„1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Bývalý prezident Egyptské arabské republiky

Datum narození: 4.5.1928

Pohlaví: muž

Osoba (zemřelá), Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno egyptskými orgány soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se zpronevěrou veřejných finančních prostředků

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

(také známa jako Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh)

Manželka Aláy Muhammada El-Saída Mubáraka, syna bývalého prezidenta Egyptské arabské republiky;

datum narození: 5.10.1971

žena

Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno egyptskými orgány soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se zpronevěrou veřejných finančních prostředků a která je spojena s Aláem Muhammadem Husním El-Saídem Mubárakem.“

II.   

Část B přílohy I nařízení (EU) č. 270/2011 se nahrazuje tímto:

„B

Právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu podle egyptského práva:

Právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu

Z článků 54, 97 a 98 egyptské ústavy, článků 77, 78, 124, 199, 214, 271, 272 a 277 egyptského trestního řádu a článků 93 a 94 egyptského zákona o advokacii (zákon č. 17 z roku 1983) vyplývá, že podle egyptského práva jsou zaručena tato práva:

každé osoby podezřelé nebo obviněné z trestného činu:

1.

právo na soudní přezkum jakéhokoli aktu nebo správního rozhodnutí;

2.

právo obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru, nebo pokud nemá prostředky na zaplacení obhájce, aby jí byl poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují;

každé osoby obviněné z trestného činu:

1.

právo být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámena s povahou a důvodem obvinění proti ní;

2.

právo mít přiměřený čas a možnost k přípravě své obhajoby;

3.

právo vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek, jako svědků proti sobě;

4.

právo mít bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému před soudem nebo tímto jazykem nemluví.

Uplatnění práva na obhajobu a práva na účinnou soudní ochranu

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo pana Mubáraka na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu. Dokládají to zejména tyto skutečnosti:

Věc

Dne 27. června 2013 byl pan Mubárak se dvěma dalšími osobami obviněn ze zpronevěry veřejných prostředků a dne 17. listopadu 2013 bylo zahájeno řízení u trestního soudu v Káhiře. Dne 21. května 2014 uznal tento soud všechny tři žalované vinnými. Žalovaní tento rozsudek napadli u Kasačního soudu. Dne 13. ledna 2015 Kasační soud rozsudek zrušil a nařídil obnovu řízení. Při obnoveném řízení ve dnech 4. a 29. dubna 2015 strany přednesly své řeči a předložily spisy účastníků řízení. Dne 9. května 2015 uznal trestní soud v Káhiře žalované vinnými a nařídil vrácení zpronevěřených prostředků a zaplacení pokuty. Dne 24. května 2015 byl podán opravný prostředek u Kasačního soudu. Dne 9. ledna 2016 Kasační soud odsuzující rozsudky potvrdil. Dne 8. března 2016 se žalovaní dohodli na vyrovnání v rámci znalecké komise, která byla zřízena výnosem předsedy vlády č. 2873 z roku 2015. Dne 9. března 2016 toto vyrovnání schválil kabinet ministrů. Generální prokurátor toto vyrovnání nepředložil Kasačnímu soudu ke konečnému schválení, protože znalecká komise nebyla příslušným výborem. Žalované osoby mohou podat žádost o vyrovnání příslušnému výboru, jímž je Národní výbor pro vyhledávání majetku z trestné činnosti nacházejícího se v zahraničí (NCRAA). V březnu 2019 byla vybrána pokuta ve stanovené výši. Vrácení zpronevěřených prostředků je v současné době vymáháno prostřednictvím žádostí o vzájemnou právní pomoc, které egyptské orgány zaslaly dvěma třetím zemím.

2.

Suzanne Saleh Thabet

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo paní Thabetové na obhajobu a její právo na účinnou soudní ochranu. Dokládají to zejména tyto skutečnosti:

Příkaz k zajištění

Dne 28. února 2011 vydal generální prokurátor rozhodnutí, jímž bylo paní Thabetové a dalším osobám zakázáno nakládat s jejich majetkem a finančními prostředky v souladu s článkem 208a egyptského trestního řádu, který generálnímu prokurátorovi umožňuje zakázat žalovanému a jeho manželce a dětem, aby nakládali se svým majetkem, nedá-li se bez jakékoli pochybnosti vyloučit, že se jedná o nezákonné výnosy z trestné činnosti spáchané žalovanou. Dne 8. března 2011 příslušný trestní soud toto rozhodnutí o zákazu potvrdil. Podle zákonů Egyptské arabské republiky mají žalovaní právo napadnout rozhodnutí o zákazu u téhož soudu. Paní Thabetová rozhodnutí soudu ze dne 8. března 2011 nenapadla.

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo pana Aláy Mubáraka na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu. Dokládají to zejména tyto skutečnosti:

Příkaz k zajištění

Dne 28. února 2011 vydal generální prokurátor rozhodnutí, jímž bylo panu Aláu Mubárakovi a dalším osobám zakázáno nakládat s jejich majetkem a finančními prostředky v souladu s článkem 208a egyptského trestního řádu, který generálnímu prokurátorovi umožňuje zakázat žalovanému a jeho manželce a dětem, aby nakládali se svým majetkem, nedá-li se bez jakékoli pochybnosti vyloučit, že se jedná o nezákonné výnosy z trestné činnosti spáchané žalovaným. Dne 8. března 2011 příslušný trestní soud toto rozhodnutí o zákazu potvrdil. Podle zákonů Egyptské arabské republiky mají žalovaní právo napadnout rozhodnutí o zákazu u téhož soudu. Pan Aláa Mubárak rozhodnutí soudu ze dne 8. března 2011 nenapadl.

První věc

Dne 30. května 2012 byl žalovaný spolu s další osobou předán příslušnému soudu (trestnímu soudu v Káhiře). Dne 6. června 2013 tento soud vrátil věc prokuratuře k dalšímu šetření. Po uzavření vyšetřování byla věc znovu předložena soudu. Dne 15. září 2018 vydal trestní soud v Káhiře usnesení, kterým: i) požádal znaleckou komisi, kterou jmenoval, aby doplnila znalecký posudek, jejž soudu předložila v červenci 2018, ii) nařídil zatčení žalovaných a iii) požádal, aby byli žalovaní předáni Národnímu výboru pro vyhledávání majetku z trestné činnosti nacházejícího se v zahraničí (NCRAA) za účelem možného vyrovnání. Žalovaní úspěšně napadli zatýkací rozkaz a po návrhu na vyloučení soudního senátu pro podjatost byla věc postoupena trestnímu soudu jiného obvodu k přezkumu ve věci samé, který žalované dne 22. února 2020 zprostil obvinění. Toto rozhodnutí není konečné a prokuratura proti němu může ještě podat opravný prostředek.

Druhá věc

Dne 27. června 2013 byl pan Aláa Mubárak se dvěma dalšími osobami obviněn ze zpronevěry veřejných prostředků a dne 17. listopadu 2013 bylo zahájeno řízení u trestního soudu v Káhiře. Dne 21. května 2014 uznal tento soud všechny tři žalované vinnými. Žalovaní tento rozsudek napadli u Kasačního soudu. Dne 13. ledna 2015 Kasační soud rozsudek zrušil a nařídil obnovu řízení. Při obnoveném řízení ve dnech 4. a 29. dubna 2015 strany přednesly své řeči a předložily spisy účastníků řízení. Dne 9. května 2015 uznal trestní soud v Káhiře žalované vinnými a nařídil vrácení zpronevěřených prostředků a zaplacení pokuty. Dne 24. května 2015 byl podán opravný prostředek u Kasačního soudu. Dne 9. ledna 2016 Kasační soud odsuzující rozsudky potvrdil. Dne 8. března 2016 se žalovaní dohodli na vyrovnání v rámci znalecké komise, která byla zřízena výnosem předsedy vlády č. 2873 z roku 2015. Dne 9. března 2016 toto vyrovnání schválil kabinet ministrů. Generální prokurátor toto vyrovnání nepředložil Kasačnímu soudu ke konečnému schválení, protože znalecká komise nebyla příslušným výborem. Žalované osoby mohou podat žádost o vyrovnání příslušnému výboru, jímž je Národní výbor pro vyhledávání majetku z trestné činnosti nacházejícího se v zahraničí (NCRAA). V březnu 2019 byla vybrána pokuta ve stanovené výši. Vrácení zpronevěřených prostředků je v současné době vymáháno prostřednictvím žádostí o vzájemnou právní pomoc, které egyptské orgány zaslaly dvěma třetím zemím.

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo paní Rasechové na obhajobu a její právo na účinnou soudní ochranu. Dokládají to zejména tyto skutečnosti:

Příkaz k zajištění

Dne 28. února 2011 vydal generální prokurátor rozhodnutí, jímž bylo paní Rasechové a dalším osobám zakázáno nakládat s jejich majetkem a finančními prostředky v souladu s článkem 208a egyptského trestního řádu, který generálnímu prokurátorovi umožňuje zakázat žalovanému a jeho manželce a dětem, aby nakládali se svým majetkem, nedá-li se bez jakékoli pochybnosti vyloučit, že se jedná o nezákonné výnosy z trestné činnosti spáchané žalovanou. Dne 8. března 2011 příslušný trestní soud toto rozhodnutí o zákazu potvrdil. Podle zákonů Egyptské arabské republiky mají žalovaní právo napadnout rozhodnutí o zákazu u téhož soudu. Paní Rasechová rozhodnutí soudu ze dne 8. března 2011 nenapadla.

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo pana Gamála Mubáraka na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu. Dokládají to zejména tyto skutečnosti:

Příkaz k zajištění

Dne 28. února 2011 vydal generální prokurátor rozhodnutí, jímž bylo panu Gamálu Mubárakovi a dalším osobám zakázáno nakládat s jejich majetkem a finančními prostředky v souladu s článkem 208a egyptského trestního řádu, který generálnímu prokurátorovi umožňuje zakázat žalovanému a jeho manželce a dětem, aby nakládali se svým majetkem, nedá-li se bez jakékoli pochybnosti vyloučit, že se jedná o nezákonné výnosy z trestné činnosti spáchané žalovaným. Dne 8. března 2011 příslušný trestní soud toto rozhodnutí o zákazu potvrdil. Podle zákonů Egyptské arabské republiky mají žalovaní právo napadnout rozhodnutí o zákazu u téhož soudu. Pan Gamál Mubárak rozhodnutí soudu ze dne 8. března 2011 nenapadl.

První věc

Dne 30. května 2012 byl Gamál Mubárak spolu s další osobou předán příslušnému soudu (trestnímu soudu v Káhiře). Dne 6. června 2013 tento soud vrátil věc prokuratuře k dalšímu šetření. Po uzavření vyšetřování byla věc znovu předložena soudu. Dne 15. září 2018 vydal trestní soud v Káhiře usnesení, kterým: i) požádal znaleckou komisi, kterou jmenoval, aby doplnila znalecký posudek, jejž soudu předložila v červenci 2018, ii) nařídil zatčení žalovaných a iii) požádal, aby byli žalovaní předáni Národnímu výboru pro vyhledávání majetku z trestné činnosti nacházejícího se v zahraničí (NCRAA) za účelem možného vyrovnání. Žalovaní úspěšně napadli zatýkací rozkaz a po návrhu na vyloučení soudního senátu pro podjatost byla věc postoupena trestnímu soudu jiného obvodu k přezkumu ve věci samé, který žalované dne 22. února 2020 zprostil obvinění. Toto rozhodnutí není konečné a prokuratura proti němu může ještě podat opravný prostředek.

Druhá věc

Dne 27. června 2013 byl pan Gamál Mubárak se dvěma dalšími osobami obviněn ze zpronevěry veřejných prostředků a dne 17. listopadu 2013 bylo zahájeno řízení u trestního soudu v Káhiře. Dne 21. května 2014 uznal tento soud všechny tři žalované vinnými. Žalovaní tento rozsudek napadli u Kasačního soudu. Dne 13. ledna 2015 Kasační soud rozsudek zrušil a nařídil obnovu řízení. Při obnoveném řízení ve dnech 4. a 29. dubna 2015 strany přednesly své řeči a předložily spisy účastníků řízení. Dne 9. května 2015 uznal trestní soud v Káhiře žalované vinnými a nařídil vrácení zpronevěřených prostředků a zaplacení pokuty. Dne 24. května 2015 byl podán opravný prostředek u Kasačního soudu. Dne 9. ledna 2016 Kasační soud odsuzující rozsudky potvrdil. Dne 8. března 2016 se žalovaní dohodli na vyrovnání v rámci znalecké komise, která byla zřízena výnosem předsedy vlády č. 2873 z roku 2015. Dne 9. března 2016 toto vyrovnání schválil kabinet ministrů. Generální prokurátor toto vyrovnání nepředložil Kasačnímu soudu ke konečnému schválení, protože znalecká komise nebyla příslušným výborem. Žalované osoby mohou podat žádost o vyrovnání příslušnému výboru, jímž je Národní výbor pro vyhledávání majetku z trestné činnosti nacházejícího se v zahraničí (NCRAA). V březnu 2019 byla vybrána pokuta ve stanovené výši. Vrácení zpronevěřených prostředků je v současné době vymáháno prostřednictvím žádostí o vzájemnou právní pomoc, které egyptské orgány zaslaly dvěma třetím zemím.

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo paní El-Gammalové na obhajobu a její právo na účinnou soudní ochranu. Dokládají to zejména tyto skutečnosti:

Příkaz k zajištění

Dne 28. února 2011 vydal generální prokurátor rozhodnutí, jímž bylo paní Chadíze El-Gammalové a dalším osobám zakázáno nakládat s jejich majetkem a finančními prostředky v souladu s článkem 208a egyptského trestního řádu, který generálnímu prokurátorovi umožňuje zakázat žalovanému a jeho manželce a dětem, aby nakládali se svým majetkem, nedá-li se bez jakékoli pochybnosti vyloučit, že se jedná o nezákonné výnosy z trestné činnosti spáchané žalovanou. Dne 8. března 2011 příslušný trestní soud toto rozhodnutí o zákazu potvrdil. Podle zákonů Egyptské arabské republiky mají žalovaní právo napadnout rozhodnutí o zákazu u téhož soudu. Paní El-Gammalová rozhodnutí soudu ze dne 8. března 2011 nenapadla.

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo pana Garrany na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu. Dokládají to zejména tyto skutečnosti:

Věc

Vyšetřování týkající se skutků zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Rada nezjistila žádnou skutečnost, která by naznačovala, že nebylo respektováno právo pana Garrany na obhajobu nebo jeho právo na účinnou soudní ochranu.

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo pana El-Adlího na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu. Dokládají to zejména tyto skutečnosti:

Věc

Vyšetřující soudce předal pana El-Adlího na základě obvinění ze zpronevěry veřejných prostředků příslušnému soudu. Dne 7. února 2016 soud rozhodl, že by majetek pana El-Adlího a jeho manželky a nezletilého syna měl být zmrazen. Podle tohoto rozhodnutí soudu vydal generální prokurátor dne 10. února 2016 příkaz k zajištění v souladu s článkem 208a egyptského trestního řádu, který generálnímu prokurátorovi umožňuje zakázat žalované osobě a jeho manželce a dětem, aby nakládali se svým majetkem, nedá-li se bez jakékoli pochybnosti vyloučit, že se jedná o nezákonné výnosy z trestné činnosti spáchané žalovaným. Podle zákonů Egyptské arabské republiky mají žalovaní právo napadnout rozhodnutí o zákazu u téhož soudu. Dne 15. dubna 2017 uznal soud žalovaného vinným. Žalovaný tento rozsudek napadl u Kasačního soudu, který dne 11. ledna 2018 rozsudek zrušil a nařídil obnovu řízení. V obnoveném řízení mu byla dne 9. května 2019 uložena pokuta. Prokuratura i pan El-Adlí podali proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek u Kasačního soudu. Kasační soud tuto věc stále projednává.

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo paní Šaršarové na obhajobu a její právo na účinnou soudní ochranu. Dokládají to zejména tyto skutečnosti:

Příkaz k zajištění

Vyšetřující soudce předal manžela paní Šaršarové na základě obvinění ze zpronevěry veřejných prostředků příslušnému soudu. Dne 7. února 2016 soud rozhodl, že by majetek jejího manžela, její vlastní majetek a majetek nezletilého syna měl být zmrazen. Podle tohoto rozhodnutí soudu vydal generální prokurátor dne 10. února 2016 příkaz k zajištění v souladu s článkem 208a egyptského trestního řádu, který generálnímu prokurátorovi umožňuje zakázat žalované osobě a jeho manželce a dětem, aby nakládali se svým majetkem, nedá-li se bez jakékoli pochybnosti vyloučit, že se jedná o nezákonné výnosy z trestné činnosti spáchané žalovaným. Podle zákonů Egyptské arabské republiky mají žalovaní právo napadnout rozhodnutí o zákazu u téhož soudu. Paní Šaršarová rozhodnutí soudu nenapadla.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU