(EU) 2020/415Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/415 ze dne 19. března 2020, kterým se provádí článek 9 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice

Publikováno: Úř. věst. L 86, 20.3.2020, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. března 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 20. března 2020 Nabývá účinnosti: 20. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/415

ze dne 19. března 2020,

kterým se provádí článek 9 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice (1), a zejména na čl. 9 odst. 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. července 2005 přijala Rada nařízení (ES) č. 1183/2005.

(2)

Dne 25. února 2020 aktualizoval výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1533 (2004) informace týkající jedné osoby, na kterou se vztahují omezující opatření.

(3)

Příloha I nařízení (ES) č. 1183/2005 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1183/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2020.

Za Radu

předsedkyně

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Úř. věst. L 193, 23.7.2005, s. 1.


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (ES) č. 1183/2005 se v části a) (Seznam osob podle článků 2 a 2a) položka 16 nahrazuje tímto:

16. Ignace MURWANASHYAKA

(také znám jako: Dr. Ignace)

Titul: Dr.

Funkce: předseda FDLR.

Adresa: Německo (ve vězení)

Datum narození: 14. května 1963.

Místo narození: a) Butera, Rwanda, b) Ngoma, Butare, Rwanda.

Státní příslušnost: Rwanda.

Datum označení ze strany OSN: 1. listopadu 2005.

Další informace: Zemřel dne 16. dubna 2019 ve vězení v Německu. Zatčen německými orgány 17. listopadu 2009, dne 28. září 2015 jej shledal německý soud vinným z vedení zahraniční teroristické organizace a napomáhání při válečných zločinech. Byl odsouzen ke třináctiletému trestu odnětí svobody a vězněn v Německu (červen 2016). Dne 29. listopadu 2014 byl znovu zvolen předsedou FDLR na období pěti let. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Ignace Murwanashyaka je předsedou FDLR, má vliv na politiku sil FDLR, jedné z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1493 (2003), která se v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. Byl v telefonickém kontaktu s polními veliteli FDLR (a to i během masakru v Busurungi v květnu 2009); dával vojenské příkazy vysokému velení; účastnil se koordinace převozu zbraní a munice jednotkám FDLR a vydával konkrétní pokyny k jejich použití; a spravoval vysoké částky peněz získané nezákonným prodejem přírodního bohatství z oblastí pod kontrolou FDLR. Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl jako předseda a vojenský velitel FLDR odpovědný za vydávání příkazů k náboru a využívání dětí silami FLDR ve východním Kongu. Byl zatčen německými orgány 17. listopadu 2009, dne 28. září 2015 jej shledal německý soud vinným z vedení zahraniční teroristické organizace a napomáhání při válečných zločinech. Byl odsouzen ke třináctiletému trestu odnětí svobody a vězněn v Německu (červen 2016). Dne 29. listopadu 2014 byl znovu zvolen předsedou FDLR na období pěti let.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU