(EU) 2020/405Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/405 ze dne 16. března 2020, kterým se stanoví opatření pro zprávy o kvalitě, které mají být předány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1091 o integrované statistice zemědělských podniků, a jejich obsah (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 80, 17.3.2020, s. 3-7 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. března 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. dubna 2020 Nabývá účinnosti: 6. dubna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/405

ze dne 16. března 2020,

kterým se stanoví opatření pro zprávy o kvalitě, které mají být předány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1091 o integrované statistice zemědělských podniků, a jejich obsah

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1091 ze dne 18. července 2018 o integrované statistice zemědělských podniků a o zrušení nařízení (EU) č. 1166/2008 a (EU) č. 1337/2011 (1), a zejména na čl. 11 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) 2018/1091 vyžaduje, aby členské státy předávaly Komisi zprávy o kvalitě popisující statistický proces za každý referenční rok, a umožňuje Komisi přijímat prováděcí akty, v nichž stanoví praktická opatření pro tyto zprávy o kvalitě a jejich obsah.

(2)

Je třeba zajistit společné podávání zpráv o kvalitě pro výměnu údajů a metadat souvisejících s kvalitou.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení stanoví praktická opatření pro zprávy o kvalitě, které členské státy předávají Komisi (Eurostatu) v souladu s nařízením (EU) 2018/1091, a jejich obsah.

Článek 2

Zprávy o kvalitě uvedené v článku 1 obsahují informace o kritériích kvality a statistických pojmech stanovených v příloze tohoto nařízení. Odkazují rovněž na všechny případy nedodržení uvedených kritérií kvality.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2020.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 200, 7.8.2018, s. 1.


PŘÍLOHA

Zprávy o kvalitě – kritéria kvality a statistické pojmy

a)    Zprávy o kvalitě musí obsahovat informace týkající se všech kritérií kvality uvedených v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009, a sice:

1.   RELEVANCE

a)

popis uživatelů, jejich potřeby a odůvodnění těchto potřeb;

b)

postupy sloužící k měření spokojenosti uživatelů a k vytvoření statistických výsledků;

c)

rozsah, v němž jsou požadované statistiky k dispozici.

2.   PŘESNOST

a)

hodnocení přesnosti, jež shrnuje různé složky datového souboru;

b)

popis chyb při výběru vzorku;

c)

popis veškerých jiných chyb.

3.   VČASNOST A DOCHVILNOST

a)

časová prodleva mezi popisovanou událostí nebo jevem a dostupností údajů (včasnost);

b)

časová prodleva mezi cílovým datem pro předání údajů a skutečným datem předání údajů (dochvilnost).

4.   DOSTUPNOST A SROZUMITELNOST

a)

za jakých podmínek a v jaké formě mohou uživatelé získávat a využívat údaje (např. tiskové zprávy, publikace, online databáze nebo přístup k mikrodatům);

b)

za jakých podmínek a v jaké formě mohou uživatelé interpretovat údaje, např. dokumentace o metodice a řízení kvality.

5.   SROVNATELNOST

a)

míra, do jaké lze statistiky srovnávat mezi jednotlivými zeměpisnými oblastmi;

b)

míra, do jaké lze statistiky srovnávat v čase.

6.   SOUDRŽNOST

a)

míra, do jaké jsou statistiky slučitelné s údaji z jiných zdrojů (soudržnost napříč oblastmi);

b)

míra, do jaké jsou statistiky v souladu s příslušným souborem údajů (vnitřní soudržnost).

b)    Členské státy rovněž musí poskytnout informace o těchto skutečnostech:

1.   ŘÍZENÍ JAKOSTI

a)

zavedené systémy a rámce pro řízení kvality statistických produktů a postupů;

b)

své posouzení kvality údajů.

2.   REVIZE ÚDAJŮ

a)

politika revizí a případně důvod, proč byly validované údaje revidovány, např. nové zdroje údajů, nové metody nebo jiné relevantní informace;

b)

datum, velikost a rozsah revizí.

c)    V souladu s čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) 2018/1091 musí zprávy o kvalitě obsahovat informace o statistickém procesu, zejména o metodice a použitých oporách výběru, a sice:

1.   STATISTICKÁ PREZENTACE

Následující aspekty šířených údajů, jež mohou být zobrazeny jako tabulky, grafy nebo mapy:

a)

popis údajů;

b)

klasifikační systém;

c)

odvětvové pokrytí;

d)

statistické pojmy a definice;

e)

statistická jednotka;

f)

statistický soubor;

g)

referenční oblast (zeměpisná oblast působnosti);

h)

doba, za kterou jsou údaje k dispozici;

i)

referenční období (období zahrnuté ve zprávě);

j)

měrná jednotka.

2.   STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ

Následující aspekty veškerého zpracování údajů s cílem odvodit nové informace:

a)

opora výběru vzorků;

b)

koncepce výběru vzorků (je-li relevantní);

c)

zdrojová data;

d)

frekvence sběru údajů;

e)

způsob sběru údajů včetně případných dotazníků (v angličtině);

f)

validace údajů;

g)

sestavování údajů;

h)

úprava.

3.   POLITIKA ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Pravidla pro šíření údajů na vnitrostátní úrovni.

4.   FREKVENCE ŠÍŘENÍ

Frekvence, v níž jsou údaje šířeny na vnitrostátní úrovni.

d)   V souladu se statistickými zásadami stanovenými v čl. 2 odst. 1 písm. a), e) a f) nařízení (ES) č. 223/2009 musí členské státy poskytovat informace o těchto skutečnostech:

1.   INSTITUCIONÁLNÍ MANDÁT

a)

právní akty nebo jiné dohody, jež určují odpovědnost a pravomoc s ohledem na shromažďování, zpracovávání a šíření statistik;

b)

postupy pro sdílení údajů a koordinaci mezi subjekty, které produkují údaje.

2.   DŮVĚRNOST

a)

legislativní opatření nebo jiné formální postupy, jež brání jakémukoli neoprávněnému zveřejnění údajů, které by mohlo přímo nebo nepřímo vést k identifikaci osoby nebo hospodářského subjektu;

b)

pravidla zpracování mikrodat a souhrnných údajů používaná pro zajištění statistické důvěrnosti a zabránění neoprávněnému zveřejnění.

3.   NÁKLADY A ZATÍŽENÍ

a)

náklady a zatížení spojené se sběrem a tvorbou statistického produktu;

b)

zatížení respondentů;

c)

průměrná délka trvání rozhovorů v zemědělských podnicích (je-li to možné a relevantní v závislosti na způsobu sběru údajů).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU