(EU) 2020/404Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/404 ze dne 12. března 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 594/2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 80, 17.3.2020, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. března 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. dubna 2020 Nabývá účinnosti: 6. dubna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/404

ze dne 12. března 2020,

kterým se mění nařízení (ES) č. 594/2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 594/2009 (2) byl do kódu KN 3904 69 90 zařazen výrobek popsaný v řádku odpovídajícím bodu 1 v tabulce v příloze uvedeného nařízení jako kopolymer vinylidenfluoridu a hexafluoropropylenu v primární formě.

(2)

Nařízením Komise (EU) č. 861/2010 (3) byl kód KN „3904 69 90 Ostatní“ nahrazen kódy KN „3904 69 20 Fluoroelastomery FKM“ a „3904 69 80 Ostatní“, aby byl zaveden specifický kód KN pro fluoroelastomery FKM.

(3)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 441/2013 (4) byl kód KN 3904 69 90 v příloze nařízení (ES) č. 594/2009 nahrazen kódem KN 3904 69 80. Zařazení výrobku popsaného v řádku odpovídajícím bodu 1 v tabulce v příloze nařízení (ES) č. 594/2009 v rámci kódu „Ostatní“ zůstala proto zachována, a to v rozporu s obecným pravidlem, že číslo, které stanoví nejspecifičtější popis, má přednost před čísly s obecnějším popisem.

(4)

Výrobky, jako jsou výrobky popsané v řádku odpovídajícím bodu 1 v tabulce v příloze nařízení (ES) č. 594/2009, se zařazují do specifického kódu KN 3904 69 20„Fluoroelastomery FKM“, avšak nikoli do zůstatkové podpoložky „Ostatní“.

(5)

Řádek pro bod 1 v tabulce v příloze nařízení (ES) č. 594/2009 by proto měl být zrušen.

(6)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením vydané na základě nařízení (EU) č. 594/2009 nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 594/2009 se mění takto:

1)

v článku 2 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané v souladu s tímto nařízením ve znění prováděcího nařízení (EU) č. 441/2013 pro zboží popsané ve sloupci (1) bodu 1 tabulky v příloze tohoto nařízení ve znění přijatém dne 8. července 2009 lze nadále používat podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne 6. dubna 2020.“;

2)

řádek pro bod 1 v tabulce v příloze se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. března 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 594/2009 ze dne 8. července 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 178, 9.7.2009, s. 14).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 861/2010 ze dne úterý 5. října 2010, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 284, 29.10.2010, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 441/2013 ze dne 7. května 2013, kterým se mění nebo zrušují některá nařízení o zařazení zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 130, 15.5.2013, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU