(EU) 2020/393Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/393 ze dne 11. března 2020, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Ruska na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s newcastleskou chorobou (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 76, 12.3.2020, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. března 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. března 2020 Nabývá účinnosti: 15. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/393

ze dne 11. března 2020,

kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Ruska na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s newcastleskou chorobou

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 úvodní větu, čl. 8 bod 1 první pododstavec, čl. 8 bod 4 a čl. 9 odst. 4 písm. c) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 23 odst. 1, čl. 24 odst. 2 a čl. 25 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (3) stanoví požadavky na vydání veterinárního osvědčení pro dovoz drůbeže a drůbežích produktů (dále jen „komodity“) do Unie a tranzit přes její území, včetně skladování během tranzitu. Stanoví, že zmíněné komodity se do Unie smí dovážet a přes její území přepravovat pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených ve sloupcích 1 a 3 tabulky v části 1 přílohy I uvedeného nařízení.

(2)

Nařízení (ES) č. 798/2008 rovněž stanoví podmínky pro určení toho, zda se třetí země, území, oblast nebo jednotka považují za prosté vysoce patogenní influenzy ptáků (dále jen „HPAI“) a newcastleské choroby.

(3)

Rusko je uvedeno v tabulce v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 jako třetí země, z jejíhož celého území je povolen dovoz určitých drůbežích komodit do Unie a tranzit přes území Unie. Povolení týkající se Ruska, pokud jde o maso drůbeže k lidské spotřebě určené pro dovoz do Unie nebo tranzit přes území Unie, je však od 17. listopadu 2016 pozastaveno, a to v důsledku potvrzení ohnisek HPAI podtypu H5N8 v hospodářstvích s chovem drůbeže na jeho území.

(4)

Dne 28. ledna 2019 Rusko potvrdilo výskyt newcastleské choroby v jednom hospodářství s chovem drůbeže nacházejícím se na jeho území. Od té doby Rusko potvrdilo několik ohnisek newcastleské choroby v hospodářstvích s chovem drůbeže nacházejících se na jeho území.

(5)

V srpnu 2019 veterinární orgány Ruska předložily Komisi informace o ohniscích newcastleské choroby na jeho území od ledna 2019.

(6)

Vzhledem k těmto potvrzeným ohniskům newcastleské choroby nelze Rusko považovat za prosté uvedené nákazy a veterinární orgány Ruska nemohou vystavovat osvědčení pro zásilky masa drůbeže k lidské spotřebě určeného pro dovoz do Unie nebo tranzit přes území Unie.

(7)

Z důvodů jasnosti a právní jistoty by položka týkající se Ruska v tabulce v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 měla být změněna, aby se zohlednila epizootologická situace v této třetí zemi, a v této položce by mělo být uvedeno datum ukončení, od kterého nelze tuto třetí zemi považovat za prostou newcastleské choroby.

(8)

Příloha I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).


PŘÍLOHA

V části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se položka týkající Ruska nahrazuje tímto:

Kód ISO a název třetí země nebo území

Kód třetí země, území, oblasti nebo jednotky

Popis třetí země, území, oblasti nebo jednotky

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

Zvláštní podmínky

Status dozoru nad influenzou ptáků

Status očkování proti influenze ptáků

Status tlumení salmonel(6)

Vzor/vzory

Doplňkové záruky

Datum ukončení(1)

Datum zahájení(2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

„RU – Rusko

RU-0

celá země

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4“

POU

 

P2

17.11.2016

 

 

 

 

P3

28.1.2019

 

 

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU