(EU) 2020/390Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/390 ze dne 10. března 2020, kterým se po třísté dvanácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Publikováno: Úř. věst. L 74, 11.3.2020, s. 20-21 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. března 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. března 2020 Nabývá účinnosti: 11. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/390

ze dne 10. března 2020,

kterým se po třísté dvanácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Dne 4. března 2020 Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl o zařazení tří položek na seznam osob, skupin a subjektů, jichž by se mělo týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů.

(3)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by toto nařízení mělo vstoupit v platnost okamžitě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. března 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

generální ředitel

Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 se v oddíle „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ doplňují tyto položky:

1.

„Jamaah Ansharut Daulah (také známa jako: a) Jemaah Anshorut Daulah; b) Jamaah Ansharut Daulat. Další informace: byla zřízena v roce 2015 jako zastřešující skupina indonéských extremistických skupin, které přísahaly věrnost tehdejšímu vůdci ISIL Abúovi Bakrovi al-Bagdádímu. Je spojena s Islámským státem v Iráku a Levantě, který je na seznamu uveden jako al-Káida v Iráku (QDe.115). Datum označení podle čl. 7e písm. e): 4. 3. 2020.“

2.

„Islámský stát v Iráku a Levantě – Libye (originální transkripce: الدولة الإسلامية في العراق والشام – ليبيا) (také znám jako: a) Islámský stát v Iráku a Levantě v Libyi; b) Wilayat Barqa; c) Wilayat Fezzan; d) Wilayat Tripolitania; e) Wilayat Tarablus; f) Wilayat Al-Tarablus. Další informace: byl založen v listopadu 2014 prohlášením Abúa Bakra al-Bagdadího, který je na seznamu uveden jako Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299). Je spojen s Islámským státem v Iráku a Levantě, který je na seznamu uveden jako al-Káida v Iráku (QDe.115). Datum označení podle čl. 7e písm. e): 4. 3. 2020.“

3.

„Islámský stát v Iráku a Levantě – Jemen (originální transkripce: الدولة الإسلامية في العراق والشام – اليمن) (také znám jako: a) Islámský stát v Iráku a Levantě v Jemenu; b) Islámský stát v Jemenu; c) ISIL v Jemenu; d) ISIS v Jemenu; e) Wilayat al-Yemen, provincie Jemen. Další informace: byl založen v listopadu 2014 poté, co Abú Bakr al-Bagdadí, který je na seznamu uveden jako Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299), přijal přísahy věrnosti. Je spojen s Islámským státem v Iráku a Levantě, který je na seznamu uveden jako al-Káida v Iráku (QDe.115). Datum označení podle čl. 7e písm. e): 4. 3. 2020.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU