(EU) 2020/386Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/386 ze dne 9. března 2020, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie, a kterým se mění příloha II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o seznam třetích zemí, území a jejich částí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 73, 10.3.2020, s. 1-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. března 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. března 2020 Nabývá účinnosti: 30. března 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/692 Pozbývá platnosti: 21. dubna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/386

ze dne 9. března 2020,

kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie, a kterým se mění příloha II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o seznam třetích zemí, území a jejich částí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 úvodní větu, čl. 8 odst. 1 první pododstavec, čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 4 písm. c) uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (2), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 2007/777/ES (3) se mimo jiné stanoví veterinární a hygienické předpisy pro dovoz do Unie, tranzit přes Unii a uskladnění v Unii v případě zásilek některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, které byly podrobeny jednomu z ošetření stanovených v části 4 přílohy II uvedeného rozhodnutí (dále jen „komodity“). Dále část 3 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES stanoví seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz sušeného masa „biltong/jerky“ a pasterizovaných masných výrobků do Unie pod podmínkou, že byly podrobeny jednomu z ošetření podle části 4 uvedené přílohy.

(2)

Nařízením Komise (EU) č. 206/2010 (4) se mimo jiné stanoví požadavky na veterinární osvědčení pro vstup zásilek čerstvého masa kopytníků do Unie. Část 1 přílohy II uvedeného nařízení stanoví seznam třetích zemí, území a jejich částí, z nichž je povolen dovoz takových zásilek do Unie, jakož i zvláštní podmínky pro vstup takových zásilek z některých třetích zemí.

(3)

V částech 1 a 3 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES jsou některé části Jihoafrické republiky uvedeny jako části, ze kterých je povolen dovoz komodit a sušeného masa „biltong“ do Unie.

(4)

V části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 jsou rovněž některé části Jihoafrické republiky uvedeny jako části, ze kterých je povolen dovoz zásilek čerstvého masa některých domácích a volně žijících kopytníků, s výjimkou koňovitých, do Unie. Dovoz čerstvého masa z těchto druhů je však od roku 2011 pozastaven kvůli situaci v dané oblasti, pokud jde o slintavku a kulhavku.

(5)

Rozhodnutí 2007/777/ES a nařízení (EU) č. 206/2010 uznávají regionalizaci třetích zemí. Popis části území Jihoafrické republiky pomocí kódu „ZA-1“ (ve znění upraveném jihoafrickými orgány v návaznosti na ohnisko slintavky a kulhavky v roce 2011), který je uveden v těchto dvou aktech, již není přesný.

(6)

Příloha rozhodnutí Komise 2011/163/EU (5) stanoví seznam třetích zemí, jejichž plány sledování skupin reziduí a látek ve zvířatech a živočišných produktech určených k lidské spotřebě byly schváleny Komisí. Jelikož Jihoafrická republika nemá schválený plán, podle uvedeného rozhodnutí není povolen dovoz masných výrobků získaných ze všech druhů zvířat, s výjimkou výrobků z masa volně žijící zvěře, z Jihoafrické republiky do Unie.

(7)

V únoru 2017 provedla Komise v Jihoafrické republice audit za účelem vyhodnocení systému kontrol zdraví zvířat používaného v této třetí zemi, zejména pokud jde o kontroly týkající se slintavky a kulhavky (dále jen „audit Komise z roku 2017“). Komise zjistila, že systém kontroly výroby komodit, jehož se audit týkal, sice v zásadě může poskytovat dostatečné záruky, že jsou tyto komodity vyráběny v souladu s příslušnými požadavky Unie, ale že účinnost systému oslabují problémy při jeho používání, zejména pokud jde o provádění úředních kontrol a potíže se zajištěním personálu. Dále pravidla a zásady pro vydávání osvědčení celkově poskytují záruky rovnocenné zárukám stanoveným v právních předpisech Unie, avšak byly zjištěny nedostatky při jejich používání, které ohrožují jejich spolehlivost a záruky týkající se některých podepsaných prohlášení v osvědčeních pro dovoz do Unie.

(8)

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí 2011/163/EU nepovoluje dovoz čerstvého masa kopytníků a masných výrobků z kopytníků z Jihoafrické republiky, a s ohledem na zjištění auditu Komise z roku 2017 – zejména na nedostatečné záruky týkající se úředních kontrol slintavky a kulhavky – a za účelem zachování jasnosti a jednotnosti právních předpisů Unie by v položce Jihoafrické republiky v částech 1 a 3 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES a v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 v seznamu třetích zemí, z nichž je povolen dovoz čerstvého masa kopytníků, by měla být zrušena položka „ZA-1“, která se vztahuje na část území Jihoafrické republiky.

(9)

V červnu 2018 dosáhly Atény a Skopje za přispění Organizace spojených národů (OSN) dvoustranné dohody („Prespanská dohoda“) o změně prozatímního odkazu OSN, pokud jde o Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii. Tato dohoda byla nyní ratifikována oběma zeměmi a její vstup v platnost byl Republikou Severní Makedonie formálně oznámen EU.

(10)

Příloha II rozhodnutí 2007/777/ES a příloha II nařízení (EU) č. 206/2010 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II rozhodnutí 2007/777/ES se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha II nařízení (EU) č. 206/2010 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. března 2020.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.

(3)  Rozhodnutí Komise 2007/777/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES (Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 49).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).

(5)  Rozhodnutí Komise 2011/163/EU ze dne 16. března 2011 o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (Úř. věst. L 70, 17.3.2011, s. 40).


PŘÍLOHA I

Příloha II rozhodnutí 2007/777/ES se mění takto:

1)

V části 1 se v položce pro Jihoafrickou republiku zrušuje řádek pro území ZA-1.

2)

Část 2 se mění takto:

a)

položka pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii se nahrazuje touto položkou pro Severní Makedonii:

„MK

Republika Severní Makedonie

A

A

B

A

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX“

b)

poznámka pod čarou (**), která se týká položky pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, se zrušuje.

3)

V části 3 se v položce pro Jihoafrickou republiku zrušuje řádek pro území ZA-1.


PŘÍLOHA II

Část 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 se mění takto:

V položce pro ZA se zrušuje řádek pro území ZA-1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU