(EU) 2020/356Nařízení Komise (EU) 2020/356 ze dne 4. března 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání polysorbátů (E 432–436) v sycených nápojích (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 67, 5.3.2020, s. 31-33 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 4. března 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. března 2020 Nabývá účinnosti: 25. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/356

ze dne 4. března 2020,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání polysorbátů (E 432–436) v sycených nápojích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Uvedený seznam může být aktualizován jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (2), a to buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(3)

Podle přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 je polyoxyethylensorbitantristearát (polysorbát 65) (E 436) v současnosti povolenou potravinářskou přídatnou látkou ze skupiny „Polysorbáty“ (E 432–436) v řadě potravin v maximálním množství od 500 do 10 000 mg/kg a v doplňcích stravy v quantum satis.

(4)

Dne 4. července 2018 byla podána žádost o povolení použití polysorbátu 65 (E 436) jako odpěňovače v několika druzích nápojů. Žádost byla následně zpřístupněna členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.

(5)

Z žádosti vyplývá, že navrhované použití polysorbátu 65 (E 436) v maximálním množství 10 mg/kg je nutné, aby se v průběhu výroby sycených nápojů omezila tvorba pěny a její tvorbě se zabránilo tak, že se kolem bublin vytvoří vrstva a větší bubliny se stabilizují, aby se nespojovaly nebo nepraskaly. Žádost poukazuje na to, že je nezbytné zabránit tvorbě pěny, aby výrobní zařízení bylo provozováno efektivně, aby se omezila produkce odpadu, udržela bezpečnost na pracovišti a čistota a hygieničnost vybavení.

(6)

Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 je Komise povinna za účelem aktualizace seznamu potravinářských přídatných látek Unie uvedeného v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008 požádat o stanovisko Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), s výjimkou případů, kdy tato aktualizace pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví.

(7)

Úřad v roce 2015 přehodnotil bezpečnost polysorbátů (E 432–436) používaných jako potravinářské přídatné látky (3). Dospěl k závěru, že v rámci přesnějšího scénáře, kdy spotřebitelé nejsou věrní jedné značce, u žádné věkové skupiny při průměrné i vysoké expozici odhady expozice nepřekračují přijatelný denní příjem (ADI) 25 mg na kilogram tělesné hmotnosti a den; u batolat se však při nejvyšší expozici odhady značně blíží ADI. Úřad uvedl, že je zapotřebí více údajů, aby nejistota mohla být snížena prostřednictvím přesnějšího scénáře pro posouzení expozice, kterého se používá v případě, že nejsou k dispozici informace o známém použití u tří kategorií potravin a další potravinové zdroje expozice polysorbátů nemohou být ve stanovisku posouzeny.

(8)

Ve své žádosti žadatel provedl odhady expozice pomocí modelu přívodu potravinářských přídatných látek (Food Additive Intake Model) (4) vyvinutého úřadem. Z těchto odhadů vyplývá, že dodatečná expozice z důvodu požadovaného rozšíření používání je zanedbatelná (nižší než 1 % ADI).

(9)

Rozšíření použití polysorbátu 65 (E 436) v maximálním množství 10 mg/kg v kategoriích 14.1.4 „Ochucené nápoje“, 14.2.3 „Cider a perry“, 14.2.4 „Ovocné víno a made wine“ a 14.2.8 „Ostatní alkoholické nápoje včetně směsí alkoholických nápojů s nealkoholickými nápoji a destiláty s obsahem alkoholu méně než 15 %“ v části E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 vyžaduje aktualizaci seznamu Unie, která pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví, vzhledem k tomu, že vliv celkové expozice polysorbátům (E 432–436) je zanedbatelný. Není tudíž nutné o stanovisko úřad žádat.

(10)

V zájmu jednotnosti je vhodné vyřešit požadavek použití polysorbátu 65 (E 436) povolením skupiny polysorbátů (E 432–436) v příslušných kategoriích potravin.

(11)

Je proto vhodné povolit použití polysorbátů (E 432–436) v maximálním množství 10 mg/kg v kategoriích 14.1.4 „Ochucené nápoje“, 14.2.3 „Cider a perry“, 14.2.4 „Ovocné víno a made wine“ a 14.2.8 „Ostatní alkoholické nápoje včetně směsí alkoholických nápojů s nealkoholickými nápoji a destiláty s obsahem alkoholu méně než 15 %“.

(12)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2020.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  EFSA Journal (2015); 13(7):4152.

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodingredients/tools


PŘÍLOHA

Část E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění takto:

1)

v kategorii potravin 14.1.4 „Ochucené nápoje“ se za položku týkající se sójové hemicelulosy (E 426) vkládá nová položka týkající se polysorbátů (E 432–436), která zní:

 

„E 432–436

Polysorbáty

10

(1)

pouze sycené nápoje“

2)

v kategorii potravin 14.2.3 „Cider a perry“ se za položku týkající se propan-1,2-diol-alginátu (E 405) vkládá nová položka týkající se polysorbátů (E 432–436), která zní:

 

„E 432–436

Polysorbáty

10

(1)

pouze sycené nápoje“

3)

v kategorii potravin 14.2.4 „Ovocné víno a made wine“ se za položku týkající se kyseliny metavinné (E 353) vkládá nová položka týkající se polysorbátů (E 432–436), která zní:

 

„E 432–436

Polysorbáty

10

(1)

pouze sycené nápoje“

4)

v kategorii potravin 14.2.8 „Ostatní alkoholické nápoje včetně směsí alkoholických nápojů s nealkoholickými nápoji a destiláty s obsahem alkoholu méně než 15 %“ se za položku týkající se propan-1,2-diol-alginátu (E 405) vkládá nová položka týkající se polysorbátů (E 432–436), která zní:

 

„E 432–436

Polysorbáty

10

(1)

pouze sycené nápoje“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU