(EU) 2020/355Nařízení Komise (EU) 2020/355 ze dne 26. března 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání polyglycerolpolyricinoleátu (E 476) v kapalných rostlinných olejových emulzích (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 67, 5.3.2020, s. 28-30 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 4. března 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. března 2020 Nabývá účinnosti: 25. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/355

ze dne 26. března 2020,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání polyglycerolpolyricinoleátu (E 476) v kapalných rostlinných olejových emulzích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Uvedený seznam může být aktualizován jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (2), a to buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(3)

Podle přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 je polyglycerolpolyricinoleát (E 476) povolenou potravinářskou přídatnou látkou v kategorii potravin 02.2.2 „Jiné tukové a olejové emulze včetně pomazánek definovaných v nařízení (ES) č. 1234/2007 a kapalných emulzí“ (v maximálním množství 4 000 mg/kg), ale pouze pro roztíratelné tuky ve smyslu článku 115 a přílohy XV nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (3) s obsahem tuku nejvýše 41 % a podobné roztíratelné výrobky s obsahem tuku méně než 10 %. Nařízení (ES) č. 1234/2007 bylo později zrušeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (4).

(4)

Dne 27. května 2017 byla podána žádost o povolení použití polyglycerolpolyricinoleátu (E 476) jako emulgátoru v kapalných rostlinných olejových emulzích určených k prodeji konečnému spotřebiteli, s obsahem tuku nejvýše 70 %. Žádost Komise následně zpřístupnila členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.

(5)

Polyglycerolpolyricinoleát (E 476) je emulgátor typu voda v oleji, který umožňuje získat velmi stabilní olejovou emulzi s vysokým obsahem vody. Ve studiích provedených žadatelem, jež srovnávají účinnost různých emulgátorů pro výrobu kapalných rostlinných olejových emulzí se sníženým obsahem tuku, vykazoval polyglycerolpolyricinoleát (E 476) nejlepší výsledky z hlediska fyzických i organoleptických vlastností výsledného výrobku. Tuto emulzi lze používat, stejně jako rostlinné oleje, k přípravě studených a teplých pokrmů. Tato emulze má však nižší obsah tuku (nejvýše 70 %), a tedy i menší energetickou hodnotu než rostlinný olej, který se používá k její výrobě. Používané množství polyglycerolpolyricinoleátu (E 476) potřebné k dosažení zamýšlené technologické funkce činilo 4 000 mg/kg.

(6)

Dne 24. března 2017 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vědecké stanovisko týkající se přehodnocení polyglycerolpolyricinoleátu (E 476) (5) a stanovil přijatelný denní příjem (ADI) na 25 mg polyglycerolpolyricinoleátu na kilogram tělesné hmotnosti a den. Vzhledem k tomu, že odhadovaná expozice nepřekročila ADI, úřad dospěl k závěru, že polyglycerolpolyricinoleát (E 476) by jako potravinářská přídatná látka neměl představovat bezpečnostní riziko, je-li používán povoleným nebo oznámeným způsobem použití a množství.

(7)

Ve své žádosti žadatel provedl odhady expozice pomocí modelu přívodu potravinářských přídatných látek (Food Additive Intake Model) (6) vyvinutého úřadem. Z těchto odhadů vyplývá, že další používání polyglycerolpolyricinoleátu (E 476) v maximálním množství 4 000 mg/kg v kapalných rostlinných olejových emulzích s obsahem tuku nejvýše 70 % nepředstavuje bezpečnostní riziko, neboť by nemělo za následek celkovou expozici této látce vyšší než stanovený ADI.

(8)

Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 je Komise povinna požádat o stanovisko úřadu za účelem aktualizace seznamu potravinářských přídatných látek Unie stanoveného v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008, s výjimkou případů, kdy tato aktualizace pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví.

(9)

Vzhledem k tomu, že rozšířené použití polyglycerolpolyricinoleátu (E 476) v kategorii potravin 02.2.2 nepředstavuje bezpečnostní riziko, je třeba provést aktualizaci seznamu Unie, která pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví, a proto není nutné požádat úřad o stanovisko.

(10)

Je proto vhodné povolit použití polyglycerolpolyricinoleátu (E 476) jako emulgátoru v kapalných rostlinných olejových emulzích určených k prodeji konečnému spotřebiteli, s obsahem tuku nejvýše 70 %, v kategorii potravin 02.2.2 „Jiné tukové a olejové emulze včetně pomazánek definovaných v nařízení (ES) č. 1234/2007 a kapalných emulzí“.

(11)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26.února 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(5)  EFSA Journal (2017); 15(3):4743.

(6)  https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodingredients/tools


PŘÍLOHA

V části E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 se v kategorii potravin 02.2.2 „Jiné tukové a olejové emulze včetně pomazánek definovaných v nařízení (ES) č. 1234/2007 a kapalných emulzí“ položka týkající se polyglycerolpolyricinoleátu (E 476) nahrazuje tímto:

 

„E 476

Polyglycerolpolyricinoleát

4 000

 

pouze roztíratelné tuky definované v čl. 75 odst. 1 písm. h) a čl. 78 odst. 1 písm. f) a v části VII a dodatku II přílohy VII nařízení (ES) č. 1308/2013 (*1), s obsahem tuku nejvýše 41 % a podobné roztíratelné výrobky s obsahem tuku méně než 10 %; kapalné rostlinné olejové emulze určené k prodeji konečnému spotřebiteli s obsahem tuku nejvýše 70 %© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU