(EU) 2020/351Nařízení Komise (EU) 2020/351 ze dne 28. února 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání kyseliny citronové (E 330) v kakaových a čokoládových výrobcích (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 65, 4.3.2020, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. února 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. března 2020 Nabývá účinnosti: 24. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/351

ze dne 28. února 2020,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání kyseliny citronové (E 330) v kakaových a čokoládových výrobcích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Uvedený seznam může být aktualizován jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (2), a to buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(3)

Podle přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 je kyselina citronová (E 330) povolenou potravinářskou přídatnou látkou v kategorii potravin 05.1 „Kakaové a čokoládové výrobky ve smyslu směrnice 2000/36/ES“ v maximálním množství 5 000 mg/kg.

(4)

Dne 6. března 2018 byla podána žádost o změnu podmínek použití kyseliny citronové (E 330) z kategorie potravin 05.1 „Kakaové a čokoládové výrobky ve smyslu směrnice 2000/36/ES“, a to o zvýšení jejího maximálního množství použití na 10 000 mg/kg u mléčné čokolády. Žádost byla následně zpřístupněna členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.

(5)

Pokud se kyselina citronová (E 330) používá jako stabilizátor v kakaové hmotě s vysokým obsahem polyfenolů, snižuje pH a reaguje s částí polyfenolů, čímž se zvýrazňuje zabarvení kakaové hmoty, které nabývá charakteristického narůžovělého odstínu, s nímž je spojena i nakyslá chuť bobulového ovoce. Narůžovělý odstín i nakyslá chuť bobulového ovoce jsou stále patrné v konečném výrobku, tj. v čokoládě. V žádosti se uvádí, že současné povolené maximální množství 5 000 mg/kg není dostačující pro dosažení požadovaného narůžovělého odstínu a nakyslé chuti bobulového ovoce, kterých lze dosáhnout při použití maximálního množství 10 000 mg/kg. Pokud jde o reakci kyseliny citronové (E 330) s polyfenoly, je zapotřebí, aby kyselina citronová (E 330) byla v konstantním poměru ke kakaové hmotě; použití většího množství kyseliny citronové (E 330) tedy znamená i větší množství celkové kakaové sušiny v konečném výrobku. Tento konečný výrobek by tedy byl v souladu s definicí mléčné čokolády, jak je uvedena v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ES (3).

(6)

Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 je Komise povinna požádat o stanovisko Evropský úřad pro bezpečnost potravin za účelem aktualizace seznamu potravinářských přídatných látek Unie stanoveného v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008, s výjimkou případů, kdy tato aktualizace pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví.

(7)

Bezpečnost kyseliny citronové (E 330) byla posouzena v roce 1990 Vědeckým výborem pro potraviny, který stanovil přijatelný denní příjem jako „nespecifikovaný“ (4). Označení „nespecifikovaný“ se používá, pokud z dostupných toxikologických, biochemických a klinických údajů vyplývá, že celkový denní příjem látky pocházející z jejího přirozeného výskytu a současného použití v potravinách v množství, které je nezbytné pro dosažení požadovaného technologického účinku, nepředstavuje nebezpečí pro zdraví.

(8)

Kyselina citronová (E 330) je potravinářská přídatná látka povolená v řadě potravin v souladu s přílohou II nařízení (ES) č. 1333/2008. Neočekává se, že by zvýšení maximálního množství na 10 000 mg/kg pro mléčnou čokoládu mělo významný vliv na celkovou expozici.

(9)

Vzhledem k tomu, že povolení použití kyseliny citronové (E 330) v mléčné čokoládě v množství 10 000 mg/kg vyžaduje aktualizaci seznamu Unie, která pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví, není nutné požádat úřad o stanovisko.

(10)

Je proto vhodné povolit použití kyseliny citronové (E 330) v mléčné čokoládě v množství 10 000 mg/kg.

(11)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2020.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ES ze dne 23. června 2000 o kakaových a čokoládových výrobcích určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 197, 3.8.2000, s. 19).

(4)  Zprávy Vědeckého výboru pro potraviny, dvacátá pátá řada, 1991, s. 13 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scf_reports_25.pdf).


PŘÍLOHA

V části E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 se v kategorii potravin 05.1 „Kakaové a čokoládové výrobky ve smyslu směrnice 2000/36/ES“ za položku týkající se E 330 vkládá nová položka, která zní:

 

„E 330

Kyselina citronová

10 000

 

pouze mléčná čokoláda“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU