(EU) 2020/270Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/270 ze dne 25. února 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o přechodná opatření pro organizace zapojené do zachování letové způsobilosti pro všeobecné letectví a řízení zachování letové způsobilosti, a kterým se uvedené nařízení opravuje (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 56, 27.2.2020, s. 20-41 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. února 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. března 2020 Nabývá účinnosti: 24. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/270

ze dne 25. února 2020,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o přechodná opatření pro organizace zapojené do zachování letové způsobilosti pro všeobecné letectví a řízení zachování letové způsobilosti, a kterým se uvedené nařízení opravuje

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 17 odst. 1 a čl. 62 odst. 14 a 15 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1383 (2) zavedlo pružnější požadavky na údržbu lehkých letadel stanovené nařízením Komise (EU) č. 1321/2014 (3). Rovněž zavedlo opatření pro řízení bezpečnostních rizik pro organizace, které řídí zachování letové způsobilosti letadel provozovaných držiteli osvědčení leteckého provozovatele.

(2)

Pro proces uvedení do souladu s novými pravidly a postupy zavedenými prováděcím nařízením (EU) 2019/1383 byla v uvedeném nařízení stanovena přechodná opatření pro organizace zapojené do zachování letové způsobilosti letadel a letadlových celků. Za účelem vyjasnění požadavků na dozor pro tyto organizace by měla tato přechodná opatření být pozměněna.

(3)

Rovněž by v přílohách měly být opraveny některé chybějící nebo nesprávné odkazy na prováděcí nařízení (EU) 2019/1383.

(4)

Vzhledem k tomu, že záměrem Komise je neprodlužovat přechodné období, je třeba uvést datum použitelnosti tohoto pozměňovacího návrhu do souladu s datem použitelnosti stanoveným v prováděcím nařízení (EU) 2019/1383.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 4 nařízení (EU) č. 1321/2014 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Schvalování organizací zapojených do zachování letové způsobilosti [letadel]

1.   Organizacím zapojených do zachování letové způsobilosti letadel a letadlových částí k zástavbě do těchto letadel, včetně údržby, vydává oprávnění na jejich žádost příslušný úřad v souladu s požadavky přílohy II (části 145), přílohy Vc (části CAMO) nebo přílohy Vd (části CAO) podle toho, které jsou pro příslušné organizace použitelné.

2.   Odchylně od odstavce 1 může do dne 24. září 2020 organizacím na jejich žádost oprávnění vydat příslušný úřad v souladu hlavami F a G přílohy I (části M). Všechna oprávnění vydaná v souladu s hlavou F a hlavou G přílohy I (části M) jsou platná do dne 24. září 2021.

3.   001Osvědčení o oprávnění organizace k údržbě vydaná nebo uznaná členským státem v souladu s certifikační specifikací JAR-145 uvedenou v příloze II nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (*1) a platná před dnem 29. listopadu 2003 se považují za vydaná v souladu s požadavky přílohy II (části 145) tohoto nařízení.

4.   Organizacím, které jsou držiteli platného osvědčení o oprávnění organizace vydaného v souladu s hlavou F nebo hlavou G přílohy I (části M) nebo s přílohou II (částí 145), vydá příslušný úřad na jejich žádost formulář 3-CAO uvedený v dodatku I přílohy Vd (části CAO) a budou poté dozorovány příslušným úřadem v souladu s přílohou Vd (částí CAO).

Práva takové organizace podle oprávnění vydaného v souladu přílohou Vd (částí CAO) jsou shodná s právy podle oprávnění vydaného v souladu s hlavou F nebo hlavou G přílohy I (části M) nebo s přílohou II (částí 145). Tato práva však nepřesahují práva organizace podle oddílu A přílohy Vd (části CAO).

Odchylně od článku CAO.B.060 přílohy Vd (části CAO) může organizace do 24. září 2021 napravit jakákoliv zjištění nesouladu týkající se požadavků uvedených v příloze Vd (části CAO), které nejsou zahrnuty v hlavě F nebo hlavě G přílohy I (části M) nebo v příloze II (části 145).

Pokud po 24. září 2021 organizace tato zjištění neuzavře, bude osvědčení o oprávnění zcela nebo zčásti zrušeno, omezeno nebo pozastaveno.

5.   Organizacím, které jsou držiteli platného osvědčení o oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti vydaného v souladu s hlavou G přílohy I (části M), vydá příslušný úřad na jejich žádost osvědčení o oprávnění na formuláři 14 EASA v souladu s přílohou Vc (částí CAMO) a budou poté dozorovány příslušným úřadem v souladu s přílohou Vc (částí CAMO).

Odchylně od článku CAMO.B.350 přílohy Vc (části CAMO) může organizace do 24. září 2021 napravit jakákoliv zjištění nesouladu týkající se požadavků uvedených v příloze Vc (části CAMO), které nejsou zahrnuty v hlavě G přílohy I (části M).

Pokud po 24. září 2021 organizace tato zjištění neuzavře, bude osvědčení o oprávnění zcela nebo zčásti zrušeno, omezeno nebo pozastaveno.

6.   Osvědčení a schválení programu údržby letadel vydaná podle nařízení (EU) č. 1321/2014 ve znění platném před 24. březnem 2020 se považují za vydaná v souladu s tímto nařízením.

Článek 2

Přílohy I, II, III, IV, Va, Vb, Vc a Vd nařízení (EU) č. 1321/2014 se opravují v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 24. března 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. února 2020.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1383 ze dne 8. července 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o systémy řízení bezpečnosti v organizacích k řízení zachování letové způsobilosti a o úlevy pro letadla všeobecného letectví týkající se údržby a řízení zachování letové způsobilosti (Úř. věst. L 228, 4.9.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Úř. věst. L 362, 17.12.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy I, II, III, IV, Va, Vb, Vc a Vd nařízení (EU) č. 1321/2014 se opravují takto:

1)

Příloha I se opravuje takto:

a)

článek M.1 se opravuje takto:

i)

bod 3 podbod ii) písm. b) se nahrazuje tímto:

„b)

úřad odpovědný za dozor nad organizací, která řídí zachování letové způsobilosti letadla nebo se kterou vlastník uzavřel omezenou smlouvu podle čl. M.A.201 písm. i) bodu 3.“;

ii)

doplňuje se nový bod 4, který zní;

„4.

pro dozor nad organizací k řízení zachování letové způsobilosti, jak je stanoveno v hlavě G oddílu A této přílohy (části M):

i)

úřad určený členským státem, kde je umístěno hlavní místo obchodní činnosti této organizace, jestliže oprávnění není obsaženo v osvědčení leteckého provozovatele;

ii)

úřad určený členským státem provozovatele, jestliže je oprávnění obsaženo v osvědčení leteckého provozovatele;

iii)

agentura, jestliže je organizace umístěna v třetí zemi.“;

b)

článek M.A.201 se opravuje takto:

i)

písmena e), f), g), h) a i) se nahrazují tímto:

„e)

V případě letadel používaných leteckými dopravci s licencí podle nařízení (ES) č. 1008/2008 (*1), odpovídá za zachování letové způsobilosti letadel, která provozuje, provozovatel, jenž:

1)

zajistí, aby se neuskutečnil let, pokud nejsou splněny podmínky stanovené v písmenu a);

2)

přijme kroky nezbytné k jeho oprávnění jako organizace k řízení zachování letové způsobilosti (dále také jen „CAMO“) podle přílohy Vc (části CAMO) nebo podle hlavy G této přílohy (části M) jako součást osvědčení leteckého provozovatele pro letadlo, které provozuje;

3)

přijme kroky nezbytné k jeho oprávnění podle přílohy II (části 145), nebo uzavře podle čl. CAMO.A.315 písm. c) přílohy Vc (části CAMO) nebo podle čl. M.A.708 písm. c) této přílohy (části M) písemnou smlouvu s organizací, která je oprávněna podle přílohy II (části 145).

f)

V případě složitých motorových letadel používaných pro zvláštní obchodní provoz, pro obchodní leteckou dopravu jinou, než jakou provádějí letečtí dopravci s licencí podle nařízení (ES) č. 1008/2008 nebo komerční schválené organizace pro výcvik a ohlášené organizace pro výcvik podle článku 10a nařízení (EU) č. 1178/2011 (*2), provozovatel zajistí:

1)

aby se neuskutečnil let, pokud nejsou splněny podmínky stanovené v písmenu a);

2)

aby úkoly související se zachováním letové způsobilosti provedla organizace CAMO oprávněná podle přílohy Vc (části CAMO) nebo podle hlavy G této přílohy (části M); pokud provozovatel není organizací k řízení zachování letové způsobilosti oprávněnou v souladu s přílohou Vc (částí CAMO) nebo hlavou G této přílohy (částí M), musí uzavřít písemnou smlouvu, pokud jde o plnění těchto úkolů v souladu s dodatkem I k této příloze s organizací oprávněnou v souladu s přílohou Vc (částí CAMO) nebo hlavou G této přílohy (částí M);

3)

aby organizace CAMO uvedená v bodě 2 byla oprávněna podle přílohy II (části 145) jako organizace způsobilá vydávat oprávnění k údržbě letadel a letadlových celků pro zástavbu, nebo aby tato organizace CAMO uzavřela písemnou smlouvu podle čl. CAMO.A.315 písm. c) přílohy Vc (části CAMO) nebo čl. M.A.708 písm. c) této přílohy (části M) s organizacemi oprávněnými podle přílohy II (části 145).

g)

V případě složitých motorových letadel, která nejsou zahrnuta v písmenech e) a f), vlastník zajistí:

1)

aby se neuskutečnil let, pokud nejsou splněny podmínky stanovené v písmenu a);

2)

aby úkoly související se zachováním letové způsobilosti provedla organizace CAMO oprávněná podle přílohy Vc (části CAMO) nebo podle hlavy G této přílohy (části M); pokud vlastník není organizaci k řízení zachování letové způsobilosti oprávněnou v souladu s přílohou Vc (částí CAMO) nebo hlavou G této přílohy (částí M), musí uzavřít písemnou smlouvu, pokud jde o plnění těchto úkolů v souladu s dodatkem I k této příloze s organizací oprávněnou v souladu s přílohou Vc (částí CAMO) nebo hlavou G této přílohy (částí M);

3)

aby organizace CAMO uvedená v bodě 2 byla oprávněna podle přílohy II (části 145) jako organizace způsobilá vydávat oprávnění k údržbě letadel a letadlových celků pro zástavbu, nebo aby tato organizace CAMO uzavřela písemnou smlouvu podle čl. CAMO.A.315 písm. c) přílohy Vc (části CAMO) nebo čl. M.A.708 písm. c) této přílohy (části M) s organizacemi oprávněnými podle přílohy II (části 145).

h)

V případě letadel jiných než složitých motorových letadel používaných pro zvláštní obchodní provoz nebo pro obchodní leteckou dopravu jinou, než jakou provádějí letečtí dopravci s licencí podle nařízení (ES) č. 1008/2008 nebo komerční schválené organizace pro výcvik a ohlášené organizace pro výcvik podle článku 10a nařízení (EU) č. 1178/2011, provozovatel zajistí:

1)

aby se neuskutečnil let, pokud nejsou splněny podmínky stanovené v písmenu a);

2)

aby úkoly související se zachováním letové způsobilosti provedla organizace CAMO oprávněná podle přílohy Vc (části CAMO) nebo podle hlavy G této přílohy (části M) nebo organizace letové způsobilosti s kombinovanými právy (dále také jen „CAO“) oprávněná podle přílohy Vd (část CAO); pokud provozovatel není organizací CAMO oprávněnou v souladu s přílohou Vc (částí CAMO) nebo hlavou G této přílohy (částí M) nebo organizací CAO oprávněnou v souladu s přílohou Vd (částí CAO), musí v souladu s dodatkem I této přílohy uzavřít písemnou smlouvu s organizací CAMO oprávněnou v souladu s přílohou Vc (částí CAMO) nebo hlavou G této přílohy (částí M) nebo s organizací CAO oprávněnou v souladu s přílohou Vd (částí CAO);

3)

aby organizace CAMO nebo CAO uvedená v bodě 2 byla oprávněna podle přílohy II (části 145) nebo podle hlavy F této přílohy (části M) nebo jako organizace CAO s právy údržby nebo aby organizace CAMO uzavřela písemnou smlouvu podle čl. CAMO.A.315 písm. c) přílohy Vc (části CAMO) nebo čl. M.A.708 písm. c) této přílohy (části M) s organizacemi oprávněnými podle přílohy II (část 145) nebo podle hlavy F této přílohy (části M) nebo podle přílohy Vd (části CAO) s právy údržby.

i)

V případě letadel jiných než složitých motorových letadel, která nejsou zahrnuta v písmenech e) a h) nebo se používají pro omezený provoz, vlastník zajistí, aby se let uskutečnil, jen pokud jsou splněny podmínky uvedené v písmenu a). Za tím účelem vlastník:

1)

zadá úkoly zachování letové způsobilosti podle článku M.A.301 organizaci CAMO nebo organizaci CAO formou písemné smlouvy uzavřené podle dodatku I; nebo

2)

tyto úkoly provádí sám; nebo

3)

tyto úkoly provádí sám, s výjimkou úkolů týkajících se vypracování programu údržby letadla a zpracování jeho schválení, pouze pokud tyto úkoly provádí organizace CAMO nebo CAO prostřednictvím písemné smlouvy uzavřené podle bodu M.A.302.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3)."

(*2)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).“;"

ii)

písmeno k) se nahrazuje tímto:

„k)

Pokud se letadlo uvedené v osvědčení leteckého provozovatele použije pro neobchodní provoz nebo zvláštní provoz podle článku ORO.GEN.310 přílohy III nebo článku NCO.GEN.104 přílohy VII nařízení (EU) č. 965/2012, provozovatel zajistí, aby úkoly spojené se zachováním letové způsobilosti byly prováděny organizací CAMO oprávněnou v souladu s přílohou Vc (částí CAMO) nebo hlavou G této přílohy (částí M) nebo případně organizací letové způsobilosti s kombinovanými právy CAO oprávněnou v souladu s přílohou Vd (částí CAO) držitele osvědčení leteckého provozovatele.“;

c)

v čl. M.A.302 písm. c) se první a druhá věta nahrazují tímto:

„Pokud zachování letové způsobilosti řídí organizace CAMO nebo CAO nebo pokud mezi vlastníkem a organizací CAMO nebo CAO existuje omezená smlouva uzavřená v souladu s čl. M.A.201 písm. i) bodem 3, je možné program údržby letadla a jeho změny schválit postupem nepřímého schválení.

V tom případě stanoví postup nepřímého schválení organizace CAMO nebo CAO v rámci výkladu řízení zachování letové způsobilosti (CAME) podle článku CAMO.A.300 přílohy Vc nebo článku M.A.704 této přílohy nebo v rámci výkladu řízení letové způsobilosti s kombinovanými právy (CAE) podle článku CAO.A.025 přílohy Vd a schválí jej příslušný úřad odpovídající za tuto organizaci CAMO nebo CAO.“;

d)

v článku M.A.306 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

První vydání systému technického deníku letadla schvaluje příslušný úřad určený v článku CAMO.A.105 přílohy Vc (části CAMO) nebo v článku M.1 této přílohy (části M) nebo případně v článku CAO.1 bodu 1 přílohy Vd (části CAO). Další změny tohoto systému se řídí podle čl. CAMO.A.300 písm. c), čl. M.A.704 písm. b) a c), případně podle čl. CAO.A.025 písm. c).“;

e)

článek M.A.502 se opravuje takto:

i)

v písmeni b) se první věta nahrazuje tímto:

„Odchylně od písmene a) v případě letadlového celku zastavěného do letadla může údržbu takového celku provádět organizace údržby letadel oprávněná podle hlavy F této přílohy nebo podle přílohy II (části 145) nebo podle přílohy Vd (části CAO) nebo osvědčujícím personálem podle čl. M.A.801 písm. b) bodu 1.“;

ii)

v písmeni d) se první věta nahrazuje tímto:

Údržbu letadlových celků uvedených v čl. 21.A.307 písm. c) přílohy I (části 21) nařízení (EU) č. 748/2012, je-li takový celek vestavěn do letadla nebo je-li dočasně vyjmut pro lepší přístup k němu, provádí organizace údržby letadel oprávněná podle hlavy F této přílohy nebo podle přílohy II (část 145) nebo případně podle přílohy Vd (část CAO), osvědčující personál podle čl. M.A.801 písm. b) bodu 1, nebo pilot-vlastník podle čl. M.A.801 písm. b) bodu 2.“;

f)

v článku M.A.503 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Zastavěné části s omezenou životností a celky s řízenou životností nesmějí překročit schválené omezení, jak je stanoveno v programu údržby letadla a příkazech k zachování letové způsobilosti, kromě případů uvedených v čl. M.A.504 písm. b).“;

g)

v čl. M.A.604 písm. a) se bod 5 nahrazuje tímto:

„5)

seznam osvědčujícího personálu a případně personálu kontroly letové způsobilosti s rozsahem jejich oprávnění a;“;

h)

článek M.A.606 se opravuje takto:

i)

písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

Musí být prokázána a zaznamenána kvalifikace veškerého personálu zapojeného do údržby a kontrol letové způsobilosti.“;

ii)

písmeno i) se nahrazuje tímto:

„i)

Pokud organizace provádí kontroly letové způsobilosti a vydává odpovídající osvědčení kontroly letové způsobilosti pro letadla ELA1, která nejsou používána pro obchodní provoz v souladu s článkem ML.A.903 přílohy Vb (části ML), musí disponovat personálem pro kontrolu letové způsobilosti, který je kvalifikovaný, oprávněný a splňuje všechny tyto požadavky:

1.

musí mít povolení osvědčujícího personálu pro odpovídající letadlo;

2.

musí mít alespoň tříletou praxi jako osvědčující personál;

3.

musí být nezávislý na procesu řízení zachování letové způsobilosti letadel, která jsou předmětem kontroly, nebo mít celkovou pravomoc týkající se procesu řízení zachování letové způsobilosti celého letadla, které je předmětem kontroly;

4.

musí mít znalosti hlavy C této přílohy (části M) nebo hlavy C přílohy Vb (části ML);

5.

musí mít prokazatelné znalosti postupů organizace údržby, které jsou důležité pro kontrolu letové způsobilosti a vydávání osvědčení kontroly letové způsobilosti;

6.

musí být úředně schválen příslušným úřadem po provedení kontroly letové způsobilosti pod dozorem příslušného úřadu nebo pod dozorem personálu kontroly letové způsobilosti dané organizace v souladu s postupem schváleným příslušným úřadem;

7.

musel během posledních dvanácti měsíců provést alespoň jednu kontrolu letové způsobilosti.“;

i)

v článku M.A.614 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

Organizace oprávněná k údržbě zaznamenává veškeré podrobnosti o provedené práci. Záznamy nezbytné k ověření všech požadavků, které byly splněny za účelem vydání osvědčení o uvolnění do provozu, včetně uvolňujících dokumentů od subdodavatele, a dokumentů pro vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti musí být uchovávány.

b)

Organizace oprávněná k údržbě poskytne vlastníkovi nebo provozovateli letadla kopii každého osvědčení o uvolnění do provozu spolu s kopií jakýchkoliv podrobných záznamů o údržbě souvisejících s provedenými pracemi a potřebných k prokázání souladu s článkem M.A.305 této přílohy (části M) nebo případně s článkem ML.A.305 přílohy Vb (části ML).“;

j)

v čl. M.A.614 písm. c) se druhá věta nahrazuje tímto:

„Kromě toho uchovává kopie všech záznamů týkajících se vydávání osvědčení kontroly letové způsobilosti po dobu tří let ode dne vydání a poskytne jejich kopie vlastníkovi letadla.“;

k)

v čl. M.A.618 písm. a) se úvodní věty nahrazují tímto:

„a)

Oprávnění zůstává platné do dne 24. září 2021 s těmito výhradami:“;

l)

ustanovení čl. M.A.704 písm. a) se opravuje takto:

i)

bod 1. se nahrazuje tímto:

„1.

prohlášení podepsané odpovědným vedoucím potvrzující, že organizace bude vždy pracovat v souladu s touto přílohou (částí M) a případně přílohou Vb (částí ML);“;

ii)

bod 7. se nahrazuje tímto:

„7.

postupy upřesňující, jak organizace zajišťuje soulad s touto přílohou (částí M) a případně přílohou Vb (částí ML), a“;

m)

článek M.A.706 se opravuje takto:

i)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

Organizace jmenuje odpovědného vedoucího, který má statutární pravomoc k zajišťování, že veškeré činnosti spojené s řízením zachování letové způsobilosti mohou být financovány a prováděny v souladu s touto přílohou (částí M) a případně s přílohou Vb (částí ML).“;

ii)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

Musí být jmenována osoba nebo skupina osob odpovědných za to, aby byla organizace vždy v souladu s příslušnými požadavky na řízení zachování letové způsobilosti, kontrolu letové způsobilosti a povolení k letu stanovenými v této příloze (části M) a příloze Vb (části ML). Tyto osoby jsou přímo odpovědné odpovědnému vedoucímu.“;

iii)

písmeno i) se nahrazuje tímto:

„i)

Pokud jde o organizace, které prodlužují osvědčení kontroly letové způsobilosti v souladu s čl. M.A.711 písm. a) bodem 4 a článkem M.A.901 této přílohy (části M) nebo případně s čl. ML.A.901 písm. c) přílohy Vb (části ML), musí organizace jmenovat k tomu oprávněné osoby podléhající schválení příslušným úřadem.“;

n)

v čl. M.A.707 písm. a) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„a)

Aby organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti byla oprávněna provádět kontroly letové způsobilosti a případně vydávat povolení k letu, musí mít vhodný personál kontroly letové způsobilosti pro vydávání osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo doporučení podle oddílu A hlavy I přílohy I (části M) nebo oddílu A hlavy I přílohy Vb (části ML) a případně pro vydávání povolení k letu podle čl. M.A.711 písm. c):“

o)

článek M.A.708 se opravuje takto:

i)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

Organizace zajistí, aby veškeré řízení zachování letové způsobilosti bylo prováděno v souladu s oddílem A hlavou C této přílohy (části M) a případně oddílem A hlavou C přílohy Vb (části ML).“,

ii)

písmeno b) se opravuje takto:

body 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1.

zajistit, aby byl vyvinut a řízen program údržby letadla včetně případného programu spolehlivosti podle článku M.A.302 této přílohy (části M), případně podle článku ML.A.302 přílohy Vb (části ML),“

2.

u letadel nepoužívaných leteckými dopravci s licencí podle nařízení (ES) č. 1008/2008 poskytnout kopii programu údržby letadla vlastníkovi nebo provozovateli odpovědnému podle článku M.A.201 této přílohy (části M), případně podle článku ML.A.201 přílohy Vb (části ML),“

bod 4. se nahrazuje tímto:

„4.

zajistit, že veškerá údržba je prováděna v souladu se schváleným programem údržby a uvolňována podle hlavy H oddílu A této přílohy (části M) nebo případně podle hlavy H oddílu A přílohy Vb (části ML),“

iii)

písmena c) a d) se nahrazují tímto:

„c)

V případě složitých motorových letadel nebo letadel používaných pro obchodní leteckou dopravu nebo letadel používaných pro zvláštní obchodní provoz nebo obchodní provoz prováděný schválenou organizací pro výcvik nebo ohlášenou organizací pro výcvik, když organizace k řízení zachování letové způsobilosti není odpovídajícím způsobem oprávněna podle části 145 přílohy II nebo hlavy F této přílohy (části M) nebo podle přílohy Vd (části CAO), musí organizace po konzultaci s provozovatelem uzavřít písemnou smlouvu o provádění údržby s organizací oprávněnou podle části 145 přílohy II nebo hlavy F této přílohy (části M) nebo podle přílohy Vd (části CAO) nebo s jiným provozovatelem, která podrobně popisuje činnosti stanovené v čl. M.A.301 písm. b), čl. M.A.301 písm. c), čl. M.A.301 písm. f) a čl. M.A.301 písm. g) této přílohy (části M) nebo čl. ML.A.301 písm. b) až e) přílohy Vb (části ML), zajišťuje, že veškerá údržba je prováděna organizací oprávněnou k údržbě podle přílohy II (části 145), hlavy F této přílohy (části M) nebo přílohy Vd (část CAO), a charakterizuje podporu úloh jakosti podle bodu M.A.712 písm. b) této přílohy (části M).

d)

Bez ohledu na písmeno c) může být smlouva uzavřena formou samostatných zakázek určených organizaci oprávněné k údržbě v souladu s přílohou II (částí 145) nebo hlavou F této přílohy (částí M) nebo s přílohou Vd (částí CAO) v případě:

1.

letadla vyžadujícího neplánovanou traťovou údržbu;

2.

údržby letadlového celku, včetně údržby motoru.“;

p)

článek M.A.709 se nahrazuje tímto:

„M.A.709

Dokumentace

a)

Organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti musí k provádění úkolů řízení zachování letové způsobilosti uvedených v článku M.A.708 této přílohy (části M) mít a užívat aktuálně platné údaje pro údržbu podle článku M.A.401 této přílohy (části M), případně článku ML.A.401 přílohy Vb (části ML). Tyto údaje může poskytnout vlastník nebo provozovatel s výhradou příslušné smlouvy s tímto vlastníkem nebo provozovatelem uzavřené. V takovém případě musí organizace k řízení zachování letové způsobilosti tyto údaje uchovávat jen po dobu trvání smlouvy, nejsou-li vyžadovány podle článku M.A.714 této přílohy (části M).

b)

Pro letadla nepoužívaná leteckými dopravci, kterým byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, může organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti vypracovat „základní“ nebo „typové“ programy údržby nebo obojí, aby bylo možno vydat první oprávnění, nebo rozšířit rozsah oprávnění i bez smluv podle dodatku I této přílohy (části M), případně podle dodatku I přílohy Vb (části ML). Tyto „základní“ a „typové“ programy údržby však nevylučují nutnost vypracovat ve stanovené lhůtě náležitý program údržby letadla v souladu s článkem M.A.302 této přílohy (části M), případně s článkem ML.A.302 přílohy Vb (části ML), před uplatněním práv uvedených v článku M.A.711 této přílohy (části M).“;

q)

článek M.A.710 se nahrazuje tímto:

„M.A.710

Kontrola letové způsobilosti

Pokud organizace oprávněná v souladu s čl. M.A.711 písm. b) této přílohy (části M) provádí kontroly letové způsobilosti, musí být tyto kontroly prováděny v souladu s článkem M.A.901 této přílohy (části M), nebo případně článkem ML.A.903 přílohy Vb (části ML).“;

r)

článek M.A.711 se opravuje takto:

i)

v písmeni a) se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

prodloužit za podmínek čl. M.A.901 písm. f) této přílohy (části M), nebo případně čl. ML.A.901 písm. c) přílohy Vb (části ML) osvědčení kontroly letové způsobilosti, které bylo vydáno příslušným úřadem nebo jinou organizací, případně personálem.“;

ii)

v písmeni a) se doplňuje bod 5):

„5.

schvalovat program údržby letadla v souladu s čl. ML.A.302 písm. b) bodem 2 u letadel řízených v souladu s přílohou Vb (částí ML).“;

iii)

v písmeni b) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

vydávat související osvědčení kontroly letové způsobilosti a prodlužovat jejich platnost v řádném čase podle podmínek čl. M.A.901 písm. c) bodu 2 nebo čl. M.A.901 písm. e) bodu 2 této přílohy (části M) nebo případně čl. ML.A.901 písm. c) přílohy Vb (části ML); a“;

s)

v článku M.A.714 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Organizace k řízení zachování letové způsobilosti zaznamenává veškeré podrobnosti o prováděné práci. Uchovávají se záznamy požadované v článku M.A.305 této přílohy (části M) nebo případně v článku ML.A.305 přílohy Vb (části ML) a případně v článku M.A.306 této přílohy (části M).“;

t)

v článku M.A.715 se úvodní věta v písmeni a) nahrazuje tímto:

„a)

Oprávnění zůstává platné do dne 24. září 2021 s těmito výhradami:“,

u)

v článku M.A.716 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

Nález úrovně 1 je jakékoliv závažné nevyhovění požadavkům této přílohy (části M) nebo případně přílohy Vb (části ML), které snižuje úroveň bezpečnosti a vážně ohrožuje bezpečnost letu.

b)

Nález úrovně 2 je jakékoliv nevyhovění požadavkům této přílohy (části M) nebo případně přílohy Vb (části ML), které by mohlo snížit úroveň bezpečnosti a pravděpodobně ohrozit bezpečnost letu.“;

v)

v článku M.A.802 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Kromě letadlových celků uvolněných do provozu organizací oprávněnou k údržbě v souladu s přílohou II (částí 145) se osvědčení o uvolnění do provozu vydává po dokončení jakékoli údržby provedené na letadlovém celku v souladu s článkem M.A.502 této přílohy (části M).“;

w)

článek M.A.901 se opravuje takto:

i)

v písm. c) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„U všech letadel používaných leteckými dopravci s licencí podle nařízení (ES) č. 1008/2008 a u letadel s maximální vzletovou hmotností nad 2730 kg, která jsou v řízeném prostředí, smí organizace uvedená v písm. b) bodě 1, jež řídí zachování letové způsobilosti letadel, v souladu s čl. CAMO.A.125 písm. e) přílohy Vc, čl. M.A.711 písm. b) této přílohy nebo případně čl. CAO.A.095 písm. c) bodem 1 přílohy Vd a s výhradou splnění podmínky v písmenu j):“;

ii)

v písmeni e) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„U letadel nepoužívaných leteckými dopravci, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008 a u letadel s maximální vzletovou hmotností 2730 kg a nižší smí jakákoliv organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti v souladu s čl. CAMO.A.125 písm. e) přílohy Vc nebo s článkem M.A.711 písm. b) této přílohy nebo případně s čl. CAO.A.095 písm. c) přílohy Vd a s výhradou splnění podmínky písmena j):“;

x)

v čl. M.B.104 písm. d) se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

doporučení pro kontrolu letové způsobilosti vydaná organizací CAO nebo CAMO;“;

y)

v článku M.B.105 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Za účelem přispění ke zlepšení letové bezpečnosti se příslušné úřady musí podílet na vzájemné výměně všech nezbytných informací v souladu s článkem 72 nařízení (EU) 2018/1139.“;

z)

v článku M.B.301 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

V případě nepřímého schválení podle čl. M.A.302 písm. c) schválí příslušný úřad postup schválení programu údržby letadla uplatňovaný organizací CAO nebo CAMO, a to prostřednictvím výkladu letové způsobilosti této organizace uvedeného v článku CAO.A.025 přílohy Vd, článku M.A.704 této přílohy nebo případně článku CAMO.A.300 přílohy Vc.“;

aa)

článek M.B.302 se nahrazuje tímto:

„M.B.302

Výjimky

Příslušný úřad zaznamenává a uchovává všechny výjimky udělené v souladu s článkem 71 nařízení (EU) 2018/1139.“;

bb)

v článku M.B.305 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Aby mohla organizace provádět změny systému technického deníku letadla bez předchozího schválení příslušným úřadem, schválí příslušný úřad relevantní postup uvedený v čl. CAMO.A.300 písm. c) přílohy Vc, čl. M.A.704 písm. c) této přílohy nebo v čl. CAO.A.025 písm. c) přílohy Vd.“;

cc)

článek M.B.703 se nahrazuje tímto:

„M.B.703

Vydání oprávnění

a)

Příslušný úřad musí vydat žadateli formulář 14-MG EASA osvědčení o oprávnění (dodatek VI této přílohy), který obsahuje rozsah oprávnění, když organizace k řízení zachování letové způsobilosti vyhovuje hlavě G oddílu A této přílohy (části M).

b)

Příslušný úřad musí vyznačit platnost oprávnění na Formuláři 14-MG EASA osvědčení o oprávnění.

c)

Číslo oprávnění musí být na formuláři 14-MG EASA osvědčení o oprávnění uvedeno způsobem stanoveným agenturou.

d)

V případě leteckých dopravců, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, budou informace obsažené na formuláři 14-MG EASA obsaženy v osvědčení leteckého provozovatele.“;

dd)

v čl. M.B.705 písm. a) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„a)

Jestliže je v průběhu auditů nebo prostřednictvím jiných důkazů zjištěno nevyhovění některému z požadavků stanovených v této příloze (části M) nebo případně v příloze Vb (části ML), musí příslušný úřad přijmout tato opatření:“;

ee)

v článku M.B.706 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

V případě jakékoliv změny výkladu řízení zachování letové způsobilosti:

1.

v případě přímého schválení změn v souladu s čl. M.A.704 písm. b) této přílohy (části M) musí příslušný úřad ověřit, že postupy stanovené ve výkladu jsou ve shodě s touto přílohou (částí M) nebo případně s přílohou Vb (částí ML) před úředním oznámením schválení oprávněné organizaci;

2.

v případě, že se ke schválení změn v souladu s čl. M.A.704 písm. c) této přílohy (části M) použije postup nepřímého schválení, musí příslušný úřad zabezpečit, že:

i)

změny zůstanou nevýznamné;

ii)

že má nad schválením změn odpovídající kontrolu, aby bylo zajištěno, že zůstanou ve shodě s požadavky této přílohy (části M) nebo případně přílohy Vb (části ML).“;

ff)

Dodatek III se opravuje takto:

i)

návětí osvědčení formuláře 15b EASA se nahrazuje tímto:

„Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 níže uvedená organizace, oprávněná v souladu s oddílem A přílohy Vc (části CAMO) nebo oddílem A hlavy G přílohy I (části M) nebo oddílem A přílohy Vb (části CAO) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014,

[NÁZEV A ADRESA OPRÁVNĚNÉ ORGANIZACE]

[ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ]

tímto osvědčuje, že provedla kontrolu letové způsobilosti v souladu s čl. M.A.901 přílohy I nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 u tohoto letadla:“;

ii)

vydání formuláře 15b EASA se nahrazuje označením „6. vydání“;

gg)

tabulka v bodě 13 dodatku IV se opravuje takto:

i)

kolonky odpovídající klasifikaci A2 se nahrazují tímto:

„TŘÍDA

KVALIFIKACE

OMEZENÍ

DÍLENSKÁ

TRAŤOVÁ

LETADLA

A2 Letouny 5 700 kg a méně

[Nutno uvést výrobce letounu nebo skupinu, řadu či typ a/nebo úkoly údržby]

Příklad: řada DHC-6 Twin Otter

Uveďte, zda je vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti povoleno, či nikoli.

[ANO/NE] (*)

[ANO/NE] (*)“;

ii)

kolonky odpovídající klasifikaci A4 se nahrazují tímto:

„TŘÍDA

KVALIFIKACE

OMEZENÍ

DÍLENSKÁ

TRAŤOVÁ

LETADLA

A4 Letadla jiná než A1, A2 a A3

[Nutno uvést kategorii letadla (kluzák, balon, vzducholoď atd.), výrobce nebo skupinu nebo řadu či typ a/nebo úkol(y) údržby]

Uveďte, zda je vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti povoleno, či nikoli.

[ANO/NE] (*)

[ANO/NE] (*)“;

hh)

Dodatek V se nahrazuje tímto:

„Dodatek V

Osvědčení organizace údržby podle přílohy I (části M) hlavy F – Formulář 3-MF EASA

Strana 1 ze 2

[ČLENSKÝ STÁT (*)]

Členský stát Evropské unie (**)

OSVĚDČENÍ ORGANIZACE ÚDRŽBY

Číslo: [KÓD ČLENSKÉHO STÁTU (*)].MF.[XXXX]

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 a nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 a za podmínek uvedených níže [PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD ČLENSKÉHO STÁTU (*)] tímto osvědčuje, že:

[NÁZEV A ADRESA SPOLEČNOSTI]

je organizací údržby podle oddílu A hlavy F přílohy I (části M) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 oprávněná provádět údržbu výrobků, letadlových částí a zařízení uvedených v přiložených podmínkách oprávnění a vydávat k nim se vztahující osvědčení o uvolnění do provozu za použití výše uvedeného čísla oprávnění a, pokud je tak stanoveno, vydávat osvědčení kontroly letové způsobilosti po kontrole letové způsobilosti, jak stanoví článek ML.A.903 přílohy Vb (části ML) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014, pro letadla, jejichž výčet je uveden v přiložených podmínkách oprávnění.

PODMÍNKY:

1.

Toto osvědčení je omezeno na to, co je uvedeno v části „Rozsah prací“ příručky organizace oprávněné k údržbě podle oddílu A hlavy F přílohy I (části M) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014; a

2.

Toto osvědčení vyžaduje dodržování postupů stanovených v příručce organizace oprávněné k údržbě; a

3.

Toto osvědčení je platné po dobu, kdy je organizace oprávněná k údržbě v souladu s přílohou I (částí M) a přílohou Vb (částí ML) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014.

4.

S výhradou souladu s výše uvedenými podmínkami zůstává toto osvědčení platné do dne 24. září 2021, pokud se jej držitel dříve nevzdá nebo pokud není nahrazeno, pozastaveno či zrušeno.

Datum původního vydání: …

Datum této revize: …

Revize č.: …

Podpis: …

Za příslušný úřad: [PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD ČLENSKÉHO STÁTU (*)]

Formulář 3-MF EASA, 5. vydání

(*)

Nebo EASA, pokud je příslušným úřadem EASA.

(**)

U nečlenských států EU nebo u agentury EASA škrtněte.

Strana 2 ze 2

PODMÍNKY OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE ÚDRŽBY

Číslo: [KÓD ČLENSKÉHO STÁTU (*)].MF.XXXX

Organizace: [NÁZEV A ADRESA SPOLEČNOSTI]

TŘÍDA

KVALIFIKACE

OMEZENÍ

LETADLA (**)

(***)

(****)

(***)

(****)

MOTORY (**)

(***)

(***)

(***)

(***)

LETADLOVÉ CELKY JINÉ NEŽ KOMPLETNÍ MOTORY NEBO APU (**)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY (**)

(***)

(***)

(***)

(***)

Tyto podmínky oprávnění jsou omezeny na výrobky, letadlové části a zařízení a na činnosti uvedené v části „Rozsah prací“ příručky organizace oprávněné k údržbě.

Číslo příručky organizace údržby: …

Datum původního vydání: …

Datum poslední schválené revize: … Revize č.: …

Podpis: …

Za příslušný úřad: [PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD ČLENSKÉHO STÁTU (*)]

Formulář 3-MF EASA, 5. vydání

(*)

Nebo EASA, pokud je příslušným úřadem EASA.

(**)

Podle potřeby škrtněte, pokud organizace není oprávněna.

(***)

Doplňte příslušnou kvalifikaci a omezení.

(****)

Doplňte příslušné omezení a uveďte, zda je organizace oprávněna vydávat osvědčení kontroly letové způsobilosti, či nikoli (možné pouze u letadel ELA1, která nejsou používána pro obchodní provoz, jestliže organizace provádí kontrolu letové způsobilosti společně s roční prohlídkou obsaženou v programu údržby letadla).;

ii)

Vkládá se následující dodatek VI:

„Dodatek VI

Osvědčení organizace k řízení zachování letové způsobilosti podle přílohy I (části M) hlavy G – Formulář 14-MG EASA

[ČLENSKÝ STÁT (*)]

Členský stát Evropské unie (**)

OSVĚDČENÍ ORGANIZACE K ŘÍZENÍ ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

Číslo: [KÓD ČLENSKÉHO STÁTU (*].MG.XXXX (číslo osvědčení AOC XX.XXXX)

Na základě aktuálně platného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 a nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 a za podmínek uvedených níže [PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD ČLENSKÉHO STÁTU (*)] tímto osvědčuje, že:

[NÁZEV A ADRESA SPOLEČNOSTI]

je organizací k řízení zachování letové způsobilosti v souladu s oddílem A hlavou G přílohy I (části M) nařízení (EU) č. 1321/2014, oprávněnou k řízení zachování letové způsobilosti letadel uvedených na seznamu v přiloženém rozsahu oprávnění, a pokud je tak stanoveno, k vydávání doporučení a osvědčení kontroly letové způsobilosti po provedení kontroly letové způsobilosti stanovené v článku M.A.901 přílohy I (části M) nebo článku ML.A.901 přílohy Vb (části ML), a pokud je tak stanoveno, k vydávání povolení k letu podle čl. M.A.711 písm. c) přílohy I (části M) téhož nařízení.

PODMÍNKY

1.

Toto osvědčení je omezené do míry stanovené v části uvádějící rozsah oprávnění ve schváleném výkladu řízení zachování letové způsobilosti podle oddílu A hlavy G přílohy I (části M) nařízení (EU) č. 1321/2014.

2.

Toto osvědčení je podmíněno dodržením postupů uvedených ve výkladu řízení zachování letové způsobilosti schváleném v souladu s hlavou G přílohy I (části M) nařízení (EU) č. 1321/2014.

3.

Toto osvědčení je platné, pokud organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti trvale splňuje požadavky přílohy I (části M) a případně přílohy Vb (části ML) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014.

4.

Pokud organizace k řízení zachování letové způsobilosti uzavře v rámci svého systému jakosti dohodu o poskytování služeb s jednou nebo několika organizacemi, zůstává toto osvědčení platné pod podmínkou, že taková organizace nebo takové organizace plní platné smluvní závazky.

5.

S výhradou souladu s výše uvedenými podmínkami 1 až 4 zůstává toto osvědčení platné do dne 24. září 2021, pokud se jej držitel dříve nevzdá nebo pokud není nahrazeno, pozastaveno či zrušeno.

Jestliže je tento formulář použit také pro letecké dopravce, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, doplní se číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC) ke standardnímu číslu oprávnění a podmínka 5 se nahradí následujícími zvláštními podmínkami 6, 7 a 8:

6.

Toto osvědčení není povolením k provozování typů letadel uvedených v podmínce 1. Oprávněním provozovat letadlo je osvědčení leteckého provozovatele.

7.

Ukončení, pozastavení nebo zrušení osvědčení leteckého provozovatele automaticky zneplatní toto osvědčení ve vztahu k letadlům s poznávacími značkami uvedenými v osvědčení leteckého provozovatele, pokud příslušný úřad výslovně nestanoví jinak.

8.

S výhradou souladu s podmínkami 1 až 4, 6 a 7 zůstává toto osvědčení platné do dne 24. září 2021, pokud se jej držitel dříve nevzdá nebo pokud není nahrazeno, pozastaveno či zrušeno.

Datum prvního vydání: …

Podpis: …

Datum této revize: … Revize č.: …

Za příslušný úřad: [PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD ČLENSKÉHO STÁTU (*)]

Strana 1 ze 2

Formulář 14-MG EASA, 5. vydání

Strana 2 ze 2

PODMÍNKY OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE

K ŘÍZENÍ ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

Číslo: [KÓD ČLENSKÉHO STÁTU (*)].MG.XXXX

(Č. AOC XX.XXXX)

Organizace: [NÁZEV A ADRESA SPOLEČNOSTI]

Typ/série/skupina letadla

Oprávnění ke kontrole letové způsobilosti

Oprávnění vydávat povolení k letu

Organizace pracující v rámci systému jakosti

 

[ANO/NE] (***)

[ANO/NE] (***)

 

 

[ANO/NE] (***)

[ANO/NE] (***)

 

 

[ANO/NE] (***)

[ANO/NE] (***)

 

 

[ANO/NE] (***)

[ANO/NE] (***)

 

Tyto podmínky oprávnění jsou omezeny do míry stanovené v části uvádějící rozsah oprávnění ve schváleném výkladu řízení zachování letové způsobilosti…

Číslo výkladu řízení zachování letové způsobilosti: …

Datum prvního vydání: …

Podpis: …

Datum této revize: … Revize č.: …

Za příslušný úřad: [PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD ČLENSKÉHO STÁTU*]

Formulář 14-MG EASA, 5. vydání

(*)

Nebo EASA, pokud je příslušným úřadem EASA.

(**)

U nečlenských států EU nebo EASA škrtněte.

(***)

Podle potřeby škrtněte, pokud organizace není oprávněna.

jj)

v dodatku VIII se písm. a) bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Pilot-vlastník (nebo jeho smluvní organizace k řízení zachování letové způsobilosti nebo organizace letové způsobilosti s kombinovanými právy) odpovídá za stanovení úkolů pilota-vlastníka v programu údržby v souladu s těmito základními zásadami a za včasnou aktualizaci tohoto dokladu.“;

2)

příloha II se opravuje takto:

a)

článek 145.A.30 se opravuje takto:

i)

v písmeni e) se první věta nahrazuje tímto:

„V souladu s postupem a normou odsouhlasenými příslušným úřadem musí organizace stanovit a řídit způsobilost personálu zapojeného do jakékoliv činnosti týkající se údržby, kontrol letové způsobilosti, řízení nebo auditů jakosti.“;

ii)

písmeno k) se nahrazuje tímto:

„k)

Pokud organizace provádí kontroly letové způsobilosti a vydává odpovídající osvědčení kontroly letové způsobilosti v souladu s článkem ML.A.903 přílohy Vb (části ML), musí disponovat personálem pro kontrolu letové způsobilosti, který je kvalifikovaný, oprávněný a splňuje všechny tyto požadavky:

1.

musí mít povolení osvědčujícího personálu pro odpovídající letadlo;

2.

musí mít alespoň tříletou praxi jako osvědčující personál;

3.

musí být nezávislý na procesu řízení zachování letové způsobilosti letadel, která jsou předmětem kontroly, nebo mít celkovou pravomoc týkající se procesu řízení zachování letové způsobilosti celého letadla, které je předmětem kontroly;

4.

musí mít znalosti hlavy C této přílohy (části M) nebo hlavy C přílohy Vb (části ML);

5.

musí mít prokazatelné znalosti postupů organizace údržby, které jsou důležité pro kontrolu letové způsobilosti a vydávání osvědčení kontroly letové způsobilosti;

6.

musí být úředně schválen příslušným úřadem po provedení kontroly letové způsobilosti pod dozorem příslušného úřadu nebo pod dozorem personálu kontroly letové způsobilosti dané organizace v souladu s postupem schváleným příslušným úřadem;

7.

musel během posledních dvanácti měsíců provést alespoň jednu kontrolu letové způsobilosti.“;

b)

v článku 145.A.48 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

poškození je possuzováno a změny a opravy jsou prováděny za použití údajů uvedených v článku M.A.304. přílohy I (části M) nebo případně článku ML.A.304 přílohy Vb (části ML).“;

c)

v článku 145.A.50 se druhá věta v písmeni d) nahrazuje tímto:

„Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou „Formulář 1 EASA“, uvedený v dodatku II přílohy I (části M), představuje osvědčení o uvolnění letadlového celku do provozu, pokud není v článku M.A.502 přílohy I (části M) nebo případně článku M.A.502 přílohy Vb (části ML) uvedeno jinak.“;

d)

článek 145.A.55 se opravuje takto:

i)

písmena a) a b) se nahrazují tímto:

„a)

Organizace musí vést záznamy všech podrobností o prováděné práci údržby. Organizace musí přinejmenším udržovat záznamy nezbytné k prokázání toho, že byly splněny všechny požadavky pro vydání osvědčení o uvolnění do provozu, včetně dokumentů subdodavatele týkajících se uvolnění do provozu, a vydání všech osvědčení kontroly letové způsobilosti.

b)

Organizace poskytne vlastníkovi nebo provozovateli letadla kopii každého osvědčení o uvolnění do provozu spolu s kopií jakýchkoliv podrobných záznamů o údržbě souvisejících s provedenými pracemi a potřebných k prokázání souladu s článkem M.A.305 přílohy I (části M) nebo případně s článkem ML.A.305 přílohy Vb (části ML).“;

ii)

v písmeni c) se první věta nahrazuje tímto:

„Organizace uchovává kopii všech podrobných záznamů o údržbě a jakýchkoli s ní souvisejících údajů pro údržbu tři roky od data, kdy bylo letadlu nebo letadlovému celku, jehož se práce týkala, vydáno osvědčení o uvolnění do provozu. Kromě toho uchovává kopie všech záznamů týkajících se vydávání osvědčení kontroly letové způsobilosti po dobu tří let ode dne vydání a poskytne jejich kopie vlastníkovi letadla.“;

e)

v čl. 145.A.70 písm. a) se bod 12 nahrazuje tímto:

„12.

postupy a systém jakosti stanovené organizací podle článků 145.A.25 až 145.A.90 této přílohy (části 145) a jakékoli dodatečné postupy prováděné v souladu s přílohou I (částí M) a případně přílohou Vb (částí ML);“;

f)

Dodatek III se opravuje takto:

i)

na straně 1 ze 2 formuláře 3-145 EASA se návětí nahrazuje tímto:

„Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 a nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 a za podmínek uvedených níže [PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD ČLENSKÉHO STÁTU (*)] tímto osvědčuje, že:

[NÁZEV A ADRESA SPOLEČNOSTI]

je organizací údržby podle oddílu A přílohy II (části 145) nařízení (EU) č. 1321/2014 a je oprávněna provádět údržbu výrobků, letadlových částí a zařízení uvedených v přiložených podmínkách oprávnění a vydávat k nim se vztahující osvědčení o uvolnění do provozu za použití výše uvedeného čísla oprávnění a, pokud je tak stanoveno, vydávat osvědčení kontroly letové způsobilosti po kontrole letové způsobilosti, jak stanoví článek ML.A.903 přílohy Vb (části ML) uvedeného nařízení, pro letadla, jejichž výčet je uveden v přiloženém rozsahu oprávnění.“;

ii)

v tabulce na straně 2 ze 2 formuláře 3-145 EASA ve sloupci „OMEZENÍ“, řádku „LETADLA“, se obsah nahrazuje „(****)“;

3)

v dodatku I přílohy III (části 66) se v bodě 2), modul 10 nahrazuje tímto:

„MODUL 10.

LETECKÁ LEGISLATIVA

MODUL 10. LETECKÁ LEGISLATIVA

ÚROVEŇ

A

B1

B2

B2L

B3

10.1

Předpisový rámec

Úloha Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)

Úloha Evropské komise

Úloha EASA

Úloha členských států a vnitrostátních leteckých úřadů

nařízení (EU) 2018/1139, nařízení (EU) č. 748/2012, nařízení (EU) č. 1321/2014 a nařízení (EU) č. 376/2014

Vztah mezi jednotlivými přílohami (částmi) nařízení (EU) č. 748/2012, nařízení (EU) č. 1321/2014 a nařízení (EU) č. 965/2012

1

1

1

1

10.2

Osvědčující personál údržby

Podrobné porozumění části 66

2

2

2

2

10.3

Organizace oprávněné k údržbě

Podrobné porozumění části 145 a hlavě F části M

2

2

2

2

10.4

Letecký provoz

Obecné porozumění nařízení (EU) č. 965/2012

Osvědčení leteckých provozovatelů

Povinnosti provozovatelů, zejména co se týče zachování letové způsobilosti a údržby

Program údržby letadla

MEL//CDL

Doklady, které mají být na palubě

Značení letadel

1

1

1

1

10.5

Certifikace letadel, letadlových částí a zařízení

 

 

 

 

a)

Obecně

Obecné porozumění části 21 a certifikačním specifikacím EASA CS-23, 25, 27, 29

1

1

1

b)

Doklady

Osvědčení letové způsobilosti; osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely a povolení k letu;

Osvědčení o zápisu do leteckého rejstříku

Hlukové osvědčení

Rozpis hmotností

Povolení a oprávnění pro provoz radiové stanice

2

2

2

10.6

Zachování letové způsobilosti

Podrobné porozumění ustanovením části 21 týkajícím se zachování letové způsobilosti

Podrobné porozumění části M

2

2

2

2

10.7

Platné vnitrostátní a mezinárodní požadavky pro (nejsou-li nahrazeny požadavky EU)

 

 

 

 

a)

Programy údržby, kontroly a prohlídky údržby

Příkazy k zachování letové způsobilosti

Servisní bulletiny, servisní informace od výrobce

Modifikace a opravy

Dokumentace údržby: příručky pro údržbu, příručka pro opravy konstrukce letadla, ilustrovaný katalog součástek atd.

Pouze pro průkazy způsobilosti kategorie A až B2:

Základní seznam minimálního vybavení, seznam minimálního vybavení, seznam povolených odchylek při odbavení

1

2

2

2

b)

Zachování letové způsobilosti

Minimální požadavky na vybavení – zkušební lety

Pouze pro průkazy způsobilosti kategorie B1 a B2:

ETOPS, požadavky na údržbu a odbavení letadla

Provoz za každého počasí, provoz kategorie 2/3.

1

1

1

4)

v dodatku II k příloze IV (části 147) se označení vydání na straně 2 z 2 formuláře 11 EASA nahrazuje označením „6. vydání“;

5)

v oddíle B přílohy Va (části T) se hlava A nahrazuje tímto:

 

„Hlava A – Obecně

T.B.101

Rozsah

T.B.102

Příslušný úřad

T.B.104

Uchovávání záznamů

T.B.105

Vzájemná výměna informací“;

6)

příloha Vb (část ML) se opravuje takto:

a)

článek ML.A.201 se opravuje takto:

i)

písm. e) bod 1 se nahrazuje tímto:

„1)

musí být oprávněn jako organizace k řízení zachování letové způsobilosti (dále také jen „CAMO“) nebo jako organizace letové způsobilosti s kombinovanými právy (dále také jen „CAO“) pro řízení zachování letové způsobilosti svých letadel v souladu s přílohou Vc (částí CAMO), hlavou G přílohy I (části M) nebo přílohou Vd (částí CAO), nebo musí s takovou organizací uzavřít smlouvu podle vzoru uvedeného v dodatku I k této příloze;“;

ii)

v písmeni f) se první věta nahrazuje tímto:

„Pokud jde o letadla neuvedená v písmenu e), může vlastník letadla v zájmu splnění požadavků písmene a) smluvně zadat úkoly související se zachováním letové způsobilosti organizaci oprávněné jako CAMO nebo CAO v souladu s přílohou Vc (částí CAMO), hlavou G přílohy I (části M) nebo přílohou Vd (částí CAO).“;

iii)

písmeno h) se nahrazuje tímto:

„h)

V případě, že se letadlo uvedené v osvědčení leteckého provozovatele použije pro neobchodní nebo zvláštní provoz v souladu s článkem ORO.GEN.310 přílohy III nebo s článkem NCO.GEN.104 přílohy VII nařízení (EU) č. 965/2012 (*3), provozovatel zajistí, aby úkoly spojené se zachováním letové způsobilosti byly vykonávány organizací CAMO oprávněnou v souladu s přílohou Vc (částí CAMO) nebo hlavou G přílohy I (části M) nebo případně organizací CAO oprávněnou v souladu s přílohou Vd (částí CAO) držitele osvědčení leteckého provozovatele.

(*3)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).“;"

b)

v článku ML.A.901 se písmeno b) opravuje takto;

i)

bod 3. se nahrazuje tímto:

„3.

organizace oprávněná k údržbě při provádění roční prohlídky nebo prohlídky po 100 hodinách provozu podle programu údržby letadla;“;

ii)

úvodní věta bodu 4 se nahrazuje tímto:

„4.

u letadel provozovaných podle přílohy VII (části NCO) nařízení (EU) č. 965/2012 nebo v případě balonů neprovozovaných podle hlavy ADD přílohy II (části BOP) nařízení (EU) 2018/395 (*4) nebo v případě kluzáků neřídících se hlavou DEC přílohy II (části SAO) nařízení (EU) 2018/1976 (*5) nezávislý osvědčující personál při provádění roční prohlídky nebo prohlídky po 100 hodinách provozu uvedené v programu údržby letadla, je-li držitelem:

(*4)  Nařízení Komise (EU) 2018/395 ze dne 13. března 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz balonů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 71, 14.3.2018, s. 10)."

(*5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1976 ze dne 14. prosince 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla provozu kluzáků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 (Úř. věst. L 326, 20.12.2018, s. 64).“;"

c)

v článku ML.A.904 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Personál kontroly letové způsobilosti jednající jménem organizace uvedené v hlavě F nebo hlavě G přílohy I (části M), v příloze II (části 145), v příloze Vc (části CAMO) nebo v příloze Vd (části CAO) musí být kvalifikován v souladu s hlavou F nebo hlavou G přílohy I (části M), s přílohou II (částí 145), s přílohou Vc (částí CAMO) nebo případně s přílohou Vd (částí CAO).“;

d)

v článku ML.B.902 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

V průběhu kontroly letové způsobilosti musí mít příslušný úřad přístup k příslušným údajům uvedeným v bodech ML.A.305 a ML.A.401.“;

e)

v dodatku III se první odstavec nahrazuje tímto:

„Toto je seznam složitých úkolů údržby, které pilot-vlastník v souladu s dodatkem II nemá provádět. Tyto úkoly uvolní do provozu buď organizace oprávněná k údržbě, nebo nezávislý osvědčující personál:“;

7)

příloha Vc (část CAMO) se opravuje takto:

a)

obsah se mění takto:

i)

název článku CAMO.A.125 se nahrazuje tímto:

„Podmínky oprávnění a práva organizace“;

ii)

název článku CAMO.A.300 se nahrazuje tímto:

„Výklad řízení zachování letové způsobilosti (CAME)“;

iii)

Doplňuje se nová položka, která zní:

„Dodatek I – Osvědčení organizace k řízení zachování letové způsobilosti – Formulář 14 EASA“;

b)

článek CAMO.A.125 se opravuje takto:

i)

písm. d) bod 4 se nahrazuje tímto:

„4)

prodloužit platnost osvědčení kontroly letové způsobilosti podle podmínek čl. M.A.901 písm. f) přílohy I (části M) nebo případně čl. ML.A.901 písm. c) přílohy Vb (část ML).“;

ii)

v bodě 5 se doplňuje písmeno d):

„5.

schvalovat program údržby letadla v souladu s čl. ML.A.302 písm. b) bodem 2 u letadel řízených v souladu s přílohou Vb (částí ML).“;

iii)

písm. e) bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

vydávat související osvědčení kontroly letové způsobilosti a prodlužovat jejich platnost v řádném čase podle podmínek čl. M.A.901 písm. c) bodu 2 nebo písm. e) bodu 2 přílohy I (části M) nebo případně čl. ML.A.901 písm. c) přílohy Vb (části ML);“;

c)

v článku CAMO.A.300 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

Změny CAME se řídí tak, jak je definováno v postupech podle písm. a) bodu 11 podbodu iv) a písm. a) bodu 11 podbodu v). Změny neuvedené v rozsahu postupu uvedeného v písm. a) bodu 11 podbodu iv) a změny týkající se změn uvedených v čl. CAMO.A.130 písm. a) schvaluje příslušný úřad.“;

d)

v čl. CAMO.A.315 písm. c) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2)

funkce vyžadované podle písm. b), c), f) a g) čl. M.A.301 přílohy I (části M) nebo případně čl. ML.A.301 přílohy Vb (části ML) byly jasně stanoveny.“;

e)

článek CAMO.A.325 se nahrazuje tímto:

„CAMO.A.325

Údaje o řízení zachování letové způsobilosti

Organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti musí k provádění úkolů řízení zachování letové způsobilosti uvedených v článku CAMO.A.315 této přílohy (části CAMO) mít a užívat aktuálně platné údaje pro údržbu podle článku M.A.401 přílohy I (části M), případně podle článku ML.A.401 přílohy Vb (části ML). Tyto údaje může poskytnout vlastník nebo provozovatel s výhradou příslušné smlouvy s tímto vlastníkem nebo provozovatelem uzavřené. V takovém případě organizace k řízení zachování letové způsobilosti tyto údaje uchovává jen po dobu trvání smlouvy, ledaže čl. CAMO.A.220 písm. a) vyžaduje jinak.“;

8)

příloha Vd (část CAO) se opravuje takto:

a)

obsah se mění takto:

i)

položka pro článek CAO.B.015 se zrušuje;

ii)

název článku CAO.B.045 se nahrazuje tímto:

„Postup prvního osvědčování“;

iii)

název článku CAO.B.050 se nahrazuje tímto:

„Vydání prvního osvědčení“;

iv)

nadpis dodatku I se nahrazuje tímto:

„Osvědčení organizace letové způsobilosti s kombinovanými právy (CAO) – Formulář 3-CAO EASA“;

b)

v článku CAO.A.017 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

K prokázání shody s nařízením (EU) 2018/1139 a s jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty může organizace kromě přijatelných způsobů průkazu, které schválila agentura, použít také alternativní způsoby průkazu.“;

c)

článek CAO.A.080 se nahrazuje tímto:

„CAO.A.080

Údaje o řízení zachování letové způsobilosti

Organizace CAO při provádění úkolů řízení zachování letové způsobilosti uvedených v článku CAO.A.075 této přílohy (části CAO) má v držení a používá použitelné aktuálně platné údaje pro údržbu stanovené v článku M.A.401 přílohy I (části M), případně v článku ML.A.401 přílohy Vb (části ML). Tyto údaje může poskytnout vlastník, je-li uzavřena smlouva podle čl. M.A.201 písm. h) bodu 2, čl. M.A.201 písm. i) bodu 1 nebo čl. M.A.201 písm. i) bodu 3 přílohy I (části M) nebo čl. ML.A.201 písm. e) bodu 1 nebo čl. ML.A.201 písm. f) přílohy Vb (části ML), v kterémžto případě musí organizace CAO tyto údaje mít v držení jen po dobu platnosti smlouvy, ledaže má tyto údaje uchovat v souladu s čl. CAO.A.090 písm. b) (částí CAO).“;

d)

článek CAO.A.085 se nahrazuje tímto:

„CAO.A.085

Kontrola letové způsobilosti

Organizace CAO provádí veškeré kontroly letové způsobilosti v souladu s článkem M.A.901 přílohy I (části M), případně článkem ML.A.903 přílohy Vb (části ML).“;

e)

v čl. CAO.A.095 písm. b) se bod 4 nahrazuje tímto:

„4)

v souladu s čl. M.A.901 písm. f) přílohy I (části M) nebo čl. ML.A.901 písm. c) přílohy Vb (části ML) prodlužovat osvědčení kontroly letové způsobilosti vydané příslušným úřadem, případně jinou organizací nebo personálem.“;

f)

v článku CAO.B.045 se zrušuje písmeno h);

g)

v článku CAO.B.050 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Shledá-li příslušný úřad, že žadatel splňuje požadavky článku CAO.B.045, vydá osvědčení na formuláři 3-CAO EASA, jehož vzor je uveden v dodatku I, s uvedením podmínek oprávnění.“;

h)

v dodatku I v tabulce na straně 2 ze 2 formuláře 3–CAO EASA ve sloupci „PRÁVA (***)“, řádku „SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY (**)“, se obsah nahrazuje „(NDT)“.


(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3).

(*2)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).“;

(*3)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).“;

(*4)  Nařízení Komise (EU) 2018/395 ze dne 13. března 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz balonů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 71, 14.3.2018, s. 10).

(*5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1976 ze dne 14. prosince 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla provozu kluzáků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 (Úř. věst. L 326, 20.12.2018, s. 64).“;“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU