(EU) 2020/268Nařízení Komise (EU) 2020/268 ze dne 26. února 2020, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kyseliny sorbové (E 200) v kapalných barvicích přípravcích k ozdobnému barvení vaječných skořápek (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 56, 27.2.2020, s. 4-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. února 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. března 2020 Nabývá účinnosti: 18. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/268

ze dne 26. února 2020,

kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kyseliny sorbové (E 200) v kapalných barvicích přípravcích k ozdobnému barvení vaječných skořápek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinářských přídatných látkách, potravinářských enzymech, potravinářských aromatech a živinách a podmínky jejich použití.

(2)

Uvedený seznam může být aktualizován jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (2), a to buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(3)

Podle části 2 přílohy III nařízení (ES) č. 1333/2008 je kyselina sorbová (E 200) povolenou potravinářskou přídatnou látkou v barvicích přípravcích v maximálním množství 1 500 mg/kg v přípravku, jednotlivě nebo v kombinaci se sorbanem draselným (E 202), kyselinou benzoovou (E 210), benzoanem sodným (E 211) a benzoanem draselným (E 212), a v maximálním množství 15 mg/kg v konečném výrobku, vyjádřeno jako volná kyselina.

(4)

Dne 27. dubna 2017 byla podána žádost o povolení použití vyššího maximálního množství kyseliny sorbové (E 200), a to 2 500 mg/kg v kapalných barvicích přípravcích určených k prodeji konečnému spotřebiteli k ozdobnému barvení vaječných skořápek. Žádost Komise následně zpřístupnila členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.

(5)

Kyselina sorbová (E 200) se používá jako konzervant v barvicích přípravcích. Žadatel prokázal, že v současné době povolené maximální množství kyseliny sorbové (E 200) v barvicích přípravcích, 1 500 mg/kg, nepostačuje k trvalému zajištění konzervace, a tedy mikrobiologické bezpečnosti kapalných barvicích přípravků k ozdobnému barvení vaječných skořápek. Je tomu tak proto, že v uvedených přípravcích se používají potravinářská barviva přírodního původu, která nejsou sterilní, a z důvodu potřebné trvanlivosti tohoto sezonního výrobku. Z žádosti vyplývá, že množství kyseliny sorbové (E 200), kterého je zapotřebí k dosažení zamýšlené technologické funkce v barvicích přípravcích, činí 2 500 mg/kg. Testy provedené žadatelem ukazují, že při běžném použití (barvení nepoškozených nebo lehce poškozených vajec) je migrace kyseliny sorbové (E 200) z vaječné skořápky do poživatelné části vejce pod úrovní detekce 5 mg/kg. Podle žádosti by proto požadované vyšší množství kyseliny sorbové (E 200) v kapalných barvicích prostředcích k ozdobnému barvení vaječných skořápek nevedlo ke zvýšení expozice spotřebitelů kyselině sorbové (E 200).

(6)

Dne 30. června 2015 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vědecké stanovisko týkající se přehodnocení mimo jiné kyseliny sorbové (E 200) a sorbanu draselného (E 202) (3), na jehož základě úřad stanovil nový dočasný skupinový přijatelný denní příjem (ADI) pro kyselinu sorbovou (E 200) a sorban draselný (E 202), vyjádřeno jako 3 mg kyseliny sorbové na kilogram tělesné hmotnosti a den. Úřad dospěl k závěru, že uvedený dočasný skupinový ADI stanovený pro kyselinu sorbovou (E 200) a sorban draselný (E 202) byl v jedné zemi překročen na vysoké úrovni příjmu u dvou skupin obyvatelstva: batolat a dětí. Úřad doporučil provést další studii reprodukční toxicity za účelem opětovného posouzení dočasného skupinového ADI stanoveného pro kyselinu sorbovou (E 200) a sorban draselný (E 202).

(7)

Komise dne 10. června 2016 vyhlásila veřejnou výzvu k předložení vědeckých a technologických údajů týkajících se mimo jiné kyseliny sorbové (E 200) a sorbanu draselného (E 202) (4) se zaměřením na potřebu údajů zjištěnou úřadem. Provozovatelé podniků provedli studii reprodukční toxicity na krysách, jak u kyseliny sorbové (E 200) a sorbanu draselného (E 202) doporučil úřad; údaje, které z této studie vzešly, byly postoupeny úřadu k posouzení. Výsledkem bylo zveřejnění vědeckého stanoviska úřadem dne 1. března 2019, které se týká následných kroků po přehodnocení kyseliny sorbové (E 200) a sorbanu draselného (E 202) jako potravinářských přídatných látek (5). Na základě nových údajů o reprodukční toxicitě úřad stanovil skupinový ADI, vyjádřený jako 11 mg kyseliny sorbové na kilogram tělesné hmotnosti a den, pro kyselinu sorbovou (E 200) a sorban draselný (E 202). Úřad porovnal tento nový skupinový ADI s nejrealističtějším scénářem posouzení expozice, který je uveden ve vědeckém stanovisku ze dne 30. června 2015, a poukázal, že zmíněná expozice nepřekračuje skupinový ADI v žádné skupině obyvatelstva, a to ani na průměrné ani na vysoké úrovni příjmu.

(8)

Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 je Komise povinna požádat o stanovisko úřadu za účelem aktualizace seznamu potravinářských přídatných látek Unie stanoveného v příloze III nařízení (ES) č. 1333/2008, s výjimkou případů, kdy tato aktualizace pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví.

(9)

K rozšířené použití kyseliny sorbové (E 200) v kapalných barvicích přípravcích k ozdobnému barvení vaječných skořápek, o které žadatel žádá, je zapotřebí aktualizace seznamu Unie. Rozšířené použití kyseliny sorbové (E 200) nevede ke zvýšení expozice kyselině sorbové (E 200) a pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví. Podle úřadu navíc expozice kyselině sorbové (E 200) a sorbanu draselnému (E 202) při povoleném použití a úrovních použití nepředstavuje bezpečnostní riziko a nevede k překročení ADI. Není tudíž nutné o stanovisko úřad žádat.

(10)

Je proto vhodné povolit použití kyseliny sorbové (E 200) jako konzervantu v kapalných barvicích přípravcích určených k prodeji konečnému spotřebiteli k ozdobnému barvení vaječných skořápek v maximálním množství 2 500 mg/kg v přípravku.

(11)

Příloha III nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. února 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2015;13(6):4144.

(4)  http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/re-evaluation_en

(5)  EFSA Journal 2019;17(3):5625.


PŘÍLOHA

V části 2 přílohy III nařízení (ES) č. 1333/2008 se za položky týkající se potravinářských přídatných látek „E 200–202 Kyselina sorbová – sorban draselný“, „E 210 Kyselina benzoová“, „E 211 Benzoan sodný“ a „E 212 Benzoan draselný“ vkládá nová položka, která zní:

„E 200

Kyselina sorbová

2 500 mg/kg v přípravku

kapalné barvicí přípravky určené k prodeji konečnému spotřebiteli k ozdobnému barvení vaječných skořápek“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU