(EU) 2020/257Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/257 ze dne 16. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast pracovních sil (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 54, 26.2.2020, s. 9-15 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 16. prosince 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. března 2020 Nabývá účinnosti: 17. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/257

ze dne 16. prosince 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast pracovních sil

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby byly pokryty potřeby zjištěné v příslušných dílčích tématech, měla by Komise stanovit počet a názvy proměnných pro soubor údajů v oblasti pracovních sil.

(2)

Počet proměnných, které mají být shromažďovány, nepřekročí o více než 5 % počet proměnných shromažďovaných pro oblast pracovních sil v době vstupu nařízení (EU) 2019/1700 v platnost.

(3)

Komise v rámci přípravy tohoto aktu v přenesené pravomoci vedla odpovídající konzultace s vnitrostátními odborníky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počet a názvy proměnných pro soubor údajů v oblasti pracovních sil jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2019.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 261I, 14.10.2019, s. 1.


PŘÍLOHA

Počet a názvy proměnných pro soubor údajů v oblasti pracovních sil

Téma

Dílčí téma

Identifikátor proměnné

Název proměnné

01.

Technické údaje – 23 technických proměnných (19 čtvrtletně; 4 ročně) – 1 odvozená proměnná

Informace o sběru údajů

REFYEAR

Rok zjišťování

REFWEEK

Referenční týden

REFMONTH

Referenční měsíc

INTWEEK

Týden dotazování

HHTYPE

Žije v domácnosti nebo v instituci

STRATUM

Stratum (vrstva)

PSU

Primární jednotka výběrového souboru

FSU

Finální (nebo konečná) výběrového souboru

DEWEIGHT

Výběrová váha

Identifikace

IDENT

Jedinečný identifikátor

HHNUM

Pořadové číslo domácnosti

HHSEQNUM

Pořadové číslo v domácnosti

Váhy

COEFFQ

Čtvrtletní váhový faktor

COEFFY

Roční váhový faktor

COEFF2Y

Váhový faktor pro proměnné shromažďované každé dva roky

COEFFMOD

Roční váhový faktor – modul

COEFFHH

Roční váhový faktor domácnosti

Charakteristiky dotazování

INTWAVE

Pořadové číslo vlny prováděného zjišťování

INTQUEST

Použitý dotazník

MODE

Použitý způsob dotazování

PROXY

Povaha účasti na zjišťování

Místo

COUNTRY

Země trvalého bydliště

REGION

Region trvalého bydliště

DEGURBA

Stupeň urbanizace

02.

Charakteristiky osob a domácností – 14 sbíraných proměnných (9 čtvrtletně; 4 ročně; 1 každé dva roky) – 1 odvozená proměnná

Demografické údaje

SEX

Pohlaví

YEARBIR

Rok narození

PASSBIR

Narozeniny již měl/a

AGE

Věk, v celých letech

Státní občanství a přistěhovalecký původ

CITIZENSHIP

Země hlavního státního občanství

COUNTRYB

Země narození

COBFATH

Země narození otce

COBMOTH

Země narození matky

Důvod k migraci

MIGREAS

Hlavní důvod k migraci

Složení domácnosti

HHLINK

Vztah ke sledované osobě v domácnosti

Složení domácnosti — další konkrétní podrobné údaje

HHSPOU

Pořadové číslo partnera

HHFATH

Pořadové číslo otce

HHMOTH

Pořadové číslo matky

Pobyt v zemi

YEARESID

Délka pobytu v zemi bydliště, v celých letech

COUNTRPR

Země předchozího bydliště

03.

Účast na trhu práce – 35 sbíraných proměnných (25 čtvrtletně; 10 ročně) – 2 odvozené proměnné

Postavení v zaměstnání

WKSTAT

V referenčním týdnu pracuje

ABSREAS

Hlavní důvod nepřítomnosti v práci během celého referenčního týdne

JATTACH

Vazba na pracovní místo

EMPSTAT

Zaměstnaná osoba

ILOSTAT

Postavení v zaměstnání podle MOP

Druhé nebo další zaměstnání

NUMJOB

Počet zaměstnání

STAPRO2J

Postavení v druhém zaměstnání

NACE2J2D

Hospodářská činnost místní jednotky v rámci druhého zaměstnání

Hledání zaměstnání

SEEKWORK

Hledající zaměstnání v průběhu čtyř týdnů končících referenčním týdnem

SEEKREAS

Hlavní důvod nehledání zaměstnání

ACTMETNE

Využita aktivní metoda hledání zaměstnání (pro osoby, které nebyly zaměstnané)

SEEKDUR

Doba hledání zaměstnání

Ochota pracovat

WANTWORK

Ochota pracovat u osob, které nehledají zaměstnání

WANTREAS

Hlavní důvod, proč osoba nechce pracovat

Podzaměstnanost

WISHMORE

Osoba si přeje odpracovat více hodin, než je současný počet

Disponibilita

AVAILBLE

Připravenost nastoupit do zaměstnání ihned nebo pracovat více

AVAIREAS

Hlavní důvod nepřipravenosti nastoupit do zaměstnání ihned nebo pracovat více

Místo výkonu práce

COUNTRYW

Země výkonu práce u hlavního zaměstnání

REGIONW

Region výkonu práce u hlavního zaměstnání

Práce z domova

HOMEWORK

Práce z domova u hlavního zaměstnání

Základní charakteristiky zaměstnání

STAPRO

Postavení v hlavním zaměstnání

NACE3D

Hospodářská činnost místní jednotky v rámci hlavního zaměstnání

ISCO4D

Činnost v hlavním zaměstnání

FTPT

Plný nebo částečný pracovní úvazek (sebezařazení)

Doba trvání smlouvy/dohody

TEMP

Stálost hlavního zaměstnání

TEMPDUR

Doba trvání dočasného hlavního zaměstnání

Podrobné údaje o smlouvě/dohodě

TEMPREAS

Hlavní důvod pro dočasné hlavní zaměstnání

TEMPAGCY

Smlouva s agenturou zprostředkující dočasnou práci jako hlavní zaměstnání

Práce na plný, nebo částečný úvazek – důvod

FTPTREAS

Hlavní důvod pro práci na částečný úvazek v hlavním zaměstnání

Závislá samostatná výdělečná činnost

MAINCLNT

Počet a význam zákazníků ve 12 měsících, které končí referenčním týdnem

VARITIME

Rozhodnutí o začátku a konci pracovní doby

Úkoly v oblasti vedení zaměstnanců

SUPVISOR

Úkoly v oblasti vedení zaměstnanců v hlavním zaměstnání

Velikost podniku

SIZEFIRM

Velikost místní jednotky v rámci hlavního zaměstnání

Hledání dalšího zaměstnání

LOOKOJ

Hledání nového zaměstnání

HWWISH

Počet hodin, které by osoba chtěla odpracovat celkem týdně

Potřeba péče

NEEDCARE

Hlavní důvod, proč péče o děti nebo nezpůsobilé příbuzné omezuje účast na trhu práce

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

MAINSTAT

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

04.

Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia – 4 sbírané proměnné (1 čtvrtletně; 3 ročně)

Dosažený stupeň vzdělání

HATLEVEL

Dosažený stupeň vzdělání (nejvyšší úroveň úspěšně ukončeného vzdělání)

Dosažený stupeň vzdělání – podrobné údaje, včetně přerušeného nebo předčasně ukončeného vzdělání

HATFIELD

Obor nejvyšší úrovně úspěšně ukončeného vzdělání

HATYEAR

Rok, kdy bylo dosaženo nejvyšší úrovně úspěšně ukončeného vzdělání

HATWORK

Pracovní zkušenosti na pracovišti jako součást HATLEVEL

05.

Trvání zaměstnání, profesní biografie a dosavadní pracovní zkušenosti – 11 sbíraných proměnných (6 čtvrtletně; 5 ročně)

Doba nástupu do zaměstnání

YSTARTWK

Rok, ve kterém osoba začala pracovat pro současného zaměstnavatele nebo jako osoba samostatně výdělečně činná v současném hlavním zaměstnání

MSTARTWK

Měsíc, ve kterém osoba začala pracovat pro současného zaměstnavatele nebo jako osoba samostatně výdělečně činná v současném hlavním zaměstnání

Způsob nalezení zaměstnání

WAYJFOUN

S nalezením stávajícího hlavního zaměstnání pomohly veřejné služby zaměstnanosti

FINDMETH

Nejúčinnější způsob použitý při hledání stávajícího hlavního zaměstnání (pro zaměstnané osoby)

Kontinuita a přerušení profesní dráhy

EXISTPR

Existence předchozích pracovních zkušeností

YEARPR

Rok, v němž osoba opustila poslední zaměstnání nebo podnikání

MONTHPR

Měsíc, v němž osoba opustila poslední zaměstnání nebo podnikání

LEAVREAS

Hlavní důvod odchodu z posledního zaměstnání nebo podnikání

Základní charakteristika posledního zaměstnání

STAPROPR

Postavení v posledním zaměstnání nebo podnikání

NACEPR2D

Hospodářská činnost místní jednotky, v níž byla osoba naposledy zaměstnaná

ISCOPR3D

Činnost vykonávaná v posledním zaměstnání

06.

Pracovní podmínky včetně pracovní doby a jejích úprav – 14 sbíraných proměnných (9 čtvrtletně; 5 každé dva roky)

Pracovní doba

CONTRHRS

Smluvní pracovní doba v hlavním zaměstnání

HWUSUAL

Počet obvykle týdně odpracovaných hodin v rámci hlavního zaměstnání

ABSHOLID

Počet dnů nepřítomnosti v hlavním zaměstnání z důvodu dovolené

ABSILLINJ

Počet dnů nepřítomnosti v hlavním zaměstnání z důvodu nemoci, úrazu nebo dočasného zdravotního postižení

ABSOTHER

Počet dnů nepřítomnosti v hlavním zaměstnání z jiných důvodů

EXTRAHRS

Přesčasy nebo hodiny odpracované v hlavním zaměstnání

HWACTUAL

Počet skutečně odpracovaných hodin v rámci hlavního zaměstnání

HWUSU2J

Počet obvykle týdně odpracovaných hodin v rámci druhého zaměstnání

HWACTU2J

Počet skutečně odpracovaných hodin v rámci druhého zaměstnání

Úpravy pracovní doby

SHIFTWK

Práce na směny v hlavním zaměstnání

EVENWK

Večerní práce v hlavním zaměstnání

NIGHTWK

Noční práce v hlavním zaměstnání

SATWK

Práce o sobotách v hlavním zaměstnání

SUNWK

Práce o nedělích v hlavním zaměstnání

07.

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě – 6 sbíraných proměnných (3 čtvrtletně; 3 každé dva roky)

Účast ve formálním a neformálním vzdělávání a odborné přípravě (za 4 týdny)

EDUCFED4

Účast ve formálním vzdělávání a odborné přípravě (student nebo učeň) v posledních čtyřech týdnech

EDUCLEV4

Úroveň poslední činnosti formálního vzdělávání nebo odborné přípravy, kterého se osoba zúčastnila v posledních čtyřech týdnech

EDUCNFE4

Účast v neformálním vzdělávání a odborné přípravě v posledních čtyřech týdnech

Účast ve formálním a neformálním vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

EDUCFED12

Účast ve formálním vzdělávání a odborné přípravě (student nebo učeň) v posledních 12 měsících

EDUCLEV12

Úroveň posledního formálního vzdělávání nebo odborné přípravy, kterého se osoba zúčastnila v posledních 12 měsících

EDUCNFE12

Účast v neformálním vzdělávání a odborné přípravě v posledních 12 měsících

08.

Zdraví: zdravotní stav a zdravotní postižení, přístup ke zdravotní péči, její dostupnost a využití a zdravotní determinanty -– 2 sbírané proměnné (2 každé dva roky)

Zdravotní postižení a další prvky minimálního evropského zdravotního modulu

GENHEALTH

Celkový subjektivně hodnocený zdravotní stav respondenta

Prvky minimálního evropského zdravotního modulu

GALI

Omezení aktivit ze zdravotních důvodů

09.

Příjmy, spotřeba a složky jmění, včetně dluhů – 2 sbírané proměnné (1 čtvrtletně; 1 ročně) – 1 technická proměnná

Příjmy z pracovní činnosti

INCGROSS

Hrubý měsíční příjem z hlavního zaměstnání

INCGROSS_F

Označení hrubého měsíčního příjmu z hlavního zaměstnání

Příjmy z příspěvků v nezaměstnanosti

REGISTER

Registrace u veřejné služby zaměstnanosti

03b.

Účast na trhu práce – 11 sbíraných proměnných (11 každých osm let)

Situace na trhu práce migrujících osob a jejich nejbližších potomků

HATPAR

Dosažené vzdělání rodičů respondenta

HATCNTR

Země, kde bylo dosaženo nejvyšší úrovně úspěšně ukončeného vzdělání

JOBSATISF

Míra uspokojení z práce

DISCRIMI

Pocit diskriminace na pracovišti v současném zaměstnání

JOBOBSTA

Hlavní překážka pro nalezení vhodného zaměstnání

PRKNLANG

Znalost hlavního jazyka hostitelské země před migrací

LANGHOST

Současná znalost hlavního jazyka hostitelské země

SKILLEQ

Rovnocennost dovedností pro nové a staré hlavní zaměstnání

LANGCOUR

Účast v kurzech výuky hlavního jazyka hostitelské země

DURFIJOB

Doba potřebná k nalezení prvního placeného zaměstnání v hostitelské zemi

ESTQUAL

Uznávání formálních kvalifikací získaných v zahraničí


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU