(EU) 2020/256Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/256 ze dne 16. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením víceletého průběžného plánování (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 54, 26.2.2020, s. 1-8 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 16. prosince 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. března 2020 Nabývá účinnosti: 17. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/256

ze dne 16. prosince 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením víceletého průběžného plánování

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Systém víceletého průběžného plánování se přijímá na období osmi let s cílem regulovat sběr údajů, na které se vztahuje příloha IV nařízení (EU) 2019/1700, zejména pokud jde o dodržení periodicity určené v uvedené příloze, a stanovit období, během něhož má sběr údajů proběhnout.

(2)

Komise by měla zajistit, aby tento akt splňoval zásadu proporcionality a nezpůsoboval členským státům nebo respondentům výraznou dodatečnou zátěž nebo náklady.

(3)

Komise v rámci přípravy tohoto nařízení v přenesené pravomoci vedla odpovídající konzultace s vnitrostátními odborníky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se v souladu s nařízením (EU) 2019/1700 stanoví víceleté průběžné plánování pro sběr údajů od roku 2021 do roku 2028.

Článek 2

Období sběru údajů pro oblasti a související dílčí témata

1.   Pro oblasti s pouze jednou periodicitou, které jsou uvedeny v bodech 3 až 7 přílohy IV nařízení (EU) 2019/1700, je období sběru údajů stanoveno v části A přílohy I tohoto nařízení.

2.   Pro oblasti s několika periodicitami, které jsou uvedeny v bodech 1 a 2 přílohy IV nařízení (EU) 2019/1700, je období sběru údajů stanoveno v části B přílohy I tohoto nařízení. Za tímto účelem se dílčí témata související s těmito oblastmi seskupí podle přílohy II tohoto nařízení.

Článek 3

Období sběru údajů pro ad hoc témata požadovaná uživateli

Období sběru údajů pro ad hoc témata požadovaná uživateli je stanoveno v části B přílohy I.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2019.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 261I, 14.10.2019, s. 1.


PŘÍLOHA I

Období sběru údajů

Část A: Období sběru údajů pro oblasti s jednou periodicitou

Oblasti

Roky sběru údajů

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Zdraví

 

 

 

 

X

 

 

 

Vzdělávání a odborná příprava

 

X  (1)

 

 

 

 

 

X  (2)

Využívání informačních a komunikačních technologií (IKT)

X

X

X

X

X

X

X

X

Využití času

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotřeba

 

 

 

X  (3),  (4)

 

 

Část B: Období sběru údajů pro oblasti s několika periodicitami

Oblasti

Skupiny (zkratky)

Roky sběru údajů

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Pracovní síly

Čtvrtletně (LFQ)

Čtvrtletně

Čtvrtletně

Čtvrtletně

Čtvrtletně

Čtvrtletně

Čtvrtletně

Čtvrtletně

Čtvrtletně

Ročně (LFY)

X

X

X

X

X

X

X

X

„Důvody k migraci“ a „Úpravy pracovní doby“ (LF2YA)

X

 

X

 

X

 

X

 

„Účast ve formálním a neformálním vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)“, „Zdravotní postižení a další prvky minimálního evropského zdravotního modulu“ a „Prvky minimálního evropského zdravotního modulu“ (LF2YB)

 

X

 

X

 

X

 

X

Situace na trhu práce migrujících osob a jejich nejbližších potomků (LF8YA)

X

 

 

 

 

 

 

 

Důchody a účast na trhu práce (LF8YB)

 

 

X

 

 

 

 

 

„Mladí lidé na trhu práce“ a „dosažený stupeň vzdělání – podrobné údaje, včetně přerušeného nebo předčasně ukončeného vzdělání“ (LF8YC)

 

 

 

X

 

 

 

 

Sladění pracovního a rodinného života (LF8YD)

 

 

 

 

X

 

 

 

Organizace práce a úpravy pracovní doby (LF8YE)

 

 

 

 

 

 

X

 

Pracovní úrazy a zdravotní problémy související s výkonem povolání (LF8YF)

 

 

 

 

 

 

 

X

Ad hoc téma o pracovních dovednostech

 

X

 

 

 

 

 

 

Ad hoc téma (určí se později)

 

 

 

 

 

X

 

 

Příjmy a životní podmínky

Ročně (ILCY)

X

X

X

X

X

X

X

X

Děti (ILC3YA)

X

 

 

X

 

 

X

 

Zdraví (ILC3YB)

 

X

 

 

X

 

 

X

Trh práce a bydlení (ILC3YC)

 

 

X

 

 

X

 

 

Kvalita života (ILC6YA)

 

X

 

 

 

 

 

X

Mezigenerační přenos znevýhodnění a potíže s bydlením (ILC6YB)

 

 

X

 

 

 

 

 

Přístup ke službám (ILC6YC)

 

 

 

X

 

 

 

 

Nadměrné zadlužení, spotřeba a jmění (ILC6YD)

 

 

 

 

 

X

 

 

Ad hoc téma o životních podmínkách a podmínkách dětí v rozdělených nebo smíšených rodinách

X

 

 

 

 

 

 

 

Ad hoc téma (určí se později)

 

 

X

 

 

 

 

 

Ad hoc téma (určí se později)

 

 

 

 

X

 

 

 

Ad hoc téma (určí se později)

 

 

 

 

 

 

X

 


(1)  Červenec 2022 – březen 2023.

(2)  Červenec 2028 – březen 2029.

(3)  Mělo proběhnout v roce 2025, ale v souladu s bodem 8 přílohy IV nařízení (EU) 2019/1700 odloženo na rok 2026. Při prvním provádění sběru údajů v oblasti spotřeby se členské státy smí od roku sběru údajů stanoveného v tomto aktu v přenesené pravomoci odchýlit maximálně o jeden rok.

(4)  Podle bodu 8 přílohy II nařízení (EU) 2019/1700 mohou být požadavky na přesnost pro oblast spotřeby splněny sloučením mikrodat získaných v rámci pozorování nejvýše za tři po sobě jdoucí roky. V takovém případě bude posledním rokem zjišťování rok 2026.


PŘÍLOHA II

Seskupení dílčích témat pro sběr údajů s několika periodicitami

Oblasti

Dílčí témata

Skupiny (zkratky)

Pracovní síly

Informace o sběru údajů

Čtvrtletně (LFQ)

Identifikace

Čtvrtletně (LFQ)

Váhy

Ročně (LFY) a čtvrtletně (LFQ)

Charakteristiky dotazování

Čtvrtletně (LFQ)

Místo

Čtvrtletně (LFQ)

Demografické údaje

Čtvrtletně (LFQ)

Státní občanství a přistěhovalecký původ

Čtvrtletně (LFQ)

Složení domácnosti

Ročně (ILCY)

Složení domácnosti — další konkrétní podrobné údaje

Ročně (ILCY)

Pobyt v zemi

Čtvrtletně (LFQ)

Důvody k migraci

Každé dva roky (LF2YA)

Prvky minimálního evropského zdravotního modulu

Každé dva roky (LF2YB)

Zdravotní postižení a další prvky minimálního evropského zdravotního modulu

Každé dva roky (LF2YB)

Pracovní úrazy a další zdravotní problémy související s výkonem povolání

Každých osm let (LF8YF)

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

Čtvrtletně (LFQ)

Základní charakteristiky zaměstnání

Čtvrtletně (LFQ)

Postavení v zaměstnání

Čtvrtletně (LFQ)

Doba trvání smlouvy/dohody

Čtvrtletně (LFQ)

Podrobné údaje o smlouvě/dohodě

Ročně (ILCY)

Práce na plný, nebo částečný úvazek – důvod

Čtvrtletně (LFQ)

Závislá samostatná výdělečná činnost

Ročně (ILCY)

Úkoly v oblasti vedení zaměstnanců

Ročně (ILCY)

Velikost podniku

Ročně (ILCY)

Místo výkonu práce

Čtvrtletně (LFQ)

Práce z domova

Ročně (ILCY)

Hledání zaměstnání

Čtvrtletně (LFQ)

Ochota pracovat

Čtvrtletně (LFQ)

Disponibilita

Čtvrtletně (LFQ)

Druhé nebo další zaměstnání

Čtvrtletně (LFQ)

Hledání dalšího zaměstnání

Ročně (LFY)

Podzaměstnanost

Čtvrtletně (LFQ)

Sladění pracovního a rodinného života

Každých osm let (LF8YD)

Mladí lidé na trhu práce

Každých osm let (LF8YC)

Situace na trhu práce migrujících osob a jejich nejbližších potomků

Každých osm let (LF8YA)

Důchody a účast na trhu práce

Každých osm let (LF8YB)

Potřeba péče

Ročně (LFY)

Doba nástupu do zaměstnání

Čtvrtletně (LFQ)

Způsob nalezení zaměstnání

Ročně (LFY)

Kontinuita a přerušení profesní dráhy

Čtvrtletně (LFQ)

Základní charakteristika posledního zaměstnání

Ročně (LFY)

Pracovní doba

Čtvrtletně (LFQ)

Úpravy pracovní doby

Každé dva roky (LF2YA)

Organizace práce a úpravy pracovní doby

Každých osm let (LF8YE)

Příjmy z pracovní činnosti

Ročně (LFY)

Příjmy z příspěvků v nezaměstnanosti

Čtvrtletně (LFQ)

Úroveň dosaženého vzdělání

Čtvrtletně (LFQ)

Dosažený stupeň vzdělání – podrobné údaje, včetně přerušeného nebo předčasně ukončeného vzdělání

Ročně (LFY) a každých osm let (LF8YC)

Účast ve formálním a neformálním vzdělávání a odborné přípravě (za 4 týdny)

Čtvrtletně (LFQ)

Účast ve formálním a neformálním vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

Každé dva roky (LF2YB)

Příjmy a životní podmínky

Informace o sběru údajů

Ročně (ILCY)

Identifikace

Ročně (ILCY)

Váhy

Ročně (ILCY)

Charakteristiky dotazování

Ročně (ILCY)

Místo

Ročně (ILCY)

Demografické údaje

Ročně (ILCY)

Státní občanství a přistěhovalecký původ

Ročně (ILCY)

Složení domácnosti

Ročně (ILCY)

Složení domácnosti — další konkrétní podrobné údaje

Ročně (ILCY)

Délka pobytu v zemi

Ročně (ILCY)

Zdravotní postižení a minimální evropský zdravotní modul

Ročně (ILCY)

Podrobné údaje o zdravotním stavu a zdravotním postižení

Každé tři roky (ILC3YB)

Zdraví dětí

Každé tři roky (ILC3YA)

Přístup ke zdravotní péči

Ročně (ILCY)

Zdravotní péče

Každé tři roky (ILC3YB)

Přístup ke zdravotní péči (děti)

Každé tři roky (ILC3YA)

Zdravotní determinanty

Každé tři roky (ILC3YB)

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

Ročně (ILCY)

Základní charakteristiky zaměstnání

Ročně (ILCY)

Charakteristiky místa výkonu práce

Každé tři roky (ILC3YB)

Doba pracovního poměru

Ročně (ILCY)

Postavení v zaměstnání

Každé tři roky (ILC3YC)

Podrobný popis situace na trhu práce

Ročně (ILCY)

Úkoly v oblasti vedení zaměstnanců

Ročně (ILCY)

Předchozí zaměstnání

Ročně (ILCY)

Pracovní kalendář

Ročně (ILCY)

Pracovní doba

Ročně (ILCY)

Dosažený stupeň vzdělání

Ročně (ILCY)

Dosažený stupeň vzdělání – podrobné údaje, včetně přerušeného nebo předčasně ukončeného vzdělání

Každé tři roky (ILC3YC)

Účast v činnostech formálního vzdělávání (v současnosti)

Ročně (ILCY)

Životní pohoda

Ročně (ILCY)

Účast na společenském a kulturním životě

Každých šest let (ILC6YA)

Životní pohoda

Každých šest let (ILC6YA)

Materiální deprivace

Ročně (ILCY)

Deprivace specificky se týkající dětí

Každé tři roky (ILC3YA)

Hlavní charakteristiky bydlení

Ročně (ILCY)

Podrobné informace o podmínkách bydlení, včetně deprivace a imputovaného nájemného

Každé tři roky (ILC3YC)

Náklady na bydlení, včetně snížených plateb za služby

Ročně (ILCY)

Prostředí pro život

Každé tři roky (ILC3YC)

Potíže s bydlením (včetně potíží s nájmem) a důvody

Každých šest let (ILC6YB)

Využívání služeb, včetně služeb v oblasti poskytování péče a služeb pro nezávislý život

Každých šest let (ILC6YC)

Cenová dostupnost služeb

Každých šest let (ILC6YC)

Neuspokojené potřeby a jejich příčiny

Každých šest let (ILC6YC)

Péče o dítě

Ročně (ILCY)

Příjmy z pracovní činnosti

Ročně (ILCY)

Příjmy ze sociálních transferů

Ročně (ILCY)

Příjmy z penzijního zabezpečení

Ročně (ILCY)

Další příjmy, včetně příjmů z nemovitostí a kapitálu a transferů mezi domácnostmi

Ročně (ILCY)

Daně a příspěvky skutečně vyplacené po snížení

Ročně (ILCY)

Celkové roční příjmy na úrovni osob a domácností

Ročně (ILCY)

Nadměrné zadlužení, včetně příčin

Každých šest let (ILC6YD)

Nedoplatky

Ročně (ILCY)

Složky jmění, včetně vlastnictví nemovitostí k bydlení

Každých šest let (ILC6YD)

Složky spotřeby

Každých šest let (ILC6YD)

Mezigenerační přenos zvýhodnění a znevýhodnění

Každých šest let (ILC6YB)

Posouzení vlastních potřeb

Každých šest let (ILC6YB)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU