(EU) 2020/239Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/239 ze dne 20. února 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 901/2014, pokud jde o úpravu šablon pro postupy schválení typu dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek podle požadavků environmentálních úrovní Euro 5 a Euro 5+ (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 48, 21.2.2020, s. 6-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. února 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. března 2020 Nabývá účinnosti: 12. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/239

ze dne 20. února 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 901/2014, pokud jde o úpravu šablon pro postupy schválení typu dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek podle požadavků environmentálních úrovní Euro 5 a Euro 5+

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (1), a zejména na čl. 27 odst. 4, čl. 29 odst. 4, čl. 32 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s požadavky zavedenými nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/129, pokud jde o používání environmentální úrovně Euro 5 u vozidel kategorie L (2), budou muset některé podkategorie vozidel od určitých dat splňovat dodatečné technické požadavky. Jiné podkategorie jsou osvobozeny nebo jsou povinny splnit některé požadavky později, než je stanoveno v nařízení (EU) č. 168/2013.

(2)

Správní šablony pro schválení typu stanovené v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 901/2014 (3) by měly být upraveny s ohledem na změny stanovené v nařízení (EU) 2019/129, aby se usnadnil postup schvalování typu a aby se umožnilo vnitrostátním orgánům ověřit soulad s požadavky environmentálních úrovní Euro 5 a Euro 5+ platných k danému datu.

(3)

Prováděcí nařízení (EU) č. 901/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Technického výboru – motorová vozidla,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 901/2014 se mění takto:

1)

vkládá se nový článek 12a, který zní:

„Článek 12a

Přechodná ustanovení

1.   Do dne 30. června 2020 vnitrostátní orgány nadále udělují schválení typu pro typy vozidel v souladu s tímto nařízením ve znění použitelném ke dni 11. března 2020.

2.   Do dne 31. prosince 2020 členské státy povolují uvedení vozidel na základě typu vozidla schváleného v souladu s tímto nařízením ve znění použitelném ke dni 11. března 2020 na trh, jejich registraci a jejich uvedení do provozu.“;

2)

Přílohy I, IV, VII a VIII se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. února 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 52.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/129 ze dne 16. ledna 2019 o změně nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (Úř. věst. L 30, 31.1.2019, s. 106).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 901/2014 ze dne 18. července 2014 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o správní požadavky na schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 249, 22.8.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

1)   

Příloha I se mění takto:

a)

část B se mění takto:

i)

v bodě 1 se doplňuje nový podbod 1.4, který zní:

„1.4

Vozidla a typy vozidel se označí jako vozidla nebo typy vozidel splňující environmentální úroveň Euro 5 nebo environmentální úroveň Euro 5+ v souladu s touto tabulkou:

Označení environmentální úrovně Euro 5 a Euro 5+ u vozidel kategorie L

Kategorie nebo podkategorie

Povinné od:

1. 1. 2020 pro nové typy vozidel

1. 1. 2021 pro stávající typy vozidel

Environmentální úroveň

Povinné od:

1. 1. 2024 pro nové typy vozidel

1. 1. 2025 pro stávající typy vozidel

Environmentální úroveň

L1e

Systém OBD se nepožaduje

Euro 5

Systém OBD se nepožaduje

Euro 5

typy zkoušek I, IV a V: Euro 5

typy zkoušek I, IV a V: Euro 5

L2e (jiné než L2e-U)

Systém OBD se nepožaduje

Euro 5

Systém OBD se nepožaduje

Euro 5

typy zkoušek I, IV a V: Euro 5

typy zkoušek I, IV a V: Euro 5

L2e-U

Systém OBD se nepožaduje

Euro 5

Systém OBD se nepožaduje

Euro 5+

zkouška typu I: Euro 4

zkouška typu I: Euro 5

zkouška typu IV a V: Euro 5

typy zkoušek IV a V: Euro 5

L3e (jiné než enduro a trial), L4e, L5e-A a L7e-A

Systém OBD stupně I, který monitoruje selhání elektrického obvodu a elektroniky a hlásí je, pokud:

Euro 5

Systém OBD stupně I, který monitoruje selhání elektrického obvodu a elektroniky a hlásí je, pokud:

Euro 5+

a)

byly překročeny prahové hodnoty emisí pro OBD stanovené v příloze VI (B1) nařízení (EU) č. 168/2013 a

a)

byly překročeny prahové hodnoty emisí pro OBD stanovené v příloze VI (B2) nařízení (EU) č. 168/2013 a

b)

jakýkoli provozní režim výrazně snižuje točivý moment motoru.

b)

jakýkoli provozní režim výrazně snižuje točivý moment motoru.

Systém OBD stupně II, který monitoruje selhání a poškození systému regulace emisí (s výjimkou monitorování katalyzátoru) a hlásí je, pokud:

Systém OBD stupně II, který monitoruje selhání a poškození systému regulace emisí a hlásí je, pokud:

byly překročeny prahové hodnoty emisí pro OBD stanovené v příloze VI (B1) nařízení (EU) č. 168/2013.

byly překročeny prahové hodnoty emisí pro OBD stanovené v příloze VI (B2) nařízení (EU) č. 168/2013.

typy zkoušek I, IV a V: Euro 5

typy zkoušek I, IV a V: Euro 5

Enduro L3e-AxE a trial L3e-AxT

Systém OBD stupně I, který monitoruje selhání elektrického obvodu a elektroniky a hlásí je, pokud:

Euro 5

Systém OBD stupně I, který monitoruje selhání elektrického obvodu a elektroniky a hlásí je, pokud:

Euro 5+

a)

byly překročeny prahové hodnoty emisí pro OBD stanovené v příloze VI (B1) nařízení (EU) č. 168/2013 a

a)

byly překročeny prahové hodnoty emisí pro OBD stanovené v příloze VI (B2) nařízení (EU) č. 168/2013 a

b)

jakýkoli provozní režim výrazně snižuje točivý moment motoru.

b)

jakýkoli provozní režim výrazně snižuje točivý moment motoru.

zkouška typu I: Euro 4

zkouška typu I: Euro 5

typy zkoušek IV a V: Euro 5

typy zkoušek IV a V: Euro 5

L5e (jiné než Le5-A) a L7e (jiné než L7e-A)

Systém OBD stupně I, který monitoruje selhání elektrického obvodu a elektroniky a hlásí je, pokud:

Euro 5

Systém OBD stupně I, který monitoruje selhání elektrického obvodu a elektroniky a hlásí je, pokud:

Euro 5+

a)

byly překročeny prahové hodnoty emisí pro OBD stanovené v příloze VI (B1) nařízení (EU) č. 168/2013 a

a)

byly překročeny prahové hodnoty emisí pro OBD stanovené v příloze VI (B2) nařízení (EU) č. 168/2013 a

b)

jakýkoli provozní režim výrazně snižuje točivý moment motoru.

b)

jakýkoli provozní režim výrazně snižuje točivý moment motoru.

typy zkoušek I, IV a V: Euro 5

typy zkoušek I, IV a V: Euro 5

L6e jiné než L6e-B

Systém OBD se nepožaduje

Euro 5

Systém OBD se nepožaduje

Euro 5

typy zkoušek I, IV a V: Euro 5

typy zkoušek I, IV a V: Euro 5

L6e-B

Systém OBD se nepožaduje

Euro 5

Systém OBD se nepožaduje

Euro 5+“;

zkouška typu I: Euro 4

zkouška typu I: Euro 5

zkouška typu IV a V: Euro 5

zkouška typu IV a V: Euro 5

ii)

bod 2.8 se mění takto:

položka informačního dokumentu 4.0.1 se nahrazuje tímto:

„4.0.1

L1e – L7e

Environmentální úroveň: Euro (3/4/5/5+) (4)“;

za položku informačního dokumentu 7.6.3.4 se doplňuje nová položka informačního dokumentu 7.6.3.5, která zní:

„7.6.3.5

L3e – L7e(10)

Popis možných režimů, se kterými se řidič může setkat v případě poruchy ETC“;

b)

v dodatku 3 se položka informačního dokumentu 4.0.1 nahrazuje tímto:

„4.0.1

L1e – L7e

Environmentální úroveň: Euro (3/4/5/5+) (4)“;

c)

v dodatku 6 se položka informačního dokumentu 4.0.1 nahrazuje tímto:

„4.0.1

L1e – L7e

Environmentální úroveň: Euro (3/4/5/5+) (4)“;

d)

v dodatku 7 se položka informačního dokumentu 4.0.1 nahrazuje tímto:

„4.0.1

L1e – L7e

Environmentální úroveň: Euro (3/4/5/5+) (4)“;

e)

v dodatku 8 se položka informačního dokumentu 4.0.1 nahrazuje tímto:

„4.0.1

L1e – L7e

Environmentální úroveň: Euro (3/4/5/5+) (4)“;

2)   

v příloze IV v dodatku 1 v oddíle 2 se položka 4.0.1 nahrazuje tímto:

„4.0.1

Environmentální úroveň: Euro (3/4/5/5+) (1)“;

3)   

v příloze VII v bodě 5 se tabulka 1 mění takto:

a)

za řádek označující „Systém: emise motoru (fáze Euro 5)“ se vkládá následující řádek, který zní:

„Systém: emise motoru (fáze Euro 5+)

134/2014

A3“;

b)

řádky označující „Systém: environmentální palubní diagnostika (OBD stupeň I: body 1.8.1 až 1.8.2 přílohy IV nařízení (EU) č. 168/2013)“ a „Systém: environmentální palubní diagnostika (OBD stupeň II: bod 1.8.3 přílohy IV nařízení (EU) č. 168/2013)“ se nahrazují tímto:

„Systém: environmentální palubní diagnostika (OBD stupeň I: body 1.8.1 až 1.8.2 přílohy IV nařízení (EU) č. 168/2013 v jeho znění použitelném ke dni 19. 2. 2019

134/2014

C1

Systém: environmentální palubní diagnostika (OBD stupeň II: bod 1.8.3 přílohy IV nařízení (EU) č. 168/2013 v jeho znění použitelném ke dni 19. 2. 2019)

134/2014

C2“;

c)

za řádek označující „Systém: environmentální palubní diagnostika (OBD stupeň II: bod 1.8.3 přílohy IV nařízení (EU) č. 168/2013)“ se vkládají následující řádky, které znějí:

„Systém: environmentální palubní diagnostika (OBD stupeň I: bod 1.8.3 přílohy IV nařízení (EU) č. 168/2013)

134/2014

C3

Systém: environmentální palubní diagnostika (OBD stupeň II: bod 1.8.4 přílohy IV nařízení (EU) č. 168/2013),

134/2014

C5

Systém: environmentální palubní diagnostika (OBD stupeň II: bod 1.8.5 přílohy IV nařízení (EU) č. 168/2013).

134/2014

C6“;

4)   

příloha VIII se mění takto:

a)

bod 2.2.1.1.2 se nahrazuje tímto:

„2.2.1.1.2.

Environmentální úroveň zkušebního vozidla: Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 5+ (3) (4)“;

b)

bod 2.2.1.9.3 se mění takto:

i)

nadpis se nahrazuje tímto:

„2.2.1.9.3

Environmentální výsledky zkoušky typu VIII (příloha VI (B1) nařízení (EU) č. 168/2013)(3)“;

ii)

tabulka 5-11 se mění takto:

nadpis se nahrazuje tímto:

Tabulka 5-11

Prahové hodnoty emisí pro OBD (oddíl B1 přílohy VI nařízení (EU) č. 168/2013) a výsledky environmentálních zkoušek v případě chybné funkce“;

kolonky týkající se kategorie vozidel L6e-A se zrušují;

c)

v bodě 2.2.1.6.3.3.2 se tabulka 5-7 mění takto:

i)

text ve druhé kolonce řádku týkajícího se TRTV1x (i)(ii) se nahrazuje tímto:

„x(v) km“;

ii)

doplňuje se nová vysvětlivka, která zní:

„v)

Nahraďte x číslovkou 100, 2 500 nebo 3 500 v souladu s ustanoveními čl. 23 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 168/2013.“;

d)

bod 2.2.1.9.4 se mění takto:

i)

nadpis se nahrazuje tímto:

„2.2.1.9.4

Environmentální výsledky zkoušky typu VIII (příloha VI (B2) nařízení (EU) č. 168/2013)(3)“;

ii)

tabulka 5-12 se mění takto:

nadpis se nahrazuje tímto:

Tabulka 5-12

Prahové hodnoty emisí pro OBD (oddíl B2 přílohy VI nařízení (EU) č. 168/2013) a výsledky environmentálních zkoušek v případě chybné funkce“;

text v první kolonce řádku týkajícího se kategorie vozidel L3e — L7e se nahrazuje tímto:

„L3e, L4e, L5e a L7e“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU