(EU) 2020/205Nařízení Komise (EU) 2020/205 ze dne 14. února 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005, pokud jde o salmonely v mase plazů (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 43, 17.2.2020, s. 63-65 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 14. února 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. března 2020 Nabývá účinnosti: 8. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/205

ze dne 14. února 2020,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005, pokud jde o salmonely v mase plazů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (1), a zejména na čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 (2) stanoví mikrobiologická kritéria pro některé mikroorganismy a prováděcí pravidla, která musí provozovatelé potravinářských podniků dodržovat vzhledem k obecným a zvláštním hygienickým požadavkům podle článku 4 nařízení (ES) č. 852/2004.

(2)

Nařízení (ES) č. 2073/2005 stanoví konkrétně kritéria bezpečnosti potravin, která vymezují přijatelnost produktu nebo partie potravin a která se vztahují na produkty uváděné na trh. Uvedené nařízení nestanoví kritéria bezpečnosti potravin pro maso plazů.

(3)

„Souhrnná zpráva Evropské unie o trendech a zdrojích zoonóz, původců zoonóz a ohnisek chorob vyvolaných původcem v potravinách v roce 2016“ (3), kterou zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad EFSA“) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, uvádí, že salmonelóza je v Unii druhou nejčastěji hlášenou chorobou vyvolanou původcem v potravinách u lidí: každý rok je hlášeno přibližně 95 000 případů.

(4)

V roce 2007 přijal úřad EFSA vědecké stanovisko o rizicích pro veřejné zdraví spojených s lidskou spotřebou masa plazů (4), podle nějž jsou plazi dobře známými rezervoáry pro druhy rodu Salmonella. Uvedené vědecké stanovisko přezkoumává postupy chovu a sleduje zdokumentované velké množství nosičů ve střevech u živých krokodýlovitých, které se odráží ve stejně vysoké míře kontaminace v čerstvém i zmrazeném mase těchto zvířat. Uvedené vědecké stanovisko dospělo k závěru, že salmonely jsou považovány za nejrelevantnější bakteriální nebezpečí, které se může vyskytovat v mase plazů, a představují významné riziko pro veřejné zdraví.

(5)

Produkce masa plazů v Unii je omezená, avšak podle údajů, které jsou k dispozici v referenční databázi Eurostatu pro podrobné statistické údaje o mezinárodním obchodu se zbožím (Comext) (5), vykazoval dovoz čerstvého, chlazeného nebo zmrazeného masa a jedlých drobů z plazů ze třetích zemí během posledních deseti let vzestupný trend, přičemž během let 2007–2017 došlo k nárůstu o více než 50 % v dovezeném množství a průměrný roční dovoz do Unie představuje téměř 100 tun.

(6)

Vzhledem k možnému významnému zdravotnímu riziku spojenému s možným výskytem salmonel v mase plazů by mělo být v nařízení (ES) č. 2073/2005 stanoveno kritérium bezpečnosti potravin pro maso plazů. Toto kritérium bezpečnosti potravin by mělo provozovatelům potravinářských podniků uložit povinnost přijmout v dřívějších fázích produkce masa plazů opatření, která přispívají ke snížení výskytu všech sérotypů salmonel s významem pro veřejné zdraví.

(7)

Horizontální metodou zjišťování výskytu salmonel v potravinách a krmivech pro zvířata je mezinárodní norma EN/ISO 6579-1. V příloze I nařízení (ES) č. 2073/2005 se tato norma stanoví jako analytická referenční metoda pro kritéria bezpečnosti potravin týkající se salmonel. Proto by měla být stanovena jako analytická referenční metoda k ověření souladu s kritériem bezpečnosti potravin, pokud jde o salmonely v mase plazů.

(8)

Nařízení (ES) č. 2073/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2073/2005 se mění takto:

1)

V článku 2 se doplňuje nové písmeno q), které zní:

„q)

„masem plazů“ se rozumí maso plazů, jak je stanoveno v čl. 2 bodě 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 (*1).

(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 ze dne 4. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 18).“"

2)

Příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. února 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2017;15(12):5077.

(4)  EFSA Journal (2007) 578, 1–55.

(5)  Kódy kombinované nomenklatury 0208 50 00 a 0210 93 00 podle definice v prováděcím nařízení Komise (EU) 2017/1925, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 282, 31.10.2017, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 2073/2005 se mění takto:

1)

v kapitole 1 se doplňuje nový řádek 1.30, který zní:

Kategorie potravin

Mikroorganismy/jejich toxiny, metabolity

Plán odběru vzorků

Limity

Analytická referenční metoda

Fáze, na niž se kritérium vztahuje

n

c

m

M

„1.30 Maso plazů

Salmonella

5

0

nezjištěno ve 25 g

EN ISO 6579-1

produkty uvedené na trh během doby údržnosti“;

2)

v kapitole 1 se poznámka pod čarou 2 nahrazuje tímto:

„(2)

U bodů 1.1–1.24, 1.27a, 1.28–1.30 se m rovná M.“

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU