(EU) 2020/199Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/199 ze dne 13. února 2020, kterým se zavádí celní evidence dovozu výrobků z nekonečných skleněných vláken pocházejících z Egypta

Publikováno: Úř. věst. L 42, 14.2.2020, s. 10-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. února 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. února 2020 Nabývá účinnosti: 15. února 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/199

ze dne 13. února 2020,

kterým se zavádí celní evidence dovozu výrobků z nekonečných skleněných vláken pocházejících z Egypta

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 24 odst. 5a uvedeného nařízení,

po informování členských států,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 7. června 2019 informovala Evropská komise (dále jen „Komise“) zveřejněním oznámení v Úředním věstníku Evropské unie (2) (dále jen „oznámení o zahájení řízení“) o zahájení antisubvenčního řízení týkajícího se dovozu výrobků z nekonečných skleněných vláken pocházejících z Egypta do Unie.

(2)

Učinila tak na základě podnětu, který podalo dne 24. dubna 2019 Evropské sdružení výrobců skleněných vláken (European Glass Fibre Producers Association – APFE) (dále jen „žadatel“) jménem výrobců představujících více než 25 % celkové výroby výrobků z nekonečných skleněných vláken v Unii.

(3)

Toto antisubvenční šetření navazuje na zahájení samostatného šetření Komise, jehož cílem bylo posoudit existenci dumpingu působícího újmu, pokud jde o tentýž výrobek, který však pochází z Egypta a Bahrajnu; uvedené šetření bylo zahájeno dne 3. května 2019 (3).

(4)

Šetření subvencování a újmy se týká období od 1. dubna 2018 do 31. března 2019 (dále jen „období šetření“). Zkoumání trendů významných pro posouzení újmy zahrnuje období od 1. ledna 2016 do konce období šetření (dále jen „posuzované období“).

1.   Výrobek, který je předmětem celní evidence

(5)

Výrobek, který je předmětem celní evidence (dále jen „dotčený výrobek“), je střiž ze skleněných vláken o délce nejvýše 50 mm (dále jen „střiž“); pramence skleněných vláken, s výjimkou pramenců skleněných vláken, které jsou impregnovány a povrstveny a mají ztrátu žíháním více než 3 % (jak je stanoveno v normě ISO 1887) (dále jen „pramence“) a rohože vyrobené z nekonečných skleněných vláken, s výjimkou rohoží ze skleněné vlny (dále jen „rohože“) pocházející z Egypta, v současnosti kódů KN 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (kódy TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 a 7019120039). Dotčený výrobek je označovaný jako „výztuže ze skleněných vláken“ nebo „GFR“.

2.   Důvody pro celní evidenci

(6)

Podle čl. 24 odst. 5a základního nařízení vyzve Komise celní orgány, aby přijaly vhodná opatření k zavedení takové celní evidence dovozu během období předběžného poskytování informací podle článku 29a, aby následně mohla být vůči dováženým výrobkům zavedena opatření ode dne celní evidence, pokud nemá dostatečné důkazy o tom, že požadavky podle čl. 16 odst. 4 buď písm. c), nebo d) základního nařízení nejsou splněny.

(7)

Komise proto zanalyzovala požadavky čl. 16 odst. 4 písm. c) a d) základního nařízení, aby se zjistilo, zda by měl být během období předběžného poskytování informací dovoz evidován.

(8)

Tyto články vyžadují, aby Komise posoudila:

zda existují kritické okolnosti, za kterých byla masivním dovozem výrobků, na které byly poskytnuty napadnutelné subvence, uskutečněným v poměrně krátkém čase, způsobena újma, kterou lze těžko napravit, a

zda je nutné uložit na dovoz těchto výrobků vyrovnávací clo se zpětnou působností, aby se zamezilo opakování těžko napravitelné újmy.

2.1.   Výrobky, na které byly poskytnuty napadnutelné subvence

(9)

Pokud jde o subvence, má Komise v této fázi dostatečné důkazy o tom, že dovoz dotčeného výrobku z Egypta je subvencovaný a že vyvážejícímu výrobci Jushi v Egyptě byly tyto subvence během období šetření poskytovány.

(10)

Subvenční praktiky, které jsou předmětem podnětu, jsou:

přímý převod finančních prostředků,

prominuté nebo nevybrané státní příjmy, a

dodání zboží nebo poskytnutí služeb vládou za cenu nižší než přiměřenou.

(11)

Jak je uvedeno v oznámení o zahájení řízení, žadatel tvrdil, že uvedená opatření jsou subvencemi, protože zahrnují finanční příspěvek od vlády Egypta (včetně veřejnoprávních subjektů) a vyvážejícímu výrobci dotčeného výrobku přinášejí výhody. Jsou údajně omezeny na určité podniky či výrobní odvětví nebo skupinu podniků a/nebo závislé na vývozní výkonnosti, a proto jsou specifické a napadnutelné.

(12)

Důkazy o subvencování byly zpřístupněny ve veřejné verzi podnětu a byly dále analyzovány ve zprávě o dostatečnosti důkazů.

(13)

Komise má proto v této fázi dostatečné důkazy, které poukazují na to, že na vývoz GFR z Egypta jsou poskytovány napadnutelné subvence.

2.2.   Masivní dovoz GFR z Egypta v relativně krátkém období

(14)

Výpis z databáze Surveillance 2 spolu s údaji z roku 2015 uvedenými v podnětu svědčí o masivním dovozu egyptských GFR od roku 2015 do roku 2018. Dovoz v tomto období vzrostl v objemu o 200 % a jeho podíl na trhu vzrostl ze 4,6 % v roce 2015 na 12,8 % v roce 2018.

(15)

Graf níže ukazuje s ohledem na nejnovější údaje množství GFR dovážených z Egypta po čtvrtletích od ledna 2016 do září 2019. To zahrnuje posuzované období (1. čtvrtletí roku 2016 až 1. čtvrtletí roku 2019) a dvě čtvrtletí po období šetření (2. a 3. čtvrtletí roku 2019).

(16)

Během posuzovaného období došlo k významnému nárůstu o 130 %, z o něco více než 14 000 tun v prvním čtvrtletí roku 2016 na 32 000 tun v prvním čtvrtletí roku 2019, což představuje nárůst podílu na trhu z 5 % na 14 %:

Image 1

(17)

Jelikož se samostatné antidumpingové šetření uvedené v 3. bodě odůvodnění týká dovozu stejného výrobku mimo jiné z Egypta, mohlo jeho zahájení již ovlivnit obchodní toky, pokud jde o dotčené posouzení. Datum zahájení uvedeného řízení, tj. 3. května 2019, bude tudíž i v rámci tohoto šetření považováno pro účely posouzení vývoje dovozu za začátek období po zahájení šetření.

(18)

Analýza dovozu z Egypta během období po zahájení šetření nenaznačuje, že došlo k zastavení masivního dovozu, ale že tyto dovozy zůstávají na stejné nebo vyšší úrovni:

Dovezená množství z Egypta (v tunách)

 

Měsíční průměr (období šetření)

Celkem období po zahájení šetření  (*1)

Celkem za stejné období během období šetření  (*2)

Měsíční průměr (období po zahájení šetření)

Rozdíl

Stejné období během období šetření – období po zahájení šetření (celkem)

Rozdíl

Celkem období šetření – období po zahájení šetření (měsíční průměr)

Egypt

12 014

91 319

92 286

13 045

–1 %

+9 %

Zdroj: databáze Surveillance 2.

(19)

Pokud jde o období šetření a poté, je skutečně průměrný objem měsíčního dovozu mezi květnem a listopadem 2019 o 9 % vyšší než objem měsíčního dovozu během období šetření.

(20)

Celkové množství GFR pocházejících z Egypta a dovezených do Unie v období od května do listopadu 2019 je téměř na stejné úrovni jako celkové množství dovezené za totéž období v roce 2018.

(21)

Na základě výše uvedené analýzy dospěla Komise k závěru, že došlo k masivnímu dovozu z Egypta. Tato množství spolu s nárůstem podílu na trhu během celého posuzovaného období představují v relativně krátkém období masivní dovoz ve smyslu čl. 16 odst. 4 základního nařízení.

(22)

K zvýšení dovozu a zahájení antidumpingového šetření týkajícího se téhož dotčeného výrobku ve skutečnosti došlo ve stejnou dobu poté, co byl v předchozích dvou čtvrtletích zaznamenán klesající a stabilnější dovozní trend. To může být způsobeno tím, že se na dotčený výrobek možná vztahovala opatření na ochranu obchodu.

2.3.   Kritické okolnosti a těžko napravitelná újma

(23)

Podnět obsahuje dostatečné důkazy o tom, že výrobnímu odvětví Unie je v důsledku dovozu z Egypta působena podstatná újma, kterou lze těžko napravit, a že tento dovoz představuje kritické okolnosti.

(24)

Dovoz ze společnosti Jushi Egypt do EU se od roku 2015, kdy Komise dospěla k závěru, že výrobní odvětví Unie neutrpělo žádnou újmu, podstatně zvýšil (4).

(25)

Komise má dostatečné důkazy o tom, že subvencování vyvážejících výrobců působí výrobnímu odvětví Unie podstatnou újmu, kterou lze těžko napravit. Tyto důkazy sestávají z podrobných údajů obsažených v podnětu, které se týkají klíčových činitelů újmy uvedených v čl. 8 odst. 4 základního nařízení.

(26)

Důkazem těchto okolností je rychlé zhoršení situace výrobního odvětví Unie, které se vyznačuje snížením zisku ze svého maxima 13 % v roce 2016 na 4,6 % v roce 2018, jakož i ztrátou podílu na trhu ve výši 11 procentních bodů v témže období (2016–2018).

(27)

Toto zhoršení se časově shodovalo se zvýšeným objemem dovozu z Egypta uvedeným v grafu výše a poklesem jeho průměrné dovozní ceny, jak je popsáno níže.

(28)

Komise zjistila, že průměrná jednotková cena GFR z Egypta klesla z 1 007 EUR za tunu v prvním čtvrtletí roku 2016 na 904 EUR za tunu v období po zahájení šetření. Po zahájení antidumpingového šetření týkajícího se stejného výrobku z Egypta mezi květnem 2019 a listopadem 2019 jednotkové ceny i nadále klesaly, až na průměrných 884 EUR za tunu.

(29)

Do roku 2018 představoval dovoz z Egypta značné cenové podbízení vůči cenám výrobního odvětví Unie, a to o 16 %, jak je uvedeno v podnětu.

(30)

Dále Komise posoudila, zda je tato způsobená újma těžko napravitelná. Vzhledem k tomu, že někteří uživatelé GFR používají zdlouhavé postupy pro certifikaci svých dodavatelů, znamená to, že jakmile přejdou na čínského nebo egyptského dodavatele, je nepravděpodobné, že by v krátkodobém či dokonce střednědobém horizontu přešli zpět na výrobce v Unii. Taková hrozba trvalé ztráty podílu na trhu nebo snížení příjmů představuje újmu, kterou lze těžko napravit.

(31)

Komise proto usoudila, že z dostupných důkazů vyplývá, že výrobnímu odvětví Unie je působena újma, kterou lze těžko napravit, a že okolnosti jsou kritické.

2.4.   Zamezení obnovení újmy

(32)

Vzhledem k úvahám uvedeným v oddíle 2.3 výše považovala Komise za nutné připravit případné uložení opatření se zpětnou působností spočívajících v zavedení celní evidence, aby se obnovení uvedené újmy zamezilo. Podmínky na trhu po období šetření potvrzují, že v důsledku značného nárůstu dovozu subvencovaných výrobků za nízké ceny se situace domácího výrobního odvětví skutečně zhoršuje.

2.5.   Závěr

(33)

Na základě výše uvedených skutečností Komise zjistila, že neexistují žádné přesvědčivé důkazy, které by prokazovaly, že celní evidence dovozu dotčeného výrobku po dobu předběžného poskytování informací není v tomto případě opodstatněná.

(34)

Proto v souladu s čl. 24 odst. 5a základního nařízení bude Komise celně evidovat dovoz dotčeného výrobku během období předběžného poskytování informací.

3.   Budoucí celní dluh za evidovaný dovoz

(35)

Podle čl. 24 odst. 5a základního nařízení musí být u dovozu dotčeného výrobku během období předběžného poskytování informací podle čl. 29a základního nařízení zavedena celní evidence.

(36)

Jakýkoli budoucí celní dluh by vycházel z konečných zjištění tohoto antisubvenčního šetření. V této fázi šetření není zatím možné výši subvencování v Egyptě odhadnout. Podnět neobsahuje přesný odhad výše subvencování, která by měla být obvykle použita jako základ pro stanovení vyrovnávacího cla. Podnět obsahuje pouze odhad úrovně odstranění újmy pro rok 2018 ve výši 22 %.

(37)

V souladu s čl. 15 odst. 1 čtvrtým pododstavcem základního nařízení by tato odhadovaná částka dluhu byla relevantní, pouze pokud by clo založené na výši napadnutelných subvencí bylo vyšší a pokud by Komise jednoznačně dospěla k závěru, že není v zájmu Unie toto vyšší clo uložit.

4.   Zpracování osobních údajů

(38)

S veškerými osobními údaji shromážděnými v souvislosti se zavedením této celní evidence bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (5),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Celní orgány se tímto vyzývají, aby podle čl. 24 odst. 5a nařízení (EU) 2016/1037 přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu do Unie střiže ze skleněných vláken o délce nejvýše 50 mm; pramenců skleněných vláken, s výjimkou pramenců skleněných vláken, které jsou impregnovány a povrstveny a mají ztrátu žíháním více než 3 % (jak je stanoveno v normě ISO 1887); a rohoží vyrobených z nekonečných skleněných vláken, s výjimkou rohoží ze skleněné vlny, v současnosti kódů KN 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (kódy TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 a 7019120039) a pocházejících z Egypta.

2.   Celní evidence končí po uplynutí tří týdnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. února 2020.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55.

(2)  Úř. věst. C 192, 7.6.2019, s. 30.

(3)  Oznámení o zahájení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu výrobků z nekonečných skleněných vláken pocházejících z Bahrajnu a Egypta (Úř. věst. C 151, 3.5.2019, s. 4).

(*1)  Od května do listopadu 2019.

(*2)  Od května do listopadu 2018.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/724 ze dne 24. dubna 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých výrobků z nekonečných skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úř. věst. L 107, 25.4.2017, s. 4).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU