(EU) 2020/194Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/194 ze dne 12. února 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EU) č. 904/2010, pokud jde o zvláštní režimy pro osoby povinné k dani poskytující služby osobám nepovinným k dani a uskutečňující prodej zboží na dálku a určitá domácí dodání zboží

Publikováno: Úř. věst. L 40, 13.2.2020, s. 114-124 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. února 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. března 2020 Nabývá účinnosti: 4. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/194

ze dne 12. února 2020,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EU) č. 904/2010, pokud jde o zvláštní režimy pro osoby povinné k dani poskytující služby osobám nepovinným k dani a uskutečňující prodej zboží na dálku a určitá domácí dodání zboží

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 47l písm. a) a b) tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Hlava XII kapitola 6 směrnice Rady 2006/112/ES (2), která stanoví zvláštní režimy pro osoby povinné k dani poskytující určité služby, byla změněna směrnicí Rady (EU) 2017/2455 (3) a směrnicí Rady (EU) 2019/1995 (4) za účelem rozšíření těchto zvláštních režimů. Opatření nezbytná k dosažení souladu s těmito dvěma pozměňujícími směrnicemi se použijí ode dne 1. ledna 2021.

(2)

Nařízení (EU) č. 904/2010 stanoví pravidla pro správní spolupráci a boj proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Články 47b, 47c, 47d a 47e uvedeného nařízení se týkají výměny některých informací souvisejících se zvláštními režimy uvedenými v hlavě XII kapitole 6 směrnice 2006/112/ES. Dotčené články stanoví zejména výměnu identifikačních údajů, údajů o přiznání k DPH a všech následných změn těchto údajů. Tyto články se použijí ode dne 1. ledna 2021.

(3)

Ve snaze zajistit, aby se informace uvedené v těchto článcích vyměňovaly jednotným způsobem, je nutno přijmout technické podrobnosti pro tuto výměnu včetně jednotné elektronické zprávy. To umožní jednotný rozvoj technických a funkčních specifikací, protože se budou řídit regulovaným rámcem.

(4)

Některé informace, týkající se například vynětí ze zvláštních režimů, dobrovolného ukončení používání zvláštního režimu nebo změny členského státu identifikace, by se také měly bezodkladně vyměňovat jednotným způsobem, aby členské státy mohly kontrolovat správné uplatňování zvláštních režimů a bojovat proti podvodům. Pro tento účel by měla být zajištěna společná opatření týkající se elektronické výměny uvedených informací.

(5)

S cílem udržet administrativní zátěž pro osoby povinné k dani na minimální úrovni je třeba stanovit určité požadavky na elektronické rozhraní, které těmto osobám usnadní předkládat identifikační informace a přiznání k DPH. Členské státy mohou pro účely dalšího snižování administrativní zátěže poskytovat dodatečné funkce.

(6)

Je nutné vyjasnit, které konkrétní informace je třeba předložit v případech, kdy v daném období nedojde k žádnému dodání zboží nebo poskytnutí služeb, jež spadají do zvláštních režimů.

(7)

Ve snaze umožnit členským státům a osobám povinným k dani, aby ve svých následných sděleních, včetně sdělení o platbě daně, mohly jednoznačně odkazovat na přiznání k DPH, by členské státy identifikace měly každému přiznání k DPH přidělit jedinečné referenční číslo.

(8)

Toto nařízení by se mělo použít od stejného dne jako články 47b, 47c, 47d a 47e nařízení (EU) č. 904/2010.

(9)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 815/2012 (5) stanoví prováděcí pravidla k článkům 44 a 45 nařízení (EU) č. 904/2010 týkající se výměny informací o zvláštních režimech pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby. Tyto články se použijí na období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2020. Prováděcí nařízení (EU) č. 815/2012 by proto mělo být zrušeno s účinkem ode dne 1. ledna 2021. Mělo by však nadále platit až do dne 10. února 2024, pokud jde o podávání a opravy přiznání k DPH týkající se poskytování služeb, jež byly poskytnuty před 1. lednem 2021 a na něž se vztahuje některý ze zvláštních režimů uvedených v dotčeném prováděcím nařízení.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro správní spolupráci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„režimem mimo Unii“ zvláštní režim pro služby poskytované osobami povinnými k dani neusazenými ve Společenství, jak je stanoveno v hlavě XII kapitole 6 oddílu 2 směrnice 2006/112/ES;

2)

„režimem Unie“ zvláštní režim pro prodej zboží na dálku v rámci Společenství, dodání zboží v rámci členského státu uskutečněné pomocí elektronických rozhraní usnadňujících dodání v souladu s čl. 14a odst. 2 směrnice 2006/112/ES a služby poskytované osobami povinnými k dani usazenými ve Společenství, avšak nikoli v členském státě spotřeby, jak je stanoveno v hlavě XII kapitole 6 oddíle 3 směrnice 2006/112/ES;

3)

„dovozním režimem“ zvláštní režim pro prodej na dálku u zboží dovezeného ze třetích území nebo třetích zemí podle hlavy XII kapitoly 6 oddílu 4 směrnice 2006/112/ES;

4)

„zvláštními režimy“ režim mimo Unii, režim Unie a dovozní režim.

Článek 2

Funkce elektronického rozhraní

Elektronické rozhraní v členském státě identifikace, pomocí kterého se osoba povinná k dani nebo zprostředkovatel jednající jejím jménem registruje k používání jednoho ze zvláštních režimů a jehož prostřednictvím uvedená osoba nebo její zprostředkovatel předkládá přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH) v rámci uvedeného režimu členskému státu identifikace, má tyto funkce:

a)

musí poskytovat nástroj pro ukládání informací a jakýchkoli změn informací poskytnutých podle článku 361 nebo 369p směrnice 2006/112/ES a informací, které mají být uvedeny v přiznání k DPH podle článku 365, 369g nebo 369t směrnice 2006/112/ES, před odesláním těchto informací nebo jejich změn;

b)

musí osobě povinné k dani nebo zprostředkovateli jednajícímu jejím jménem umožňovat předkládat příslušné informace týkající se přiznání k DPH prostřednictvím systému pro elektronický přenos souborů v souladu s podmínkami stanovenými členským státem identifikace.

Článek 3

Předání identifikačních údajů

1.   Členský stát identifikace předává prostřednictvím sítě CCN/CSI ostatním členským státům následující informace včetně jakýchkoli jejich změn:

a)

informace sloužící k identifikaci osoby povinné k dani využívající režim mimo Unii;

b)

informace sloužící k identifikaci osoby povinné k dani využívající režim Unie;

c)

informace sloužící k identifikaci osoby povinné k dani využívající dovozní režim;

d)

informace sloužící k identifikaci zprostředkovatele;

e)

identifikační číslo přidělené osobě povinné k dani nebo zprostředkovateli.

2.   K předání informací uvedených v odstavci 1 se použije jednotná elektronická zpráva uvedená v příloze I a v závislosti na případu se vyplní tyto sloupce:

a)

sloupec B pro režim mimo Unii;

b)

sloupec C pro režim Unie;

c)

sloupec D pro dovozní režim pro účely identifikace osoby povinné k dani v souladu s čl. 369p odst. 1 nebo 3 směrnice 2006/112/ES;

d)

sloupec E pro dovozní režim pro účely identifikace zprostředkovatele v souladu s čl. 369p odst. 2 směrnice 2006/112/ES.

3.   Členský stát identifikace bezodkladně informuje ostatní členské státy prostřednictvím sítě CCN/CSI pomocí jednotné elektronické zprávy uvedené v příloze II tohoto nařízení v případě, že osoba povinná k dani:

a)

je vyloučena nebo vymazána z identifikačního registru některého ze zvláštních režimů v souladu s článkem 363, 369e nebo čl. 369r odst. 1 nebo 3 směrnice 2006/112/ES;

b)

dobrovolně přestane používat jeden ze zvláštních režimů;

c)

změní členský stát identifikace v rámci režimu Unie nebo dovozního režimu.

4.   Členský stát identifikace bezodkladně informuje ostatní členské státy prostřednictvím sítě CCN/CSI pomocí jednotné elektronické zprávy uvedené v příloze II tohoto nařízení v případě, že zprostředkovatel:

a)

je vymazán z identifikačního registru v souladu s čl. 369r odst. 2 směrnice 2006/112/ES;

b)

dobrovolně přestane působit jako zprostředkovatel;

c)

změní členský stát identifikace.

5.   Osobní identifikační čísla pro DPH, která byla osobám povinným k dani přidělena nebo která se případně na tyto osoby vztahují v souladu s čl. 369q odst. 1 a 3 směrnice 2006/112/ES, si členský stát identifikace automaticky vyměňuje s ostatními členskými státy prostřednictvím centrálního registru nebo jiného důvěryhodného nástroje pro sdílení údajů, a to způsobem, který zajistí, aby členské státy měly vždy aktuální přehled o platnosti všech identifikačních čísel pro DPH přidělených všemi členskými státy.

Článek 4

Předložení přiznání k DPH osobou povinnou k dani nebo zprostředkovatelem

1.   Osoba povinná k dani, případně zprostředkovatel jednající jejím jménem (v případě dovozního režimu), předloží příslušnému členskému státu identifikace přiznání k DPH s údaji požadovanými podle článku 365, 369g nebo 369t směrnice 2006/112/ES prostřednictvím jednotné elektronické zprávy uvedené v příloze III tohoto nařízení. Sloupec B této jednotné elektronické zprávy se použije pro režim mimo Unii, sloupec C pro režim Unie a sloupec D pro dovozní režim.

2.   V případě, že osoba povinná k dani během zdaňovacího období nedodá žádné zboží či neposkytne žádné služby v rámci dotčených zvláštních režimů v žádném členském státě a neprovede žádné změny předchozích přiznání k DPH, vyplní se nulové přiznání k DPH. Za tímto účelem se v jednotné elektronické zprávě uvedené v příloze III vyplní pouze následující kolonky:

a)

kolonky 1, 2, 11 a 24 v případě režimu mimo Unii;

b)

kolonky 1, 2, 21 a 24 v případě režimu Unie;

c)

kolonky 1, 1a, 2, 11 a 24 v případě dovozního režimu.

3.   Od osoby povinné k dani, případně od zprostředkovatele jednajícího jejím jménem (v případě dovozního režimu), se vyžaduje uvedení pouze těch dodání zboží a poskytnutí služeb, která se týkají členského státu spotřeby, pokud se dodání zboží nebo poskytnutí služeb v rámci zvláštních režimů v daném členském státě uskutečnilo během daného zdaňovacího období.

Kromě toho je v případě režimu Unie osoba povinná k dani povinna uvést jen ta dodání zboží nebo poskytnutí služeb uvedená v čl. 369g odst. 2 písm. a) a b) směrnice 2006/112/ES, která se týkají členského státu, ze kterého bylo zboží odesláno nebo přepraveno, pokud bylo zboží, na něž se vztahuje režim Unie, z tohoto členského státu odesláno nebo přepraveno během zdaňovacího období. Obdobně je osoba povinná k dani povinna uvést jen služby poskytnuté z členského státu usazení, pokud byly služby v rámci režimu Unie z daného členského státu poskytnuty v rámci zdaňovacího období.

Článek 5

Předání informací uvedených v přiznání k DPH

Informace uvedené v přiznání k DPH, na které se odkazuje v čl. 4 odst. 1, předá členský stát identifikace prostřednictvím sítě CCN/CSI pomocí jednotné elektronické zprávy uvedené v příloze III:

a)

každému členskému státu spotřeby uvedenému v přiznání k DPH;

b)

v případě režimu Unie navíc navíc každému z následujících členských států uvedených v přiznání k DPH:

i)

každému členskému státu, ze kterého bylo odesláno nebo přepraveno zboží;

ii)

každému členskému státu usazení, ze kterého byly poskytnuty služby.

Pro účely prvního pododstavce členský stát identifikace předá každému příslušnému členskému státu obecné informace uvedené v části 1 jednotné elektronické zprávy stanovené v příloze III spolu s informacemi v částech 2, 3 a 4 této jednotné elektronické zprávy, které se týkají daného členského státu.

Článek 6

Jedinečné referenční číslo

Informace předávané podle článku 5 obsahují referenční číslo přidělené členským státem identifikace, které je pro dané přiznání k DPH jedinečné.

Článek 7

Zrušení

Prováděcí nařízení (EU) č. 815/2012 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2021.

Platí však až do 10. února 2024, pokud jde o podávání a opravy přiznání k DPH týkající se poskytování služeb, jež byly poskytnuty před 1. lednem 2021 a na něž se vztahuje některý ze zvláštních režimů uvedených v prováděcím nařízení (EU) č. 815/2012.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. února 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

(3)  Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (Úř. věst. L 348, 29.12.2017, s. 7).

(4)  Směrnice Rady (EU) 2019/1995 ze dne 21. listopadu 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží (Úř. věst. L 310, 2.12.2019, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 815/2012 ze dne 13. září 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EU) č. 904/2010, pokud jde o zvláštní režimy pro neusazené osoby povinné k dani, které poskytují telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby osobám nepovinným k dani (Úř. věst. L 249, 14.9.2012, s. 3).


PŘÍLOHA I

Identifikační údaje

Sloupec A

Sloupec B

Sloupec C

Sloupec D

Sloupec E

Číslo kolonky

Režim mimo Unii

Režim Unie

Dovozní režim

(identifikace osoby povinné k dani)

Dovozní režim

(identifikace zprostředkovatele)

1

Individuální identifikační číslo pro DPH přidělené členským státem identifikace podle článku 362 směrnice 2006/112/ES  (1)

Individuální identifikační číslo pro DPH přidělené členským státem identifikace podle článku 369d směrnice 2006/112/ES, včetně kódu země

Individuální identifikační číslo pro DPH přidělené členským státem identifikace podle čl. 369q odst. 1 nebo 3 směrnice 2006/112/ES  (2)

Individuální identifikační číslo přidělené členským státem identifikace podle čl. 369q odst. 2 směrnice 2006/112/ES  (3))

1a

 

 

Je-li osoba povinná k dani zastupována zprostředkovatelem, individuální identifikační číslo tohoto zprostředkovatele přidělené v souladu s čl. 369q odst. 2 směrnice 2006/112/ES

 

2

Vnitrostátní daňové číslo

 

Vnitrostátní daňové číslo  (4)

 

2a

 

 

Identifikační číslo pro DPH, je-li k dispozici

Identifikační číslo pro DPH

3

Název společnosti

Název společnosti

Název společnosti

Název společnosti

4

Obchodní název (názvy) společnosti, pokud se liší od názvu společnosti

Obchodní název (názvy) společnosti, pokud se liší od názvu společnosti

Obchodní název (názvy) společnosti, pokud se liší od názvu společnosti

Obchodní název (názvy) společnosti, pokud se liší od názvu společnosti

5

Úplná poštovní adresa společnosti  (5)

Úplná poštovní adresa společnosti  (5)

Úplná poštovní adresa společnosti  (5)

Úplná poštovní adresa společnosti  (5)

6

Země, v níž se nachází místo podnikání osoby povinné k dani

Země, v níž se nachází místo podnikání osoby povinné k dani, pokud není v Unii

Země, v níž se nachází místo podnikání osoby povinné k dani

Členský stát, v němž se nachází místo podnikání zprostředkovatele nebo – v případě, že nemá místo podnikání v Unii – členský stát, v němž má zprostředkovatel stálou provozovnu, u níž uvede, že zde bude využívat dovozní režim jménem osoby (osob) povinné k dani, kterou zastupuje

7

E-mailová adresa osoby povinné k dani

E-mailová adresa osoby povinné k dani

E-mailová adresa osoby povinné k dani

E-mailová adresa zprostředkovatele

8

Internetové stránky osoby povinné k dani

Internetové stránky osoby povinné k dani, pokud existují

Internetové stránky osoby povinné k dani

 

9

Jméno kontaktní osoby

Jméno kontaktní osoby

Jméno kontaktní osoby

Jméno kontaktní osoby

10

Telefonní číslo

Telefonní číslo

Telefonní číslo

Telefonní číslo

11

Číslo IBAN nebo OBAN

Číslo IBAN

Číslo IBAN  (6)

Číslo IBAN  (7)

12

Číslo BIC  (8)

Číslo BIC  (8)

Číslo BIC  (6)  (8)

Číslo BIC  (7)  (8)

13.1

 

Individuální identifikační číslo (čísla) pro DPH nebo – není-li k dispozici – daňové referenční číslo (čísla) přidělené členským státem (státy), v němž má osoba povinná k dani stálou provozovnu (provozovny), kromě členského státu identifikace, a členským státem (státy), odkud je zboží odesíláno nebo přepravováno z jiného členského státu, než je členský stát identifikace ( (9).

Ukazatel toho, zda má osoba povinná k dani v tomto členském státě stálou provozovnu  (14)

Individuální identifikační číslo (čísla) pro DPH nebo – pokud není k dispozici – daňové registrační číslo (čísla) přidělené jiným členským státem (státy), v němž má osoba povinná k dani stálou provozovnu (provozovny), kromě členského státu identifikace  (9)

Individuální identifikační číslo (čísla) pro DPH nebo – pokud není k dispozici – daňové registrační číslo (čísla) přidělené jiným členským státem (státy), v němž má zprostředkovatel stálou provozovnu (provozovny), kromě členského státu identifikace  (9)

14.1

 

Úplné poštovní adresy a obchodní názvy stálých provozoven a míst, odkud je odesíláno nebo přepravováno zboží, nacházejících se v jiných členských státech, než je členský stát identifikace  (10)

Úplné poštovní adresy a obchodní názvy stálých provozoven nacházejících se v jiných členských státech než v členském státě identifikace  (10)

Úplné poštovní adresy a obchodní názvy stálých provozoven nacházejících se v jiných členských státech než v členském státě identifikace  (10)

15.1

 

Identifikační číslo (čísla) pro DPH přidělené členským státem (státy) jako neusazené osobě povinné k dani  (11)

 

 

16.1

Elektronické prohlášení, že osoba povinná k dani není usazena v Unii

Elektronické prohlášení, že osoba povinná k dani není usazena v Unii

 

 

16.2

 

Ukazatel toho, zda je osoba povinná k dani elektronické rozhraní uvedené v čl. 14a odst. 2 směrnice 2006/112/ES (14)

 

 

17

Datum zahájení používání režimu (12)

Datum zahájení používání režimu  (12)

Datum zahájení používání režimu  (13)

 

18

Datum žádosti osoby povinné k dani o registraci v rámci režimu

Datum žádosti osoby povinné k dani o registraci v rámci režimu

Datum žádosti osoby povinné k dani nebo zprostředkovatele jednajícího jejím jménem o registraci v rámci režimu

Datum žádosti o registraci zprostředkovatele

19

Datum rozhodnutí členského státu identifikace o registraci

Datum rozhodnutí členského státu identifikace o registraci

Datum rozhodnutí členského státu identifikace o registraci

Datum rozhodnutí členského státu identifikace o registraci

20

 

Ukazatel toho, zda je osoba povinná k dani součástí skupiny pro účely DPH  (14)

 

 

21

Individuální identifikační číslo (čísla) pro DPH přidělené členským státem identifikace podle článku 362, 369d nebo 369q směrnice 2006/112/ES, pokud osoba povinná k dani v minulosti využívala nebo v současnosti využívá některý z těchto režimů

Individuální identifikační číslo (čísla) pro DPH přidělené členským státem identifikace podle článku 362, 369d nebo 369q směrnice 2006/112/ES, pokud osoba povinná k dani v minulosti využívala nebo v současnosti využívá některý z těchto režimů

Individuální identifikační číslo (čísla) pro DPH přidělené členským státem identifikace podle článku 362, 369d nebo 369q směrnice 2006/112/ES, pokud osoba povinná k dani v minulosti využívala nebo v současnosti využívá některý z těchto režimů

Číslo (čísla) zprostředkovatele přidělené členským státem identifikace podle čl. 369q odst. 2 směrnice 2006/112/ES


(1)  Ve formátu: Euxxxyyyyyz, kde: xxx je 3místný číselný kód ISO členského státu identifikace; yyyyy je 5místné číslo přidělené členským státem identifikace a z je kontrolní číslice.

(2)  Ve formátu: IMxxxyyyyyyz, kde: xxx je 3místný číselný kód ISO členského státu identifikace; yyyyyy je 6místné číslo přidělené členským státem identifikace a z je kontrolní číslice.

(3)  Ve formátu: INxxxyyyyyyz, kde: xxx je 3místný číselný kód ISO členského státu identifikace; yyyyyy je 6místné číslo přidělené členským státem identifikace a z je kontrolní číslice.

(4)  Povinné, pokud v kolonce 2a není uvedeno žádné identifikační číslo pro DPH.

(5)  Je třeba uvést poštovní směrovací číslo, pokud existuje.

(6)  Není-li osoba povinná k dani zastupována zprostředkovatelem.

(7)  Je-li osoba povinná k dani zastupována zprostředkovatelem.

(8)  Číslo BIC je nepovinné.

(9)  Je-li stálých provozoven nebo členských států, odkud je odesíláno či přepravováno zboží, více, vyplní se kolonky 13.1, 13.2 atd.

(10)  Je-li stálých provozoven a/nebo míst, odkud je odesíláno či přepravováno zboží, více, vyplní se kolonky 14.1, 14.2 atd.

(11)  Existuje-li více než jedno daňové identifikační číslo přidělené členským státem (členskými státy) jakožto neusazené osobě povinné k dani, vyplní se kolonky 15.1, 15.2 atd.

(12)  Toto datum může v některých omezených případech předcházet datu zaregistrování do režimu.

(13)  Datum zahájení používání režimu je totožné s datem ve sloupci D, kolonce 19 a v případě předběžné registrace podle čl. 2 třetího pododstavce prováděcího nařízení Rady (EU) 2019/2026 nemůže předcházet dni 1. ledna 2021.

(14)  Jednoduchá kolonka, ve které se zaškrtává možnost ano/ne.


PŘÍLOHA II

Údaje týkající se statusu osoby povinné k dani nebo jejího zprostředkovatele v registru členského státu identifikace

 

Individuální identifikační číslo pro DPH přidělené osobě povinné k dani členským státem identifikace, včetně kódu země

Individuální identifikační číslo zprostředkovatele přidělené členským státem identifikace, včetně kódu země

Datum, od kterého je změna účinná

Důvod změny statusu osoby povinné k dani v registru s použitím těchto kódů:

1)

osoba povinná k dani, případně zprostředkovatel jednající jejím jménem, oznámili členskému státu identifikace, že osoba povinná k dani již neposkytuje služby a/nebo nedodává zboží, na něž se vztahuje zvláštní režim;

2)

členský stát identifikace má za to, že zdanitelné činnosti osoby povinné k dani, na které se vztahuje zvláštní režim, byly ukončeny;

3)

osoba povinná k dani již nesplňuje podmínky nezbytné pro použití zvláštního režimu;

4)

osoba povinná k dani soustavně porušuje pravidla týkající se zvláštního režimu;

5)

osoba povinná k dani nebo zprostředkovatel jednající jejím jménem požádali o dobrovolné opuštění režimu;

6)

osoba povinná k dani požádala o identifikaci v novém členském státě identifikace.

Důvod změny statusu zprostředkovatele v registru s použitím těchto kódů:

2)

zprostředkovatel po dobu dvou po sobě jdoucích kalendářních čtvrtletí nejednal jako zprostředkovatel jménem žádné osoby povinné k dani využívající dovozní režim;

3)

zprostředkovatel již nesplňuje podmínky nezbytné k tomu, aby mohl jednat jako zprostředkovatel;

4)

zprostředkovatel soustavně porušuje pravidla týkající se dovozního režimu;

5)

zprostředkovatel požádal o to, aby mohl dobrovolně přestat působit jako zprostředkovatel;

6)

zprostředkovatel požádal o identifikaci v novém členském státě identifikace.


PŘÍLOHA III

Přiznání k DPH

Část 1: Všeobecné informace

Sloupec A

Sloupec B

Sloupec C

Sloupec D

Číslo kolonky

Režim mimo Unii

Režim Unie

Dovozní režim

Jedinečné referenční číslo  (1)

1

Individuální identifikační číslo pro DPH přidělené členským státem identifikace podle článku 362 směrnice 2006/112/ES

Individuální identifikační číslo pro DPH přidělené členským státem identifikace podle článku 369d směrnice 2006/112/ES, včetně kódu země

Individuální identifikační číslo pro DPH přidělené členským státem identifikace podle čl. 369q odst. 1 nebo 3 směrnice 2006/112/ES

1a

 

 

Je-li osoba povinná k dani zastupována zprostředkovatelem, identifikační číslo tohoto zprostředkovatele přidělené v souladu s čl. 369q odst. 2 směrnice 2006/112/ES

2

Zdaňovací období  (2)

Zdaňovací období  (2)

Zdaňovací období  (3)

2a

Datum zahájení a datum ukončení období  (4)

Datum zahájení a datum ukončení období  (4)

Datum zahájení a datum ukončení období  (5)

3

Měna

Měna

Měna

Část 2: Pro každý členský stát spotřeby, ve kterém je DPH splatná  (6)

 

 

2a Služby poskytnuté z členského státu identifikace a stálé provozovny (stálých provozoven) mimo Unii

2b Dodání zboží, které bylo odesláno nebo přepraveno z členského státu identifikace  (7)

 

4.1

Kód země členského státu spotřeby

Kód země členského státu spotřeby

Kód země členského státu spotřeby

5.1

Základní sazba DPH v členském státě spotřeby  (8)

Základní sazba DPH v členském státě spotřeby  (8)

Základní sazba DPH v členském státě spotřeby  (8)

6.1

Snížená sazba DPH v členském státě spotřeby  (8)

Snížená sazba DPH v členském státě spotřeby  (8)

Snížená sazba DPH v členském státě spotřeby  (8)

7.1

Základ daně pro základní sazbu  (8)

Základ daně pro základní sazbu (8)

Základ daně pro základní sazbu  (8)

8.1

Výše daně pro základní sazbu  (8)

Výše daně pro základní sazbu  (8)

Výše daně pro základní sazbu  (8)

9.1

Základ daně pro sníženou sazbu  (8)

Základ daně pro sníženou sazbu  (8)

Základ daně pro sníženou sazbu  (8)

10.1

Výše daně při snížené sazbě  (8)

Výše daně při snížené sazbě  (8)

Výše daně při snížené sazbě  (8)

11.1

Celková výše splatné daně

Celková výše splatné daně za poskytování služeb uvedených v části 2a a dodání zboží uvedeného v části 2b

Celková výše splatné daně

 

 

2c Služby poskytnuté ze stálých provozoven, které se nachází v jiných členských státech než v členském státě identifikace  (9)

 

 

 

2d Dodání zboží, které bylo odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu, než je členský stát identifikace  (10)  (11)

 

12.1

 

Kód země členského státu spotřeby

 

13.1

 

Základní sazba DPH v členském státě spotřeby  (8)

 

14.1

 

Snížená sazba DPH v členském státě spotřeby  (8)

 

15.1

 

Individuální identifikační číslo pro DPH nebo – není-li k dispozici – daňové registrační číslo, včetně kódu země:

stálé provozovny, ze které jsou poskytovány služby, nebo

provozovny, ze které je odesíláno nebo přepravováno zboží.

Je-li zboží dodáváno v souladu s čl. 14a odst. 2 směrnice 2006/112/ES, musí být kód země členského státu uveden i v případě, že osoba povinná k dani nemá v daném členském státě, ze kterého je odesíláno nebo přepravováno zboží, identifikační číslo pro DPH nebo daňové registrační číslo.

 

16.1

 

Základ daně pro základní sazbu  (8)

 

17.1

 

Výše daně pro základní sazbu  (8)

 

18.1

 

Základ daně pro sníženou sazbu  (8)

 

19.1

 

Výše daně při snížené sazbě  (8)

 

20.1

 

Celková výše daně splatné za poskytnutí služeb uvedených v části 2c a dodání zboží uvedeného v části 2d

 

 

 

2e Celkový součet za dodání z členského státu identifikace, dodání zboží z jiného členského státu a služby poskytnuté ze všech stálých provozoven mimo členský stát identifikace

 

21.1

 

Celková výše splatné daně (kolonka 11.1 + kolonka 11.2 … + kolonka 20.1 + kolonka 20.2 …)

 

Část 3: Pro každý členský stát spotřeby, pro který je provedena oprava DPH

22.1

Zdaňovací období  (2)

Zdaňovací období  (2)

Zdaňovací období  (3)

23.1

Kód země členského státu spotřeby

Kód země členského státu spotřeby

Kód země členského státu spotřeby

24.1

Celková výše daně vyplývající z oprav dodání  (12)

Celková výše daně vyplývající z oprav dodání  (12)

Celková výše daně vyplývající z oprav dodání  (12)

Část 4: Zůstatek splatné DPH za každý členský stát spotřeby

25.1

Celková výše daně včetně oprav předchozích přiznání za každý členský stát (kolonka 11.1 + kolonka 11.2... + kolonka 24.1 + kolonka 24.2. ...)  (12)

Celková výše daně včetně oprav předchozích přiznání za každý členský stát (kolonka 21.1 + kolonka 21.2... + kolonka 24.1 + kolonka 24.2. ...)  (12)

Celková výše daně včetně oprav předchozích přiznání za každý členský stát (kolonka 11.1 + kolonka 11.2... + kolonka 24.1 + kolonka 24.2. ...)  (12)

Část 5: Celková výše splatné DPH za všechny členské státy spotřeby

26

Celková výše daně splatné za všechny členské státy spotřeby (kolonka 25.1 + 25.2 ...)  (13)

Celková výše daně splatné za všechny členské státy spotřeby (kolonka 25.1 + 25.2 ...)  (13)

Celková výše daně splatné za všechny členské státy spotřeby (kolonka 25.1 + 25.2 ...)  (13)


(1)  Jedinečné referenční číslo, přidělené členským státem identifikace, sestává z kódu země členského státu identifikace/čísla pro DPH/období – tj. CZ/xxxxxxxxx/Q1.yyyy (nebo /M01.yyyy pro dovozní režim) + přidejte časové razítko. Číslo přiděluje členský stát identifikace před předáním přiznání do jiných dotčených členských států.

(2)  Vztahuje se ke kalendářním čtvrtletím: Q1.yyyy–Q2.yyyy –Q3.yyyy – Q4.yyyy. Pokud má být v části 3 opraveno více než jedno zdaňovací období, použijte kolonky 22.1.1, 22.1.2 atd.

(3)  Vztahuje se ke kalendářním čtvrtletím: M01.yyyy – M02.yyyy – M03.yyyy – atd. Pokud má být v části 3 opraveno více než jedno zdaňovací období, použijte kolonky 22.1.1, 22.1.2 atd.

(4)  Vyplní se pouze v případech, kdy osoba povinná k dani předloží více než jedno přiznání k DPH za totéž čtvrtletí. Odkazuje na kalendářní dny: dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr.

(5)  Vyplní se pouze v případech, kdy osoba povinná k dani / její zprostředkovatel předloží více než jedno přiznání k DPH za tentýž měsíc. Odkazuje na kalendářní dny: dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr.

(6)  Pokud existuje více než jeden členský stát spotřeby.

(7)  Včetně dodání zboží usnadněného elektronickým rozhraním uvedeným v čl. 14a odst. 2 směrnice 2006/112/ES, kdy odeslání nebo přeprava tohoto zboží začíná a končí v členském státě identifikace.

(8)  Pokud se v průběhu zdaňovacího období použije více než jedna základní sazba, použijte kolonky 5.1.2, 7.1.2, 8.1.2, 13.1.2, 16.1.2, 17.1.2 atd. Pokud se použije více než jedna snížená sazba, použijte kolonky 6.1.2, 9.1.2, 10.1.2, 14.1.2, 18.1.2, 19.1.2 atd.

(9)  Pokud existuje více než jedna stálá provozovna, použijte kolonky 12.2 až 20.2 atd.

(10)  Pokud je členských států, ze kterých je odesíláno nebo přepravováno zboží a které nejsou členským státem identifikace, více než jeden, použijte kolonky 12.2 až 20.2 atd.

(11)  Včetně dodání zboží usnadněného elektronickým rozhraním uvedeným v čl. 14a odst. 2 směrnice 2006/112/ES, kdy odeslání nebo přeprava tohoto zboží začíná a končí v tomtéž členském státě.

(12)  Tato hodnota může být záporná.

(13)  Záporné hodnoty v kolonkách 25.1, 25.2 atd. nelze vzít v úvahu.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU