(EU) 2020/191Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/191 ze dne 10. února 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 40, 13.2.2020, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. února 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. března 2020 Nabývá účinnosti: 4. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/191

ze dne 10. února 2020

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. února 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Ohebná hadička, skládající se z vrstvy pletené umělé tkaniny (85 % nylon, 15 % elastan) na vnější straně a gelovité výstelky z nelehčených plastických materiálů na vnitřní straně. Ohebná hadička může mít různé délky (od 65 do 150 mm) a průměry (od 15 do 30 mm).

Výrobek je určen k úlevě od tlaku a tření na citlivých prstech a nehtech na rukou nebo na nohou. Délku výrobku lze upravit stříháním.

Výrobek je předkládán v balení pro drobný prodej.

6307 90 10

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 1 ke kapitole 63 a na znění kódů KN 6307, 6307 90 a 6307 90 10 .

Zařazení do čísla 3005 je vyloučeno, protože zboží nemá charakter vaty, gázy, obinadla nebo podobných výrobků, ve formě nebo v balení pro drobný prodej k léčebným účelům.

Zařazení do kapitoly 39 mezi plasty a výrobky z nich je vyloučeno v souladu s poznámkou 2 p) k této kapitole, protože zboží je vyrobeno z textilií čísla 5903 (textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty).

Zboží je vyrobeno jako dohotovené výrobky, způsobilé pro použití, jedná se tedy o zcela zhotovené textilní výrobky v souladu s poznámkou 7 b) ke třídě XI. Ačkoli zboží sestává z textilií čísla 5903 (textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty), zařazení do kapitoly 59 je vyloučeno v souladu s poznámkou 8 a) ke třídě XI, protože kapitola 59 se nevztahuje na zcela zhotovené výrobky ve smyslu poznámky 7 ke stejné třídě.

Do čísla 6307 patří ostatní zcela zhotovené výrobky z jakékoli textilie ve smyslu poznámky 1 ke kapitole 63, pokud nejsou zahrnuty v jiných číslech třídy XI. Patří do něj rovněž výrobky, jejichž délku lze stříháním upravit na požadovanou délku a které jsou zcela zhotovené ve smyslu poznámky 7 ke třídě XI (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 6307, první a třetí odstavec).

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 6307 90 10 jako „ostatní zcela zhotovené textilní výrobky“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU