(EU) 2020/189Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/189 ze dne 12. února 2020, kterým se provádí článek 9 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice

Publikováno: Úř. věst. L 40I, 13.2.2020, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. února 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 14. února 2020 Nabývá účinnosti: 14. února 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/189

ze dne 12. února 2020,

kterým se provádí článek 9 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice (1), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. července 2005 přijala Rada nařízení (ES) č. 1183/2005.

(2)

Dne 6. února 2020 zařadil výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1533 (2004) jednu osobu na seznam osob a subjektů, na které se vztahují omezující opatření. Tato osoba by proto měla být zařazena do přílohy I nařízení (ES) č. 1183/2005.

(3)

Příloha I nařízení (ES) č. 1183/2005 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1183/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. února 2020.…

Za Radu

předsedkyně

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Úř. věst. L 193, 23.7.2005, s. 1.


PŘÍLOHA

Na seznam uvedený v příloze I nařízení (ES) č. 1183/2005 se doplňuje tato osoba:

„36 Seka BALUKU (nedostatečně spolehlivá přezdívka: a) Mzee Kajaju, b) Musa, c) Lumu, d) Lumonde)

Funkce: vrchní velitel Spojeneckých demokratických sil (ADF)

Datum narození: přibližně v roce 1977

Státní příslušnost: Uganda

Adresa: poslední známé místo je tábor Kajuju, Medina II, oblast Beni, Severní Kivu, Demokratická republika Kongo

Datum označení ze strany OSN: 6.2.2020

Další informace: Dlouhodobý příslušník ADF, býval zástupcem velitele, zakladatele ADF Jamila Mukulua do roku 2014, kdy převzal velení po vojenské operaci Sukola I vedené FARDC.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Důvod pro zařazení na seznam:

Seka Baluku byl zařazen na seznam 6. února 2020 na základě bodu 7 rezoluce 2293 (2016) z důvodu zapojení do činností ohrožujících mír, stabilitu a bezpečnost DRK či poskytování podpory pro tyto činnosti.

Další informace:

Vrchní velitel ADF. Jak bylo zdůrazněno v několika zprávách skupiny odborníků pro DRK (S/2015/19, S/2015/797, S/2016/1102, S/2017/672, S/2018/531, S/2019/469, S/2019/974), Seka Baluku spáchal, plánoval nebo řídil opakované útoky, zabíjení a mrzačení, znásilňování a jiné sexuální násilí, únosy civilistů včetně dětí, jakož i útoky na zdravotnická zařízení, zejména v Mamove (oblast Beni) ve dnech 12. a 24. února 2019, a rovněž neustálý nábor a využívání dětí během útoků a za účelem nucené práce v oblasti Beni v DRK minimálně od roku 2015.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU