(EU) 2020/186Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/186 ze dne 7. února 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 39, 12.2.2020, s. 3-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. února 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. března 2020 Nabývá účinnosti: 3. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/186

ze dne 7. února 2020

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. února 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Polyakrylové elastomery ve formě bílých bloků o rozměrech přibližně 63 x 40 x 15 cm sestávající z:

dvou nebo tří typů akrylátových monomerů (ethylakrylátu a jednoho nebo obou ze dvou následujících monomerů: n-butylakrylátu a 2-methoxyethylakrylátu),

malého množství monomerů s reaktivním místem obsahujících chlorovou, epoxidovou nebo karboxylovou skupinu.

Tyto polyakrylové elastomery mají jodové číslo nižší než 4.

3906 90 90

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3906, 3906 90 a 3906 90 90 .

Jodové číslo spolu s přítomností monomerů s reaktivním místem ukazuje na nemožnost vulkanizovat zboží za použití obvyklého sírového systému.

Zboží lze vulkanizovat pomocí systémů neobsahujících síru. Specifické typy mohou být vulkanizovány pomocí systému obsahujícího mýdlo/síru, v němž má síra funkci urychlovače, a nikoli vulkanizačního činidla. V obou systémech je výsledkem vulkanizace vazba „C-O-C“.

Proto se na zboží nevztahuje definice syntetických kaučuků uvedená v poznámce 4 a) ke kapitole 40, jelikož nemůže být vulkanizováno sírou.

Zboží proto nemůže být zařazeno do kapitoly 40.

Zboží je proto třeba zařadit do kódu KN 3906 90 90 jako ostatní akrylové polymery v primární formě.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU