(EU) 2020/178Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/178 ze dne 31. ledna 2020 o prezentaci informací cestujícím přijíždějícím nebo přilétajícím ze třetích zemí a zákazníkům poštovních služeb a profesionálních provozovatelů, pokud jde o zákazy týkající se dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031

Publikováno: Úř. věst. L 37, 10.2.2020, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 31. ledna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. února 2020 Nabývá účinnosti: 13. února 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/178

ze dne 31. ledna 2020

o prezentaci informací cestujícím přijíždějícím nebo přilétajícím ze třetích zemí a zákazníkům poštovních služeb a profesionálních provozovatelů, pokud jde o zákazy týkající se dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a zejména na čl. 45 odst. 1 čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (EU) 2016/2031 musí členské státy, přístavy, letiště a provozovatelé mezinárodní dopravy dát cestujícím k dispozici informace týkající se zákazů a požadavků, pokud jde o dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie.

(2)

Tyto informace musí svým zákazníkům zpřístupnit rovněž provozovatelé poštovních služeb a profesionální provozovatelé, kteří jsou zapojeni do prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku.

(3)

Uvedené informace by měly být prezentovány v jednoduché a srozumitelné podobě. Měly by proto vizuálně znázorňovat tyto zakázané předměty převážené cestujícími: rostliny k pěstování, řezané květiny, plody a zeleninu.

(4)

Z důvodu jasnosti by měly rovněž obsahovat sdělení o nejdůležitějších pravidlech a požadavcích týkajících se dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie. Uvedené sdělení by mělo obsahovat informace o plodech, které jsou podle článku 73 nařízení (EU) 2016/2031 osvobozeny od požadavku na rostlinolékařské osvědčení, třetí země, po nichž není rostlinolékařské osvědčení vyžadováno, a území Unie, po nichž zmíněné osvědčení vyžadováno je.

(5)

Tyto informace by měly být k dispozici na všech místech vstupu do Unie nebo v dopravních prostředcích přemísťujících se do Unie. Členské státy by měly mít možnost vybrat rovněž další místa, jako jsou místa odjezdu či odletu z Unie do třetích zemí, aby tyto informace včas zpřístupnily cestujícím, kteří se z těchto zemí později budou vracet do Unie.

(6)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení, aby se zajistilo, že cestující a rovněž zákazníci poštovních služeb a profesionálních provozovatelů, kteří jsou zapojeni do prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku, jsou o uplatňování nových pravidel informováni co nejdříve.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

přijala toto nařízení:

Článek 1

Prezentace informací cestujícím přijíždějícím nebo přilétajícím ze třetích zemí a zákazníkům poštovních služeb a profesionálních provozovatelů

1.   Členské státy, přístavy, letiště a provozovatelé mezinárodní dopravy vystaví na všech místech vstupu do Unie nebo ve všech dopravních prostředcích přemísťujících se do Unie plakáty s informacemi uvedenými v příloze pro cestující přijíždějící nebo přilétající ze třetích zemí.

Členské státy, přístavy, letiště a provozovatelé mezinárodní dopravy mohou plakáty stanovené v prvním pododstavci vystavit rovněž na místech odjezdu či odletu z Unie.

2.   Provozovatelé poštovních služeb a profesionální provozovatelé, kteří jsou zapojeni do prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku, zpřístupní svým zákazníkům informace uvedené v příloze alespoň prostřednictvím internetu.

3.   Informace uvedené v příloze se umístí na snadno viditelných místech v reálném prostředí i na internetu.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. ledna 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.


PŘÍLOHA

Plakát uvedený v článku 1

Image 1


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU