(EU) 2020/169Nařízení Rady (EU) 2020/169 ze dne 6. února 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku

Publikováno: Úř. věst. L 36, 7.2.2020, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 6. února 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 8. února 2020 Nabývá účinnosti: 8. února 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/169

ze dne 6. února 2020,

kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP ze dne 26. dubna 2010 o omezujících opatřeních vůči Somálsku a o zrušení společného postoje 2009/138/SZBP (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 147/2003 (2) o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku stanoví všeobecný zákaz poskytování technického poradenství, pomoci, výcviku, financování nebo finanční pomoci vztahující se k vojenské činnosti jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Somálsku a zákaz dovozu, nákupu a přepravy dřevěného uhlí ze Somálska.

(2)

Dne 15. listopadu 2019 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2498 (2019). Ta potvrzuje všeobecné a úplné zbrojní embargo vůči Somálsku a mění výjimky, schválení předem a oznámení týkající se dodávek zbraní a souvisejících materiálů do Somálska. Uvedená rezoluce dále potvrzuje zákaz dovozu dřevěného uhlí ze Somálska a zavádí omezení týkající se součástí improvizovaných výbušných zařízení.

(3)

Rada dne 6. února 2020 přijala rozhodnutí (SZBP) 2020/170 (3), kterým se mění rozhodnutí 2010/231/SZBP v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2498 (2019).

(4)

Některé z těchto změn spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie a k jejich provedení je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo zajištěno jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(5)

Nařízení (ES) č. 147/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení Rady (ES) č. 147/2003 se mění takto:

1)

Článek 2a se mění takto:

a)

písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

poskytnutí financování, finanční pomoci, technického poradenství, pomoci nebo výcviku souvisejících s vojenskou činností s výjimkou položek uvedených v příloze III, jsou-li splněny tyto podmínky:

i)

příslušný orgán shledal, že toto financování, finanční pomoc, technické poradenství, pomoc nebo výcvik jsou určeny výlučně k rozvoji Somálských národních bezpečnostních sil a k zajištění bezpečnosti somálského lidu, a

ii)

federální vláda Somálska, nebo členský stát, který poskytuje financování, finanční pomoc, technické poradenství, pomoc nebo výcvik, oznámil výboru zřízenému odstavcem 11 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 751 (1992) poskytnutí takového financování, finanční pomoci, technického poradenství, pomoci nebo výcviku nejméně pět pracovních dní předem, v souladu s odstavcem 11 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2498 (2019);“

b)

vkládá se nové písmeno, které zní:

„ea)

poskytnutí financování, finanční pomoci, technického poradenství, pomoci nebo výcviku souvisejících s vojenskou činností, jsou-li splněny tyto podmínky:

i)

příslušný orgán shledal, že toto financování, finanční pomoc, technické poradenství, pomoc nebo výcvik jsou určeny výlučně k rozvoji institucí somálského bezpečnostního sektoru jiných než orgánů federální vlády Somálska;

ii)

členský stát, který poskytuje financování, finanční pomoc, technické poradenství, pomoc nebo výcvik, oznámil výboru zřízenému odstavcem 11 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 751 (1992) poskytnutí takového financování, finanční pomoci, technického poradenství, pomoci nebo výcviku a souběžně informoval federální vládu Somálska nejméně pět pracovních dní předem v souladu s odstavci 12 a 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2498 (2019), a

iii)

výbor do pěti pracovních dnů od obdržení oznámení nepřijal zamítavé rozhodnutí;“.

2)

V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Článek 1 se nepoužije na:

a)

poskytování financování nebo finanční pomoci na prodej, dodávky, převod nebo vývoz nesmrtícího vojenského vybavení určeného výhradně pro humanitární nebo ochranné použití nebo materiálu určeného pro programy Unie nebo členských států pro budování institucí, mimo jiné v oblasti bezpečnosti, prováděné v rámci mírového procesu a procesu usmíření, nebo

b)

poskytování technického poradenství, pomoci nebo výcviku týkajícího se uvedeného nesmrtícího vybavení,

jestliže dodávající členský stát nebo mezinárodní, regionální či subregionální organizace tuto činnost předem a výlučně pro informaci oznámily výboru zřízenému odstavcem 11 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 751 (1992).“

3)

V článku 3a se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pravidla, jež upravují povinnost poskytnout před příjezdem nebo před odjezdem informace, týkající se zejména osoby, která tyto informace poskytuje, lhůt, které je třeba dodržet, a požadovaných údajů, jsou stanovena v příslušných ustanoveních o vstupních a výstupních souhrnných celních prohlášeních a o celních prohlášeních v celních předpisech (*1).

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1); nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1); prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).“"

4)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 3c

1.   Zakazuje se přímý či nepřímý prodej, vývoz, dodávky nebo převod improvizovaných výbušných zařízení uvedených v příloze III do Somálska z území členských států či státními příslušníky členských států mimo území členských států či s použitím plavidel plujících pod vlajkou členských států nebo letadel v těchto státech zaregistrovaných, pokud k tomu neudělil předchozí povolení příslušný orgán daného členského státu určený na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze I.

2.   Příslušné orgány členských států povolení podle odstavce 1 neudělí, existují-li dostatečné důkazy o tom, že daná věc či věci budou použity v Somálsku při výrobě improvizovaných výbušných zařízení, nebo hrozí-li významné riziko, že by mohly být k tomuto účelu použity.“

5)

Příloha III se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. února 2020.

Za Radu

předsedkyně

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 17.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 147/2003 ze dne 27. ledna 2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku (Úř. věst. L 24, 29.1.2003, s. 2).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2020/170 ze dne 6. února 2020, kterým se mění rozhodnutí 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku (viz strana 5 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA III

SEZNAM VĚCÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 3C

1.   

Zařízení a vybavení, neuvedené v příloze IV bodě 2 rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP (1), které je speciálně určené k iniciaci výbušnin elektrickými či neelektrickými prostředky (např. odpalovací sady, rozbušky, iniciátory, bleskovice).

2.   

„Technologie“„potřebné“ k „výrobě“ nebo „použití“ položek uvedených v odstavci 1 (Definice pojmů „technologie“, „potřebný“, „výroba“ a „použití“ jsou obsaženy ve Společném vojenském seznamu Evropské unie (2).

3.   

Výbušné látky a směsi obsahující jednu nebo více z těchto výbušných látek:

Název látky

Registrační číslo Chemical Abstract Service (CAS)

Kód kombinované nomenklatury (KN) (3)

dusičnan amonný s palivem (DAP, Ammonium Nitrate Fuel Oil (ANFO))

6484-52-2 (dusičnan amonný)

3102 30

3102 40

nitrocelulóza (s obsahem dusíku větším než 12,5 % hmotnostních)

9004-70-0

 

nitroglykol

55-63-0

ex 2920 90 70

pentaerytritoltetranitrát (PETN)

78-11-5

ex 2920 90 70

pikrylchlorid

88-88-0

ex 2904 99 00

2,4,6-trinitrotoluen (TNT)

118-96-7

2904 20 00

4.   

Prekurzory výbušnin:

Název látky

Registrační číslo Chemical Abstract Service (CAS)

Kód kombinované nomenklatury (KN)

dusičnan amonný

6484-52-2

3102 30

dusičnan draselný

7757-79-1

2834 21 00

chlorečnan sodný

7775-09-9

2829 11 00

kyselina dusičná

7697-37-2

ex 2808

kyselina sírová

7664-93-9

ex 2807


(1)  Rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP ze dne 26. dubna 2010 o omezujících opatřeních vůči Somálsku a o zrušení společného postoje 2009/138/SZBP (Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 17).

(2)  Úř. věst. C 98, 15.3.2018, s. 1.

(3)  Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU