(EU) 2020/166Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/166 ze dne 5. února 2020 o obnovení povolení 6-fytázy ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, nosnice, výkrm krůt, výkrm kachen, odstavená selata, výkrm prasat a prasnice a o zrušení nařízení (ES) č. 785/2007 (držitel povolení Danisco (UK) Ltd, podnikající pod názvem Danisco Animal Nutrition a zastoupený společností Genencor International B.V.) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 34, 6.2.2020, s. 43-45 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 5. února 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. února 2020 Nabývá účinnosti: 26. února 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/166

ze dne 5. února 2020

o obnovení povolení 6-fytázy ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, nosnice, výkrm krůt, výkrm kachen, odstavená selata, výkrm prasat a prasnice a o zrušení nařízení (ES) č. 785/2007 (držitel povolení Danisco (UK) Ltd, podnikající pod názvem Danisco Animal Nutrition a zastoupený společností Genencor International B.V.)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje a obnovuje.

(2)

Přípravek 6-fytázy ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) byl povolen na dobu 10 let jako doplňková látka pro výkrm kuřat, výkrm krůt, nosnice, výkrm kachen, selata (po odstavu), výkrm prasat a prasnice nařízením Komise (ES) č. 785/2007 (2).

(3)

V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 podal držitel uvedeného povolení žádost o obnovení povolení přípravku 6-fytázy ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, nosnice, výkrm krůt, výkrm kachen, odstavená selata, výkrm prasat a prasnice s požadavkem na zařazení uvedené doplňkové látky do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 4. dubna 2019 (3) k závěru, že žadatel předložil údaje prokazující, že uvedená doplňková látka splňuje podmínky povolení.

(5)

Posouzení přípravku 6-fytázy ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by povolení uvedené doplňkové látky mělo být obnoveno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

V důsledku obnovení povolení přípravku 6-fytázy ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) jako doplňkové látky za podmínek stanovených v příloze tohoto nařízení by mělo být zrušeno nařízení (ES) č. 785/2007.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení doplňkové látky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „látky zvyšující stravitelnost“, se obnovuje podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 785/2007 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. února 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 785/2007 ze dne 4. července 2007 o povolení 6-fytázy EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) jako doplňkové látky (Úř. věst. L 175, 5.7.2007, s. 5).

(3)  EFSA Journal 2019;17(5):5701.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Jednotka aktivity/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: látky zvyšující stravitelnost.

4a1640

Danisco (UK) Ltd, podnikající pod názvem Danisco Animal Nutrition a zastoupený společností Genencor International B.V.

6-fytáza

EC 3.1.3.26

Složení doplňkové látky

Přípravek 6-fytázy (EC 3.1.3.26)

ze Schizosaccharomyces

pombe (ATCC 5233) s minimem aktivity: 5 000 FTU  (1)/g

Pevná a kapalná forma

Charakteristika účinné látky:

6-fytáza (EC 3.1.3.26) ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

Analytická metoda  (2)

Stanovení 6-fytázy EC 3.1.3.26 v doplňkové látce: kolorimetrická metoda založená na kvantifikaci anorganického fosfátu uvolněného tímto enzymem z fytátu sodného.

Stanovení 6-fytázy EC 3.1.3.26 v premixech a krmivu: EN ISO 30024: kolorimetrická metoda založená na kvantifikaci anorganického fosfátu uvolněného tímto enzymem z fytátu sodného (po naředění tepelně upravenou celozrnnou moukou).

Výkrm kuřat

Výkrm krůt

Výkrm kachen

250 FTU

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany dýchacích cest.

26. 2. 2030

Nosnice

150 FTU

Selata

(odstavená)

Výkrm prasat

250 FTU

Prasnice

500 FTU


(1)  1 FTU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu za minutu ze substrátu fytátu sodného při pH 5,5 a teplotě 37 °C.

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU