(EU) 2020/158Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/158 ze dne 5. února 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/799 pro účely palubního zařízení pro zjišťování hmotnosti (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 34, 6.2.2020, s. 20-21 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 5. února 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. února 2020 Nabývá účinnosti: 26. února 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/158

ze dne 5. února 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/799 pro účely palubního zařízení pro zjišťování hmotnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě (1), a zejména na článek 11 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Instalace palubního zařízení pro zjišťování hmotnosti je možnost stanovená pro členské státy v čl. 10d odst. 5 směrnice Rady 96/53/ES (2) pro provádění kontroly vozidel nebo souprav vozidel, u nichž je pravděpodobné, že překročí maximální přípustnou hmotnost.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1213 (3) stanoví podrobná ustanovení zajišťující jednotná pravidla interoperability a kompatibility palubního zařízení pro zjišťování hmotnosti.

(3)

Vzhledem k tomu, že požadavky prováděcího nařízení (EU) 2019/1213 jsou v rozporu s ustanoveními o palubním zařízení pro zjišťování hmotnosti uvedenými v dodatku 14 k příloze I C prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/799 (4), měla by být uvedená příloha změněna tak, aby byl bod 5.5 dodatku 14 zrušen.

(4)

Opatření stanovená tímto prováděcím nařízením Komise jsou v souladu se stanoviskem výboru pro silniční dopravu podle čl. 42 odst. 3 nařízení (EU) č. 165/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V dodatku 14 k příloze I C prováděcího nařízení (EU) 2016/799 se zrušuje bod 5.5.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. února 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1).

(2)  Směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 59).

(3)  Nařízení (EU) 2019/1213 ze dne 12. července 2019, kterým se stanoví podrobná ustanovení zajišťující jednotné podmínky při zavádění interoperability a kompatibility palubních zařízení pro zjišťování hmotnosti podle směrnice Rady 96/53/ES (Úř. věst. L 192, 18.7.2019, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí (Úř. věst. L 139, 26.5.2016, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU