(EU) 2020/146Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/146 ze dne 3. února 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 333/2010, prováděcí nařízení (EU) 2017/2312, prováděcí nařízení (EU) 2018/1081, prováděcí nařízení (EU) 2016/897, prováděcí nařízení (EU) 2019/893 a nařízení (EU) č. 184/2011, pokud jde o povolení přípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 31, 4.2.2020, s. 3-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. února 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. února 2020 Nabývá účinnosti: 24. února 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/146

ze dne 3. února 2020,

kterým se mění nařízení (EU) č. 333/2010, prováděcí nařízení (EU) 2017/2312, prováděcí nařízení (EU) 2018/1081, prováděcí nařízení (EU) 2016/897, prováděcí nařízení (EU) 2019/893 a nařízení (EU) č. 184/2011, pokud jde o povolení přípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako doplňkové látky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

Přípravek Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) byl povolen jako doplňková látka pro odstavená selata nařízením Komise (EU) č. 333/2010 (2), pro prasnice, sající selata a psy prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2312 (3), pro výkrm prasat prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1081 (4), pro nosnice a okrasné ryby prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/897 (5), pro výkrm kuřat prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/893 (6) a pro odchov kuřat a kuřice, krůty, menšinové druhy ptactva a jiné okrasné ptactvo a pernatou zvěř nařízením Komise (EU) č. 184/2011 (7).

(3)

Společnost Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., zastoupená v Unii společností Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office, předložila dne 31. srpna 2018 v souladu s čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003 žádost, v níž navrhla změnit minimální obsah doplňkové látky pro použití u výkrmu kuřat z povolené koncentrace 5 × 108 CFU/kg krmiva na koncentraci 3 × 108 CFU/kg krmiva. K žádosti byly přiloženy příslušné podpůrné údaje. Komise žádost zaslala Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

(4)

Úřad dospěl ve svém stanovisku ze dne 22. ledna 2019 (8) k závěru, že snížený minimální obsah doplňkové látky v koncentraci 3 × 108 CFU/kg krmiva může být u výkrmu kuřat účinný. Zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje úřad za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy této doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Společnost Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., zastoupená v Unii společností Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office, předložila dne 26. března 2019 v souladu s čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003 žádost, v níž navrhla změnit jméno svého zástupce. Žadatel požádal o to, aby za jeho zástupce v Unii pro tuto doplňkovou látku byla považována společnost Pen & Tec Consulting S.L.U. K žádosti byly přiloženy příslušné podpůrné údaje.

(6)

Uvedená navrhovaná změna podmínek povolení je čistě správní povahy a neobnáší nové posouzení dotčené doplňkové látky. Úřad byl o žádosti informován.

(7)

Posouzení žádosti prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny.

(8)

Nařízení (EU) č. 333/2010, prováděcí nařízení (EU) 2017/2312, prováděcí nařízení (EU) 2018/1081, prováděcí nařízení (EU) 2016/897, prováděcí nařízení (EU) 2019/893 a nařízení (EU) č. 184/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn stanovených tímto nařízením, je vhodné stanovit přechodné období, během nějž mohou být stávající zásoby přípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), které jsou v souladu s ustanoveními použitelnými před datem vstupu tohoto nařízení v platnost, nadále uváděny na trh a používány až do jejich vyčerpání.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) č. 333/2010

Nařízení (EU) č. 333/2010 se mění takto:

1)

v názvu se slova „Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., zastoupený v Evropské unii Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office“ nahrazují slovy „Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupený v Evropské unii Pen & Tec Consulting S.L.U.“;

2)

ve druhém sloupci přílohy („Jméno držitele povolení“) se slova „Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. zastoupený v Evropské unii Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office“ nahrazují slovy „Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupený v Evropské unii Pen & Tec Consulting S.L.U.“

Článek 2

Změny nařízení (EU) č. 184/2011

Nařízení (EU) č. 184/2011 se mění takto:

1)

v názvu se slova „Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupený v Evropské unii Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office“ nahrazují slovy „Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupený v Evropské unii Pen & Tec Consulting S.L.U.“;

2)

ve druhém sloupci přílohy („Jméno držitele povolení“) se slova „Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. zastoupený v Evropské unii Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office“ nahrazují slovy „Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupený v Evropské unii Pen & Tec Consulting S.L.U.“

Článek 3

Změny prováděcího nařízení (EU) 2016/897

Prováděcí nařízení (EU) 2016/897 se mění takto:

1)

v názvu se slova „Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.“ nahrazují slovy „Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupený v Evropské unii Pen & Tec Consulting S.L.U.“;

2)

ve druhém sloupci přílohy („Jméno držitele povolení“) se slova „Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. zastoupený v Evropské unii Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office“ nahrazují slovy „Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupený v Evropské unii Pen & Tec Consulting S.L.U.“

Článek 4

Změny prováděcího nařízení (EU) 2017/2312

Prováděcí nařízení (EU) 2017/2312 se mění takto:

1)

v názvu se slova „společnost Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupená společností Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office“ nahrazují slovy „společnost Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupená v Evropské unii společností Pen & Tec Consulting S.L.U.“;

2)

ve druhém sloupci přílohy („Jméno držitele povolení“) se slova „Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, v zastoupení Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office“ nahrazují slovy „Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupený v Evropské unii Pen & Tec Consulting S.L.U.“

Článek 5

Změny prováděcího nařízení (EU) 2018/1081

Prováděcí nařízení (EU) 2018/1081 se mění takto:

1)

v názvu se slova „společnost Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupená společností Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office“ nahrazují slovy „společnost Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupená v Evropské unii společností Pen & Tec Consulting S.L.U.“;

2)

ve druhém sloupci přílohy („Jméno držitele povolení“) se slova „Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. zastoupený v Evropské unii Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office“ nahrazují slovy „Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupený v Evropské unii Pen & Tec Consulting S.L.U.“

Článek 6

Změny prováděcího nařízení (EU) 2019/893

Nařízení (EU) 2019/893 se mění takto:

1)

v názvu se slova „společnost Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., zastoupená v Unii společností Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office“ nahrazují slovy „společnost Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupená v Evropské unii společností Pen & Tec Consulting S.L.U.“;

2)

ve druhém sloupci přílohy („Jméno držitele povolení“) se slova „Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, v zastoupení Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office“ nahrazují slovy „Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupený v Evropské unii Pen & Tec Consulting S.L.U.“;

3)

ve sloupci 7 („Minimální obsah“) se slova „5 × 108“ nahrazují slovy „3 × 108“.

Článek 7

Přechodná opatření

Látka Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), jak je vymezena v nařízení (EU) č. 333/2010, prováděcím nařízení (EU) 2017/2312, prováděcím nařízení (EU) 2018/1081, prováděcím nařízení (EU) 2016/897, prováděcím nařízení (EU) 2019/893 a v nařízení (EU) č. 184/2011, a premixy obsahující uvedenou látku a krmné směsi obsahující uvedenou látku, vyrobené a označené před 24. únorem 2020 v souladu s pravidly platnými před 24. únorem 2020, mohou být nadále uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. února 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 333/2010 ze dne 22. dubna 2010 o povolení nového užití přípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako doplňkové látky pro odstavená selata (držitel povolení Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. zastoupený v Evropské unii Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office) (Úř. věst. L 102, 23.4.2010, s. 19).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2312 ze dne 13. prosince 2017 o povolení nového užití přípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako doplňkové látky pro prasnice, sající selata a psy (držitel povolení společnost Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupená společností Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (Úř. věst. L 331, 14.12.2017, s. 41).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1081 ze dne 30. července 2018 o povolení přípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako doplňkové látky pro výkrm prasat (držitel povolení společnost Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupená společností Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (Úř. věst. L 194, 31.7.2018, s. 137).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/897 ze dne 8. června 2016 o povolení přípravku Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) jako doplňkové látky pro nosnice a okrasné ryby (držitel povolení Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) a o změně nařízení (ES) č. 1444/2006, (EU) č. 333/2010 a (EU) č. 184/2011, pokud jde o držitele povolení (Úř. věst. L 152, 9.6.2016, s. 7).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/893 ze dne 28. května 2019 o obnovení povolení Bacillus subtilis DSM 15544 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a o zrušení nařízení (ES) č. 1444/2006 (držitel povolení společnost Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., zastoupená v Unii společností Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (Úř. věst. L 142, 29.5.2019, s. 60).

(7)  Nařízení Komise (EU) č. 184/2011 ze dne 25. února 2011 o povolení přípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice, krůty, menšinové druhy ptactva a jiné okrasné ptactvo a pernatou zvěř (držitel povolení Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. zastoupený v Evropské unii Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office) (Úř. věst. L 53, 26.2.2011, s. 33).

(8)  EFSA Journal 2019; 17(3):5605.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU