(EU) 2020/145Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/145 ze dne 3. února 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 433/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro používání nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010, pokud jde o předávání hlášení a informací Komisi pro rybolov v severovýchodním Atlantiku

Publikováno: Úř. věst. L 31, 4.2.2020, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. února 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. února 2020 Nabývá účinnosti: 11. února 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/145

ze dne 3. února 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 433/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro používání nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010, pokud jde o předávání hlášení a informací Komisi pro rybolov v severovýchodním Atlantiku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010 ze dne 15. prosince 2010, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2791/1999 (1), a zejména na články 9 a 11 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1236/2010 stanoví některá zvláštní kontrolní opatření ke sledování rybolovných činností Unie v oblasti upravené předpisy Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC). Prováděcí pravidla pro používání nařízení (EU) č. 1236/2010 jsou stanovena v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 433/2012 (2).

(2)

V souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) č. 1236/2010 členské státy zaručí, že hlášení a informace, které předávají sekretariátu NEAFC, jsou v souladu s formáty pro výměnu údajů a se systémy pro předávání údajů určenými v souladu s článkem 16 prováděcího nařízení (EU) č. 433/2012.

(3)

Na svém výročním zasedání v roce 2018 se komise NEAFC dohodla na novém elektronickém systému hlášení pro výměnu údajů mezi smluvními stranami a sekretariátem NEAFC na základě normy UN/FLUX (3). Komise NEAFC rozhodla, že Evropská unie bude první smluvní stranou NEAFC, která zavede nový elektronický systém hlášení. Jakmile Komise informuje sekretariát NEAFC, že je připravena zahájit zavádění nového systému hlášení, a komise NEAFC stanoví, že technické přípravy na používání normy UN/FLUX jsou dokončeny, rozhodne komise NEAFC o datu, od kterého se nová norma stane použitelnou pro výměnu údajů. Nový systém hlášení bude nejprve používán mezi EU a sekretariátem NEAFC a další smluvní strany musí systém zavést nejpozději do dvou let ode dne jeho vstupu v platnost.

(4)

Zavedení nového elektronického systému hlášení vyžaduje přípravné práce na úrovni Komise a členských států. Aby nedocházelo k zbytečným prodlevám při zavádění nového systému hlášení, je nezbytné určit datum, k němuž by dotčené členské státy měly být schopny zavést nové formáty pro výměnu údajů a systémy pro předávání údajů.

(5)

Komise sdělí členským státům datum, k němuž bude zahájeno zavádění nového elektronického systému hlášení, jakmile o něm rozhodne komise NEAFC.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) č. 433/2012 je proto nutné odpovídajícím způsobem změnit.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 16 prováděcího nařízení (EU) č. 433/2012 se nahrazuje tímto:

„Článek 16

Komunikace se sekretariátem NEAFC

1.   Formáty pro výměnu údajů a systémy pro předávání údajů uvedené v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) č. 1236/2010, které se používají pro předávání hlášení a informací sekretariátu NEAFC, nadále splňují pravidla stanovená v příloze X tohoto nařízení do dne uvedeného v odstavci 3; odpovídající kódy, které se používají při komunikaci se sekretariátem NEAFC, jsou uvedeny v příloze XI.

2.   Členské státy do 1. listopadu 2020 dokončí veškeré nezbytné technické přípravy umožňující využití těchto formátů pro výměnu údajů a systémů předávání údajů pro předávání hlášení a informací sekretariátu NEAFC:

a)

údaje z lodních deníků rybolovu, údaje o předběžném oznámení, údaje o překládce a údaje o vykládce se vyměňují ve formátu Fishing Activity Domain XSD na základě normy UN/FLUX P1000-3. Výměna údajů je v souladu s prováděcím dokumentem FLUX Fishing Activities, který přijala komise NEAFC;

b)

údaje ze systému sledování plavidel jsou hlášeny ve formátu Vessel Position Domain XSD na základě normy UN/FLUX P1000-7. Výměna údajů je v souladu s prováděcím dokumentem FLUX Vessel Position, který přijala komise NEAFC.

3.   Členské státy použijí formáty pro výměnu údajů a systémy pro předávání údajů uvedené v odstavci 2 ode dne, který Komise sdělí v návaznosti na rozhodnutí komise NEAFC o tomto datu. Výměny údajů jsou v souladu s prováděcími dokumenty FLUX přijatými komisí NEAFC.

4.   Odchylně od odstavců 1 a 3 mohou členské státy použít formát pro výměnu údajů uvedený v odst. 2 písm. b) pro hlášení údajů ze systému sledování plavidel ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Členské státy informují Komisi o datu, od kterého se nový formát pro výměnu údajů použije.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. února 2020.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 348, 31.12.2010, s. 17.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 433/2012 ze dne 23. května 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro používání nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku (Úř. věst. L 136, 25.5.2012, s. 41).

(3)  Zpráva o 37. výročním zasedání komise NEAFC (13.–16. listopadu 2018), bod 12.7.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU