(EU) 2020/128Nařízení Komise v přenesené Pravomoci (EU) 2020/128 ze dne 25. listopadu 2019, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

Publikováno: Úř. věst. L 27, 31.1.2020, s. 6-7 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 25. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/128

ze dne 25. listopadu 2019,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (1), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 stanoví kritéria pro poskytnutí celních preferencí v rámci obecného režimu systému všeobecných preferencí (dále jen „systém GSP“).

(2)

V čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 978/2012 se stanoví, že země, která byla Světovou bankou během tří po sobě následujících let před aktualizací seznamu zvýhodněných zemí zařazena mezi země s vysokými nebo vyššími středními příjmy, by neměla využívat systému GSP.

(3)

Seznam zemí zvýhodněných v rámci systému GSP podle čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 978/2012 je stanoven v příloze II uvedeného nařízení. Podle čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 978/2012 by Komise měla do 1. ledna každého roku přezkoumat přílohu II za účelem změny statusu zemí uvedených na seznamu podle kritérií stanovených v článku 4.

(4)

Podle čl. 5 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 978/2012 by země zvýhodněná v rámci systému GSP a hospodářské subjekty měly mít dostatek času na řádné přizpůsobení změně statusu země v rámci systému GSP. Uplatňování režimu GSP by proto mělo pokračovat po dobu jednoho roku ode dne vstupu změny statusu země na základě čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 978/2012 v platnost.

(5)

Nauru, Samoa a Tonga byly v letech 2017, 2018 a 2019 Světovou bankou zařazeny mezi země s vyššími středními příjmy. Tyto země tak již nejsou způsobilé pro status země zvýhodněné v rámci systému GSP podle čl. 4 odst. 1 písm. a) a měly by být vyňaty z přílohy II nařízení (EU) č. 978/2012. Režim GSP pro uvedené země by proto měl pokračovat po dobu jednoho roku ode dne vstupu rozhodnutí o jejich vynětí z přílohy II nařízení (EU) č. 978/2012 v platnost. V zájmu jednoduchosti a právní jistoty by Nauru, Samoa a Tonga tudíž měly být vyňaty z přílohy II s použitelností ode dne 1. ledna 2021,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze II nařízení (EU) č. 978/2012 se ze sloupců A a B vypouštějí tyto země a odpovídající abecední kódy:

„NR

Nauru

WS

Samoa

TO

Tonga“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2020.

Článek 1 se použije ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. listopadu 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU